Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 21 - 1 Julie 2021 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Predikante en hulpverleners verkeer onder geweldige druk. Selfsorg is noodsaaklik
  • Focus on the Family, behoudende familiebedieningsgroep, beveel inenting teen Covid aan en klaar wanpersepsies op
  • Ds Frikkie Greeff, byna drie dekades leraar van Burgersdorp, is oorlede
  • Leergeleentheid oor betekenisvolle oud word

Rukwind beskadig Willowmore se kerktoring

Rukwind beskadig Willowmore se kerktoring
Sterk rukwinde tot 90 km/h het die kerktoring van die NG gemeente Willowmore deur die nag van 29-30 Junie 2021 beskadig. Die boonste deel van die toring, bestaande uit 'n staalstruktuur, is in 'n westelike rigting geknak.

Lees verder

Dominees en hulpverleners: Kyk na julself

selfcare
Met die derde vlaag van Covid-19 rapporteer baie predikante en hulpverleners dat hulle onder geweldige druk verkeer.

Die inperking duur nou reeds vir meer as 'n jaar, en die opstapeling by lidmte en eie familiekringe van siekte, dood, begrafnisse en roudienste, die gevoelens van magteloosheid en oorweldiging, dra alles by tot 'n byna bo-menslike las.

Daar is geen eenvoudige antwoorde nie. Een perspektief is egter om seker te maak dat die leraar en ander hulpverleners voldoende selfsorg toepas.

In meegaande video gee dr Kurt Frederickson 'n eenvoudige "spyskaart" om seker te maak ons kom by die verskillende aspekte van voldoende selfsorg uit.

Verder is dit noodsaaklik dat kerkrade ondersteuning aan leraars bied. Dit begin by 'n gesprek met die leraar oor sy of haar belewenisse en behoeftes.

Prof Kobus Schoeman

"Praat eers met die 'ander' en dán oor kerkwees"

schoeman
Die doel van gemeentewees is volgens prof Kobus Schoeman nie om net bymekaar te trek en in ’n gemeente in te vlug waar almal dieselfde as jy dink nie, maar om juis uit te gaan en saam met die gemeenskap en groter gemeenskap waarin ’n mens lewe, te worstel.

“Ons is nie regtig hartgrondig besig om te worstel met die vraagstukke binne die gemeenskap nie,” sê hy vir Marileen Steyn wat vir Kerkbode met hom gesels het oor die waarde van navorsing op gemeentevlak en van die netwerke wat daaruit kan vloei.

Lees verder.

Focus on the Family se mediese adviespaneel beveel immunisasie aan

Focus on the Family se mediese adviespaneel beveel immunisasie aan
In hierdie video van Focus on the Family beantwoord twee pro-lewe belydende Christen-wetenskaplikes verskeie vrae oor die entstowwe. Hulle is diep gelowige mense, maar ook voorste wetenskaplikes. Hulle help ons om feit en verdigsel van mekaar te onderskei, om ingelig te wees en om 'n verantwoordelike besluit te neem.

Kortliks: hulle is ten gunste van Covid-immunisasie. En nee, die selle van fetusse is nie gebruik in die produksie van die Pfizer-entstof nie.

Lees verder

Maclear hou basaar

maclear2

Alexandria hou gholfdag

alexandria-golf

Meaningful Ageing

aging
Klik op die volgende skakel om te luister hoe Petrus Moolman gesels oor ’n nuwe benadering ten opsigte van senior volwasse bediening in die gemeente: Meaningful Ageing
Klik hier van registrasie.
Tydens registrasie kan u kies om die boek af te haal by Communitas (Wes-Kaap) of by Petrus Moolman (Gauteng).
Dan is die koste R150
Wanneer u aandui dat ons die boek aan u moet koerier sal die koste R250 wees.
(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

Veral vir leraars in vroeë fase van die bediening

Excelsus Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling

"Hoe hanteer ons jeugwerk?"

jeugwerk
Hierdie module in die sertifikaatkursus vir bedieningsvernuwing word gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening. Dit vind van 16-18 Augustus 2021 plaas.

In hierdie module word die uitdagings rondom jeugwerk – van kleuters tot jong volwassenes - hanteer met 'n fokus op geloofsvorming en dissipelskap. Ruim geleentheid word gegee vir interaktiewe deelname en uitruil van idees.

Hier is volle besonderhede.

Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing:

Geloofsvorming in ons gemeentes

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening:
5-7 Julie 2021
Geloofsvorming in gemeentes is ‘n lewenslange proses om lidmate – van kindertyd tot gevorderde lewensjare – te vorm om dissipels/volgelinge van Christus te wees. Dit behels meer as die oordra van geloofsinhoude, maar eerder die opbou van ’n betekenisvolle verhouding met God, met mekaar en met die wêreld waarin ons elke dag leef. In hierdie module word daar gekyk na die verskillende vlakke waarop geloofsvorming plaasvind en na die beste praktyke waarvan daar gebruik gemaak kan word.
Plek: Aanlyn per Zoom
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 2 Julie 2021
Inskrywing: klik hier (Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: Absa
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: Pretoria
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

VBO: Brugbediening

Excelsus se kursus in brugbediening word van 16-19 Augustus en 8-11 November 2021 in Pretoria aangebied. Hier is die besonderhede.

Kort kursusse by die Hugenote Kollege

Al hierdie kursusse kwalifiseer vir VBO-punte:
hk1
hk2
hk3

'n Gesprek oor evangelisasie in die bediening

evangelisasie
Vir Registrasie: klik hier

Taakspan: Missionale Roeping van die Algemene Sinode
En VBO Forum

Sessie 1
‘n Teologie van evangelisasie.
Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier
Hannes Knoetze: Ons (reduksionistiese) sondebeskouing.
Frikkie Coetzee: Wat is die evangelie?
Roedolf Botha: Koninkryksteologie en evangelisasie.
Lourens Bosman: mens- en/of Godgesentreerdheid.

Sessie 2
Die praktyk van evangelisasie.
Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier.
Hannes Knoetze: Getroue Getuies
Pieter vd Walt: Vertel
Frikkie Coetzee: ‘n evangelisasie kultuur/identiteit versus evangelisasie programme.
Lourens Bosman: InPas
Roedolf Botha: Apologetiek en Evangelisasie

(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

Ds Frikkie Greeff, vroeër van Burgersdorp-gemeente, oorlede

Ds Frikkie Greeff oorlede
Ds Frikkie Greeff met sy eggenote, me Marlene Greeff. Frikkie is op 27 Junie 2021 na vier jaar van saamleef met kanker oorlede. Hy was van 1990 tot met sy emeritaat in 2016 die NG leraar van Burgersdorp-gemeente.

Lees verder

Leraars beweeg

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter