Admin vir kerkkantore

Inligting van belang vir kerkkantore word alfabeties hieronder gelys. Klik op die toepaslike skakel om die dokumente oop te maak:

Argief – Tydperke van Bewaring

Hoe lank moet dokumente deur gemeentes, ringe en sinodes bewaar word? Hier is ‘n gids, ooreenkomstig die wetgewing wat van toepassing is.

A tot Z-Beleid vir die versorging van Predikante

 • Die verantwoordelikheid van die leraar self, die kerkraad, ring, sinode en algemene sinode t.o.v. predikante-versorging word uitgespel in die A tot Z-Beleid vir Bedieningsvreugde van die NG Kerk

Bestuursgids van die NG Kerk

Berekening van Belasting 2022-23

Beroepsbriewe vir leraars

Wanneer ‘n leraar beroep word, word ‘n beroepsbrief afgestuur. Ons beveel aan dat hierdie beroepsbrief ook die dienskontrak insluit, sodat die kontraktering afgehandel is wanneer die leraar die beroep aanvaar. Hier is twee voorbeelde:

Covid-19

Klik op hierdie skakel vir meer inligting, onder andere alle omsendbriewe uit die sinodale kantoor aan gemeentes oor Covid-19 en bediening.

Dienskontrakte vir leraars

Vergelyk ook die paragraaf oor beroepsbriewe hierbo.

Hier is voorbeelde van dienskontrakte vir leraars:

Inbetalings in die Sinode se Bankrekening

 • Voltooi en stuur die vorm vir kennisgewing van betaling aan die sinodale kantoor (sinode@ngkok.co.za) wanneer u ‘n inbetaling doen – PDF  |  MS-Word

Kerkorde NG Kerk in Oos-Kaapland

Konstitusie van NG Gemeentes en Ringe

Banke of ander instansie wil dikwels die konstitusie van gemeentes of ringe bekom. Soms dring instansies op die hele Kerkorde aan, maar gewoonlik is hulle tevrede met die volgende uittreksel uit die Reglement Reëling van Goedere, Eiendomme en Fondse in die Kerkorde. Hier is die gepaste uittreksel (vul telkens die gemeente of ring se naam in en dien by die bank in):

Koronavirus

Klik op hierdie skakel vir meer inligting, onder andere alle omsendbriewe uit die sinodale kantoor aan gemeentes oor die koronavirus en bediening.

Opleiding vir Kerkkantore

Ouderlinge wat eredienste lei : Beleid

Baie gemeentes maak gebruik van ouderlinge wat opgelei is om eredienste te lei en die Woord te bedien.

Hierdie ouderlinge moet

 • die voorgeskrewe sinodale opleiding deurloop,
 • deur die kerkraad vir hierdie doel in die ouderlingamp bevestig wees, en
 • hul toelating moet deur die Ring goedgekeur word.

Hier is die sinodale beleidsdokument.

POPI-Act: Handleiding oor die Wet op die beskerming van persoonlike inligting

26 Junie 2021: Hier is ‘n voorbeeld van ‘n vorm om bestaande lidmate se toestemming om hul data te stoor. Hier is voorbeeld 1 en voorbeeld 2 van ‘n gemeentelike inligtingsbeleid.

19 Mei 2021: Laai die Handleiding (opgedateer, weergawe 2) af in PDF of MS Word-formaat.

19 Mei 2021: Gemeentes moet nou ‘n inligtingsbeampte by die Inligtingsreguleerder registreer. Die registrasieproses is eers van 18 Mei 2021 beskikbaar, hoewel voorheen voorgeskryf is dit moet voor 31 Maart 2021 gebeur.

Klik hier om meer oor die Popi-wet te lees. 

Predikante, Diensleraars en Jeugwerkers: Traktementskale, Sinodale Riglyne

Predikante: Pensioenfonds

Sinodale Dankoffers

Sinodale Kollektes

Vergoeding vir gemeentepersoneel (riglyne)

Hierdie is nie-bindende riglyne wat gebaseer word op navorsingsresultate wat van die Wes-Kaapse Sinode aangekoop word, maar wat tog dien as breë riglyn vir kerkrade:

 • Jaar 2022-23 (Status: Riglyne vir illustratiewe doeleindes)
 • Jaar 2021-22 (Status: Riglyne vir illustratiewe doeleindes)

Vorm A en B

KEERDATUM vir die indiening van Vorm A en B by die sinodale kantoor: jaarliks teen 31 Julie.

 • Vorm A (Gemeentelike verslagvorm, volledige instruksies op die vorm self) –
  > Regsklik op die skakel hiernaas en kies “Save link as…”:  MS Word | PDF
 • Vorm B (Geouditeerde verslag oor gemeentelike finansies, word jaarliks deur die ouditeur voltooi en onderteken, ook deur kerkraad goedgekeur.)
  > Regsklik op die skakel hiernaas en kies “Save link as…”:  Excel | MS Word | PDF

Zoom – Handleidings

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.