Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 33 - 12 November 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Nuwe reeks video's, gerig op lidmate, verduidelik hoe ons glo, leer en doen in die NG Kerk
  • Prof Marius Nel se oordenkings tydens Sinode 2021 - oor Kolossense - nou beskikbaar
  • Teologiese opleiding onder die loep - en uitnodiging tot gesprek
  • Riglyne vir gesprek op sosiale media (vir predikante)
  • VBO-geleenthede en vakatures

So glo, leer en getuig ons in die NG Kerk

ngkerk
Die dagbestuur van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) het 'n reeks van sowat 13 video's vervaardig waarin gesels word oor hoe ons glo, leer en getuig in die NG Kerk.

Die dagbestuur het bewus geword van die onsekerheid ten opsigte van die oortuigings, standpunte en werkswyse van die NG Kerk. Die dagbestuur het vervolgens besluit om ‘n reeks videos beskikbaar te stel waarin lede van die Moderamen en sy Taakspanne, asook dosente van die NG Kerk aan die ekumeniese fakulteite met die titel: So glo, leer en getuig ons… Die NG Kerk se oortuigings, -praktyke en prosedures. Die dagbestuur vertrou dat die video's benut sal word deur leraars en kerkrade om die NG Kerk se standpunte te belig, te bespreek en perspektief te bied waar dit nodig is.

Van die temas wat aangeraak word sluit in: Die identiteit van die NG Kerk, hoe ons met verskille omgaan, die Bybel as die Woord van God, die opstanding van Christus, teologiese opleiding, getuienis, die rol van die belydenisskrifte en geloofsvorming.

Klik hier om die hele reeks video's te besigtig.

Prof Marius Nel - Dagwydings uit die Kolossensebrief

Geweef deur God vir 'n tyd soos nou - belang van die Kolossensebrief vir die kerk vandag

tapisserie
Prof Marius Nel het tydens die onlangse Oos-Kaaplandse Sinode die dagwydings uit die Kolossensebrief hanteer. Hy het sentrale temas uit Kolossense uitgelig en die tekste met mekaar vergelyk om aan te dui hoe belangrik die boodskap van hierdie brief vir die kerk vandag is.

Afgevaardigdes is diep getref en geïnspireer deur sy insette. Ons het verskeie navrae vir die dagwydings ontvang.

Prof Nel het sy aanbiedings (Powerpoints met sy stemboodskap of kommentaar daarby) aan ons beskikbaar gestel. Wanneer die Powerpoint vertoon word, speel die klank daarmee saam. Laai dit gerus by die skakels hieronder af.

Ontmoet Rion van Niekerk, proponent-diensleraar

Ontmoet Rion van Niekerk, proponent-diensleraar
Diensleraars is 'n nuwe kategorie predikante in die NG Kerk. "Vol" predikante is gemeenteleraars, dan is daar diensleraars en ook bedienaars (kerkraadslede wat opgelei is om bepaalde funksies uit te voer.

Vandag ontmoet ons een van die nuwe diensleraars in ons sinodale gebied, propoent Rion van Niekerk.

Rion van Niekerk is op 29 Maart 2021 deur die Kuratorium op Stellenbosch as diensleraar gelegitimeer (lees die volgende artikel oor wat 'n diensleraar is). Ons het vir Rion 'n paar vrae gevra om hom beter te leer ken. 1. Vertel ons meer van jouself. Waar kom jy vandaan en hoe het jou lewenspad tot hier geloop? Ek is in Port Elizabeth …

Lees verder

Handleiding vir die gebruik van diensleraars in die NG Kerk

Die Algemene Sinodale Moderamen het pas 'n handleiding vir die benutting van die nuwe kategorie leraars, diensleraars, goedgekeur. Dit is 'n belangrike dokument, want diensleraars open nuwe moontlikhede vir gemeentes. Klik hier om dit te lees.

Hoe leraars op sosiale media aan gesprekke behoort deel te neem

Die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) dink tans na hoe leraars en proponente ("gelegitimeerdes") op sosiale media aan gesprekke behoort deel te neem. Die agtergrond is sommige persone wie se bydraes - sagkens gestel - nie aan Christelike etiese standaarde voldoen nie.

Die ASM oordeel dat gesprekke op sosiale media altyd kenmerkend moet wees van 'n Christelike etos wat in lyn is met Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en 'n besef van eie broosheid en feilbaarheid.

As getuies van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat ander se geloof of Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie nie. Dit moet ook nie lasterlike bevat wat 'n individu of geloofsgemeenskap skade doen nie.

Enige vorm van haatspraak, waaronder seksisme, rassisme en homofobie, word afgewys. Beledigende taalgebruik wat ander mense se waardigheid of geloofwaardigheid as predikant in gedrang bring, is ook nie in orde nie. Dieselfde geld vals getuienis, kwaadwilligheid, verdagmaking, bevordering van skeurmakery of kru taal. Die kerk behoort ook nie verdag gemaak word sonder dat die feite geverifieer is.

Die ASM is tans besig om hierdie riglyne te finaliseer.

Let ook daarop dat die kerkorde reeds 'n gedragskode vir leraars bevat waaraan predikante gebonde is.

Uitnodiging tot gesprek oor teologiese opleiding in die NG Kerk

Die ASM (Algemene Sinodale moderamen) het tydens sy vergadering van 2-4 November 2021 indringend oor toekomstige scenario's vir teologiese opleiding gesels. In die lig van die ampsverbreding in die kerk (leraars, diensleraars en bedienaars), die dramatiese styging in die koste van tersiêre universiteitsopleiding en en vierde industriële revolusie moet opnuut oor opleidingsmodelle gedink word.

Die vergadering het ook indringend gesels oor die konfessionele geloofwaardigheid van die Kerk se opleiding aan publieke universiteite.

Dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium, die kerklike liggaam wat opleiding beheer, het verskeie vrae beantwoord. Hy het gesê die kerk weet daar is baie vrae en bekommernisse oor teologiese opleiding is.

Marais het na die vergadering aan Kerkbode gesê: "Ons onderneem om uitnodigings na gemeentes, ringe of sinodes te aanvaar om mense in te lig, maar ook te luister na die vrae. Ons nooi ook mense uit om met ons oor hierdie vrae direk in gesprek te tree. Ons onderneem om waar nodig inligting te verskaf en indien nodig gesprekke te fasiliteer om dosente en mense met vrae by mekaar uit te bring in ’n veilige ruimte.

"Ons wil graag oningeligtheid en persepsies verbeter deur middel van direkte persoonlike gesprek. Ons vra aan die ander kant dat ons hou by protokolle waar ons nie inligting of persepsies versprei sonder om direk met mekaar te praat nie."

Dr Chris van Wyk het tydens die vergadering waardering vir Marais se openheid vir gesprek uitgespreek. Vroeër is bloot gesê mense wat ontevrede is met teologiese opleiding "moet klagtes lê", het Van Wyk gesê, maar dit is nie die vlak waarop hy sy eie vrae oor teologiese opleiding wil hanteer nie.

Tydens die vergadering is ook kommer oor oningeligte verdagmakery van beide die Kerk en teologiese opleiding uitgespreek.

Kyk ook na hierdie inset van dr Frederick Marais oor die teologiese opleiding van die NG Kerk.

Na die munisipale verkiesing:

Wat kan jy van jou wyksraadslid verwag?

Na die munisipale verkiesing: Wat kan jy van jou wyksraadslid verwag?
Wat kan jy na die munisipale verkiesing van 1 november 2021 van jou wyksraadslid verwag? En hoe kan jy bydra om jou munisipale wyk beter te laat funksioneer? Ed Richardson verduidelik.

Lees verder

Bybelgenootskap stel nuwe reeks Bybellees-apps bekend


Die digitale omgewing van vandag maak dit 'n ideale medium om nie net die lees van die Bybel nie, maar ook groter Bybelbetrokkenheid te bevorder. Daar is toenemend meer mense wat verkies om die Bybel op hul foon, tablet of rekenaar te lees.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het onlangs 13 Bybellees-apps bekend gestel wat mense toelaat om die Bybel in al 11 amptelike tale van ons land te lees. Die apps bevat onderskeidelik een of meer volledige Bybelvertalings in ’n betrokke taal en kan gratis van Google Play afgelaai word (die apps sal later ook op iOS en Huawei App Gallery beskikbaar wees). Hierdie Bybellees-apps maak dit moontlik om die volledige Bybelteks op jou selfoon te lees sonder ’n dataverbinding. Verder kan verskillende vertalings met mekaar vergelyk word, die lees-ervaring kan volgens behoeftes aangepas word en Bybelverse kan ook met ander gedeel word.

Hierdie apps is ’n uitbreiding op die Bybelgenootskap se digitale aanbieding wat reeds die BibleSA Bybelstudie-platform insluit. BibleSA is ’n omvattende aanlyn platform wat tans 38 Bybelvertalings bevat, met Bybels in elkeen van die amptelike Suid-Afrikaanse tale. Behalwe vir die gemak om al die Bybeltekste op een plek te hê, bied die platform ook hulpmiddels soos preeksketse en ’n kerklike leesrooster vir kerke, Bybelleesplanne en heelwat meer.

Volgens ds Dirk Gevers, Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap, is dit die Bybelgenootskap se missie om te verseker dat die Bybel in geskikte en toeganklike formate beskikbaar is.

"Die Bybelgenootskap het reeds 'n tyd gelede die besluit geneem dat ons die Bybel vrylik aanlyn beskikbaar sal stel in lyn met ons missie. Net soos dit vir ons belangrik is om die Bybel beskikbaar te maak aan lesers wat die gedrukte Bybel verkies, is dit ook belangrik om die Bybel beskikbaar te stel aan diegene wat toenemend hul leesstof in elektroniese formaat verkies," het ds Gevers gesê.

Klik hier om die Bybellees-apps af te laai.

VBO: Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing

excelsus-sert
Gemeentewees gaan nie net oor die geloofsvorming van inidividuele persone nie, maar gaan ook oor gemeenskap: aan die een kant die onderlinge gemeenskap tussen gelowiges binne ‘n gemeente, en aan die ander kant gemeentes se roeping na buite in die groter gemeenskap waarvan hulle deel is. In hierdie module word daar gekyk na die manier om albei sake te bevorder – gemeenskap in én deur ons gemeentes, sodat die koninkryk al meer sigbaar kan word in ons leefwêreld.

Klik hier vir volledige besonderhede en ook die skakel na die inskrywingsvorm.

Liturgiewerkswinkel 4 - Advent en Epifanie

Jy word uitgenooi na die vierde van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar.
Die jaar van God se genade (Jaar B)
17-18 November 2021
Advent en Epifanie
Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van:
* Advent en Kersfees
* Epifaniefees en die Sondae ná Epifanie
Plek: Aanlynaanbieding
Tye: 09:00 – 17:00
Aanbieder: Dr. André Bartlett
Koste: R75
VBO: 20 punte
Sluitingsdatum: 14 November 2021
Klik hier om in te skryf.
Bankbesonderhede:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Alle navrae kan gerig word aan Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

Jaarboek van NG Kerke beskikbaar vir 2022

jaarboek
Die Jaarboek 2022 is nou te koop.
Beperkte eksemplare beskikbaar!
Plaas jou bestellings vandag nog om teleurstelling te voorkom.
1-3 BOEKE teen R385 elk
4+ BOEKE teen R365 elk
CD teen R295 elk
BOEK EN CD teen R455 per stel
Die Jaarboek bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.
Jaarboek van die NG Kerke 2022 verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.
Koop Hier | Meer Inligting
Bestel op een van die volgende maniere:
Koop aan: www.bybelmedia.org.za
Stuur e-pos: bestel@bmedia.co.za
Skakel ons: 021 864 8211

Vakature vir die pos: PSD Noord-Kaapland

Saam luister ons na die Woord van die Here en loop só saam op die pad dat ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef”.

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland maak die vakature vir ’n voltydse predikantspos vir ’n PSD (predikant in sinodale diens) in die sinode in Noord-Kaapland bekend.

Aansoeke: Die pos is ’n geleentheid vir ’n dinamiese persoon wat beskik oor sterk administratiewe en kommunikasie vaardighede sowel as ’n pastorale hart. Alle gelegitimeerde leraars is welkom om hul CV’s te stuur na admin@noordkaapland.co.za.

Aansoeke sluit op 30 November 2021 om 17h00. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud sowel as psigometriese toetse.

Vergoedingspakket: Volgens die riglyne van die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) in oorleg met die Algemene Taakspan Fondse en Bates (ATFB).

Diensaanvaarding: 1 Mei 2022 met standplaas Kimberley.

Vir navrae kontak gerus vir ds. Rudi Janse van Vuuren 084 549 9153 of ds. Christo Jonck 082 948 2017.

Die taakspan PSD Noord-Kaapland behou die reg om nie ’n aanstelling te maak nie.

Vakature: NG Gemeente Cradock-Noord

Cradock-Noord adverteer tans 'n predikantspos, sluitingsdatum 21 Januarie 2022.

Cradock-Noord is ’n mediumgrootte gemeente in die Oos-Kaapse platteland, 250 km noord van Port Elizabeth. Die Gemeente bestaande uit 735 lidmate (170 dooplidmate); twee plaaswyke; drie wyke in die Elizabeth Jordaan-tehuis en aftree-oord. Twee skole val binne die bedieningsveld van die gemeente.

Klik hier om die posbekendstelling te lees.

Vakature: NG Gemeente Willowmore

Die volgende posbekendstelling word geplaas soos van die NG Gemeente Willowmore ontvang:
willowmore
vakatures

Leraars beweeg

Ds Rikus Botha (PE-Noord) en sy eggenote, ds Thania Botha (Somerstrand) is na Universitas Geloofsentrum-gemeente in Bloemfontein beroep.

Dr Willem Wiid (Parkheuwel) het weens mediese gesondheidsoorwegings emeritaat effektief op 31 Oktober 2021 ontvang.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter