Jaargang 21 - Nommer 24 - 27 Oktober 2023
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Terugvoer oor die Algemene Sinode se 18de vergadering
  • Wat die Algemene Sinode oor selfdegeslagverbintenisse besluit het
  • Oorlog in Israel-Palestina, Christene en die boek Openbaring
  • Aflosprediker vir Desember beskikbaar
  • Leraars beweeg

Nuwe moderator, ds Jan Lubbe

Waar staan die NG Kerk na die afgelope Algemene Sinode?

Ds Jan Lubbe, moderator van die jongste Algemene Sinode (Foto: Netwerk24)

RSG se Op-en-Wakkerspan het op 25 Oktober 'n onderhoud met ds Jan Lubbe, moderator van die pasafgelope Algemene Sinode gevoer.

"Die NG Kerk se 18e Algemene Sinode het ten einde geloop. Die sinode is voorafgegaan deur erge meningsverskille oor ‘n aantal kwessies, onder meer verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag. Volgens die politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood, bly die NG Kerk een van die belangrikste en grootste netwerke in Suid-Afrika. Ons praat oor die sinode met ds. Jan Lubbe, moderator van die NG Kerk."

Klik hier om na die werklik insiggewende gesprek te luister.

Nuwe leiers

By die algemene sinode is die jongste onder-voorsitter sedert die Algemene Sinode in 1962 tot stand gekom het, ook verkies. Dit is die 39-jarige ds Maartje van der Westhuizen. Luister na 'n Op-en-Wakkergesprek op RSG met Jan Lubbe en Maartje van der Westhuizen.

Jean Underwood

'n Oos-Kaaplandse afgevaardigde om op trots te wees

Voormalige Anglikaanse priester en deesdae ouderling in die NG Kerk, Jen Underwood

Jean Underwood, deesdae ouderling van Walmer-gemeente, is 'n kampvegter, pionier en vroueleier om op trots te wees. Vir vele wat deur haar Vigsondersteuningsprogramme en kliniekwerk by haar bediening baat gevind het, staan sy liefdevol as Mama Jean bekend. Tydens die onlangse Algemene Sinode, waar sy teenwoordig was, het Kerkbode 'n kort onderhoud met haar gevoer. Klik hier om nader kennis te maak.

Wat is oor Selfdegeslagverbintenisse besluit?

Die Algemene Sinode het na uitgerekte gesprek waartydens meer as 40 sprekers deelgeneem het, besluit om enersyds te volstaan met die 2019-besluit. andersyds is dié besluit by 2023 se vergadering deur 'n amendement gekontekstualiseer en 'n weg vir gemeentes wat sinodaal anders wil assosieer in beginsel oopgemaak:

AMENDEMENT RAKENDE DIE 2019 SGV-BESLUIT

1. Die Algemene Sinode 2023
1.1 het kennis geneem van al die verslae, beskrywingspunte en gravamina oor die besluit van die Algemene Sinode 2019 oor selfdegeslagverbintenisse. Hierdie stukke was vooraf in die agenda opgeneem en is aan die vergadering voorgelê.
1.2 het na aanleiding van hierdie dokumente opnuut 'n openhartige geloofsonderskeidende gesprek oor die 2019-besluit gevoer. Daar is onder andere in kleiner tafelgesprekke én in die groter vergadering na 'n verskeidenheid van standpunte geluister;
1.3 het onder die indruk gekom van verwarring, verwonding en vervreemding wat deur baie lidmate in hierdie debatte oor 'n lang tydperk in hierdie proses beleef is Ons is opreg jammer dat dit gebeur het;
1.4 erken dat daar 'n diepe verdeeldheid hieroor in ons kerkverband bestaan. Dit belemmer ons meelewing met mekaar, ons getuienis oor die versoening in Christus, en ons vervulling van ons roeping;
1.5 het óók bewus geword dat daar 'n opregte versugting in ons Kerk leef na groter eensgesindheid in ons getuienis en roeping nou, al is ons in hierdie saak nie eenstemmig nie.

2. Die Algemene Sinode 2023 bevestig
2.1 dat ons voortgesette nadenke, gesprek en besluitneming oor menslike seksualiteit en selfdegeslagverbintenisse, ten diepste voortvloei uit ons belydenis oor die Skrif as Woord van God. Ons gebed is dat wanneer ons dit lees, ons deur God gelei sal word tot meer geduld met mekaar, 'n beter verstaan van sy boodskap aan ons, en 'n groter afhanklikheid van God; en
2.2 dat ons nadenke, gesprek en besluitneming oor selfdegeslagverbintenisse binne die raamwerk van ons Kerkorde én die grondwet en regstelsels van ons onderskeie lande geskied. Daarin word die beginsels van nie-diskriminasie, die waardigheid van alle mense en die vryheid van geloofsoortuiging en -assosiasie beskerm.

3. In die lig van bogenoemde, volstaan die Algemene Sinode 2023 daarom met die besluit van 2019, en beklemtoon ons:
3.1 dat die huwelik as 'n lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou 'n Godgegewe veilige ruimte is waarbinne die waardes van liefde en trou, wedersydse respek en versorging tot vervulling kom;
3.2 dat daar onder ons verskillende sieninge oor die status van selfdegeslagverbintenisse bestaan;
3.3 dat alle vorme van losbandigheid en promiskuïteit verwerp word;
3.4 dat daar ruimte geskep is vir kerkrade en predikante wat hul weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig, asook vir hulle wat nie hulle weg oopsien nie.

4. Die Algemene Sinode 2023 besluit derhalwe
om in die uitvoering van hierdie besluit, dit nie net as 'n etiese- of kerkregtelike kwessie te hanteer nie, maar in die eerste instansie pastoraal in gemeentes waar ons mekaar as medegelowiges liefhet, bemoedig en God saam wil dien.

5. Die Algemene Sinode wysig Artikel 32 van ons Kerkorde sodat dit sal lui:
5.1 wysig Artikel A32 van ons Kerkorde sodat dit sal lui:
"32.1 Die Sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat geografies 'n eenheid vorm en maklik vergader. Die groepering kan deur die Algemene Sinode / Algemene Sinodale Moderamen gewysig word op versoek van en met goedkeuring van die betrokke sinode(s) / sinodale kommissie(s).
"32.2 Gemeentes wat by 'n ander sinode wil inskakel, doen aansoek by beide sinode(s) / sinodale kommissie(s) (vgl. voetnoot 1 wat dit oorweeg aan die hand van prosedures soos deur die Algemene Sinode / Algemene Sinodale Moderamen in oorleg met die Algemene Taakspan Regte vasgestel). Indien beide die betrokke sinodes / sinodale kommissies die aansoek goedkeur, word dit aan die Algemene Sinode / Algemene Sinodale Moderamen voorgelê vir goedkeuring."
5.2 besluit om aan die hand van Artikel 45 die inwerkingstelling van die wysiging op te skort onderhewig daaraan dat -
(a) die besluit verwyd word na samestellende sinodes/sinodale kommissies om insette van hul te bekom ten opsigte van die prosedure vir die uitvoering van Artikel 32, en
(b) die insette soos bekom deur die ASM in oorleg met die ATR goedgekeur is.

6. Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen (ASM) op om:
6.1 om in konstruktiewe gesprek met die samestellende sinodes oor ons besluit rakende selfdegeslagverbintenisse en hul hantering van die besluit te bly; en
b) om die samestellende sinodes en ringe in daardie sinodes konstruktief te ondersteun in hul verdere gesprekke met gemeentes, kerkrade, leraars en lidmate wat 'n behoefte daartoe het.

Tot hier die besluit.

Let op dat die wysiging van die kerkorde om gemeentes toe te laat om by ander sinodes in te skakel eers opgeskort is totdat 'n bepaalde proses afgehandel is.

Oorsig van Kerkbode-berigte oor die Algemene Sinode

Sakelys Algemene Sinode 2023

Belangstellendes kan gerus meer leer oor wat die sinode aandag geniet het deur na die sakelys te kyk. Klik daarvoor op die grafika hieronder:

For Christians: How to talk about Israel, Hamas, and Palestinians?

By renowned Nestestament scholar prof Scot McKnight, author of Revelation for the Rest of Us:

First, we need to be in prayer: in lamenting the grievous deaths and violence; in pleading with God to awaken the desires for peace; in asking God for each of us to be patient and compassionate as our first step. Prayer is a form of activism that does not replace social activism.

Second, talk about justice. Talk about justice for each human on planet earth. Talk justice for image-bearing humans, Palestinian, Jewish, Muslim. Justice, not in the legal sense of Just War Theory or in the sense of international war policies and rules or in the legal rulings of a given nation. Talk about a deeper sense of justice for all. Justice for Israel. Justice for the Palestinians. Justice for Hamas. Justice for Hezbollah. Justice is doing what is right. Justice for a Christian is doing what is right in the way of Jesus. Justice is also doing what is right at the time so far as is possible.

Third, talk compassion, talk love, talk empathy. Compassion leads straight to becoming educated about the history of the Palestinians, about Israel, about Middle Eastern social tensions, injustices, terrorism, and violence. The simplistic story often heard, namely that the Palestinians and Jews lived in the land together in total peace but 1948 ended all that, requires nuance and correction rather than simplistic political finger-wagging.

Fourth, justice and compassion should prompt a return to the conditions for Jewish persons throughout Europe, to the Holocaust, to the need for people to have the right to rule themselves. Including modern Israelis and modern Palestinians. The conditions for Palestinians is intolerable. The rhetoric of some that they want Israelites wiped from the face of the earth is intolerable.

So, fifth, talk peace. Talk peace-making. Talking toward peace is Christian; war is not. If we talk peace we will avoid taking sides. We will avoid saying “we stand with Israel” when that implies not standing with Palestinians. We will avid saying “we stand with Palestinians when that means not standing with Israel.” We need to avoid excusing the violence of terrorists. We need to speak up and out about kidnapping, hostages, and taking prisoners. About acts of retaliation.

Sixth, I plead with you to avoid thinking this event has anything whatsoever to do with a prophecy, either in the Old Testament or in the New Testament. It has nothing whatsoever to do with the Book of Revelation. In my past the major event for some was the rebirth of Israel in 1948, which was understood to be not just miraculous but a fulfillment of the fig tree parable in Matthew 24. The problem was that the fig tree was followed by a prediction that the Lord would return within a generation. Well, that generation-expectation was the stinger and strength of that prophetic fulfillment. But that generation passed either in 1978 or 1988. Here we are about 75 years subsequent to 1948. (I’m not making a political statement here about 1948 at all; I’m saying it is not fulfillment of a prophecy.) By the way, since that generation point lost its day in court, people have turned to the return to the Land from exile passages in the Old Testament. They are not about 1948 either.

A note: Many of us were socialized into believing 1948 fulfilled some special prophecy; many of never looked into it; many of us have been nurtured in a faith shaped by such a pro-Israel political stance that we can never ponder that Israel is not infallible in its decisions. We need to recognize this orientation, that any alternative view can be disorienting, and that a reorientation takes time. We need a new evangelical culture when it comes to politics.

Seventh, this must be said, whether from the pulpit or not: every precise fulfillment of some Bible verse (understood as) prophetic prediction so far has been shown not to be a fulfillment. Put more bluntly, the predictors have all been wrong about every prediction so far. They need to stop. We need to stop. Stalin, Hitler, Mussolini, Gorbachev, Putin, et al. – none were THE antichrist. None. WWI, WWII, the Six Day War, the oil crisis, you name it, each has been ramped up with apocalyptic expectations and every last one – name them all – has been wrongly connected to the end of history. The approach is entirely wrong. All the while generations have been blinded to the theopolitical message of Revelation.Which is why we need to be more biblical by talking justice, compassion, and peace.

Skinder - hoe gemaak?

Ds Jaco Thom skryf in sy gewilde Bybelkoerant oor skinder:

Ek verwonder my altyd oor hoe party mense op hoogte bly van die nuutste skinderstories. Het so iemand ’n spesiale antenna vir skindernuus? Of is dit maar net dat die skindertonge agterkom sy hou daarvan om sulke sappige brokkies inligting te kry, en haar dan op hulle “adreslys” plaas?

My skoonpa het altyd gewaarsku dat jy moet oppas as iemand met ’n skinderstorie by jou aankom, want as hy by die volgende persoon kom en die storie oorvertel, sê hy dis jy wat dit gesê het.

As daar nou één skrywer in die Bybel is wat ’n los tong nie kon veel nie, was dit Jakobus. In 1:26 sê hy reguit: “As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos.” Miskien het hy met ’n paar skinderbekke in sy gemeente te doen gehad, en praat hy uit ondervinding. Maar dis nie net Jakobus wat oor skinderpraatjies iets te sê het nie. Ons lees al in Lev 19:16: “Jy mag nie loop en skinder nie ...” En die Spreuke-digter waarsku ons om weg te bly van iemand wat skinder (20:19), want, sê hy: “Iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis, iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende.” (Spr 16:28)

Hoe dan nou gemaak as iemand by jou wil skinder? Vertel op die plek iets goeds oor die een waaroor die skinderstorie gaan, of verander die onderwerp. As mense agterkom jy praat nie saam nie, verloor die skinderstorie sy sappigheid. Moenie jou ore uitleen vir skinderstories nie, en wees liewer een van dié mense wat nooit ’n skewe woord oor iemand anders sê nie.

Kerklike feesdae en vakansiedae vir 2024

Klik hier vir 'n lysie van 2024 se kerklike fees- en vakansiedae, met skoolkwartale daarby.

Aflosprediker oor die Kerstyd beskikbaar

Ds Wynand Fourie is 'n gebore en getoë Oos-Kapenaar. Wynand is tans Predikant in Sinodale Diens vir Teologiese Opleiding, Vorming & Stimulasie in die Namibiese Sinode en is beskikbaar op 24 en 25 Des, sowel as 31 Des vir die lei van eredienste in die Oos-Kaapse sinodale gebied. Kontak hom gerus by +264816006333 of vinowf@gmail.com.

King William's Town sing en dans

Lorraine se Kersmark beloof pret - 3 Nov

VBO: Gesprekke oor die eerste 1,000 dae van 'n kind se lewe - en die kerk

90% van die brein se ontwikkeling vind plaas vóór die ouderdom van 5 jaar. Die vraag is egter, hoe dra die kerk by tot hierdie belangrike tydperk in kinders en ouers se lewe? Richard Lundie van Sikunye en commongood.org.za gaan saam met ons hieroor dink en droom. Temas is onder andere: "The Church & Early Life" and "How to be an First Thousand Days-friendly church".

Die baie praktiese gesprekke vind plaas oor 2 oggende:
• Dinsdag 28 November 09:30-12:30
• Woensdag 29 November 09:30-12:30

Dit vind by die Sinodale Kantoor (Bybelhuis, Cotsworldlaan 31) plaas, en bywoning is gratis. Laat weet gerus vir ds Toit Wessels teen 24 November, indien jy dit wil bywoon - toit@ngkraggakamma.co.za / 084 240 2916

Aanlyn VBO vir leraars in beginfase van Bediening

Wat maak ons met die Nuwe Testament?

Die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening handel oor die tema: “Wat maak ons met die Nuwe Testament?”. Dit vind van 31 Oktober tot 2 November 2023 aanlyn op Zoom plaas.

Klik hier vir meer besonderhede en die aanlyn inskrywingsvorm.

VBO: Global Leadership Summit op Jeffreysbaai

Jeffreysbaai-gemeente tree vanjaar as tuiste vir die global Leadership Summit op.

Vanjaar se beraad voorsien in die behoeftes van beide bedienings- en leiers binne skole en organisasies wat dit een van die mees gebalanseerde en kragtigste geleenthede maak. Die dinamiese sprekers sal elke leier toerus, inspireer en laat groei om 'n katalisator vir transformasie en verandering te word.

Kaartjies te koop om jou sitplek te verseker is op QUICKET beskikbaar: GLS 2023 - JBAY tickets
GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2023
“LEAD WHERE YOU ARE”
10-11 November 2023
NG GEMEENTE JEFFREYSBAAI
KOMPLEKS-KAMPUS

Vakature: Deeltydse Predikantspos by Bybelgenootskap Oos-Kaap

Ds Ben Fourie van die Bybelgenootskap Oos-Kaap skryf:

Groete hier uit die Bybelhuis. Sommige van julle sal onthou dat ons so drie maande gelede ‘n predikante pos vir die Oos-Kaap geadverteer het. Na baie oorweging en nadat ek onlangs ‘n vergadering van Hoofkantoor bygewoon het waar die pos omvattend bespreek is, is besluit dat die pos afgeskaal word na ‘n deeltydse pos en dat daar dus van nuuts af aansoek gedoen moet word. Hier is die advertensie vir die pos.

As jy dalk belangstel en vrae het oor salaris, werkure ensovoorts, kan jy vir Quintus Heine by die e-pos adres soos op die advertensie verskyn kontak. Hy is die Streekhoof in Kaapstad en sal ‘n rol speel in die beplanning van die werksaamhede in ons streek. Ons het besluit dat hy die enigste kontak sal wees. Dan maak ‘n mens seker dat almal dieselfde inligting kry.

Ek sal nadat my kontrak aan die einde van Oktober verstryk het, nog op ‘n vrywillige basis met kantoor administrasie uithelp totdat ‘n nuwe persoon aangestel is.

Die sluitingsdatum is 31 Oktober 2023.

Leraars beweeg

Ds Riaan Vlok van Queenstown (emeritus) is op 22 Oktober 2023 in 'n deeltydse vastetermynpos (2 jaar) na Tarkastad beroep (Thea Wait).

Prop Bianca Marais van Gqeberha het die beroep na die NG Gemeente Blouwaterbaai Familiekerk aanvaar. Sy word op 3 Desember in die amp bevestig en lewer haar intreepreek by dieslfde geleentheid.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter