• Home
  • Admin vir kerkkantore

Admin vir kerkkantore

Inligting van belang vir kerkkantore word alfabeties hieronder gelys. Klik op die toepaslike skakel om die dokumente oop te maak:

Argief – Tydperke van Bewaring

Hoe lank moet dokumente deur gemeentes, ringe en sinodes bewaar word? Hier is ‘n gids, ooreenkomstig die wetgewing wat van toepassing is.

A tot Z-Beleid vir die versorging van Predikante

  • Die verantwoordelikheid van die leraar self, die kerkraad, ring, sinode en algemene sinode t.o.v. predikante-versorging word uitgespel in die A tot Z-Beleid vir Bedieningsvreugde van die NG Kerk

Bestuursgids van die NG Kerk

Berekening van Belasting

Inbetalings in die Sinode se Bankrekening

Konstitusie van NG Gemeentes

Banke of ander instansie wil dikwels die konstitusie van gemeentes bekom. Soms dring instansies op die hele Kerkorde aan, maar gewoonlik is hulle tevrede met die volgende uittreksel uit die Reglement Reëling van Goedere, Eiendomme en Fondse in die Kerkorde. Hier is die gepaste uittreksel (vul telkens die gemeente-naam in en dien by die bank in):

Kerkorde NG Kerk in Oos-Kaapland

Opleiding vir Kerkkantore

Ouderlinge wat eredienste lei : Beleid

Baie gemeentes maak gebruik van ouderlinge wat opgelei is om eredienste te lei en die Woord te bedien.

Hierdie ouderlinge moet

  • die voorgeskrewe sinodale opleiding deurloop,
  • deur die kerkraad vir hierdie doel in die ouderlingamp bevestig wees, en
  • hul toelating moet deur die Ring goedgekeur word.

Hier is die sinodale beleidsdokument.

Predikante en Jeugwerkers: Traktementskale, Sinodale Riglyne

Predikante: Pensioenfonds

Sinodale Dankoffers

Sinodale Kollektes

Vergoeding vir gemeentepersoneel (riglyne)

Hierdie is nie-bindende riglyne wat gebaseer word op navorsingsresultate wat van die Wes-Kaapse Sinode aangekoop word, maar wat tog dien as breë riglyn vir kerkrade:

  • Jaar 2019-20 (Status: Riglyne vir illustratiewe doeleindes)
  • Jaar 2018-19 (Status: Riglyne vir illustratiewe doeleindes)

Vorm A en B

  • Vorm A (Laai af in MS Word-formaat – Volledige instruksies op die vorm self)
  • Vorm B (In Word-formaat, Word deur die ouditeur jaarliks voltooi en onderteken, ook deur kerkraad goedgekeur.)
  • Vorm B (In PDF-formaat)
Print Friendly, PDF & Email