Jaargang 21 - Nommer 27 - 17 November 2023
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Noodtoestand oor honger kinders - en wat gemeentes kan doen
  • Logos Hope besoek die Baai in 2024 - kom vind meer uit op 30 November
  • Kerssangdienste galore en 'n "langtafel" op 16 Desember
  • Leraars beweeg

Menseregtekommissie beveel aan

Noodtoestand rondom kindervoeding in die Oos-Kaap

Groot afwagting by kinders wat kos kom haal by Mama Julia se sopkombuis in Walmer, Gqeberha (Foto: Daily Maverick)

Tussen Augustus 2022 en September 2023 is 1,732 gevalle van ernstige akute wanvoeding by kinders in die Oos-Kaap diagnoseer, berig Estelle Ellis onlangs in Daily Maverick. Hiervan het 101 kinders gesterf, met 'n bykomende 13 oorlede wat "slegs" met gemiddelde akute wanvoeding diagnoseer is.

Honger by kinders in die Oos-Kaap kwalifiseer as 'n ramp en moet in terme van Rampwetgewing as sodanig verklaar word, sê die Menseregtekommissie (SAMR) in 'n verslag wat op 9 November gepubliseer is. Dit sal 'n meer gekoördineerde respons deur die provinsiale regering moontlik maak.

Sowat 25% van die provinsie se bevolking lei aan belemmerde groei, dit is kinders wat te klein vir hul ouderdom is ("stunted").

Volgens dr Eileen Carter, Oos-Kaapse hoof van die SAMR, word die probleem onder-rapporteer. Dit is 'n veel groter probleem as wat die syfers toon.

Lees die SAMR se volledige verslag. Die waarde daarvan lê in die data, maar ook in die wye reeks praktiese aanbevelings vir die bydrae wat verskeie rolspelers kan speel.

In 'n onderhoud met Grens.Pos sê joernalis Estelle Ellis, self 'n aktiewe kerklidmaat, daar is veel wat gemeentes kan doen. Veral betrokkenheid by vroeëkindontwikkeling is van deurslaggewende belang. Die gehalte van die eerste 1,000 dae van 'n kind se lewe (sedert die moment van bevrugting) is bepalend vir die res van 'n kind se lewe. (Leraars en lidmate kan gerus kom deelneem aan die werkswinkel oor vroeëkindontwikkeling van op 28 en 29 November by die sinodale kantoor plaasvind - die uitnodiging verskyn elders in Grens.Pos.)

Ellis noem ook die volgende:
  • Help ongeregistreerde kinders om 'n identiteitskaart by Binnelandse Sake te kry - sodat hulle toegang tot die kindertoelaag kan kry.
  • Help agtergeblewe moeders om verklarings suksesvol af te lê sodat hulle kan kwalifiseer vir kindertoelae - daar is arm moeders wat nie kan lees of skryf of selfs toegang tot 'n swart pen het nie. Ja, daar is mense wat só arm is.
  • Help moeders voedsel spaarsamig "rek" en voorberei
  • Promoveer tuinmaak, bv op die model van "Farming God's Way" - 'n kursus wat in die Baai ontwikkel is en reeds suksesvol aangewend word.
  • Druk op die plaaslike regering om regulasies op te hef wat die verspreiding van voedsel wat in winkels verval verbied. Kleinhandelaars raak maandeliks noodgedwonge van tonne voedsel ontslae wat heraangewend kon word - as dit nie deur munisipale regulasies verbied was nie.
  • Versterk bestaande sopkombuise om meer kinders te voed, en ook meer gereeld.
Hier is 'n braakland vir gemeentelike bediening wat 'n geweldige verskil in ons land kan maak. Wie het nou weer gesê: "In soverre julle dit aan een van hierdie geringstes gedoen het ...?"

Gesoek: 'n Leraar om Pinkster in 2024 by Ugie en Maclear te kom hou

Die gemeentes van Ugie en Maclear word gesamentlik bedien. Die kerkrade is op soek na 'n leraar om Pinkster in 2024 by die gemeentes te kom hou. Verblyf en etes word voorsien. Pinkster sal ook, indien moontlik ietwat vroeër in die jaar gehou word.

Belangstellende leraars kan Chrisjan Kotze by 0845121808 of Patricia Schmidt by 0824108998, kontak.

Jaarboek 2024 van die NG Kerk beskikbaar

Die Jaarboek 2024 is vanaf Desember 2024 beskikbaar. Bestellings kan nou reeds geplaas word. Klik hier vir die bestelvorm.

Kerklike feesdae en vakansiedae vir 2024

Klik hier vir 'n lysie van 2024 se kerklike fees- en vakansiedae, met skoolkwartale daarby.

Wyn op Woensdae (WOW) – saam opsoek na geleefde wysheid

📌 WAT is WOW ?
WOW is 'n nuwe, opwindende ruimte wat HOOGLAND op Woensdae skep, waar daar gemaklik om 'n glasie wyn (of lekker yskoue water) saam gesels en gesoek word na geleefde wysheid vir die lewe.
📌 WIE kan kom ?
Een & elkeen is baie welkom om te kom saam gesels. Deel gerus Hoogland se WOW-advertensie wyd onder jou vriende en familie!
📞 Daar word egter gevra dat u sal RSVP met jou naam & hoeveel mense na 079 815 9325 sodat daar genoeg voorsiening gemaak kan word.
📌 WAAR is dit?
18.30 @Hoogland se Jeuglokaal
📌 Kom luister hoe kundiges én gewone mense gesels uit hulle eie verwysingsraamwerk oor verskillende kwessies.
Tans gesels ons saam oor depressie!
🍷 Kom kuier gerus Woensdag 22 November vir oulaas saam.
ONTHOU ASSEBLIEF OM TE RSVP.

Kerssangdiens by Humansdorp-Oos

Hoogland hou Kerssangdiens

Kersfees is nie nét ʼn tyd om die huis te versier, tyd met geliefdes deur te bring en om langverwagte geskenke oop te maak nie.
Kersfees is ʼn tyd om te onthou:
· Jesus nie deel is van die Kersfees-storie nie, maar dat Kersfees deel is van die Jesus-storie;
· God nie onaangeraak was, is of sal wees deur die seer van die wêreld nie;
· daar is geen genade sonder die kruis nie, en geen kruis sonder die stal nie
· Dat Jesus nie wil hê ons moet net onthou wat Hy gedoen het nie, maar moet deelneem aan wat Hy besig is om te doen.

Hiermee word ALMAL hartlik uitgenooi na
Kerssangdienste @ Hoogland
Sondag, 19 November
om 09:00 en 18:30
(tydens beide dienste word dieselfde program aangebied)

"Lang tafel" vir versoeningsdag in die Baai

16 Desember. Versoeningsdag. ’n #TydVirTafels in ons verdeelde land. ’n Tafel skep ’n ideale ruimte vir saamwees, stories vertel en gedeelde lewensstories.

Op Versoeningsdag laas jaar het ons in die food court van Baywest Mall bymekaar gekom en ’n klomp tafels teenmekaar geskuif om ’n langtafel te vorm. Oor pizzas en koeldrank het swart, wit en bruin stories met mekaar gedeel, ’n feestelike viering van ons diverse ervarings.

Kom deel weer op Versoeningsdag in hierdie geleentheid deur ’n vriend van ’n ander kultuur te nooi om saam ’n pizza te breek en te kuier. Sien jou op Saterdag, 16 Desember om 11:30.

Nuwe publikasies van die CLF

VBO: Gesprekke oor die eerste 1,000 dae van 'n kind se lewe - en die kerk

90% van die brein se ontwikkeling vind plaas vóór die ouderdom van 5 jaar. Die vraag is egter, hoe dra die kerk by tot hierdie belangrike tydperk in kinders en ouers se lewe? Richard Lundie van Sikunye en commongood.org.za gaan saam met ons hieroor dink en droom. Temas is onder andere: "The Church & Early Life" and "How to be an First Thousand Days-friendly church".

Die baie praktiese gesprekke vind plaas oor 2 oggende:
• Dinsdag 28 November 09:30-12:30
• Woensdag 29 November 09:30-12:30

Dit vind by die Sinodale Kantoor (Bybelhuis, Cotsworldlaan 31) plaas, en bywoning is gratis. Laat weet gerus vir ds Toit Wessels teen 24 November, indien jy dit wil bywoon - toit@ngkraggakamma.co.za / 084 240 2916

Aanlyn VBO met prof Wentzel Coetzer

Impak van oorgeërfde familietrauma - pastorale perspektiewe

'n Aanlyn Pastorale Beradingskursus deur prof Wentzel Coetzer met die titel: Pastorale begeleiding rakende die impak van oorgeërfde familietrauma (Generasiebagasie)
Die problematiek rondom Generasie Bagasie (intergenerasie trauma) hou verband met die feit dat ouers dikwels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding. Dit kan 'n proses wees wat oor jare strek en die kinders en kleinkinders wat dan binne so 'n familie opgroei, word uiteindelik op talle wyses geraak deur die impak van hierdie onverwerkte trauma – onder andere ouerlike vaardighede wat in die slag bly. Indien sodanige trauma nie hanteer word nie dan toon die navorsing dat dit as't ware 'n 'pakkie pyn' word wat onbewustelik aan kinders en kleinkinders 'oorhandig' word – dit kan weer lei tot probleme op emosionele, geestelike of fisiese terreine. Vanuit die navorsing blyk dat 'n geneagram 'n handige hulpmiddel kan wees ten einde te probeer vasstel hoeveel onverwerkte pyn en trauma binne 'n sekere familie aanwesig mag wees – hoe gesond of hoe sieklik die algemene milieu dus was waarbinne ʼn spesifieke individu gebore was.
.

Dinsdag 20 Februarie 2024 – Zoom aanbieding. Klik hier vir meer inligting en die inskrywingsvorm.

Vakature vir 'n voltydse leraar: NGK Jansenville

Jansenville-gemeente is in die Noorsveld geleë, 180 km vanaf Gqeberha (Port Elizabeth) en 85 km van Graaff-Reinet. Die gemeente bestaan uit ongeveer 250 belydende en 30 dooplidmate wat in drie plaaswyke en vyf dorpswyke woon. Boerdery vorm die kern van ekonomiese aktiwiteit en Jansenville is ‘n sleutelpunt van die werêldwye bokhaar-(“mohair”) bedryf. Verskeie groot en klein sakeondernemings is die werk-
verskaffers wat in die meeste verbruikerbehoeftes voorsien. Jansenville is ‘n skoon dorpie op die wal van die Sondagsrivier. Die netjiese klein hospitaal het ‘n dokter, ‘n apteker en radiografis. In die gemeente is ‘n tehuis vir bejaardes, laer-/hoërskool en kleuterskool.

Die gemeente stel 'n voltydse leraarspos vir 'n vaste termyn bekend. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Januarie 2024. Klik hier vir die posbekendstelling.

Leraars beweeg

Prop. Melissa Jacobs is na die NG gemeente Grasvoëlkop beroep

Ds Riaan Vlok (emeritus) het die beroep na Tarkastad-gemeente aanvaar. Sy dienskontrak in 'n deeltydse vastetermynpos begin op 1 Januarie 2024, maar hy word reeds op 10 Desember bevestig.

Dr André Oosthuizen van Tarkastad-gemeente ontvang demissie op 10 Desember. Sy termynkontrak eindig op 31 Desember 2023.

Prop. Anton Jacobs is na die kombinasie Algoapark- en Sydenham-gemeentes beroep

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter