Grens.Pos
Jaargang 18 - Nommer 18 - 11 Junie 2020 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],
jesus-sends-twelve
Sondag, 14 Junie is die tweede Sondag in Koninkrykstyd.
"Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Jesus het hierdie twaalf uitgestuur ..." (Matteus 10:1, 5)

Lees in hierdie uitgawe

  • Ons verneem hoe dit gegaan het met gemeentes wat op 7 Junie met eredienste begin het. Hoe is dit beleef en beveel die gemeentes dit aan?
  • Skuif mens bloot die preekstoel Youtube of Facebook toe tydens inperking? Is daar dalk beter maniere om digitale media aan te wend? Ons kyk wat twee gemeentes doen - Graaff-Reinet en Waypoint. Vorentoe gaan ons ook by ander gemeentes leer,
  • Louise Meyburgh was 'n tinger maar formidabele lidmaat wat aan die begin van die 1900's effektief die stigter van die eerste NG gemeente in Port Elizabeth was. Ons leer by haar.
  • DinkJeug het 'n Covid-19-album vir gesinne geskep en Bybel-Media gebruik BybelBouBlokke

Eredienste in gemeentes heropen

"Hou asseblief aan hiermee, dominee!"

"Ek was bang dat die erediens koud en klinies gaan wees, maar dit was baie gesellig. Julle kan gerus kom kyk."

Só skryf Rina Bosch, skriba van die NG Gemeente De Duin in Port Elizabeth na aanleiding van die eerste erediens wat die gemeente op Vlak 3 van inperking aangebied het. Volgens Rina het hulle al die regulasies uitgevoer soos in verlede week se Grens.Pos gekommunikeer. "Baie dankie daarvoor," skryf sy.

Naas PE De Duin het verskeie ander gemeentes ook met eredienste begin. Parkheuwel in Port Elizabeth het twee oggenddienste in die kerksaal aangebied, met baie goeie kommentaar van lidmate. Volgens dr Willem Wiid, gemeenteleraar, het lidmate agterna versoek die gemeente moet daarmee voortgaan.

Paterson-gemeente skryf op hul Facebookblad: "Wat 'n geseënde, eerste gemeentebyeenkoms was dit nie vandag nie!! So dankbaar om weer saam te kon wees en net te 'soak' in Sy teenwoordigheid!"

Ds Willem Schoeman van Alexandria vertel dat hulle gemeente ook 'n betekenisvolle erediens gehou het.

Hierdie gemeentes rapporteer dat die regulasies danksy toegewyde lidmaatspanne met groot gemak en vaardigheid toegepas is. Lidmate het ook veilig gevoel. "Dit is doenbaar en glad nie so ingewikkeld nie," sê dr Willem Wiid van Parkheuwel.

Nie een van die gemeentes sien die fisieke byeenkoms van die gemeente as 'n plaasvervanging vir hul digitale bedien nie. Hulle keer nie bloot terug na hoe dit vroeër was nie.

Hieronder 'n gesprek gelei deur Danie Mouton met Willem Wiid en Willem Schoeman oor hul belewenis met die hervatting van eredienste.

LERAARS VERTEL OOR GEMEENTES WAT HEROPEN:

wiid-schoeman
In bogenoemde video vertel ds Willem Schoeman van Alexandria (links) en dr Willem Wiid van Parkheuwel aan Danie Mouton hoe hul gemeentes die hervatting van fisieke eredienste in die kerkgebou beleef het.

Redakteursbrief

'n Digitale preekstoel is nie genoeg nie

Sê 'n jong ouer die afgelope week aan 'n dominee: "Ons gesin geniet jou Youtube preke baie, want ons kan jou maklik 'pause' as ons eers oor die betekenis van iets wat jy sê wil gesels".

In 'n kultuur wat deelname hoog aanslaan en sin of betekenis vind deur daaroor te gesels, het die preekstoel 'n slegte naam gekry. Die preekstoel gee net aan een persoon spreekreg. Daar is nie deelname, insette en breër perspektiewe wat aan die orde kom nie.

Die preekstoel gee baie mag aan die een wat die spreekreg het. Dit is maklik om te veel te sê en aanhoudend te sê. 'n Virtuele preekstoel val in dieselfde kategorie.

Die versoeking is dat ons die preekstoel in Covid-tyd net so verplaas na digitale platforms. Die boodskappe bly eenduidig en word net meer en meer.

Geen wonder bogenoemde jong ouer het die "pause"-knoppie ontdek nie. Met dankbaarheid. Hy skep spasie om na te dink en te gesels.

'n Digitale bediening het gekom om te bly. Ons uitdaging is egter om digitale media meer deelnemend te gebruik. Dan moet ons leer om deelnemend te kommunikeer. Kan ons op ons eie "pause"? Nog moeiliker: hoe "pause" mens?

Verskeie leraars het begin om die Zoom-platform vir deelnemende gesprek rondom die Woord te gebruik, en ons sal meer daaroor moet leer. 'n Volgende Grens.Pos sal hieraan aandag gee. Whatsapp is per definisie ook deelnemend en waarskynlik ook om hierdie rede gewild.

In hierdie Grens.Pos is daar 'n berig wat handel oor Graaff-Reinet se deelnemende gebruik van Facebook om kospakkies in te samel, af te lewer, basaar te hou, senior lidmate te betrek, almal se verhale aan die orde te stel. Die gemeente lewer nie net boodskappe en eredienste af nie - dit ook - maar skakel lidmate kreatief in en lewer bedieningsresultate. Ons kan by Graaff-Reinet leer.

Ons lees ook in hierdie uitgawe van Waypoint-gemeente wat die gesofistikeerde roete van 'n app volg, met dieselfde doel: die skep van gemeenskap en deelname. Dit is nog 'n voorbeeld van die verbreding van digitale bediening.

Digitale ruimtes is plekke vir deelname, vir oplaai en aflaai, vir uitdeel en ontvang. Die preekstoel het sy ruimte in hierdie wêreld, maar moet herdefinieer word. Dit verg nuwe vaardighede en houdings van preekstoelbewoners.

Gemeentes in Nelson Mandelabaai span saam

Luister na "The Blessing" - seënbede te midde van afsondering

The=Blessing
Sangers van verskeie gemeentes in die Baai het saamgespan om "The Blessing" as 'n toesegging van God se seën te midde van die Covid-19-swaarkry die lig te laat sien.

"God het dit op ons harte gelê om liefde en ondersteuning aan mekaar te betoon, terwyl ons rondom ons sien hoe die kerk verander om meer te word wat God wil hê dit moet wees", sê die vervaardigers. "Met die beskikbare tegnologie is dit moontlik om grense oor te steek en hande te vat ten einde lof aan Jesus te bring."

Die bekende woorde, "The Lord bless you and keep you, the Lord makes his face shine upon you ...", raak mens diep.

Hoewel heelwat meer gemeentes wou deelneem, was tegonlogie by sommige 'n beperkende faktor. Die gemeentes wat wel deelgeneem het, was Doxa Deo Artuo - NG Gemeente Kraggakamma - NG Gemeente Parkheuwel - Fountain Vineyard - House of Light Ministries International – Zwide - Lighthouse Family Church - Oasis - The West Point Open Door Church - Waypoint en Westway Bethel.

Waypoint, 'n nie-geografiese NG gemeente, het die video vervaardig en geredigeer.

Klein, tingerige, sieklike vrou bring kerk na Port Elizabeth

Louisa Meyburgh: krag agter die stigting van PE se eerste NG gemeente in 1907

Louisa Myburgh cropped
Me Louisa Meyburg (1876 - 1956) na wie as die eintlike stigter van die eerste NG Gemeente in Port Elizabeth verwys word. 'n Tuiste vir bejaardes in dié stad is na haar vernoem.
Agter die koms van die NG Kerk in 1907 na Port Elizabeth se destydse arm, versukkelde en verstrooide Afrikaanse gemeenskap staan 'n klein, tingerige, sieklike, arm, maar gedetermineerde vrou: Louisa Meyburgh.

Met die eeuwending in 1900 was Port Elizabeth se totale inwonertal 'n skrale 30 000 mense. Die Afrikaners in hierdie Britse hawegemeenskap was brandarm, behoeftig en het in uiters haglike omstandighede gelewe. Dit was mense wat na ekonomiese terugslae, soos die Anglo-Boereoorlog hier om den brode 'n heenkome kom soek het.

Louisa Fredericka Meyburg is op 8 Augustus 1976 te Graaff-Reinet gebore. Sy het op 'n plaas grootgeword, maar self terugslae geken. Weens masels as klein kind het sy lewenslank swak sig gehad. Haar moeder is oorlede toe sy tien was en weens droogtes moes die gesin die plaas verlaat.

Haar grootste terugslag volg toe haar verloofde kort voor hulle troudag sterf en begrawe word op die dag waarop hulle in die huwelik sou tree.
Dit lei tot 'n geloofstryd met die uiteinde dat sy haar lewe volledig in God se diens plaas. Die skok van hierdie verlies het haar gesondheid so laat agteruitgaan dat haar dokter verblyf teen die kus aanbeveel. So kom Louisa in 1900 in Port Elizabeth aan.

Sy tref grootskaalse fisieke en geestelike nood in die stad aan, spesifiek onder Afrikaners. Hier was geen Afrikaanse skool nie, weinig kerklike bediening en die gemeenskap was versukkel. Louisa begin kinders bymekaarmaak vir Sondagskool en stig 'n weeklikse biduur vir volwassenes. Dit word later eredienste, gelei deur Louisa Meyburgh haarself.

Vele verhale word vertel hoe sy mense te voet opgesoek en nader getrek het. Op hierdie stadium was Port Elizabeth 'n buitewyk van Uitenhage-gemeente, wat reeds 'n eeu vantevore (1817) gestig is. Self het sy nie oor veel middele beskik nie. Bedags het sy mense opgesoek, hulle geëvangeliseer, opgevoed, begelei en sosiaal-maatskaplike versorg. Sy word prediker, pastor, magistraat en geneesheer genoem. Snags het sy, swaksiende, 'n inkomste met naaldwerk verdien.

'n Droom word verwesenlik toe die NG Gemeente Port Elizabeth op 20 November 1907 gestig word. Die kerkgebou word op 31 Desember 1909 ingewy, die eerste van die later bekende kerkargitek Wynand Louw se ontwerpe.
640px-Ds_GWS_Hofmeyr
Ds. Georg Wilhelm Stegmann Hofmeyr en sy vrou was die pastoriepaar van 1909 tot 1914.
Mens kan sê hy was Louisa Meyburgh se eerste predikantekollega in die bediening.
NG_kerk_Port_Elizabeth_1917
Kerkgebou van die NG Gemeente Port Elizabeth (1909). 'n Toring is later tot die gebou gevoeg.
Met die nywerheidsontwaking na die Eerste Wêreldoorlog in Suid-Afrika begin Afrikaners na die stad stroom. Verwoestende droogtes in die 1920's en die finansiële ontheemding wat met die wêreldwye resessie verband hou, word Port Elizabeth die stad in Suid-Afrika wat die vinnigste groei in sy Afrikanerbevolking toon.

Louisa Meyburgh se gawe om mense op te spoor en by geloofsgemeenskap in te sluit maak haar bydrae so waardevol in die vestiging van die kerklike lewe. Uit die verhale van destyds is dit duidelik dat predikante haar as 'n kollega gesien het.

Lees meer oor hierdie merkwaardige vrou wat as "wounded healer" soveel vir so baie mense beteken het.

Nuwe era van digitale bediening

Graaff-Reinet skep energie en samewerking met digitale bediening

benvantonder
Dr Ben van Tonder van Graaff-Reinet lei 'n aanlynerediens, met sy vrou, Sanet, agter die kamera. Die gemeente het 'n omvattende digitale bediening. Klik hier vir die erediens.
Verbeeldingryk. Dit is hoe mens Graaff-Reinet-gemeente se gebruik van sosiale media soos Facebook en Youtube moet beskryf. Hiermee skep die gemeente energie, wakker diensbaarheid aan, hou Pinkster, reël 'n aanlyn-basaar (suksesvol!) en betrek ouer lidmate.

Dr Ben van Tonder en sy eggenote, Sanet, vorm 'n formidabele span. Hulle ontwikkel deur die week 'n hele liturgie wat dan op Vrydae aanmekaargesit word, Vrydagnag ("na middernag, dan is die internet vinniger") opgelaai word en dan Sondae op die gewone eredienstyd aktief word. Ben is primêr die spreker en Sanet is agter die kamera en redigeer die liturgie en prediking dan tot die finale produk.

Vanjaar het Stephan Joubert die Pinkster op Graaff-Reinet gehou. Danksy Covid-19 is dit ook volledig na digitale platforms geskuif. Lidmate kon die Pinksterreeks dag vir dag volg. Ander gemeentes uit die omgewing het hierby ingeskakel.

Die basaar is vanjaar ook aanlyn aangebied, natuurlik op Facebook. 'n Veiling is gehou en belangstellendes kon aanlyn bie. 'n Babakompetisie en troeteldierkompetisie is ook só gehou, en hongeriges kon boereworsrolle en ander eetgoed aanlyn bestel. Edenhof, die tuiste vir bejaardes, het 1 250 pannekoeke gebak. Van die restaurante het gehelp met die voorbereiding en verkope van boereworsrolle, pannekoek en gebak wat vooraf bestel kon word. Deur winsdeling tussen die gemeente en die restaurante is hierdie besighede ook gehelp.

Hoe kry jy bejaardes sover om op sosiale media fiks te raak? Mens reël 'n "Van toeka tot nou" inisiatief waar ouer lidmate hul ou foto's instuur. Dit word dan op Facebook geplaas. 'n Verstommende prentjie van die lewe vroeër in Graaff-Reinet ontvou op hierdie manier. Deelname verhoog.

Sosiale media word ook gebruik om die kospakkieprojek te stuur. Danksy hierdie platforms is samewerking tussen kerke en ander vennote bereik.

Deur wyke en kerkraadslede op Whatsapp-groepe te verbind, is 'n vinnige en effektiewe digitale netwerk geskep waardeur nood, behoeftes en gebedsversoeke vinnig onder die aandag kan kom.

Besoek gerus die gemeente se Facebookblad en blaai daardeur om te sien hoe die gemeente sosiale media benut. Klik hier om na 'n gesprek te kyk waarin die egpaar van hul digitale bediening vertel.
toeka-se-tyd
"Toeka se tyd", 'n projek op Graaff-Reinet-gemeente se Facebookblad, moedig seniors aan om foto's uit, wel, toeka se tyd aan te stuur vir plasing op Facebook. 'n Heerlike prentjie van die lewe uit vergange se dae ontvou op hierdie manier
ben-sanette-van-tonder
Ben en Sanet van Tonder, leraarspaar van Graaff-Reinette

Kospakkies na hongeres op Graaff-Reinet versprei

gr-kosp1
gr-kosp4
gr-kosp2
Kospakkies word op Graaff-Reinet versprei. Links bo is dr Ben van Tonder en links onder ds Gysman van die VGKSA Graaff-Reinet. Die werk word ekumenies gedoen. Meer kerke en ander instansie werk saam.
gr-kosp3

Waypoint se gemeente-app verbind gelowiges aan mekaar en aan die Here

Waar digitale bediening toenemend belangrik word, het Waypoint-gemeente gekies om 'n app te skep wat alle aspekte van die gemeente se bediening en bronne saamvoeg.,

Waypoint is 'n NG gemeente in Port Elizabeth sonder geografiese grense. Die gemeente is gestig om kerklos en kerkvervreemde persone te bereik, vir die Here te wen en te vorm as dissipels wat Jesus Christus. Die doel is om persone met die evangelie te bereik wat moeilik andersinds ingeskakel sou kon word. Gelowiges is bedoel om in lewende gemeenskap met Vader, Seun en Heilige Gees te lewe en om lig, sout en suurdeeg in die wêreld te wees.

Waypoint wil nie 'n organisasie bou nie, maar gelowiges toerus om as geheiligdes in 'n bediening van God se liefde aan almal te lewe. Kinders is ook in die gemeente se bedieningfokus.

Ten einde toerustingsmateriaal beskikbaar te stel en die verskillende kleingroepe in die gemeente met mekaar te verbind, het Waypoint onlangs 'n gemeente-app bekendgestel. Die app verbind die gebruikers aan veelvuldige toerustingsmateriaal volgens verskillende kategorieë waarin die gebruik belangstel.

Wanneer jy die app afgelaai het, skep jy vir jouself 'n profiel en kies dan met watter belangstellingsvelde jy op hoogte wil bly.

Die app dien ook Waypoint se passie om 2,000 groepe in geloofsgemeenskap regoor Suid-Afrika te stig. Dit is beskikbaar op die Google Playstore en die Apple App-store.

Om meer oor die ontwikkeling van die app uit te vind, kan Dirk van der Mescht by dirk@waypoint.org.za gekontak word.
Waypoint
Waypoint2
Twee skermgrepe uit Waypoint se gemeente-app. Klik hier om meer oor die gemeente en hul doelwitte met die app te lees.

DinkJeug se COVID-19 album

Hierdie "album" of joernaal wil jou en jou kinders help om te reflekteer oor die inperking tydens die Covid-19 pandemie in 2020.Dit is ook as ‘n tiener weergawe en sosiale media plasings beskikbaar.

Dit is ‘n geleentheid om saam te gesels oor julle ervaring van dié tyd en te ontdek hoe julle gegroei het. Dit is ook ‘n geleentheid om introspeksie te doen en te deel hoe God by julle teenwoordig was. As julle eendag terugkyk en hierin lees, sal dit julle ook help om hierdie tyd te kan onthou.

Laai die album hier af.
dinkjeug
bm-boublokke
KLIK HIER OM TE SKENK
youthwork-us

VBO: Tieners met depressie

Die VBO-forum bied twee aanlynwebinare oor die onderwerp van tienerdepressie tydens die Covid-19-pandemie. Dit is werklik 'n aktuele tema.

Johan Laten is die aanbieder op 17 en 18 Junie om 10:00.

Klik hier om te registreer.
tieners-met-depressie
facebook twitter