Grens.Pos
Jaargang 18 - Nommer 30 - 20 November 2020 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • 'n Moeilike jaar bring die beste in die Kerk na vore
  • Datum vir Sinode 2021 aangekondig
  • PE-Lorraine adverteer 'n leraarspos
  • Interessante nuwe publikasies plus die bestelvorm vir die 2021-Kerkjaarboek
  • Welkom aan 'n nuwe leraar

Datum vir Sinode Oos-Kaapland 2021

Die Sinodale Kommissie het vandeesweek die datum vir die Oos-Kaaplandse sinodale vergadering in 2021 bepaal. Die Sinode vergader van Maandag, 18 Oktober 2021 tot Donderdag, 21 Oktober 2021.

Die vergadering vind by die Willows Konferensiesentrum plaas.
the-willows-resort-02
Die Willows Konferensiesentrum net buite Port Elizabeth waar Sinode 2021 DV gaan plaasvind.

Covid-19 en droogte

2020 bring die heel beste in die Kerk na vore

Tydens die aanlyn-vergadering van die Sinodale Kommissie op 19 November 2020 het die gesprek grootliks gehandel oor maniere waarop die NG Kerk in Oos-Kaapland haar roeping in 2020 uitgevoer het.

Die konsensus is dat al die swaarkry, inperking en droogte in groot dele van die provinsie die heel beste in die lewe van gemeentes, ringe en sinodes na vore gebring het.

Wat droogte en bystand aan boere betref, is honderdduisende rand deur die sinode se rampfonds gekanaliseer, of deur die sinodale kantoor bemiddel sodat donasies direk tussen skenker en gemeente of landbouvereniging gevloei het. Die skenk van voer uit ander sinodale gebiede is 'n voorbeeld hiervan.

Die sinode het ook in oorleg met Agri Oos-Kaap opgetree en boonop 'n honderdduisend rand aan dié organisasie geskenk om deur plaaslike landbouverenigings aan te wend.

Verskeie groot gemeentes het direkte bydraes aan plaaslike gemeentes gemaak. Kerksondermure in Centurion het bv. meer as 40 watertenks aan organisasies in die gemeenskappe van Bedford, Adelaide en Fort Beaufort geskenk. Dit beteken bv. dat bejaardes nie langer kilometers met 'n kierie en 20 liter water in die ander hand hoef af te lê nie. In hierdie droogtegeteisterde gemeenskappe het 'n waterkraan tot naby gekom. Plettenbergbaai-gemeente het ruim donasies aan gemeente gemaak wie se inkomste weens die droogte onder druk gekom het.

Verskeie Oos-Kaapse gemeentes het ook direk hulp aan ander gemeentes gelewer. Mooi verhale word vertel hoe gemeentes ander gaan besoek het, soos Aliwal-Noord wat 'n besoek aan Rietbron gebring het.

Tydens Covid het gemeentes begin om voedingsprogramme te loods en voedselhulp te verleen. Kerke het oor die grense van denominasies saamgewerk. Daar is mense wat van honger sou omkom as dit nie vir die kerk van die Here was nie.

'n Moeilike jaar. 'n Jaar waarin die beste in die kerk van die Here na vore gekom het!

Werkgeleenthede vir jongmense

300,000 poste vir skool-assistente beskikbaar

skoolassistente
Die Departement van Basiese Onderwys bied 300,000 poste vir skool-assistente reg deur die land aan.

Die doel is blykbaar om kontaknasporing te doen.

Die instruksies vir die aansoekproses is hier beskikbaar.

Nuwe publikasie oor hoop

miskienhoop

Bybel SA-App

Lees die Bybel gratis in 11 amptelike tale

Lees of laai Bybels gratis af in al 11 amptelike tale van Suid-Afrika of luister na verskeie Oudiobybels aanlyn. Pas jou leeservaring aan of volg leesplanne, daaglikse oordenkings en ‘n Bybelvers vir elke dag.

Klik hier vir die besonderhede.
Boeke-Ad

Bekendstelling van bundel

"Randfigure – Stemme van toe tot nou"

Vroeg in Desember 2020 vind die bekendstelling van die bundel "Randfigure – Stemme van toe tot nou" by vier geleenthede plaas. Oor hierdie eerste publikasie in die NG Kerk in SA Argiefreeks, skryf prof. Christo Lombaard van UNISA soos volg:

"As 'n mens op die rand staan, sien jy anderste raak hoe dinge lyk. En kan ons uit latere geslagte meer leer by jou... En dít het ons hier, met dié boek. Vroue van nou skryf oor verlede-vroue wie se lewensgrepe ons nou nog aangryp."
randfigure
Die medeskrywers se argivale navorsing lei dan ook tot die uiteenlopende biografiese verhale van vroue wie se stemme gehóór is – al was dit vanaf die perifirie van die ‘binnekringe’. Rethie van Niekerk skryf oor Ella Neethling – een van die eerste vroue skrywers in Afrikaans; Lisel Joubert beskryf haar soektog na haar sending-ouma, Margaret Vlok; Bianca Botha neem ons op die spoor van Alice Brink na Soedan; Pascal Pienaar belig die rol van Emma Murray as mens in eie reg en uitsonderlike huweliksgenoot vir Andrew Murray; Isabel Murray is in gesprek met Audrey Halloran oor haar mediese werk in Morgenster; Maretha Smith belig die Tshilidzini-bydrae van haar ma, dr. Ellen Faul; Hanneke Meyer skryf oor die predikante-egpaar Jan en Britta van Zijl en Lizelle Smith vergelyk die ervarings van twee mediese dokters – Jane Waterston en Pauline Murray – in Nyassaland.

(Dr. Andrew Kok – Bestuurder: Argief NG Kerk in Suid-Afrika)

Jaarboek bestelvorm beskikbaar

jaarboek-bestelvorm
Klik hier vir die bestelvorm.
beyersnaude
kinderbybel

Vakature

Leraarspos by die NG Gemeente PE-Lorraine

Lorraine Gemeente streef daarna om liefde te leef tot eer van God. Die bedieningsfokus van die gemeente lê by dissipelskap en geestelike groei van alle lidmate, verhoudings bou tot 'n gesonde gemeenskap, sowel as 'n diep bewustheid dat ons geseën word om ander te seën.

Lorraine Gemeente is geleë in 'n vooruitstrewende en groeiende woonbuurt van Port Elizabeth. Die gemeente bestaan uit 1996 belydende lidmate en 673 dooplidmate. Die gemeente word deur drie voltydse leraars bedien, waarvan een aan die einde van Januarie 2021 die gemeente verlaat.

Klik hier om die posbekendstelling te lees.

Leraars beweeg

Ds Luané Mclachlan is op 8 November 2020 in die NG Gemeente Murraysburg deur ds Abe Beyers as leraar bevestig. Sy het haar studies voltooi aan die Universiteit van die Vrystaat en het ten tyde van haar beroeping in Kraaifontein, Kaapstad gewoon. Sy is getroud met Bruce McLachlan en hulle het ‘n 15 maande oue dogtertjie, Isla. Hulle was voorheen van Brackenfell Proteahoogte waar sy ook werksaam was.
facebook twitter