Nuus
Algemene Sinode wil formele ruimte skep vir ander standpunte, soos dié van die (Moreleta) Kairos Netwerk

Algemene Sinode wil formele ruimte skep vir ander standpunte, soos dié van die (Moreleta) Kairos Netwerk

Tydens ‘n virtuele vergadering van die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) op 3 Maart 2020 is verslag gedoen oor gesprekke met die Moreleta Kairos Netwerk, wat deesdae net as die Kairos Netwerk (KN) bekendstaan.

Die KN is bekend vir sy kritiek op die Skrifbeskouing- en hantering agter besluite van die Algemene Sinode, op teologiese opleiding in die kerk, en op die Algemene Sinode se 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudinge. Daar is ook kritiek op kerkordelike prosesse. Die KN is ook die stukrag agter die beweging onder gemeentes om te doleer (treur).

Tydens ‘n gesprek tussen verteenwoordigers van die ASM en die KN op 22-23 Februarie 2021 het die KN gevra vir ‘n spoedige buitengewone vergadering van die Algemene Sinode om die 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudinge te hersien. Die KN meen duisende lidmate sal die kerk verlaat indien dit nie gebeur nie. “Daar word ook reeds gesprekke gevoer tussen dolerende gemeentes met die oog op afskeiding”, sê KN volgens die verslag wat by die ASM gedien het.

Tydens die ASM-vergadering is geen steun vir ‘n buitengewone sinode uitgespreek nie. Dit word nie as ‘n oplossing vir die impasse gesien nie. Die versoek is gevolglik afgewys.

Uit die gesprek het begrip geblyk dat groepe lidmate en gemeentes ervaar dat hul standpunte in die kerk gemarginaliseer word. Daar is nie institusionele ruimte wat hul standpunte verteenwoordig nie. Tydens die gesprek het dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium (die liggaam wat toesig oor teologiese opleiding hou), gesê die kerk is in ‘n nuwe seisoen waar diverse standpunte beide institusioneel geakkommodeer en gelegitimeer moet word. Wanneer ons met kerkmense wat verskil praat, moet hulle ervaar daar is ruimte wat hul standpunte legitimeer, het Frederick gesê.

Die voorsitter, ds Nelis Janse van Rensburg, het beklemtoon dat die netwerk groot steun onder talle NG lidmate geniet. Daarom moet die KN ernstig geneem en na geluister word, het hy gesê.

Hierdie aanvoeling is een van die redes waarom die ASM die moontlikheid ondersoek om “nuwe netwerke van gedeelde oortuigings binne die raamwerk van die kerk se belydenis en orde” te skep. Daar is besluit om die Algemene Taakspan Regte te versoek om spoedeisend aandag te gee aan voorstelle om die kerkorde te wysig, en om die KN by gesprekke hieroor te betrek.

Daar is ook besluit dat die Algemene Kuratorium “versoek word om enige belangstellende belangegroep, insluitende die Kairos Netwerk, te betrek by die verdere besinning oor teologiese opleiding en gesprekke oor prosesse om die beste opleidingsuitkomste te behaal.”

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.