C Beskrywingspunte rakende bepalings en reglemente (Sakelys Sinode 2021)

Terug na INHOUDSOPGAWE

C1.  Wysiging van Artikel 37 van die Kerkorde

1.  Bestaande formulering van Artikel 37

Tans lui Artikel 37 as volg:

Dit staan die samestellende kerke vry om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit die algemene sinodale verband te tree wanneer hulle so ‘n stap voor God in die lig van sy Woord kan regverdig.

2.  Voorgestelde wysiging

Artikel 37

37.1  Dit staan die samestellende gemeentes vry om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, insluitend geboue en finansies, naam (indien dit so verkies word), ensovoorts, uit die algemene sinodale verband, streeksinodale verband en ringsverband te tree wanneer hulle so ‘n stap voor God in die lig van Sy Woord kan regverdig.

37.2  Wanneer ‘n gemeente die besluit geneem het om tot so ‘n stap oor te gaan, moet die kerkraad ‘n skrywe aan die ring en aan die streeksinode en aan die algemene sinode rig waarin die besluit gegee word, met ‘n pertinente datum van uitverbandtreding, en met ‘n getekende naamlys van al die belydende lidmate van die gemeente wat die besluit ondersteun. ‘n Minimum van 75% van die belydende lidmate moet die besluit skriftelik ondersteun en die naamlys onderteken om so ‘n besluit te wettig.

37.2.1  Wanneer die gemeente tot hierdie besluit oorgaan, sal die gemeente op geen manier en in enige wyse gepenaliseer word nie, en sal die gemeente toegelaat word om sonder verlies van regte, voorregte en besittings soos vermeld in Artikel 37.1 uit die NG Kerkverband te tree.

Kerkraad NG Gemeente Clearview
18 Maart 2021

Terug na INHOUDSOPGAWE

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.