Grens.Pos
Jaargang 20 - Nommer 15 - 3 Junie 2022 - Pinkster
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Só maak mens as jy besware het oor teologiese opleiding
  • Vaders (en gemeentes) kan prakties help om geslagsgeweld te bekamp. Ons kan ook ons klag oor geslagsgeweld, ellende en swaarkry in 'n erediens na die Here neem - hier is 'n voorbeeld
  • Hoe oud is die NG Kerk se predikantekorps? Hoewel daar heelwat jonger predikante in ons sisteem is, gaan 'n baie groot groep predikante binne die volgende dekade of wat aftree
  • Lorraine- en Waypoint-gemeentes hou Avontuurweek vir kinders in die komende skoolvakansie

Liturgie van Klag in die aangesig van geweld, ellende en swaarkry

angsliturgievroue
Na aanleiding van die tragiese dood van ds. Liezel de Jager verlede jaar het die Wes-Kaapse Sinode ʼn versoek gerig vir die ontwikkeling van ʼn “liturgie van angs” vir kerklike gebruik.

In ʼn verklaring skryf die moderatuur: “Die moderatuur skaar ons volledig by die ‘Thursdays in Black’-veldtog en hoop en droom en wil meewerk aan ʼn wêreld waarin daar nie enige geweld teenoor vroue, kinders en enige ander kwesbare persone in ons samelewing gepleeg word nie. Die moderatuur is gekant teen enige vorm van geweld teen vroue. Dit sluit fisiese geweld, taalgeweld, afbrekende en seksistiese grappe, seksuele teistering, asook kuberboeliegedrag (soos op sosiale media) in. Mag elkeen van ons ons beywer vir ʼn wêreld waarin vroue kan floreer, in die wete dat hulle veilig en geliefd is.” Op die oomblik haal verkragting ook die nuus deurdat dit nogeens as gewelddadige praktyk in oorlogvoering gebruik word in die Oekraïne.

Klik hier vir die liturgiese voorstel wat deur Cas Wepener en Marileen Steyn van die Departement Praktiese Teologie & Missiologie aan die Fakulteit Teologie van Stellenbosch Universiteit saamgestel is. Dit reageer met ʼn mengsel van woede, pyn en troos op ʼn uitdagende konteks met ʼn spesifieke fokus op geweld, asook die angs wat daarmee gepaard gaan.

Ons stel voor dat die liturgie in Augustus en spesifiek op ʼn Sondag naby aan Vrouedag 9 Augustus gehou word. Moedig deelnemers aan om swart klere na die diens te dra. Die erediensruimte kan ingerig word met ʼn visuele aanbieding (soos die collage deur Carl Lamprechts wat onlangse geweldslagoffers uitbeeld). Die liturgiese elemente wat ingesluit word in hierdie liturgiese voorstel is waarskynlik te veel om alles tydens een erediens te gebruik en gemeentes sal kan kies uit die elemente en ook hulle eie gekose elemente byvoeg. (Met dank aan Vrydagnuus.)

Fathers matter for gender justice

Seth Naicker, wat verlede jaar die Fathers Matter inisiatief in ons sinode bekendgestel het, skryf oor 'n lekker praktiese veldtog:

"Greetings colleagues, friends and lovers of justice.

"Please note we will launch a quotable quote campaign - "fathers matter for gender justice", beginning from June 1st to June 19th, 2022.

"This will be a campaign to get society to think critically about the role if men, males and fathers in securing an end to gender based violence. We will mobilse this campaign collaboratively through faith action to end gbv, heartlines & we will speak out SA, and a broader network of organizations. We will draw quotable quotes from justice, faith, business, educational, youth, entrepreneurial, creatives, political and church leaders.

"We will launch on June 1st, 2022 and run through to fathers day on June 19th, 2022. Join the campaign by following our Facebook page and sharing the quotable quotes with your family, networks and professional communities."

Gemeentes of groepe kan met goeie gevolg hieraan meedoen.

Maak só as jy besware het oor teologiese opleiding

Meer direkte navrae, minder “verdagmaking” via sosiale media.

Dis een van die doelwitte van die Algemene Kuratorium (AK) wat blyk uit ’n verslag wat by die onlangse sitting van die Algemene Sinode Moderamen in Benoni gedien het.

In ’n poging om "hegter bande" tussen die NG Kerk en teologiese dosente te bou, het die oorsigliggaam ’n “protokol” bekendgemaak vir die hantering van vrae en navrae oor Teologiese Opleiding in die NGK. Daar is vier Kuratoria gevestig by die Fakulteit Teologie van Pretoria, Vrystaat en Stellenbosch (sluit Hugenote Kollege in) en ook in Windhoek by NETS. Lees verder.

Hoe oud is die NG Kerk se predikante?

Ds Christo Jonck van die Noord-Kaaplandse Sinode het die ouderdomsprofiel van predikante aan die hand van syfers van die Algemene Taakspan Predikantesake opgesom. Dit lyk as volg:

Predikante 1345
Emeriti 1505
Vrouepredikante 215

Die ouderdomsprofiel van alle gelegitimeerdes onder 70 lyk soos volg:

21-30: 134
31-40: 333
41-50: 287
51-60: 527
61-65: 389
66-70: 266

Daar is dus nou meer lewende afgetrede predikante dan dienende predikante (dominees word as groep tradisioneel baie oud). Vroue is 'n groeiende groep predikante. Meer as die helfte van predikante tree binne die volgende 15 jaar af.

Opwindende nuwe boek oor Andrew Murray

murray
Een van die publikasies wat tydens die Murray Jubileumfees bekendgestel is, is Andrew Murray - Letters to his children.

Skrywer Isabelle Murray beskryf dit as 'n "exposé of a vulnerable father" en verduidelik dat die briewe aan sy kinders 'n unieke blik op Andrew Murray bied. "Delikate verhoudings en lewenskrisisse word blootgelê, maar die oorhoofse storie wat vertel word, is een van God se onvoorwaardelike liefde."

Kyk gerus na hierdie video waarin Isabelle meer oor die boek vertel. Bestel die boek deur 'n e-pos aan isabellemurray73@gmail.com te stuur.

Avontuurweek vir kinders by PE-Lorraine en Waypoint, in die skoolvakansie

avontuurweek
Avontuurweek word aangebied by NG Kerk Lorraine (4-8 Julie) en Waypoint (11-15 Julie).
Dit is 'n bediening aan kinders van 4 - 12 jaar oud, gedurende die skoolvakansie.
Tema vir die week: KINGDOM ROCK - Waar kinders sterk staan vir God!
Registreer asseblief so gou moontlik, want ons kan slegs beperkte getalle akkommodeer.
Vir meer inligting en om te registreer: www.avontuurweek.co.za
Registreer voor 19 Junie (NGK Lorraine) en 29 Junie (Waypoint).

Lentekonferensie - 20-22 September 2022

Hoofsprekers
Teken solank die datum van Excelsus se jaarlikse Lentekonferensie aan. Die konferensie sal in hibriede formaat plaasvind, deels in-persoon, maar ook aanlyn.
exc1
exc2
Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van: Drie-eenheidsondag en die Sondae in Koninkrykstyd

Plek: Aanlynaanbieding
Tye: 08:30 – 16:30
Aanbieder: Dr André Bartlett
Koste: R75
VBO: 10 punte
Sluitingsdatum: 6 Junie 2022
Klik hier om in te skryf.
Bankbesonderhede:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Alle navrae kan gerig word aan Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za

Opleiding vir die begeleiding van 'n gemeentelike Bedieningsdiagnose

'n Werkswinkel o.l.v. prof Malan Nel waarin leraars opgelei word om 'n gemeentediagnose te begelei word op 28-29 Julie 2022 te Stellastraat-gemeente in Pretoria aangebied. Klik hier vir die volledige agtergrond en inskrywingsbesonderhede.

Kursus vir opleiding as Brugleraar

Die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by die Universiteit van Pretoria bied eersdaags weer opleiding vir brugbediening aan. Dit stel opgeleide leraars in staat om gemeentes te begelei in die oorgangsperiode tussen die bediening van 'n permanente leraar en sy/haar permanente opvolger. Klik hier vir besonderhede.
mirrors
Klik hier om die uitnodiging te lees vir die lewer van referate vir die konferensie 'Mirrors and Windows: Reflecting on the Reformed Tradition today' wat van 17-18 Oktober 2022 by die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, plaasvind.

Die sperdatum vir indiening van voorleggings is 1 Augustus 2022. Referaatvoorstelle kan na mirrorsandwindowsconference@gmail.com gestuur word. Sluit asb jou naam, titel van voorlegging en 'n opsomming van ± 250 woorde in.

Konferensie by die Hugenote kollege

mm1
klik hier vir die brosjure van hierdie konferensie. Dit bevat ook die skakel na die inskrywingsvorm.
vakatures

Leraars beweeg

Ons het nie hierdie week bewegings te rapporteer nie. Alle dominees het stilgesit.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter