NG Kerk in Oos-Kaapland

Begeleidingsnetwerk

 

 

Tuisblad  -  Aanbieders Lidmaatbediening  -  Inligting Lidmaatbediening  -  Skriba's

 

Verskeie Begeleidingsnetwerke

Die Sinodale kommissie het die volgende lys van ad hoc begeleidingsnetwerke, wat as deel van die Begeleidingsnetwerk (B-Net) funksioneer, as vertrekpunt goedgekeur:

1.  Gemeente-ontwikkeling

Hierdie netwerk fokus op die bedieningspraktyk van gemeentes en uitdagings waarvoor gemeentes te staan gekom het.

2.  Navorsing

Navorsing word in samewerking met die ander netwerke oor sake van strategiese belang gedoen. Dit sluit leerstellige en aktuele sake in, maar strek oor wyer.

3.  Predikantebegeleiding (A-Z en VBO)

Primêr handel die netwerk met die implementering van die A-Z riglyne en die Voortgesette Bedieningsontwikkeling van predikante

4.  Toerusting en Lidmaat-Bediening

Die toerusting van lidmate om prediking en pastorale versorging te hanteer, sorteer onder andere hier.

5.  Fasilitering

Hierdie netwerk koördineer die beskikbaarheid van fasiliteringsdienste in ringe en aan gemeentes.

6.  Ontwikkeling

Dié netwerk sal moontlik primêr uit lidmate saamgestel word en beoog om ontwikkelings­geleenthede vir ringsprojekte en gemeentelike bediening raak te sien in vennootskap met bv die staat, en - veral - om te kyk na moontlike bronne van befondsing uit ander vennote se begrotings.
 

7.  Geloofsoordrag

Die Sinode van 2007 het B-Net versoek om dringend navorsing te doen oor metodes waarop ons geloof kan oordra na die volgende geslag. Dit het te doen met die kerk wat in ‘n krisis verkeer omdat die evangelie nie meer effektief aan jongmense gekommunikeer word nie. Hier moet ons nie net aan ons eie gemeentelike jongmense, ons dooplidmate, dink nie, maar veral evange­liserend, oor bestaande gemeentegrense heen. Dit gaan oor véél méér as bloot die kultuur-sensi­tiewe kommunikasie van die evangelie d.m.v. musiek of ander metodes wat jongmense sou aanspreek.

8.  Gebed

Die waarde van gebed word in die sinode beklemtoon. Hierdie netwerk sal gebedsversoeke koördineer en inisieer.

9.  Seisoen van Luister

Die begeleiding van die Seisoen van Luister in ons sinodale gebied, is hierdie netwerk se verantwoordelikheid.

10. Vrouelidmate

Hierdie netwerk neem verantwoordelikheid vir projekte gefokus op vrouelidmate.

11.  Netwerk vir Verteenwoordigers

Die instelling van ‘n netwerk wat bestaan uit diegene wat die sinode op verskillende instansies verteenwoordig, word sterk oorweeg. Hierdie verteenwoordigers sal dan ook inskakel by die netwerke waartoe hul betrokkenheid natuurlikerwys heenwys.

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton