Jaargang 22 - Nommer 4 - 9 Februarie 2024
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Materiaal beskikbaar: Wêreldbiddag vir Vroue op 1 Maart 2024
  • Kenners oor bediening en uitbranding
  • Vakatures en geleenthede
  • Leraars beweeg

Materiaal beskikbaar

Wêreldbiddag vir Vroue op 1 Maart 2024

Die tema vir vanjaar se Wêreldbiddag vir Vroue is ontleen aan EfesIërs 4:1-3: "Ek spoor julle aan om mekaar ... in liefde te verdra."

Die program is deur 'n groep Christen-vroue van Palestina opgestel op grond van Efesiërs 4:1-7. Die opstellers bid dat die Bybelstudie Christene oor die wêreld heen sal help om ander in liefde te verdra.

Vanjaar se visuele kunswerk (hiernaas) is geskep deur Halima Aziz, 'n Palestyn. Dit beeld drie biddende Palestynse vroue onder 'n olyfboom uit. Die olyfboom is 'n simbool van ewige, oorvloedige lewe.

Die uitbeelding van tradisionele drag, blomme en die wortels van die boom het ook simboliese betekenis.

Besoek die webblad vir meer inligting, waaronder die Onse Vader watt in Aramees gesing word.
Op 1 Maart word die 94ste Wêreldbiddag vir Vroue in Suid-Afrika gehou. Dié Biddag is 'n wêreldwye ekumeniese beweging van Christenvroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam 'n gebedsketting in meer as 175 lande vorm. Dit strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding. Die Wêreldbiddag vir Vroue bied vroue wêreldwyd verskeie geleenthede, onder andere om hulle geloof in Jesus Christus te bevestig. Dit bied gelowiges ook die geleentheid om versterk te word deur die geloofservaring van Christene uit ander lande en kulture. Ons geniet dan ook die voorreg om ander se laste te help dra deur saam met hulle en vir hulle te bid.

Die tema word elke jaar deur vroue van verskillende lande gekies. Die tema vir 2024, "Ek dring aan ... Verdra mekaar in Liefde", is gekies deur die vroue van Palestina. Kom ons as vroue neem die inisiatief om op 1 Maart by die werk, skool of in ons gemeente tyd af te staan om saam met vroue van oor die wêreld te verenig in gebed.

Daar is ook Afrikaanse bronne op ons webblad beskikbaar: die 2024-program, die 2024-riglyne vir leiers en die geskiedenis van die dag van gebed.

Meer inligting met 'n pragtige kunswerk en video-agtergrondinligting is op die webblad van die World Day of Prayer beskikbaar.

(Met dank aan Familienuus van die Oostelike Sinode vir die Afrikaanse materiaal.)

Podsending deur kenners: Bediening en uitbranding

Epsiode 5 van Kaapkerk se gereelde podsending handel oor bediening en uitbranding.

DJ Muller, gespreksleier, gesels met ds. Melanie Thirion, dr. Siegfried Louw en dr. George Roux. Ds. Melanie maak haar hart oop oor haar ervaring met uitbranding in die bediening en dr. Siegfried help ons hierna kyk deur die bril van spiritualiteit. Dr. George Roux is 'n sielkundige met, onder andere, 'n passie vir pastorale sorg en terapie. Hy reflekteer in hierdie episode op die dieper dinamika van uitbranding en selfsorg.

Hierdie episode is een wat elke geestelike leier moet hoor. Stuur dit gerus vir jou leier aan!

Sondag, 11 Februarie

Biddag vir opvoeding en onderwys

In die NG Kerk-familie word tradisioneel op die tweede Sondag in Februarie (vanjaar 11 Februarie) vir die opvoeding en onderwys voorbidding gedoen.

Idees vir ‘n Erediens:
Julle kan jul ondersteuning vir opvoeding en onderwys wys, deur jul plaaslike skole en onderwyspersoneel na eredienste uit te nooi en vir hulle voorbidding te doen. Julle kan hulle verder ondersteun deur af en toe ʼn skoolhoof in die omgewing te besoek en te bemoedig. Lees verder vir oulike wenke, temas en videos.

Besondere, besondere prestasie

Hulle hou van leer en hulle kan duidelik somme maak

Twee township-skole in Motherwell in Nelson Mandelabaai het van Suid-Afrika se beste private skole getroef deur die lys van 20 skole te haal wat die meeste wiskunde onderskeidings in die onlangse matriekeksamens behaal het, berig News24.

Soqhayisa Senior Sekondêre Skool in Motherwell is tweede onder die twintig en Motherwell Hoërskool staan op nommer 20. By Soqhayisa het 34 van die 65 kandidate wat die eksamen afgelê het onderskeidings behaal.

Baie geluk! Wys jou wat gedoen kan word. Dit gee hoop.

Aswoensdag op 14 Februarie

Aswoensdag val altyd op ‘n Woensdag aan die begin van die veertig dae van Lydenstyd in die kerkjaar. Hierdie jaar is dit op 14 Februarie. DinkJeug vertel dat dit baie spesiaal is dat Valentynsdag en Aswoensdag op dieselfde dag val, want ons kan dan Woensdag onthou dat liefde nie (net) gaan oor romanse en wat jy kry (soos sjokolade of kaartjies) nie, maar oor hoe jy met Jesus se liefde mense dien met jou vriendelikheid en diensbaarheid.

Aswoensdag (en Lydenstyd wat daarop volg) is tradisioneel ’n tyd van geestelike vernuwing in die lewe van gelowiges en gemeentes. Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word en die as daarvan met olyfolie gemeng word. Dit word gebruik om die vorm van ‘n kruis op die voorkop van elkeen te “teken” met die woorde: “Mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer.” Lees verder

Met dank aan Vrydagnuus en DinkJeug.

Kommer uitgespreek

Bediening in gemeentes deur persone sonder die nodige kerklike bevoegdheid

Tydens die onlangse vergadering van die Dagbestuur van die Sinodale Kommissie (SK) het ons verneem van kerkrade wat oorweeg om van persone vir predikantsbediening gebruik te maak sonder dat hierdie persone oor predikantsbevoegdheid beskik.

Die SK-Dagbestuur neem verder met kommer kennis dat daar persone is wat inderdaad gemeentes binne ons Sinodale gebied bedien wat nie die amptelike bevoegdheid daartoe het nie.

Die Bybel beklemtoon die wesenlike belang dat die Here se kudde deur betroubare en vaardige herders gelei moet word. 'n Belangrike rol is die van 'n bevoegde predikant wat amptelik deur die kerk in diens gestel het omdat hy/sy voldoen aan die nodige kriteria.

Die SK-Dagbestuur wys gemeentes op Artikel 48 van die Kerkorde van Oos – Kaapland 2022 wat bepaal dat slegs die plaaslike predikant, die konsulent, ’n ander bevoegde predikant van gereformeerde belydenis (vergelyk Reglement 26 punt 4.3.1 en Reglement 26 punt 4.7.1), ’n teologiese student van ’n fakulteit van die NG Kerk, of ’n ouderling of diaken wat preekvergunning van die kerkraad en ring ontvang het (vergelyk Besluit 12: Riglyne vir bedienaars,Ouderlinge en Diakens met bevoegdheid) eredienste in gemeentes mag lei.

Persone wat nie aan bogenoemde bepalings voldoen nie mag nie in die NG Kerk eredienste lei of gemeentes bedien nie. Ons vra kerkrade en gemeentes se samewerking.

Gedrukte Kerkbode ook in e-formaat beskikbaar

Betroubare nuus, sodat mens werklik weet wat aangaan - ook in die kerk - is krities belangrik.

Goeie nuus is dat kerknuus voortdurend op Kerkbode se webblad opgedateer word. Kerkbode het ook 'n gebruikersvriendelike app, beskikbaar op die Playstore en iOS Appstore. Makliker ingelig bly mens nie.

Daarby kan mens die gedrukte uitgawes van Kerkbode ook in e-formaat op jou rekenaar of selfoon lees. Vir baie mense is dit mos lekker om die groot prentjie van 'n wye nuusaanbod bladsy vir bladsy deur te snuffel. Nou kan jy dit op 'n skerm naby jou doen. Besoek gerus hierdie blad om dit af te laai:

Nelson Mandela Baai Sakekamer

Hier is goeie nuus (en vandeesweek die korrekte skakel)

Klik hieronder om te hoor wat Nelson Mandelabaai se Sakekamer uitrig deur besighede te help om saam te staan en op positiewe, doelgerigte aksie te fokus. Verlede week se berig hieroor het per abuis 'n foutiewe skakel bevat - klik hieronder en spandeer 'n paar minute om na Denise te luister, en ook leierskapslesse saam met haar te leer - lesse waarby die kerk baie kan baat.

Ds Enslin van Velden beskikbaar vir aflos en bediening in gemeentes

Ds Enslin van Velden, opgeleide brugleraar, het pas afgetree en het in Jeffreysbaai gevestig. Hy vertel:

Ek is beskikbaar vir preekbeurte, Pinkster, aflos of brugleraarskap. My vrou, Susarie, is 'n opgeleide orreliste en kan help met die musiekbediening (orrel en/of klavier). Kontak my by enslin.vanvelden@gmail.com

Gemeentes, maak gerus van die aanbod gebruik.

Geloofsreis vir predikante in 2024 aangebied

Ds Gys van Schoor en sy vrou, Thea, (voorheen van Somerstrand- en Durbanville-gemeentes) van die Sentrum van Geloofsvorming (Greyton) het al meer as 300 predikante landswyd op die geloofsreis begelei. Hulle is ook genooi om dit in 2024 vir predikante in Namibië aan te bid.
Van die onderwerpe waaraan daar aandag gegee word is:
-Die herontdekking van Jesus en sy Koninkryksevangelie.
-Is jou "doing" besig om jou "being" te verlam?
-Emosioneel gesonde spiritualiteit.
-Hoe ontwikkel jy 'n langasem vir die bediening?
-Dissipelskap as geloofsvormende reis.
-Om met groter vryheid te leef.
-Hoe vind karaktertransformasie plaas?
-en ander.

Vele predikante vra hiervoor. Die lang gekoesterde ideaal word in 2024 werklikheid wanneer ds Gys van Schoor van die Sentrum vir geloofsvorming die geestelike reis vir predikante in die Oos-Kaap kom aanbied. Predikante word aangemoedig om in te skakel.

Predikante wat hierby ingeskakel het getuig met lof van die impak daarvan op hulle lewe.

Die reis duur oor drie jaar, met twee retraites per jaar. Teken solank die datums aan: Retraite 1: 18-21 Maart 2024 en Retraite 2, 21-24 Oktober 2024.

Die koste beloop R1,850 per retraite, maar daar is 'n 50% subsidie beskikbaar vir predikante wat betyds inskakel.

Klik hier vir meer inligting, en voltooi die inskrywingsvorm as jy belangstel.

Aanlyn VBO met prof Wentzel Coetzer

Impak van oorgeërfde familietrauma - pastorale perspektiewe

'n Aanlyn Pastorale Beradingskursus deur prof Wentzel Coetzer met die titel: Pastorale begeleiding rakende die impak van oorgeërfde familietrauma (Generasiebagasie)

Die problematiek rondom Generasie Bagasie (intergenerasie trauma) hou verband met die feit dat ouers dikwels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding. Dit kan 'n proses wees wat oor jare strek en die kinders en kleinkinders wat dan binne so 'n familie opgroei, word uiteindelik op talle wyses geraak deur die impak van hierdie onverwerkte trauma – onder andere ouerlike vaardighede wat in die slag bly. Indien sodanige trauma nie hanteer word nie dan toon die navorsing dat dit as't ware 'n 'pakkie pyn' word wat onbewustelik aan kinders en kleinkinders 'oorhandig' word – dit kan weer lei tot probleme op emosionele, geestelike of fisiese terreine. Vanuit die navorsing blyk dat 'n geneagram 'n handige hulpmiddel kan wees ten einde te probeer vasstel hoeveel onverwerkte pyn en trauma binne 'n sekere familie aanwesig mag wees – hoe gesond of hoe sieklik die algemene milieu dus was waarbinne ʼn spesifieke individu gebore was.

Dinsdag 20 Februarie 2024 – Zoom aanbieding. Klik hier vir meer inligting en die inskrywingsvorm.

NG gemeente Jeffreysbaai

Twee vakatures: Herder (opdrag siekesorg, sterwensbegeleiding en pastoraat

Ds Joe Janse van Rensburg vertel op Jeffreysbaai is tans ‘n groot behoefte aan pastorale begeleiding en ondersteuning van lidmate in die gemeente. Jeffreysbaai beskik oor verskeie aftree-oorde in die omgewing en groot getalle senior lidmate wat in hulle eie wonings woon. Die behoefte aan algehele pastorale versorging bly ook ‘n hoë prioriteit. Hierdie pos is geskik vir ‘n diensleraar, pastorale versorger, afgetrede leraar of proponent wat hierdie rol kan vervul.

Klik hier om die posbekendstelling te lees.

Vakature Leraarspos: NGK Grasvoëlkop (permanent, deeltyds)

Grasvoëlkop-gemeente bestaan uit 119 belydende en 21 dooplidmate. Ons is 'n omgee-gemeente, na binne en buite, wat 'n hoë premie op goeie verhoudinge, versorging en ondersteuning plaas.
Die gemeente is in Gqeberha (Port Elizabeth) geleë.

Ons leraar help ons geestelik groei, bind ons saam en gaan ons voor in die dien van die Here, van mekaar en in uitreik na die groter gemeenskap. Hy of sy het 'n lewende verhouding met die Here, kan leiding neem, pas goeie selfbestuur toe, is 'n spanwerker en werk ook saam met kollegas in die ring.
Ons gemeente plaas die fokus op jong ouers en gesinne wat ons graag by ons bediening wil betrek.

Die sluitingsdatum is 23 Februarie 2024. Klik hier vir die posbekendstelling.

Vakature: Voltydse leraar Uitenhage

Moedergemeente Uitenhage beskik oor ‘n pos vir ‘n predikant van die NG Kerk. Naas die vaardighede om uitvoering aan Artikel 9 te gee, sal dit ‘n aanbeveling wees as die leraar ook oor bestuursvaardighede beskik.
Die gemeente bestaan uit 120 belydende lidmate en ‘n klein groep doop- lidmate. Die gemeente besit oor twee geboue, bestaande uit woonstel- eenhede en sakegeboue: Huis Senburg en Pro Ecclesia.
Bestuurservaring en -kundigheid sal as aanbeveling dien.

Die sluitingsdatum is 23 Februarie 2024. Lees die volledige posbekendstelling.

Leraars beweeg


Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter