Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 11  -  16 April 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Dit gaan nie oor sokker nie. Dit gaan oor n voertuig vir die skeppende krag van die evangelie

SK-Dagbestuur neem afskeid van Willie van Zyl

Pinkster 2009: Opreg en Bereidwillig - Nagedink oor Calvyn en die Heilige Gees

Pinkster-voorbereidingsretraite met Coenie Burger en Dirkie Smit

Om in die vreemde oor Belhar te leer

Cambridge-Gemeente (Oos-Londen) dien met voedingskema en nasorgsentrum

Ontdekking van nuwe maniere om kerk te wees in stedelike kontekste

Afrikaner-leiers in dialoog met die ANC President Jacob Zuma (2 April 2009)

Luisterseisoen bied bruikbare materiaal

Verklaring van die 11de Konventus van Reformerede Kerke in Suidelike Afrika

Verklaring van die Konventus oor die komende algemene verkiesing

Waarvoor ons in Pase 2009 kan bid

Esti van Rooyen se nuwe musiekvideo

Susan Boyle se droom: Never judge a book by its cover

Kerke, Kanale van Hoop fasiliteerder opleiding in Julie vakansie te Wellington

Gary en Rhona Kieswetter tree in PE-Hoogland op : 2 Mei 2009

Sen die Volkere-Konferensie: 26-28 Junie 2009

Benodig jou gemeente n Yamaha-orrel?

Bybel-Media j bedieningsvennoot

Goeie nuus oor klein Laraine Botha

The new version

Nuwe Vorm A beskikbaar

Kettingbrief vir perfekte dominee...

The Four Seasons

 

Dit gaan nie oor sokker nie. Dit gaan oor n voertuig vir die skeppende krag van die evangelie

Die SK-Dagbestuur het op 16 April n baie sinvolle gesprek oor die 2010-sokkerwreldbeker gevoer. 2010 skep n besondere geleentheid vir gemeentes om met die evangelie uit te reik. Hierdie geleentheid bestaan in alle gemeenskappe (klein- en groot dorpe, stede), omdat sokker aanhang in gemeenskappe geniet en as voertuig gebruik kan word om n impak op die gemeenskap, en veral jongmense te maak. Dink aan misdaad, geweld, die gesinslewe e.s.m. Proefprojekte toon aan hoe maklik jongmense rondom n sokkerbal bymekaargebring word, wat n geleentheid skep om hulle, en hul gemeenskappe, op n toepaslike manier met die evangelie te bereik.

Gemeentes word daarom genooi om praktiese planne te maak om die Wreldbeker te benut as geleentheid om die krag van die evangelie te beleef.

Die Oos-Kaapse Beplanningskomitee (met die naam TUG, uitgespreek: tuck, wat staan vir The Ultimate Goal) gaan n strategie ontwikkel wat deur die volle Sinodale Kommissie goedgekeur sal word vir voorlegging aan gemeentes as n geleentheid om sinvol en prakties deel te neem aan 2010-evangelisering. Ringe, gemeentes en kerkrade kan dan oorweeg om deel te neem, en hoe hulle die strategie konkreet wil toepas.

Die SK-Dagbestuur se volledige besluit lui as volg:

1. Die TUG-projek word as n eenmalige, unieke, landswye en interkerklike evangelisasie-aksie aanvaar en die NG Kerk in Oos-Kaapland gee sy samewerking daarmee.

2. Die Oos-Kaapse TUG-bestuur beplan n strategie, wat aan die Sinodale Kommissie voorgel sal word, ten einde alle Oos-Kaapse NG Gemeentes te begelei om betrokke te wees in plaaslike TUG-Gemeenskapskomitees en -projekte.

3. Die Kantoor van die Direkteur Begeleiding sal as kommunikasiekanaal met die Oos-Kaaplandse gemeentes optree.

4. Die aanstelling van dr Mike Muller as sekretaris van beide die Oos-Kaapse TUG-komitee en SASCOL word verwelkom en hy word daarmee gelukgewens. Die SK verleen alle moontlike bystand en ondersteuning aan die Oos-Kaaplandse TUG-komitee.

5. Die SK moedig plaaslike gemeentes en ringe aan om by die plaaslike TUG-komitees en -projekte betrokke te raak.

Inhoud

 

SK-Dagbestuur neem afskeid van Willie van Zyl

Ds Willie van Zyl, aktuarius van die NG Kerk in Oos-Kaapland, het n beroep na die NGK Greytown aangeneem. Hy verlaat dus die sinodale gebied.

Willie sien homself as n brugpredikant, en het reeds hierdie funksie by die NGK Maclear verrig. Hy gaan dus nou hierdie roeping in sy nuwe werkkring uitleef, en verlaat ons voor die einde van April.

Tydens sy vergadering op 16 April 2009 het die SK-Dagbestuur van Willie afskeid geneem. Ds Hansie Schutte het hom gehuldig as n toegewyde en vernuwende leraar wat n groot invloed in die Oos-Kaap uitgeoefen het, Die sinode se beste wense vergesel Willie en Emmerentia op hul lewenspad vorentoe.

Ds Hansie Schutte is aangewys as waarnemende aktuarius in die plek van ds Van Zyl.

Inhoud

 

Pinkster 2009: Opreg en Bereidwillig - Nagedink oor Calvyn en die Heilige Gees

Die Pinkstertema van die NG Kerk se pinkstergids vir 2009 is OPREG EN BEREIDWILLIG: NAGEDINK OOR CALVYN EN DIE HEILIGE GEES. Hieroor skryf dr Gideon van der Watt, namens die opstellers:

Die bedoeling is dat ons in hierdie 500ste herdenkingsjaar van Calvyn se geboorte saam met ander Gereformeerde kerke oor die wreld heen opnuut sal nadink oor Calvyn as die teoloog wat hom by uitnemendheid besig gehou het met nadenke oor die werk van die Heilige Gees. Dit is deur die Heilige Gees wat ons, so het Calvyn dit as sy slagspreuk verwoord, opreg en bereidwillig gemaak word in ons roeping in die wreld.

Calvyn dink oor die Heilige Gees natuurlik vanuit die belydenis oor die Drie-eenheid. Hy was baie bang dat die Drie-eenheid op enige manier as drie heel afsonderlike persone verstaan sou word. Vir hom was die Heilige Gees eerder die krag van God, en dus die handelende God self. Die Heilige Gees wat in ons kom woon het, is tegelyk die Gees van God en die Gees van Christus (Rom 8:9). Alles wat die Vader en Seun doen, in die skepping, die herskepping en die voleinding, word toegepas en werklikheid gemaak deur die werk van die Gees. Die werk van die Gees gaan dus veel verder as net die bemiddeling en toeiening van die heil in die individu. Die Gees het ook n kosmiese werking, in die skepping en herskepping, in die natuur en kultuur, die politiek en die geskiedenis. Daarom handel die grootste deel van Calvyn se teologiese besinning oor die werk van die Heilige Gees.

Die reeks is geborg deur Christelike Lektuurfonds. Die volledige dokument is in Afrikaans en Engels beskikbaar vanaf 21 April 2009. Dit sal op ons webblad beskikbaar wees. Intussen kan julle hier klik vir n opsomming van die reeks.

Inhoud

 

Pinkster-voorbereidingsretraite met Coenie Burger en Dirkie Smit

Communitas laat weet:

In aansluiting by die Calvyn 500-vierings (Calvyn is in 1509 gebore) gaan vanjaar se Pinksterreeks fokus op hoe Calvyn vir ons die Bybelse getuienis oor die werk van die Gees verduidelik en ontvou het.

Die Vrystaatse kerk, onder leiding van Gideon van der Watt, is verantwoordelik vir die opstel van die reeks.  Hulle het reeds tien temas gekies waaroor daar studies uitgewerk sal word en wat - so hoop ons - eersdaags beskikbaar gemaak sal word.

Communitas het besluit om weer vanjaar - soos verlede jaar - `n driedaagse pinkstervoorbereidingsretreat te rel.  Die gedagte is dat ons vir die drie dae byeenkom op Stellenbosch en saam praat, bid en verder voorberei aan die boodskappe. Coenie Burger en Dirkie Smit sal deel wees van die sessie en insette oor die temas maak.

Ons begin Dinsdag 5 Mei om 10:00 en maak klaar op Donderdag 7 Mei om  13:00.  Die kursus is deel van die VBO-aanbod en dieselfde relings geld hier as wat geld vir ander VBO-kursusse.

Kontak vir Coenie by cwbu@sun.ac.za  of vir Chrisna by cmer@sun.ac.za  of skakel 021 808 3624 vir meer inligting. Die inskrywingsvorm is beskikbaar by www.communitas.co.za .

Inhoud

 

Om in die vreemde oor Belhar te leer

Hierdie artikel, deur J Leslie van Rooi, is in Burger van 11 April 2009 gepubliseer:

Al byna 27 jaar is die Belydenis van Belhar deel van die storie van die familie van NG Kerke.

Al byna 27 jaar is hierdie belydenis, komende uit die hart van die kerk in Suider-Afrika, deel van die teologiese opbou van veral die voormalige NG Sendingkerk en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA).

Al byna 27 jaar word hierdie belydenis ervaar as n onversoenbare realiteit in stryd met Gereformeerde leer, as n politiese dokument gebou op onbybelse beginsels, as n dokument wat steeds die familie van NG Kerke daarvan weerhou om struktureel n te word.

Debatte rondom die struktuur, inhoud en plek van die belydenis binne n verenigde kerk word oor die jare gevoer soms met baie negatiewe uitvloeisels. Die kerklike kalender van 2008 het ons in hierdie verband weer nie teleurgestel nie.

Om hierdie en ander redes was dit absoluut verfrissend om in November verlede jaar in Nederland in gesprek te tree met n groep jong teolo wat saam gesels het oor hierdie juiste belydenis. Die diskoers van hierdie gesprek was in skrille kontras met vn die gesprekke oor Belhar soos wat dit uitspeel in die konteks van Suid-Afrika. Veral hierdie jong teolo se kennis oor die geskiedenis en inhoud van Belhar asook hul kennis van die verhoudinge binne die familie van NG Kerke ver weg aan die suidelike punt van Afrika het my opgeval.

Hierdie teolo kon net sowel sonder my vergader het. Maar hulle wou graag die stem van n jong Suid-Afrikaanse teoloog hoor. Hulle het my dus genooi om deel te h aan n gesprek wat my uitkyk op veral die plek van n Belydenis binne die Gereformeerde kerklike tradisie verander het.

Terwyl ek besig was om die laaste dokumentasie rondom die ontstaan en die inhoud van Belhar te versamel ek kon darem nie met le hande na die gesprek gaan nie wonder ek wat ek gaan s as hulle my oor Belhar uitvra. My gedagtes dwaal deur sinodale besluite en koerantberigte en die menigte briewe oor Belhar soos dit gereeld in die koerante tuis verskyn.

Ek wonder hoe hulle sal reageer op die inhoud en ontstaansgeskiedenis van Belhar. Ek wonder by myself of dit in elk geval vir hierdie teolo moontlik is om werklik die hartklop van Belhar ten volle te verstaan.

Met al hierdie vrae in my gemoed stap ek die gang af na die lokaal waar ons sou vergader.

Almal sit gereed met die belydenis voor hulle: jong en opkomende teolo van Mianmar, Indi, Japan, Zambi en Nederland. Vir die meeste van die teolo uit Asi en Afrika is dit die eerste keer dat hulle in n Europese konteks byeen is. Die vreemdheid daarvan blyk uit die gebrokenheid van hul taal.

Vir die Nederlanders is dit die eerste keer dat hulle binne so n multikulturele konteks saam dink oor n Gereformeerde belydenis vanuit n Afrika-konteks. Die vreemdheid hiervan wys in die gebrokenheid van hul teologiese formulerings wat skielik nie meer so reg oorkom in n tweede taal nie.

Een vir een vertel die teolo wat hulle in Belhar lees en wat hulle deur die belydenis raaksien in hul konteks. Hulle vertel van die vele uitdagings in hul kontekste en hoe die kerk nie altyd weet wat om te s en waar om te staan nie. Hul verhale wissel van menseregtevergrype tot kulturele skeidingspraktyke; van die heersende ekonomiese krisis en die impak daarvan op elke mens tot die lot van homoseksuele mense en wat nou eintlik die posisie van die kerk rakende homoseksualiteit behoort te wees; van die uitdagings van n toenemende multikulturele konteks tot die eenheid van die kerk en sy getuienis.

Uit die gesprekke is dit duidelik dat hierdie groep jong teolo hul konteks baie ernstig opneem en dat hulle, deur middel van die beoefening van goeie teologie, n verskil in hul land van herkoms wil maak.

Eensklaps besef ek dat hierdie duidelike (her)interpretasie van hul konteks(te) egter nie as vanselfsprekend aanvaar moet word nie. Dit vind nie sommer net plaas nie. Ek besef die storie van Belhar en die konteks van die kerk in Suider-Afrika en spesifiek die kerk se stryd teen apartheid was juis die katalisator wat hierdie teolo laat vra na die belang en plek van teologie in hul spesifieke kontekste.

Skielik begin die teolo een vir een s wat hulle opval van die belydenis voor hulle. Dit is asof Belhar lewe begin kry op n vars manier. Nee, nog meer, dit is asof die belydenis lewe begin blaas in die teologiese raamwerk van di verteenwoordig. Veral vir my.

Die teolo hoor die oproep tot eenheid, die pleidooi vir versoening en die mandaat vir geregtigheid waartoe Belhar elkeen oproep elkeen op n besonderse manier. Dit is asof hierdie dokument voor hulle skielik rigting gee binne kontekste van onsekerheid. Ek staan verstom en sonder woorde.

Die Zambirs praat met trots oor die feit dat hierdie belydenis uit Afrika kom en interpreteer dit aan die hand van hul siening oor die rol van die kerk in die konteks van Zambi. Ook die xenofobiese aanvalle op Zambirs deur Suid-Afrikaners en die lot van duisende Zimbabwirs in Zambi word bespreek. En Belhar praat van eenheid.

Die teoloog uit Mianmar vertel van die plek van die kerk binne n Boeddhistiese konteks en hoe hy en sy familie daagliks marginalisering op verskillende maniere ervaar omdat hulle hul geloof uitleef. Hy hoor hoe Belhar praat oor geregtigheid.

Die studente uit Indi vertel van die ekonomiese uitdagings in Indi en die kulturele praktyke wat sommige insluit en andere uitsluit. Hul belewenisse in Nagaland (Noord-Indi) gryp ons almal aan en laat dink ons saam oor die waarde en plek van Bybelse versoening die versoening waarvan Belhar getuig.

Die Nederlanders vertel van die uitdagings rondom integrasie en hul ervarings binne n konteks van groeiende multikulturaliteit in Nederland. Die rol en die plek van die kerk binne n sekulre konteks word in diepte bespreek. Saam dink ons aan die implikasies van die eeue oue belydenis dat Christus die Heer is en wat dit impliseer.

Die bespreking lei ons verder tot kritiese vrae rondom die karakter en opbou van Belhar en in watter mate die belydenis deel kan wees van kerklike konteks(te) in Wes-Europa. Ons hoor van navorsing oor die ontvangs van Belhar binne die Protestante Kerk in Nederland. Hierna volg n waardevolle bespreking oor die rol en plek van belydenisse binne die gereformeerde kerklike tradisie aan die hand van n jong Japanse teoloog. Ek staan verstom, sonder woorde.

Verder gesels die jong stemme oor die plek van Belhar binne die VGKSA en die familie van NG Kerke in die bre. Die fokus val hier veral op die impak van Belhar op teologiese denke binne hierdie kerke. Hier word veral gelet op die besluite en uitkomste van die laaste Algemene Sinode van die VGKSA (2008) en hoe Belhar daar vertolk/genterpreteer was.

Die eenheid van die familie van NG Kerke word ook bespreek in verhouding tot die nalatenskap van apartheid op die psige van Suid-Afrika. Met groot versugting bespreek die groep krities wat hulle beskou as teologiese uitdagings binne die konteks van Suid(er)-Afrika. Ek moes bontstaan om vrae te beantwoord.

Dit is later pikdonker buite, maar die bespreking gaan voort.

Ek besef my Suid-Afrikaanse stem vanuit die geledere van die VGKSA is nou byna heeltemal stil. Met verbasing luister ek na die gesprekke van n groep vreemdelinge om n tafel met vier hoeke in die weste van Europa die tuiste van die meeste ander historiese gereformeerde belydenisse. So nou en dan glip daar n vraag na my kant. We would just want to make sure about this . . .; how does it work in die context of the church in South Africa . . .; what do you think about . . .. Maar vir die res van die gesprek is ek op die kantlyn. En tereg so. Belhar behoort mos nie aan n spesifieke kerk nie dit is n geskenk aan die wreld komend vanuit ons Suider-Afrikaanse konteks en hier om die tafel is die wreld met groot dankbaarheid besig om die belydenis te laat leef.

Die gesprek om my maak my al hoe stiller.

Ek dink aan ons land in die verte. Ek dink veral daaraan dat ek nog nooit met so n verskeidenheid mede Suid-Afrikaners om n tafel byeen was om die relevansie en impak van Belhar op ons verskillende kontekste te bespreek nie.

Ek dink daaraan hoe besprekings rondom Belhar ons soms eerder rigtingloos laat eerder as wat dit aan ons rigting bied; hoe gesprekke rondom Belhar ons dikwels eerder vervreem as wat dit ons nader aan mekaar bring.

Hoe wonderlik dat binne n vreemde konteks, omring deur mense komend vanuit ander lande met n beperkte kennis van die konteks van die kerk in Suider-Afrika, die inhoud en teologiese opbou van Belhar lewend bespreek kan word.

Hoe vreemd dat ons dit nie kan regkry binne die konteks van die familie van NG Kerke nie. Hopelik lyk dinge vanjaar anders.

J  Leslie van Rooi is n doktorale student in die teologie aan die US.

Inhoud

 

Cambridge-Gemeente (Oos-Londen) dien met voedingskema en nasorgsentrum

Ds Sas Swart van Cambridge vertel die volgende (en rig n belangrike versoek):

Cambridge Gemeente het na aanleiding van kinders wat honger skool toe gaan, en na skool geen versorging by hul huise kry nie, n skema van stapel gestuur om kinders kos te gee en die kerksaal tot hulle beskikking te stel vir nsorg en om hul huiswerk te doen.

Een van ons lidmate, Susan Olivier, wat ook ons dienswerker by Garcia woonstel is, hou by die saal toesig en maak die etes vir die kinders. Sy is elke weeksdag by die kerksaal van ongeveer 2 tot 6 uur nm. Baie keer in die oggend kom sy om snackwitch vir die kinders te maak. Sy is hart en siel betrokke en swaarkry mense, waarvan sy self een is, l baie swaar op haar hart. Sy doen haarself te kort om ander te help. Op die staduim kry sy geen honoraruim vir haar dienste gelewer nie, en ons sou bitter graag vir haar ook een of ander vergoeding wou gee. Sy self is werkloos en daarom beskikbaar om die taak vir ons te doen.

Ons beskik tans oor drie rekenaars met twee lazer drukkers waarop hulle navorsing vir take, en algemene tik- en drukwerk kan doen. Die toner en papier kos ons baie en as daar iets verkeerd gaan met die rekenaars moet dit herstel word. Op die staduim is een rekenaar en een drukker buite werking wat die situasie baie bemoeilik. Ons sou ook graag n netwerk wou opstel om een drukker tussen al die rekenaars te gebruik.

Binne n paar dae het die kinders van enkelinge af, na soms tot vyftig op n middag vermeerder. Die drie rekenaars met drukkers is onvoldoende vir so baie kinders en ons sukkel ook om met die voedingskema vol te hou.

Die behoefte is so groot dat ons dit nie kan staak nie.

Graag wend ons ons na elkeen wat die brief lees en deur die Here self genspireer word, om by ons voedingskema en sentrum vir nsorg betrokke te raak deur vir ons te help met bydraes in die vorm van geld, instandhouding van die rekenaars en ook om meer rekenaars in n werkende toestand te voorsien of selfs kos te kook.

Baie dankie dat u ons verdra met die skrywe en as u nie kan bydra nie vir ons te bid.

Inhoud

 

Ontdekking van nuwe maniere om kerk te wees in stedelike kontekste

Prof Malan Nel deel die volgende inligting met ons:

Teologiese wandel...stadswandel...nuwe teologiese wandel.

Regdeur die wreld het stede die enjins geword wat amper elke aspek van ons wreld-gemeenskap aandryf - van ons mikro- en makro-ekonomie tot die klere wat ons dra en dt wat ons ons kinders leer.

Stede het die spilpunte geword waarom ons regerings- en besigheidsektore wentel. Hir vind ons ook die vernaamste afsetgebiede van amper enigiets: van verpakte katoenbolletjies tot atoomwapens.

Dit het ook die enjin geword wat ons denke oor kerk en teologie aandryf, omdat ons in die stad n natuurlike laboratorium aantref van amper elke denkbare menslike kondisie. In die stad vind ons die arme en die ryke en die sg. middelklas; ons vind hir plaaslike Suid-Afrikaners en vreemdelinge; gesonde mense en baie siekes; die aanvaarbares en die onaanvaarbares; di wat huise het en die haweloses. Hir hoef ons nie te gaan soek vir die sosiale Goliats van ons tyd nie. In die stad kom hulle ons tegemoet en in ons ontmoetings word ons teologie en kerkmodelle uitgedaag, en as ons sterk en oop genoeg is, verander en versterk.

Sleutel-aspekte wat in ons samesyn uitgedaag sal word:

*  Ons kontemporre en populre idees oor Christus

*  Ons idees oor kerk- en kerkontwikkeling

*  Ons idees oor kulturele kerk en kerklike kultuur en inter- of multi-kulturele kerk

*  Ons verhoudinge met lede van ander godsdienstige gemeenskappe

* Ons teologiese voorveronderstellings mbt sommige van die meer uitdagende aspekte van ons samelewing

*  Ons idees oor stede en hoe hulle behoort te lyk

Aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening aan die Universiteit van Pretoria,  PEN, n christelike en maatskaplike middestadsorganisasie betrokke by opheffingswerk in Pretoria, en die Noordelike Sinode van die NG Kerk

Datum: 8 tot 10 Junie

Koste: R350 pp (sluit koffie, tee, middagetes in)

Plek: Bosmanstraat-kerk, Hoek van Bosman- en Vermeulenstraat, Pretoria

Krediete: Leraars van die NGK, hierdie Kursus kan jou 30 krediete vir jou VBO-vereistes verskaf vir 2009! 

Vir meer besonderhede skakel Anita: 012 323 6688 / info@pen.org.za  of vir Suki: 012 420 4951 / suki.vanjaarsveld@up.ac.za .

Inhoud

 

Afrikaner-leiers in dialoog met die ANC President Jacob Zuma (2 April 2009)

Dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, skryf meegaande toeligting na aanleiding vam

1. Julle sou in die media (TV, radio en koerante) kennis geneem het van bogenoemde geleentheid op 2 April 2009 in Sandton. Die media het ook hulle eie interpretasies van die geleentheid weergegee in hulle berigte, opskrifte en plakkate.

2. Ter wille van deursigtigheid en duidelikheid die volgende opmerkings:

2.1 n 34-tal Afrikaner/ Afrikaanse (hoofsaaklik) instellings/organisasies/verteenwoordigers uit elke denkbare segment het geleentheid gehad om elk n 5 min voorlegging te maak. Vier kerke was teenwoordig: die NG Kerk, die Ned Herv Kerk, die Gereformeerde Kerke en die AGS. Ekself asook Rinel Hugo het die NG Kerk verteenwoordig.

2.2 Die voorleggings was in n geslote sessie waar almal veilig was om hulle harte uit te praat. Dit het ook gebeur. Mnr Zuma se twee insette was oop vir die media.

2.3 n Goue draad deur al die voorleggings was dal almal wat teenwoordig was hulleself as deel van hierdie land sien, hier wil bly en hier n verskil gaan maak. Dit was wonderlik om dit uit die monde van alle segmente te hoor. Nasiebou was ook hoog op die agendas.

2.4 In die voorleggings is nie net gekla nie: daar is talle konstruktiewe voorstelle gemaak oor hoe om van die knelpunte in die land aan te pak en goed wat werk nog beter te laat werk. Van die sake wat genoem is, is oa onderwys, taal, misdaad, plaasmoorde, dienslewering, omgewing, regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging, landbou en voedselvoorsiening, naamveranderings, historiese erfenisse, grondhervorming, die Grondwet en die belang daarvan, amnestie, versoening, nasiebou, die SABC, korrupsie, die rol van geloofsgemeenskappe, landelike ontwikkeling, gesondheid, respek, die gebruik van godsdiens en die Bybel/ Jesus in verkiesingstoesprake, ens. Die NG Kerk se voorlegging is deur myself hanteer en het om twee punte gewentel: ons 2002 Roepingsverklaring asook ons siening van ons rol mbt die konstitusionele bedeling waarin ons is (besluite van die Algemene Sinode 2007). Dit is goed ontvang.

2.5 Daar was n duidelike verstandhouding dat hierdie nie n verkiesingsoefening is nie. Die ooreenkoms is dat mnr Zuma se span die voorleggings verder sal bestudeer en dat opvolggesprekke rondom bepaalde sake en detail so gou moontlik na die verkiesing sal plaasvind.

2.6 Dit was n konstruktiewe en positiewe gesprek. Duidelike erkenning is gegee aan Afrikaanse mense/ Afrikaners asook die sake wat hulle genoem het. Vir die eerste keer sedert 1994 het n president van die ANC begin om duidelike, ondubbelsinnige antwoorde op bepaalde kwelvrae te gee. Daar was dankbaarheid vir die geleentheid.

2.7 Die afleiding wat die media maak dat omdat die gesprek met mnr Zuma positief beleef en ontvang is hy die teenwoordiges om sy pinkie gedraai het, is gewoon naef.

3. Die geleentheid sal nog goed deurdink en evalueer moet word. Ten minste is daar n begin met positiewe, konstruktiewe gesprek gemaak.

Ek vertrou bogenoemde help julle.

Inhoud

 

Luisterseisoen bied bruikbare materiaal

Ds Jampie Nel van die Luisterseisoen skryf (met dank oorgeneem uit die E-nuusbrief van die Noordelike Sinode):

Daar is soveel bruikbare materiaal en kursusse van die Seisoen van Luister op die mark en ek wil dit graag met jou deel.  Ek nooi jou uit om die webblad te gaan besoek en te registreer - kliek hier: www.seisoenvanluister.co.za

Wanneer jy die blad oopmaak sal jy in die boonste regterkantse hoek n ikoontjie sien met n wit kruisie in n groen kringetjie.  Kliek daarop om te registreer. Dit is gratis en gee vir jou toegang om deel te neem aan die blogs (gespreksgroepe). Ons ontvang met graagte jou bydrae oor verhale van luister wat jy kan byvoeg onder die opskrif luisterverhale.

Indien jy inligting soek oor die produkte en waarvoor elkeen gebruik kan word, kliek op elkeen van die boeke en die inligting sal op jou skerm verskyn.  Verder is daar inligting oor die nuutste bydraes en natuurlik wonderlike bruikbare preke met powerpoints om gratis af te laai.

Daar is tans veral 2 uitstekende kursusse een oor geestelike onderskeiding in vergaderings en die nuutste oor groei oor grense (hierdie kursus is veral n handige hulpmiddel om lidmate te help om geestelike verhoudings te bou met mense van ander kulture of denke).

Die Oos-Kaaplandse verteenwoordiger by die Seisoen van Luister is ds Rethie van Niekerk - kontak haar by rethie@global.co.za.

Inhoud

 

Verklaring van die 11de Konventus van Reformerede Kerke in Suidelike Afrika

Felix Meylahn, Port Elizabethse leraar van die Evangeliese Lutherse Kerk, bring die volgende onder ons aandag. Ek is Felix baie dankbaar hieroor, aangesien die NG Kerk ook hierby betrokke is. Dr Kobus Gerber was onlangs deel van n gesprek op RSG oor die Konventus. Ongelukkig is die teks net in Engels by Felix beskikbaar:

The 11th Conventus convened in the Carmelite Retreat Center in Benoni on the 2-4 March 2009, with the intent to facilitate a Reformed-Lutheran Consultation. Against the background of the Leuenberg Agreement, a document that resulted from the Reformed-Lutheran Dialogue within the European context in 1973, the Conventus ventured to explore similar possibilities of agreement within our own context.

The Leuenberg Agreement indeed proved to be an example of constructive dialogue without risking the danger of reducing all voices to one. All the participants were struck by the profound impression that our common heritage as churches of the Reformation supersedes our various differences by far. Different perspectives historically conditioned or otherwise should not therefore lure us away from our common grounding in the Gospel of the justification of the godless sinner by Grace through faith alone (the unconditional acceptance of the unacceptable). The salvific acts of God in Gods caring and redeeming love liberating us to responsibility - in freedom - remain the fixed reference point of our common theology.

In the light of the above we confirm that the Gospel in Word and Sacrament (Ephesians 4) proclaims us to be one in Christ, a unity initiated in Baptism (Matthew 28) and celebrated in Holy Communion. Insofar as divisions tear apart the church into camps hostile or indifferent to each other, the disunity among the churches is sinful.

However, we do confirm that the rich diversity of different theological perspectives within the framework of our reformational confessions does not endanger unity, nor does it necessitate the reduction of different traditions to one exclusive model of understanding church governance and service. In embracing one another in this communion/conversation our individual identities do not become obsolete but are enhanced as participations in the multifaceted grace of God (1 Peter 4, 10).

We therefore encourage the participating churches to take up this conversation on national and local level for the sake of speaking in one Spirit. This unity ought to become concrete in prophetic witness towards the society at large and the state in particular. Socio-economic needs that prevail poverty, unemployment, violence, crime, HIV and Aids ought to be addressed in cooperation with one another. We are convinced that God calls the church to be instrumental in the healing of our Subcontinent and as the heirs of this heritage of the Reformation we regard this first movement towards each other as a part of a much larger process of reconciliation, to which we see ourselves called with all believers. We therefore urge our brothers and sisters to accept the ministry of reconciliation (2 Corinthians 5) as our God-given privilege and responsibility.

The Conventus suggests the following in pursuing the practical implementation of our commitments:

1. Explore means of communication and growing towards each other with the ultimate goal of establishing pulpit and table fellowship.

2. Engage in unpolemical theological conversations about:

Key issues concerning Christology, Ecclesiology and Ethics, Church governance and ministry.

3. Encourage the establishment of forums on local level (i.a. ministers fraternals, Bible study groups) to create an awareness of being one family, and make it possible to witness together, celebrate together (especially on important festivals), and thus make our unity visible.

Inhoud

 

Verklaring van die Konventus oor die komende algemene verkiesing

Verteenwoordigers van Kerke van die Lutherse en Gereformeerde tradisies wat by die Konventus van 24 Maart 2009 ontmoet het, doen die volgende verklaring met betrekking tot die komende algemene verkiesing:

Ons is aan die vooraand van 'n baie belangrike algemene verkiesing in ons land. In sommige gebiede in ons land is daar gretige afwagting op hierdie belangrike gebeure; in ander gebiede is mense baie bekommerd oor intimidasie en geweld.

Ons doen 'n beroep op ons regering en alle betrokke gesagsliggame wat betrokke is by die beplanning en uitvoering van die verkiesing om alles moontlik te doen om te verseker dat geweld en intimidasie aan bande gel word en 'n vrye en regverdige verkiesing kan plaasvind.

Ons doen 'n beroep op politieke partye en almal aktief betrokke by die verkiesingsveldtogte om hulle daarvan te weerhou om hulle ondersteuners aan te hits, hulle aan te moedig om hulle opponente te respekteer en om vrye inligtingsdebatte oor hulle beleide en die geskiktheid van hulle kandidate vir leierskap toe te laat.

Ons doen 'n beroep op die burgers van ons land om inligting te bekom oor die verskillende partye en kandidate, noukeurig na verkiesingstoesprake te luister, asook na die beleide wat aangebied word om onreg te herstel, korrupsie te bekamp, misdaad te beveg, toereikende gesondheidsorgfasiliteite daar te stel, toereikende onderwys te verseker, werksgeleenthede te skep, armoede te verlig en omgewingsbewaring in die hand te werk. Dit is die reg en ook die morele plig van burgers om hulle stemme uit te bring nadat hulle al die opsies wat aan hulle gebied is, noukeurig oorweeg het.

Ons doen op ons predikante in die gemeentes 'n beroep om daarop te wys dat die Christelike geloof nie aan ons die reg gee om kandidate f te demoniseer f te vergoddelik nie, en op die aanvoerders van veldtogte om hulle daarvan te weerhou om Bybeltaal of -konsepte te gebruik wanneer hulle kandidate en hulle visies vir die toekoms van ons land voorstel.

Suid-Afrika is 'n verklaarde konstitusionele staat. Die onderskeie howe is daar om te waak daarteen dat selfs die regeerders nie die grondwet en wette van die land ondermyn nie. Ons is bekommerd oor die baie gevalle waar die gedrag van regeringsamptenare daarop dui dat hulle hul verhewe bo die reg beskou en doen 'n beroep op politieke partye om hulle van sulke praktyke te distansieer.

Ons is bewus van die feit dat baie Suid-Afrikaanse burgers op stemdag tydelik buite die landsgrense sal wees en doen 'n beroep op die regering en die Onafhanklike Verkiesingskommissie om te verseker dat soveel moontlik van hierdie burgers in staat sal wees om hulle stemme uit te bring.

Ons verbind ons daartoe om oor hierdie kwessies te preek en te onderrig sonder om misbruik te maak van ons kansels vir partypolitieke doeleindes en ons verbind ons daartoe om vir ons land, sy leierskap en al sy burgers, die komende verkiesing en die vorming van 'n nuwe regering te bid.

Mag God se sen op Suid-Afrika rus!

Inhoud

 

Waarvoor ons in Pase 2009 kan bid

Die Evangeliese Alliansie van SA (TEASA), waarvan die NG Kerk n lid is, gee die volgende riglyne vir sake waarvoor ons hierdie Pase kan bid - klik hier. Me Zerilda Nel, NG-lidmaat, is die voorsitter van TEASA.

Inhoud

 

Esti van Rooyen se nuwe musiekvideo

n Trotse pa, ds johan van Rooyen van De Duin, laat weet dat sy dogter, bekroonde sangeres Esti van Rooyen, se jongste musiekvideo besigtig kan word by http://www.youtube.com/watch?v=ODJJfpJFVHA.

Inhoud

 

Susan Boyle se droom: Never judge a book by its cover

Reeds meer as 12 miljoen mense het die Youtube-snit van die 47-jarige, werklose Susan Boyle besigtig. Met die tipiese sinisme en beskamende opmerkings eie aan die Idols-tipe reekse, benader die beoordelaars van Britains got talent die valerige middeljarige vroutjie.

En kry die verrassing van hulle lewe wanneer sy I dreamed a dream uit Les Miserabeles sing!

Besigtig die snit by http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY

Die lirieke is as volg:

I dreamed a dream (Les Miserabeles)

I dreamed a dream in time gone by
When hope was high,
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving.
Then I was young and unafraid
When dreams were made and used,
And wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung,
No wine untasted.
But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hopes apart
As they turn your dreams to shame.
And still I dream he'll come to me
And we will live our lives together
But there are dreams that cannot be
And there are storms
We cannot weather...
I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seems
Now life has killed
The dream I dreamed.

Inhoud

 

Kerke, Kanale van Hoop fasiliteerder opleiding in Julie vakansie te Wellington

Ds Nelis du Toit, van die Christen-Vigsburo bring die volgende onder ons aandag rondom belangrike fasiliteerder-opleiding:

Hierdie MIV opleidingsprogram bied n unieke kombinasie van wetenskaplike inligting, fasiliteringsvaardighede en n Bybelse verwysingsraamwerk. Die kursus sluit n gemeentemobilisering fokus in. World Vision International en Operation Mobilisation implementeer dit wreldwyd met groot sukses. CABSA (die Christen Vigsburo) het self al meer as 400 kerkleiers opgelei. Van 6 tot 12 Julie 2009 bied CABSA die opleiding te Wellington aan. Die opleiding geskied in n retreat situasie waarvoor huisvesting deur CABSA gerel word. Daar is beperkte plekke beskikbaar en belangstellendes moet asseblief dadelik met CABSA by 021 873 0028 of training@cabsa.co.za skakel. Meer inligting is by die volgende internet adres beskikbaar: http://www.cabsa.co.za/newsite/DisplayPage.asp?Id=278.

Inhoud

 

Gary en Rhona Kieswetter tree in PE-Hoogland op : 2 Mei 2009

Heinrich Alberts laat weet dat PE gelukkig is om Gary & Rhona Kieswetter saam in een naweek te ontvang:

Gary tree Saterdagaand in PE-Hoogland gemeente op. Sy tema vir die aand is: Die noodsaaklikheid van verhoudings in my lewe.

Gary gaan met hierdie tema wys hoe geen mens in isolasie kan leef nie, en gaan die geestelike aspekte van om in verhouding te staan vir ons belig. Gary is n uitmuntende spreker met n besonderse insig in die Woord van God vir vandag! Moenie hierdie geleentheid mis nie

Saterdag 2 Mei - 10:00

Navrae : (041) 367 1485 of 083 294 0650

NG Kerk PE-Hoogland, Isobellaan 1, Charlo.

Toegang Gratis - slegs n kollekte sal opgeneem

word.

Beide geleenthede is vir mans en / of dames

Inhoud

 

Sen die Volkere-Konferensie: 26-28 Junie 2009

Jean Greyling laat weet dat die 22ste jaarlikse Sen die Volkere Konferensie van 26 tot 28 Junie by die Algoapark Gemeenskapskerk plaasvind. Sprekers sluit onder andere Davind Lundy, Internasionale Direkteur van die Arab World Ministries in. Meer inligting is beskikbaar by info@blessthenations.co.za.

Inhoud

 

Benodig jou gemeente n Yamaha-orrel?

Andr Stroebel (telefoon 041-367-4051) het 'n Yamaha Orrel wat hy graag aan 'n gemeente wil skenk. Skakel hom as julle een benodig.

Inhoud

 

Bybel-Media j bedieningsvennoot

Hans Steyn, Hoof: Bemarking en Fondswerwing (hans@bmedia.co.za) skryf:

Lees in die Mei-uitgawe van Lig:

● Clara van 7de Laan se aksent is krommer en skewer (en bekoorliker!) as wingerd- stompies. Maar in die ware lewe is Clara, oftewel Angelique Gerber, n egte Afrikanernooi wat voor in die kerk gaan staan het om Jesus as haar Redder aan te neem.

● Dis al nege jaar sedert Monique en Callie Strydom in Maleisi deur Al-Qaeda gevange geneem is. Monique bly steeds dankbaar dat sy destyds kon leer dat God ʼn spesiale plan met haar lewe het, en dat sy nooit moed mag verloor nie.

● Lees drie aangrypende ware verhale! n Ma ervaar pyn en swaarkry n die swembad-verdrinking van haar dogtertjie; ng n ma vermoor haar seun en leef daagliks met die skuld, en n derde ma verloor haar kinders nadat sy in die web van prostitusie beland het.

● Moet ook nie die volgende artikels misloop nie: 10 dinge wat my dogter moet weet, Verloof is (ook nie) perdekoop nie en Misluk suksesvol ...

Siegfried Ngubane - NBI baanbreker

Bybel-Media betree n nuwe era met die aanstelling van ds Siegfried Ngubane by die Nehemia Bybelinstituut (NBI). Vanaf 1 April 2009 is hy die bestuurder van die NBI se program in die Nguni-tale, Zoeloe en Xhosa. 

Hy is aangestel omdat NBI n nuwe rigting inslaan met die vertaling van die kursus in Zoeloe. Laasgenoemde is reeds byna voltooi. Tot dusver was die kursusse hier in Suid-Afrika net beskikbaar in Afrikaans en Engels. Dit het egter n groot deel van ons teikengroep uitgesluit. Baie van die leiers van die onafhanklike kerke is nie regtig gemaklik met Afrikaans of Engels nie. Hulle moet in hulle eie taal bedien word.

In die afgelope twee jaar het daar ook n ander klemverskuiwing gekom by die NBI. Waar ons in die verlede hoofsaaklik deur korrespondensie gewerk het, maak ons nou toenemend gebruik van klein Bybelskooltjies om die kursus aan te bied.

Siegfried het self met groot sukses so n Bybelskool in Khayelitsha bedryf en kan dus uit persoonlike ondervinding help om stukrag te gee aan di nuwe ontwikkeling. Dit is vir NBI baie belangrik aangesien hierdie benadering ons getal nuwe inskrywings laat styg het van 328 in die vorige jaar na 605 in die afgelope jaar!

Ons verwelkom dus vir Siegried met groot opgewondenheid hier in Wellington.

Rimpels-projek 

Gedurende Februarie is die Rimpel-projek, wat fokus op die aktiewe deelname van alle lidmate, geloods. Bybel-Media het die Rimpel-bekendstellingspakket en -CD, saam met Kruisgewys in n pakkie vir alle leraars en kerkkantore gestuur. n Aantal leraars se pakkies het egter as onafgehaal teruggekom by Bybel-Media. Ons stuur weer die pakkies, want ons glo dat elke leraar daarby sal baat vind. Vra gerus by die kerkkantoor of julle pakkie al aangekom het!
    Rimpels het reeds groot opgewondenheid ontlok. Tientalle gemeentes het al op die Rimpel-webblad geregistreer. Op hierdie manier kry hulle toegang tot die jongste Rimpelsinligting en kwalifiseer hulle vir spesiale korting op alle Rimpel-produkte. Die aanbod geld nie net vir nou nie, maar ook vir die toekoms! 
    Verder het verskeie gemeentes besluit om di materiaal as vertrekpunt vir die jeug-, vroue- en klein groepbediening te gebruik. Kerkrade en leraars wat nog nie hierby ingeskakel het nie, moet gerus weer na die materiaal kyk. 
Om te registreer: www@rimpels.co.za

Inligting, Navrae en Diensverskaffing 

  Skakel 00 27 21 873 0822

  Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

  Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Inhoud

 

Goeie nuus oor klein Laraine Botha

Paul Odendaal van Adelaide stuur hierdie nuus oor klein Laraine Botha aan - dit is aan die einde van Maart 2009 geskryf:

Laraine se witbloedseltelling het hor begin raak en was vandag by 2,5. Dit dui daarop dat die beenmurgoorplanting suksesvol was!

Volgens die dokter is dit die vinnigste ooit waarvan hy weet wat die witbloedseltelling begin styg het nadat koordbloedselle tydens n beenmurgoorplanting gebruik is. Daar was verwag dat dit eers vyf of ses weke na die beenmurgoorplanting sou begin styg aangesien koordbloedselle van n naelstring heelwat langer neem om te begin werk as wanneer selle van n skenker gebruik word. Laraine se witbloedseltelling het begin styg na slegs twee en n half weke!

Alle eer aan ons Hemelse Vader! Dankie vir elkeen wat nog steeds saam bid vir Laraine.

Laraine het so vier dae nadat die beenmurgoorplanting gedoen was, begin sleg voel as gevolg van diaree, maagkrampe, swelling, seertjies in haar mond en keel, koors en naarheid, alles newe-effekte van die prosedure. Verlede week was veral baie moeilik. Laraine se longfunksie het begin verswak en daar was baie slym in haar longe. Sy het donderdagmiddag vir n ruk lank gesukkel om asem te haal en ons almal was baie bekommerd en het baie vir haar gebid. Sy het gedurende die nag weer n keer benoud gevoel.

Vrydag het dit bietjie beter gegaan, maar sy het n uitslag op haar lyfie gekry. Die dokter het ges dit kan een van twee dinge beteken: Dat daar slegs n paar selletjies in Laraine se liggaam is wat veg teen die die nuwe selletjies wat oorgeplant is, of dat haar liggaam besig is om die nuwe selletjies heeltemal te verwerp. As haar liggaam dit heeltemal sou verwerp, sou sy baie siek word en die beenmurgoorplanting sou waarskynlik onsuksesvol wees. Daardie selfde dag het haar witbloedseltelling egter gestyg van 0,2 na 0,5. Saterdag was die telling 1,24! Dit het volgens die dokter beteken dat haar liggaam nie besig was om die nuwe selle te verwerp nie en dat dit lyk asof die beenmurgoorplanting suksesvol was! Teen sondag (29 Maart) het die witbloedseltelling wonderbaarlik gestyg na 2,58! Die dokter was so tevrede met haar vordering dat medikasie wat die witbloedselletjies boost gestaak kon word. Dit was nodig om dit te staak op daardie stadium, maar dit kan veroorsaak dat haar witbloedseltelling weer daal.

Laraine se witbloedseltelling is vandag (30 Maart) weer effens laer (2,5) maar dit het gelukkig nie baie gedaal nie. Die uitslag op haar lyfie is baie beter, haar longetjies is weer reg en sy lyk baie goed

Nog iets waaroor ons baie dankbaar is, is dat die tering wat Laraine het geensins erger geraak het nie. Daar was ook n groot moontlikheid dat Laraine n infeksie sou kry aangesien pasinte dit gewoonlik kry n week nadat n beenmurgoorplanting gedoen is. Sy het egter geen infeksie gekry nie.

Ons wil vir elkeen van julle vra om asb. saam te bid dat Laraine se witbloedseltelling net sal aanhou styg.

Op die oomblik produseer Laraine se bloed ook nog nie bloedplaatjies nie. Dit is egter iets wat net tyd neem voor dit sal herstel. Bid asb. saam dat sy so wonderbaarlik vinnig sal aanhou genees sonder enige terugslag.

Nog iets wat ons graag met julle wil deel

Gedurende die afgelope paar maande het ons en veral Laraine se ouers baie hoop en versekering gekry uit die Bybel dat sy sal gesond word. Vanoggend het Munnik, Laraine se pa, die Bybel oopgemaak en begin lees: Esegil 12:25 want Ek is die Here! Wat Ek s, gebeur altyd. Dit sal nie verder uitgestel word nie (Nuwe Lewende Vertaling)

Ons glo dat God besig is om Laraine gesond te maak!

Laraine se webblad sal weer binnekort opgedateer word. Ons sal ook probeer om n onlangse fototjie daarop te laat sit. (www.larainebotha.org)

Weereens ook baie dankie vir elke finansile bydrae. Dit is wonderlik dat mense nog steeds bydraes lewer. Dit help Laraine se ouers baie met rekeninge wat steeds gedurig betaal moet word en ons almal waardeer dit dat soveel mense omgee en help.

Groete, Janie (namens die res van Laraine se familie)

Inhoud

 

The new version

Veneto Keyter stuur hierdie tragies-spitsvondige opmerkings aan:

Another man, one of his disciples, said to Him, "Lord, first let me go and bury my father." And Jesus told him, "O.K. No problem--it's just as well that you do that right now--I mean, I wouldn't want to inconvenience anyone."

Read Matthew 8:21

But the fruit of the Spirit is: size, body-count, budgets, buildings, accolades, celebrity endorsements, denominational affiliation, boasting in men and self-promotion... because everyone else is doing it.

Read Galatians 5:22

If a brother sins against you, go and tell someone else, but do not approach the brother about it. If he sins against you again, go and tell another person. And if he sins yet again, mention it to someone else, then drop a hint to the brother. Sooner or later, he'll get the message. If not, leave the church and find somewhere else to go.

Read Matthew 18:15

"Teacher" he asked, "What must I do to inherit eternal life?" He

answered: "Love the Lord your God with all your emotions, neglecting your mind, and love yourself first or you cannot begin to love others."

Read Mark 12:30

Then he said to them all, "If any want to become my followers, you should join Amway, because you all look like real winners to me!"

Read Luke 9:23

When Jesus heard this, He said to him, "You still lack one thing--sell all you possess and give to the poor. No, not you--of course! I meant that other guy over there."

Read Luke 18:22

"Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son, well, he will be OK too since nowadays everyone knows that God's love is unconditional."

Read John 3:36

The Lord is my Shepherd, I shall not want; except for a new car, a better home, cosmetic surgery, and to win the lottery.

Read Psalms 23:1

"Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Jesus Only. And you'd better baptize them before they die, or there is no way they are getting into heaven!"

Read Matthew 28:19

And the Lord added to the church daily, such as those who liked the entertainment and felt the ministry was seeker sensitive.

Read Acts 2:47

And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is tongues.

Read 1 Corinthians 13:13

Based in part on Den Hart's feature in the Wittenburg Door http://www.acts17-11.com/cows_memory.htm

Inhoud

 

Nuwe Vorm A beskikbaar

Die Sinodale Kommissie het besluit om Vorm A (die vorm vir kerklike ondersoek deur gemeente, ring en sinode) te hersien en te vereenvoudig. Die nuwe Vorm A is voltooi en op ons webblad beskikbaar - www.ngkok.co.za/admin. Gebruik dit asb alreeds vir die 2008-9 verslagjaar.

Inhoud

 

Kettingbrief vir perfekte dominee...

Ds Dries Coetzee van Oos-Londen-Noord snel (talle?) gemeentes wat onder hulle dominee ly met hierdie advies te hulp:

Die uitslag van n gerekenariseerde opname onder lidmate het aangedui dat die perfekte dominee aan die volgende kenmerke voldoen:

* Hy preek presies vyftien minute lank en die eredienste wat hy lei is nooit langer as een uur nie.

* In elke boodskap wat hy bring veroordeel hy sonde maar hy kom nooit enige iemand te na nie.

* Hy werk van 8vm tot 12 nm en dien ook as koster van die gemeente.

* Hy verdien R2,000.00 per maand, dra die nuutse modes, ry die beste motor, koop die nuutste boeke en gee R5,000.00 per maand vir die armes.

* Hy is 28 jaar oud en het preekondervinding van minstens 30 jaar.

* Hy het n brandende begeerte om met die jeug te werk en spandeer al sy tyd met die bejaardes.

* Hy glimlag altyd want hy het n sin vir humor wat hom werklik toegewy hou aan sy werk.

* Hy doen minstens 15 besoeke per dag by lidmate, siekes en eensames.

* Hy is altyd in sy kantoor as hy nodig gekry word.

As jou dominee nie aan hierdie vereistes voldoen nie, stuur eenvoudig hierdie brief aan ses ander gemeentes wat ook moeg is vir hulle dominee. Pak dan jou dominee in n kartondoos en stuur hom na die gemeente bo aan die lys. In een week sal jy 1,643 dominees kry een van hulle sal sekerlik die perfekte dominee wees. Maar jy moet in hierdie prosedure glo. Een gemeente het die ketting verbreek en binne drie weke hulle ou dominee teruggekry. MOENIE DIE KETTING BREEK NIE.

Inhoud

 

The Four Seasons

Children's science exam answers...
Q: Name the four seasons.

A: Salt, pepper, mustard and vinegar.
Q: Explain one of the processes by which water can be made safe to drink.

A: Flirtation makes water safe to drink because it removes large pollutants like grit, sand, dead sheep and canoeists.
Q: How is dew formed?

A: The sun shines down on the leaves and makes them perspire.
Q: How can you delay milk turning sour?

A: Keep it in the cow.
Q: What causes the tides in the oceans?

A: The tides are a fight between the Earth and the Moon. All water tends to flow towards the moon, because there is no water on the moon, and nature hates a vacuum. I forget where the sun joins in this fight.
Q: What are steroids?

A: Things for keeping carpets still on the stairs.
Q: What happens to your body as you age?

A: When you get old, so do your bowels and you get intercontinental
Q: What happens to a boy when he reaches puberty?

A: He says good-bye to his boyhood and looks forward to his adultery.
Q: Name a major disease associated with cigarettes.

A: Premature death.
Q: How are the main parts of the body categorized? ( e.g., abdomen)

A: The body is consisted into three parts -- the brainium, the borax and the abdominal cavity. The brainium contains the brain; the borax contains the heart and lungs, and the abdominal cavity contains the five bowels A, E, I, O, and U.
Q: What is the fibula?

A: A small lie.
Q: What does 'varicose' mean?

A: Nearby.
Q: Give the meaning of the term 'Caesarian Section.'

A: The Caesarian Section is a district in Rome.
Q: What does the word 'benign' mean?'

A: Benign is what you will be after you be eight.

(Dankie Jan Viljoen!)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud