Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 16  -  21 Mei 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Ons Here sit aan die regterhand van ons Vader

Pienk vark kry naam in chaos wat baie beteken...

NG Moderators verklaar: Jesus ht liggaamlik opgestaan uit die dood

Klimaatsverandering as oomblik van beslissing vir Christene

Swart gemeenskapsleiers sien sendingwerk as voorbeeld en rolmodel vir die kerk

Polisiehoof van Barkly-Oos oor die rol van die kerk in die gemeenskap

SA Council of Churches warn: You reap what you sow.

Wat kan ons uit die boek Handelinge leer oor missionale gemeente-wees?

Scot McKnight se blog

Jongste nuusbrief van Ramah Rescue

Bible Institute hou basaar en benodig ou klere, huisraad, en ondersteuning

Veritas Kollege se werk in die Oos-Kaap blom, vertel Riaan Terblanche

Global Day of Prayer: Fokus vanjaar op Sokkerwreldbeker

Bybel-Media Nuusbrief 9/2009

Beroepe ontvang

Bestuursgids en Riglyne vir Skribas / Kerkkantore

Spesiale Evangelisasie Toerusting: EE 111 Kliniek by NG Kerk Sionsrand.

Skoolverlaterskampe

Wat is n MIV / Vigs kompetente geloofsgemeenskap?

 

n Gesende Pinkstertyd word julle toegewens. Mag die dominees en lidmate wat vanjaar Pinkster lei toegerus word met krag uit die hoogte!

 

Ons Here sit aan die regterhand van ons Vader

Dit is die herdenking van Jesus se Hemelvaart.

Die evangelie van Hemelvaart is dat die goeie nuus van Jesus Christus nie eindig met kruis en opstanding nie. Die ligaamlik-opgestane Here het immers opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, vanwaar Hy oor ons, ons wreld en ons geskiedenis regeer.

Opvallend word Jesus na sy Hemelvaart in Handelinge steeds geteken as die Here wat aktief by ons wreld betrokke is. n Paar voorbeelde:

* Vanuit die hemel het Hy die Heilige Gees oor ons uitgestort - die Gees deur wie Hy by ons teenwoordig is (2:33);

* Jesus het, volgens Petrus se getuienis, die lam man by die tempel genees en laat opstaan (3:16);

* Stefanus sien Jesus aan die regterhand van God staan (7:56);

* Jesus stuit Saulus op pad na Damaskus en omskep hom van vervolger tot getuie (9:4,5);

* Jesus roep Ananias en stuur hom na Saulus toe (9:10).

Die Jesus wat ons bely, die Een wat gesterf en opgestaan het, het oop opgevaar na die hemel en sit nou aan die regterhand van God, vanwaar Hy regeer. Karl Barth wys daarop dat die Christelike belydenis in die hemelvaart oorgaan van die verlede tyd (Jesus het...) tot die teenwoordige tyd (Jesus regeer...).

Jesus is nie weg nie. Hy word nie net onthou vir sy dade in die verlede tyd nie. Hy is hier. Hy is teenwoordig en Hy werk in ons wreld. Die God-mens, Jesus Christus, hou ons lewe in sy hande. En Hy werk in ons wreld.

Ons kan nie leef sonder die belydenis van Jesus se hemelvaart nie.

Inhoud

 

Pienk vark kry naam in chaos wat baie beteken...

Ds Chris Weyers van Uitenhage-Noord vertel hoe God in chaos werk. Miskien, wonder hy, moet ons meer chaos h?

Chris skryf:

Nou die aand staan ek weer verstom oor hoe die Here effektief kan werk in 'n situasie wat ek gedink het: Dit was nou chaos. Dit was 'n Sondagaand, so 'n paar weke gelede, tydens een van ons Jeugdienste in die gemeente. Ons het die aand oudergewoonte begin met Praise and Worship vir sowat 25 minute toe ek opstap om die aand se Open Mike Night gesprek te lei - een van die gunstelinge van die jeug.

Maar voor de gesprek kon begin, praat ons toe eers oor die instel van dankoffers. Ons tienerleiersgroep (sowat ses tieners wat elke week saam praat en beplan aan die komende Sondag se preek) het saam met ons drie prediker-leiers besluit dat hulle wil wegdoen met die tradisionele bankkollekte en eerder wil fokus op die gee van dankoffers wat hulle na die erediens bring wanneer hulle iets (bv. sakgeld, werkinkomstes, ens) van die Here ontvang het. Om te help met die kopskuif wat ons wil implementeer, is daar toe besluit dat die skatkis ook nie die tradisionele kollekte sakkie of -bordjie kan wees nie en is uiteindelik besluit op 'n pienk spaarvarkie (van daai soort pienk wat jy nie kan miskyk nie...). Die varkie sou ons dan by die ingang staanmaak waar elkeen op sy eie geld kan ingooi - sonder druk of verwagting.

Om die konsep toe te loods, besluit ons toe dat varkie darem 'n naam moet kry. So skop ek toe die aand se preek af deur vir varkie 'n naam te kry. Elkeen kon voorstelle indien. Ons rekenaar-man het elke voorstel deur die dataprojektor op die skerm vertoon en so het ons toe oorgegaan tot 'n stemmery: eers 'n kortlys en toe die finale rondte. Na vele geskerts, gelag, luidkeelse afkeur het varkie toe sy naam gekry: gimol uitgespreek as Jemahl - maar dit is 'n storie vir 'n ander keer.

Die hele proses het sowat 20 minute (van die beskikbare 30 minute) in beslag geneem. Daar was toe skaars tyd oor vir 'n sinvolle Open Mike Night maar ons druk toe deur en beantwoord so 2 van die vrae wat die jeug anoniem op papiertjies geskryf het. Ons het nie eens by 'n slotlied uitgekom nie en verdaag toe vir koffie.

Op pad uit kom staan 'n jongman by my - ek skat hy is al twee of drie jaar uit die skool en s Dankie dominee. Ek was letterlik uit die veld geslaan en my eerste reaksie is toe Waarvoor? Nee, oom, ek wil net dankie s vir vanaand. Ek het my antwoord gekry. Maar ons het niks gedoen nie is my eerlike reaksie. Ons het net gespeel en aangejaag. Ek het ook nou nie juis gepreek nie.

En dit is toe dat hy my sy storie so kortweg vertel. Hy was jare gelede baie aktief in die kerk betrokke maar iets het gebeur en hy is uit die kerk uit. Vanaand was die eerste keer dat hy weer in 'n kerkgebou gekom het - omdat sy meisie hom saamgebring het. Maar na s 'n kerk toe kan ek terug kom s hy toe met 'n effense krakerigheid in sy stem wat niks met puberteit te doen het nie.

Later daardie aand kom die jongman se opmerking weer by my op: Na so 'n kerk toe kan ek terugkom en ek dink: Dalk moet ons meer chaos in ons dienste met die jeug h. Miskien kry die Here meer kans om te werk...

Inhoud

 

NG Moderators verklaar: Jesus ht liggaamlik opgestaan uit die dood

Die moderators van die verskillende streeksinodes het tydens hul afgelope byeenkoms van 13-15 Mei 2009 by die Wildernis n hele aantal sake onder bespreking geneem. Belangrike uitdagings waarvoor die Kerk tans staan is onder die vergrootglas geplaas. Na die byeenkoms is die volgende eenparige verklaring uitgereik:

Gesprek oor die opstanding

Verskil van mening in die kerk is n goeie ding. Dit help ons om die kaf van die koring te skei. Ons onderskei daarom ook tussen menings veral deur met mekaar in gesprek te tree. Ons doen dit onder andere deur briewe, artikels, boeke en toesprake. Sonder so n robuuste onderskeidende gesprek kan n kerk nie werklik teologie bedryf nie. Dit help ons met oorleg saam aan die Here gehoorsaam te wees.

Ons dink dat die gesprek oor die opstanding van Jesus Christus die afgelope paar jaar ongelukkig soms uitgerafel en baie persoonlik geraak het. Dit is jammer en pas nie by n kerk wat veronderstel dat die geloof in Jesus Christus, die belydenis van ons kerk en die Woord van God ons aan mekaar bind nie. Daardeur word verwarring gesaai en kom die boodskap van Jesus Christus in diskrediet.

Ons roep dus alle partye in die teologiese gesprek op om met deernis, leerbaarheid en openheid met mekaar te praat. Anders hoor ons mekaar nie goed nie en gee ons mekaar se standpunte nie billik weer nie. Dan raak die gesprek maklik verkleinerend en selfs kwaadwillig en bedreig dit die geloofseenheid tussen ons.

Die verwarring en gebrek aan eenheid oor so n kern teologiese saak bring ons by die oortuiging dat ons die NG Kerk wil oproep om saam met ons die volgende oor die opstanding van Jesus Christus te bely:

* Dat Jesus Christus liggaamlik uit die dood opgestaan het op die derde dag na sy kruisiging (Luk 24);

* Dat sy fisieke liggaam opgeneem is in die opstandingsliggaam op n wyse wat ons begrip te bowe gaan (1 Kor 15);

* Dat ons liggame ook uit die dood sal opstaan, soos Hy ons belowe het (Joh 11; 1 Kor 15).

Dit is die kern-belydenis van die Skrif en ook ons belydenisskrifte. Dit is ook wat ons as Christene ten diepste aan mekaar verbind. En dit is wat ons graag saam met alle gespreksgenote wil glo en bely.

Ander belangrike uitdagings

1. Die hele kommunikasiesisteem en netwerk van die NG Kerk behoort uitgebou en verfyn te word. Daar is veral n bekommernis oor hoe effektief en duidelik kommunikasie na lidmate op voetsoolvlak geskied.

2. Voortgaande versoening en verhoudingsbou op alle vlakke van kerk en samelewing behoort n dringende prioriteit te wees. Alle leierskap in die Kerk behoort hierin n voorbeeld te wees.

3. Die moderators bid dat alle kerkleiers en amptenare groot erns sal maak met n radikale hertoewyding en oorgawe aan God. Dit behoort gepaard te gaan met n lewenstyl wat getuig van reinheid en geestelike dissipline onder leiding van die Heilige Gees.

4. Die moderators soek ook tans biddend na praktiese maniere waarop daar groter uitdrukking gegee kan word aan die Kerk se getuienistaak in die wreld. Dit sluit evangelisasie, die verligting van nood, asook die Kerk se publieke getuienis (bv. teenoor misdaad) in.

Inhoud

 

Klimaatsverandering as oomblik van beslissing vir Christene

n Belangrike dokument, waarby Gereformeerde teolo soos proff Ernst Conradie en Klippies Kritzinger betrokke is, word tans onder Christene in Suid-Afrika geformuleer. Dit handel oor klimaatsverandering as beslissende oomblik (kairos-moment) vir gelowiges, ook in Suid-Afrika. Die indrukwekkende dokument is op ons webblad beskikbaar. Belangstellendes kan met prof Ernst Conradie by die Universiteit van die Wes-Kaap hieroor kontak maak.

Inhoud

 

Swart gemeenskapsleiers sien sendingwerk as voorbeeld en rolmodel vir die kerk

Die sendingwerk van Europese sendelinge in Afrika word dikwels bevraagteken. Die kritiek is dat die sendelinge nie net die evangelie gebring het nie, maar ook Westerse kulturele waardes. Die Westerlinge het hul eie kultuur as superieur beleef en wou dalk eerder die Westerse kultuur uitdra, wat onkrities met die evangelie verwar is, as die boodskap van God se heil vir die wreld, word ges.

Merkwaardig genoeg het twee swart gemeenskapsleiers, beide duidelik Christene, tydens ons padberade onafhanklik van mekaar die werk van sendelinge in Suid-Afrika sterk aangeprys. Beide raadslid Jonas, swart ANC burgemeester van Stutterheim en kommissaris Nokopei, bevelvoerder van Barkly-Oos se polisiekantoor, het met waardering na die gemeenskapswye impak van sendingwerk verwys. Die wyse waarop sendelinge mense van God geleer en lig vir hulle gebring het, is n model vir die kerk om steeds by die samelewing betrokke te bly. Die kerk moet mense steeds leer om n morele lewe te lei, en steeds sout, suurdeeg en lig wees.

In die woorde van raadslid Jonas: The church must always remember that it is their missionaries that initially provided skills, space and resources for social educational and health services and when such institutions are showing some signs of weariness, then the church cannot stand and watch.

Polisiehoof Nokopei: Our civilization owes its existence to the diligent and untiring work of the missionaries who devoted themselves to the spread of religion to the corners of the world, where people lived in darkness. The first step that the church adopted was to tame them and teach them to respect the omnipresent and unseen father.  This brought about the idea of respect.  The missionaries established our first learning centres.  The first schools were housed in the churches. The change in the conduct of the residents was proved by the reduction of fights.  The value of the church was proved when its buildings were used as learning centres.  Only the church was responsible for the change in the conduct of the residents. (Sien sy volledige toespraak in die volgende berig.)

Mens is geneig om te dink mense s vir jou wat hulle weet jy graag wil hoor. Ek het hierdie waarderende refrein egter nou al net te veel gehoor - ook by ander swart leiers - daar steek beslis opregte waardering in hierdie opmerkings.

Wie was die gewaardeerde sendelinge in die Oos-Kaap?

Die kenmerk van sendelinge na die Oos-Kaap, bv Rev Edmunds en Rev Hargreaves van die Methodistekerk, was die wyse waarop hulle gesagstrukture binne die Xhosagemeenskappe erken het, en die plaaslike leiers se vertroue gewen het. Hulle onbaatsugtige diens aan gemeenskappe is legendaries. Mens dink aan die skole, ander opleidingsentra, mediese versorging e.s.m., wat hulle gevestig het. Rev Hargreaves word bv onthou vir sy rol as vredemaker tussen Xhosa groepe, en ook tussen die Xhosa en die koloniale owerhede. Hierdie egte soort optrede is waarskynlik die rede waarom die Metodiste die grootste denominasie in die voormalige Transkei geword het.

Die eerste sendeling in die Oos-Kaap, Van der Kemp, was iemand wat eers vir 15 maande in n Xhosaleier se kraal gaan woon het voordat hy sy werk verder geneem het. Hy het ook n sendingstasie vir Khoi by Bethelsdorp opgerig. Sy volledige identifikasie met die mense op wie sy werk gerig was, het hom in konflik met die veeboere gebring, maar is n model vir kruiskulturele werk waaruit ons baie kan leer.

Ds Giep Louw het n fassinerende oorsigtelike skets oor sendingwerk in die Oos-Kaap geskryf - lees dit gerus.

Die rol wat die Botes-egpaar (Willem en Annalie) pas gespeel het in die oprigting van die Sinethemba sentrum vir gestremdes is nog n voorbeeld. So kan die voorbeelde uit die resente sendelingekorps in die Oos-Kaap vermenigvuldig word.

Dit is waarom swart leiers tot vandag toe die sendelinge eer, en hulle optrede as voorbeeld vir die kerk voorhou.

In n hoogs gepolitiseerde land moet dit ons tot groot dankbaarheid stem. Die evangelie, behoorlik beliggaam in dade van liefde, het groot krag.

Inhoud

 

Polisiehoof van Barkly-Oos oor die rol van die kerk in die gemeenskap

Hier is kommissaris Nokopei, polisiehoof van Barkly-Oos, se voordrag tydens die onlangse padberaad met die Ringe van Burgersdorp en Dordrecht te Barkly-Oos:

Why is the church necessary for the community?

Our civilization owes its existence to the diligent and untiring work of the missionaries who devoted themselves to the spread of religion to the corners of the world, where people lived in darkness.  Before the advent of the church primitive life prevailed.

The idea of peace did not dawn to the communities as they were wild and had nothing to fear.  The first step that the church adopted was to tame them and teach them to respect the omnipresent and unseen father.  This brought about the idea of respect.  The missionaries established our first learning centres.  The first schools were housed in the churches.

The change in the conduct of the residents was proved by the reduction of fights.  The value of the church was proved when its buildings were used as learning centres.  Only the church was responsible for the change in the conduct of the residents.

As a symbol of peace the church played an important role in improving the lives of the communities who gave themselves to it.  Only the church succeeded in changing the mind set of those who had lived primitive lives.  Because of its commitment it taught the people to be loyal to the almighty and the authorities.

Without respect there can be no progress in the Community.  The church has the power to motivate the people to lead by example.  The church has the ability to encourage its members to have self respect, promote accountability and good morals.

The principles of the church always conform to norms and standard.  The community can only be complacent when there prevails peaceful development in the area.  The church inspires its members to have passion of everything they do, if they desire to be successful.  In view of the fact mentioned above, the church and the community should be inseparable, particularly where development is involved.

Inhoud

 

SA Council of Churches warn: You reap what you sow.

Die Moderatuur van die Algemene Sinode het besluit om die volgende verklaring van die SA Raad van Kerke te steun:

The S A Council of Churches (SACC) is perplexed by the recently reported statements made by political leaders in the ANC Alliance (Youth League, MK Veterans Association and COSATU) and Democratic Alliance (DA). These statements are in such bad taste that one would not want to repeat them. It is noted that such politics of disgrace started during the build up to the elections campaign. The SACC then already warned against this practice and called for restraint.

It is rather sad that now when the people of South Africa ought to celebrate and give thanks (to God) for the peaceful and historic elections and the appointment of new political administrations we are exposed to political mud-slinging. Such behaviour can only be interpreted as expressions of political intolerance and immaturity. South Africa deserves better than this.

The SACC calls on all involved (within the DA and ANC) to with immediate effect STOP this disgraceful behaviour. We are committed to respecting each other and expect our political leaders to set an example in demonstrating tolerance and respect.

Whoever has been elected (and appointed) in government must be reminded that they are responsible to serve the interest of the entire South African people. The electorate and citizenry are looking at you with great expectation, particularly within the global economic crisis. All political leaders are expected to lead by example and to help rebuild the morality that will make us all to be proud citizens of our beloved country.

Millions of poor and unemployed people went to the polls because they pin their hopes, their fears and their aspirations on responsible and democratic leaders. We strongly reject this situation where political mud-slinging is the order of the day, instead of the real concerns of people. Let us all and particularly those in authority remember that we reap what we sow.

There are more millions of people in Africa and around the world that envies South Africa. We have to guard the image that was build with the blood and sacrifice of ordinary people with extra-ordinary commitments to a free South Africa. We have to reconsider the messages that we send to those who will inherit our legacies. We will be remembered by what we said and what we did.

Let us therefore do what is just, what builds peace and what we can all be proud of. Let us demonstrate mutual respect, reminding ourselves that we are what we are because of other people. May God the Almighty grant us the gifts to serve in humility.

Inhoud

 

Wat kan ons uit die boek Handelinge leer oor missionale gemeente-wees?

Die afgelope paar dae het n baie interessante gespek oor die betekenis van die boek Handelinge vir die kerk, en spesifiek gemeentes, plaasgevind. Die toneel was die Handelinge-konferensie, gerel deur Communitas en die Kweekskool, Stellenbosch. Die konferensie lui n periode van studie oor Handelinge in, en die betekenis daarvan vir die kerk, wat na alle waarskynlikheid oor meer as drie jaar sal strek. Ek sal die konferensie om n paar redes onthou:

Een: lewe vanuit die teenwoordigheid en handelinge van die lewende Christus

Uit verskeie insette is die betekenis van die lewende Christus se teenwoordigheid in die lewe van die kerk belig. Die teks van Handelinge verwys op verskeie plekke na die handelinge van die lewende Christus in die wreld n sy hemelvaart. Die hemelvaart het duidelik ni die bedoeling om te suggereer dat die opgestane Christus nou weg is, en dat die kerk self moet regkom nie. Christus is teenwoordig en handel. Stefanus sien Jesus aan die regterhand van die Vader, Jesus verskyn aan Saulus en Ananias - lees gerus weer die Handelinge verhaal om hierdie perspektief te herwin.

Handelinge leer ons om nie net die opstanding van Jesus uit die dood ernstig te neem nie, maar ook die betekenis van sy hemelvaart. Hy neem in vele opsigte die inisiatief in die lewe en bediening van sy kerk.

Twee: lewe vanuit die teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees

Die Gees lei en stuur die kerk. Reg deur die boek behoort die missie van die kerk aan die Gees. Die Heilige Gees verras die kerk dikwels en skakel die kerk se aandag en handelinge in by die handelinge en die aksies van God self.

Die kerk lewe en bedien die wreld nie in n vakuum nie, maar onder die leiding van die lewende Christus wat in die lewe en werk van die kerk aanwesig is.

Drie: die briljante, toepaslike insette van wreldgehalte kenners oor die boek

Tydens die konferensie het werklike wreldklas kundiges oor Handelinge tydens die oggendsessies insette gemaak ook die boek:

* Prof Beverley Gaventa van Princeton het in twee voordragte gepraat oor mag, gesag, leierskap en besluitneming in die kerk volgens die Handelinge verhaal. In haar tweede voordrag het sy gepraat oor die betekenis van Handelinge se uitbeelding van Paulus as vervolger, getuie en pastor.

* Prof Scot McKnight het insette gelewer rondom die betekenis van verlossing in die Koninkryksgemeenskap van Lukas-Handelinge en die evangelie-verkondiging deur die predikers in Handelinge.

* Prof Klippies Kritzinger het oor die sending van die kerk as versoening gepraat, en verwys na Saggeus (Lukas) en die rol van Ananias en Barnabas in

* Prof Christoph Stenschke van die Bibelschule in Bergneustadt, Duitsland, het gepraat oor Sending in Handelinge as die missie van die kerk.

n Hele aantal lidmaat-leiers het ook die konferensie bygewoon, en was duidelik verras en versterk deur die insette. Die ware bewys van kundigheid l in die vermo om dit eenvoudig en verstaanbaar oor te dra, en hierdie akademici het die toets geslaag, het n lidmaat ges.

Vier: n gesprek wat akademici n gemeenteleiers insluit

Tydens die middagsessies het werkgroepe bymekaargekom, bestaande uit die akademici en gemeenteleiers. Dit was die ruimte vir kort voordragte deur gemeenteleiers en betekenisvolle gesprek oor die betekenis van die Handelingeteks vir die Here se kerk.

In hierdie sessies is die bedieningspraktyk van die kerk ernstig onder die loep geneem in terme van die Handelingeverhaal. Dit is nie net akademici wat iets oor die teks te s het nie, maar die kerklike bedieningskonteks is ook n betekenisvolle gesprekgenoot. In hierdie werklik deurslaggewende aspek het die konferensie baie goed geslaag.

In een van die middagsessies was prof Gaventa teenwoordig in die groep waarvan ek deel was. Hoe verrassend en verfrissend om te beleef hoe sy kan luister, waarneem, interpreteer, en die gesprek met die Handelingeteks in verband bring. Sy was waarderend teenoor ons, wat in terme van kennis nie naastenby haar gelykes is nie, en het ons werklik ingeskakel en ernstig geneem in haar beskeie kommentaar en bydraes op grond van wat ons ges of gevra het.

Nog n indrukwekkende inset: Prof Scot McKnight het gevra dat gemeenteleiers akademici moet meedeel waaroor hulle navorsing gedoen wil h. Dit is nie n styl wat mens elke dag by n akademikus tekom nie.

Lees die konferensie se dokumente by www.communitas.co.za - klik op Dienste > Konferensies > Handelinge.

Inhoud

 

Scot McKnight se blog

n Besondere blog, di van Scot McKnight, professor in Nuwe Testament te Chicago, kan besoek word by http://blog.beliefnet.com/jesuscreed/.

Scot was een van die vel besondere sprekers by die pasafgelope Handelinge-Konferensie te Stellenbosch. Hy is n boeiende spreker, en kommunikeer graag met jongmense. Sy blog is baie gewild onder die jonger geslag, maar sal ook vir enige dominee baie beteken.

Inhoud

 

Jongste nuusbrief van Ramah Rescue

Schalk en Bonnie van Niekerk doen soveel gewaardeerde werk onder mense wat swaarkry! Hulle doen dit as lidmate deur die skep van netwerke van mense wat betrokke raak by prostitute, dwelmafhanklikes, arm kinders en gevangenis. Lees gerus meer oor hulle inspirerende werk in hul jongste nuusbrief.

Inhoud

 

Bible Institute hou basaar en benodig ou klere, huisraad, en ondersteuning

Dr Paul Stoltz van die Oos-Kaapse Bybel-Instituut, wat swart kerkleiers teologies oplei, laat weet:

Die Bible Institute Eastern Cape hou 'n kermis op Saterdag 30 Mei 2009 vanaf 09h00 te 16 Villiers Rd, Walmer. Enige iemand met ou klere of enige ou huisraad wat in die pad is en daarvan ontslae wil raak, kan vir Marty Jerling kontak by 0846274946.

Kom kyk self ook hoe lyk die Bybelskool: Heerlike eetgoed sal te koop wees.

Inhoud

 

Veritas Kollege se werk in die Oos-Kaap blom, vertel Riaan Terblanche

Hier is so n paar uittreksels uit Riaan Terblanche, gesetel te Cradock, se Vertias-nuusbrief:

Transkei

Ek het nou 2 weke  by Decoliny in Mthatha  opleiding gegee  vir twee groepe van onderskeidelik 12 en 13 studente, en dit was baie lekker om in God se Woord te delf.  Een van die studente het ges dat nadat sy reeds in haar lang lewe baie dinge  van die Bybel geleer het, en gedink het dat sy die Bybel goed verstaan, dat sy nou eers begin verstaan dat die Woord veel ryker is as wat sy gedink het.  Ons was soos delwers wat net verbaas gestaan het oor die rykdom van skatte van God se wysheid wat sigbaar geword het!

Die doel van die opleiding van Veritas College is nie net op op n persoonlike vlak geestelik te groei, sodat jou karakter gevorm kan word na die beeld van Christus nie, maar  veral dat studente in hulle bediening bemagtig kan word en n nuwe lewe kan leef.  Ds. Christo Wooding van Kokstad skryf in hierdie verband:

n Mens is dankbaar om die ontwikkeling in die studente se lewens waar te neem. Van hulle tree met groter selfvertroue op in die gemeente. Hulle begin te preek op die verskillende buiteposte en  help met begrafnisse. Ntombifuthi (nog `n dogter) van Aloekop is verkies tot ons ring se jeugkomitee en Thulani (stilbly - `n verkeerde naam vir hom want hy praat baie) dien op die mannekomitee. Vusumzi (die een wat die huis aan die brand steek, lewe bring) van Brooksnek het verlede maand saam met my op Mpeni gaan preek. Al sy Veritas handleidings is saam en hy het hard probeer om volgens die riglyne te preek.

Hieroor kan ons net die Here prys! En wat nie al is nie, is dat buiten hierdie 25 studente, daar ook 7 nuwe groepe  van Veritas studente in die verskillende gemeentes tot stand gekom het.  Teen einde verlede jaar het ek 14 fasiliteerders vir Module 1 opgelei, en 8 van hulle is nou aktief.  Hulle gee nou opleiding vir 55 studente, sodat in die Transkei ons nou 80 studente in opleiding het!  Bid asb. vir hierdie gewillige groep fasiliteerders, dat die Here hulle bekragtig vir hulle bediening.

Soms het ons ook ligter oomblikke soos die jong student hierbo dit geniet!  Een van die geleenthede toe ons letterlik geskater het van die lag, wat toe ek een middag na ete per ongeluk in die slaapsaal toegesluit was, en nie kon uitkom nie. Ek moes toe maar geduldig wag tot hulle my kom soek het.  Die een wat my toegesluit het was baie skaam daaroor, maar op n ligter noot het ek vir hulle getroos deur te noem dat ek weet dat  daar verskeie maniere is om van jou leermeester ontslae te raak, maar dat hulle nie daaroor bekommerd hoef te wees nie of dit te probeer nie, want hulle sal beslis teen die einde van die kursus van my ontslae wees! 

Ons is baie dankbaar vir almal wat hierdie projek in Transkei ondersteun, in besonder die gemeente van Stellenbosch- Sentraal wat nou by die projek betrokke is. Mag die Here julle sen!

Inhoud

 

Global Day of Prayer: Fokus vanjaar op Sokkerwreldbeker

Pierre van Wyk en Joan Keeling skryf:

The time is drawing near for the annual Global Day of Prayer - on Sunday 31 May 2009.

As was shared at the GDOP Co-ordinators luncheon - on 10 March, the emphasis of the 2009 GDOP will be the 2010 Soccer World Cup.  

Firstly, the exciting SASCOL (TUG Project) has been accepted in NMB.

This will take place before, during and after the 2010 Soccer World Cup

The vision behind the SASCOL (TUG Project) is to use soccer as a means to evangelize and disciple every young person in NMB. This will only be achieved with the co-operation of all the churches and schools in the Bay. The GDOP Program this year will concentrate on praying for the success of this challenging outreach.

Secondly, what is also immensely motivating, is that Nelson Mandela Bay is preparing to host the Nations during the 2010 Soccer World Cup. We can't all go to the nations, but God is bringing the nations to us. Let us not waste this wonderful opportunity. Let's prepare ourselves by seeking God's face - for these guests - at the 2009 GDOP.

And as a result, may God give us a huge harvest of souls!

This year, the Church leaders are being asked to take greater responsibility for the GDOP Events. The NMB: Transformation Christian Network will be available to support, promote and encourage the process. But, it is suggested that the program be run by the ministers' fraternal in each area. Congregations that would prefer to just include the Global Day of Prayer Pointers in their normal meeting on that Sunday are welcome to do this. But, we would encourage you all to participate in some way in the 2009 Global Day of Prayer.

If you do not have a list of the GDOP Pray Pointers, you may obtain them by phoning Joan on: 041 365 67 47 or 084 7662270

Thank you for the role that you have played in the past, to make these events so successful.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 9/2009

Lees in die Kerkbode van 15 Mei 2009 ...

IN gesprek met: n Hart vir jongmense

Met n eerste blik lyk Jaco Strydom, met sy bos lang hare, nie soos n gemiddelde dominee nie. Maar wanneer n mens met hom begin gesels en jy kom onder die indruk van sy besonderse hart vir jongmense in nood, weet jy hy is op die regte plek. En hy maak n verskil! Jaco is die uitvoerende direkteur van Echo-Jeugontwikkeling in Pretoria.

TWEE-gesprek: Evolusie: leuen of waarheid?

Die viering van Darwin se 200ste verjaardag vanjaar het talle gesprekke oor evolusie in die media ontlok. Kan die evolusie-teorie bewys word, en is dit versoenbaar met Christene se geloof? Mnr Pieter Pelser en dr Jurie van den Heever verduidelik hulle standpunte. 

Lees ook:

* Zimbabwe: Geloof midde in nood

* Uitgewer verdedig publikasie van Knig se boek, Die evangelie is op die spel

* Gesogte SAMA vir NG dominee

* ANC: Waarom (steeds) soveel steun?

* Die mighty men en die wyse maagde - Christina Landman

* Hoop in die vigskrisis

* Resensie: Gran Torino is meer as woorde

Junie-uitgawe van LIG nou beskikbaar!

n Huis vol hoop

Teen die voordeur van Heinz en Alett Winckler se huis in Johannesburg hang die woord Hoop, en wanneer n mens die huis binnegaan, wt jy dat die Lewende Hoop hier teenwoordig is.

Pleisters vir die alleen-pa se siel  

Die uitdagings wat aan n enkelpa gestel word, kan oorweldigend wees. Maar met die hulp van familie, vriende en professionele mense, kn hy n bobaas-pa wees!

My kind se kamma-maatjie

Maatjies speel n groot rol in n kind se ontwikkeling. Juis daarom wil ouers graag hulle kinders se maatjies, en ook die maatjies se ouers, ontmoet. Wanneer kinders egter denkbeeldige maatjies optower, is dit n perd van n ander kleur. Hoe beheer jy die invloed wat n maatjie op jou kind se lewe het as di maatjie net aan jou kind verskyn?

Koester jou middelkind

Middelkinders word dikwels as f moeilik en opstandig, f teruggetrokke en onseker bestempel. Hulle persoonlikheids- en aanpassingsprobleme word dan ook as die sogenaamde middelkindsindroom getipeer. Deskundiges glo egter die middelste kind beklee die perfekte posisie in die gesin. Hy is die beste van almal geposisioneer om te leer hoe om met ander mense oor die weg te kom. 

Ek en my huis ... ons sal die Here dien

Kinders se geestelike onderrig is nie veronderstel om tot n enkele uur op n Sondag beperk te word nie. En as dt wat die kind by die kerk leer nie ook deur hulle ouers by die huis uitgeleef word nie, word godsdiens gou n irrelevante, kunsmatige ritueel.

Lees ook ...

Ansie Dippenaar-Schoeman: Beeldpoetser vir spinnekoppe

Man en vrou: Bou mekaar se selfbeeld

Opskop: Dit hoef nie met jou kind te gebeur nie

Vaarwel vet! Claudia groet die maksivrou

Jou kwale - n vloek van die Bose? 

Vergeet van gister en mre. Leef vir vandag!

Spesiale aanbod

Teken in en ontvang 11 uitgawes vir slegs R175!* Skakel Jeanne Human by 021-864-8252. Elke nuwe intekenaar wat tussen 11 Mei en 14 Junie 2009 op LIG inteken, ontvang Magla - die dogter wat buite die boks gedink het deur Christelle Bekker en Nico Simpson (Waarde: R59,95). In die boek word 40 cool Bybelkarakters, waarvan die meeste minder bekend is, uit hulle wegkruipplek in die Bybel gehaal. Hulle kon net sowel vandag geleef het, want hulle is mense net soos ons - met dieselfde giere, drome, vrese en hang-ups. Magla (uitgegee deur Bybel-Media) bied prikkelende stukke vir gesinsbyeenkomste. Dit word in n gemaklike, informele en interaktiewe formaat aangebied.

Mei-uitgawe van Kruisgewys

Dit is nou die lekkerlees tydskrif vir geestelike leiers. Di uitgawe fokus op die Seisoen van Luister die suksesverhale en wat dit daagliks nog vir indiwidue, groepe, gemeentes en vergaderings beteken.

Kruisgewys is die afgelope week aan leraars gestuur. Onthou om by jou kerkkantoor navraag te doen. Dit is gestuur op die posadres van die kerkkantoor.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing: Skakel 0860 26 33 42

* Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

* Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Kerkbode: Spesiale toekenning en spesiale nuwe baadjie.

Kerkbode ontvang toekenning

Kerkbode het op 8 Mei n spesiale toekenning van die Andrew Murray-prysfonds ontvang vir die bydrae wat hy oor 160 jaar op die kerklike toneel in Suid-Afrika gelewer het. Kerkbode vier vanjaar sy 160ste verjaardag en is die oudste steeds bestaande Afrikaanse koerant in Suid-Afrika. In die oorkonde wat deur ds Johann Symington, redakteur, in ontvangs geneem is, word onder meer ges Kerkbode het ywerig deelgeneem aan die publieke debatte van die dag en daar is altyd gepoog om binne die lig wat die kerk gehad het profeties op te tree. Die beheerraae skryf ook: Kerkbode was by tye kontroversieel en het in sommige gevalle selfs van die kerkleiding verskil. Dit strek tot eer van die NG Kerk dat hy, trou aan sy gereformeerde opvatting dat geen amp ondergeskik is aan n ander een nie, Kerkbode nie sien as n lakei van die kerkleiding nie, maar as die platform waarop alle ampsdraers, dus ook die lidmate, hulle standpunt mag stel en debatteer.

Kerkbode nou in nuwe formaat

Praat ons taal! Met di versoek van lidmate in gedagte wil Kerkbode met sy splinternuwe baadjie en hupse taal die wiel aan die rol sit vir meer moderne en mensgerigte kommunikasie in die NG Kerk. Dit volg op n wetenskaplike ondersoek oor die NG Kerk se kommunikasie met sy lidmate wat pas deur die Taalburo van die Universiteit van Stellenbosch voltooi is. Nie net is die formaat van die koerant verander sodat dit makliker hanteer nie, maar die inhoud weerspiel ook n nuwe vars aanslag met enigiets van nuus tot aktualiteit, in diepte-gesprekke, geestelike nadenke en humor.

Inhoud

 

Beroepe ontvang

Johan Marais na PE-Noord beroep

PE-Noord laat weet dat ds Johan Marais, tans van die NGK Dordrecht, na PE-Noord beroep is. Johan en Germa word sterkte met die oorweging van die beroep toegewens.

Johan Steenkamp na Jeffreysbaai beroep

Lettie de Kock van Jeffreysbaai laat weet:

Ds Johan Steenkamp van die NG Gemeente Pellissier in Bloemfontein het `n beroep as Jeugleraar na NG Gemeente Jeffreysbaai ontvang. Ds Steenkamp sal, indien hy die beroep aanvaar, fokus op tienderbediening waarin sy talente en gawes t.o.v. musiekbediening ontplooi sal word om harte vir Jesus oop te maak. Hy word sterkte toegebid vir die besluit.

Inhoud

 

Bestuursgids en Riglyne vir Skribas / Kerkkantore

Die bestuursgids vir kerkkantore, saamgestel deur dr Jan Viljoen, is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/admin. Dit is n dokument van 3.6mb, wat beteken dat jy n tydjie moet toelaat om dit af te laai indien jy n gewone telefoonlyn vir internettoegang gebruik. Dit kan egter maklik gedoen word.

Inhoud

 

Spesiale Evangelisasie Toerusting: EE 111 Kliniek by NG Kerk Sionsrand.

Jan Coetzee laat weet:

DATUM: 12-17 Junie 2009

Groot Geleentheid vir Leiers en Lidmate:

Die afgelope tyd is daar by elke geleentheid waar ons bymekaar was, feitlik net oor een ding gepraat, nl.dat ons as kerk oor grense moet beweeg. Dit was die boodskap by die predikantekonferensie en ook by die padberade. Die wandel in die Woord uit Joh.4 het hierdie saak oor en oor beklemtoon. Ons besef al hoe meer hoe belangrik dit is dat die kerk (ons wat tempels van die Heilige Gees is) daar buite by die mense moet uitkom.

Die groot geleentheid wat TUG ons bied vir 2010 se sokker vra ook toerusting.

Die vraag is hoe gaan ons by hierdie groot oes uitkom ? Antwoord: Stuur leiers en lidmate vir hierdie toerustingsgeleentheid. Hulle gaan doodgewoon gehelp word om die evangelie met mense te deel.

Moenie die geleentheid misloop nie. Hierdie toegeruste mense gaan n reuse verskil in die gemeente vir Sy koninkryk maak.

Pinkster is ook die ideale geleentheid om die groot opdrag te beklemoon.

(Ons besef die 16 de is n vakansiedag en is deur die ingeskrewe groep onderhandelbaar)

PLEK: NG KERK SIONSRAND

KOSTE: R250,00 Kursusmateriaal, verversings en Sat. se ete ingesluit. (Tjeks uitgemaak aan NG KERK SIONSRAND of kontant betaalbaar aan begin van kursus)

PROGRAM:

Vrydag 12 Junie: 18h00-21h30

Saterdag 13 Junie: 08h00-17h00

Sondag 14 Junie: 14h30-18h00

Maandag Woensdag 18h30-21h00 (Dins. Onderhandelbaar)

KONTAKBESONDERHEDE:

Jan Coetzee tel/faks. 041 360 6573, sel. 0723202844

EE 111 Kantoor 012 3427650

Esme - Fax 012 342 7649

E-pos: jancoetzee@absamail.co.za

 

Inskrywingsvorm

EE 111 Kliniek 12-17 Junie 2009

NG Kerk Sionsrand

(Sluitingsdatum: 7 Junie 2009)

 

Naam:...........................................................................................................

 

Gemeente:...................................................................................................

 

Adres:..........................................................................................................

.......................................................................................................

 

Tel.nr............................................................................................................

 

Sel.......

 

Epos:......

 

Wyse van betaling:............................................

Inhoud

 

Skoolverlaterskampe

Vanjaar vind die skoolverlaterskampe weer in die winter-skoolvakansie plaas, van 28 Junie tot 5 Julie 2009.

Volledige besonderhede tesame met die inskrywingsvorm is beskikbaar by:

www.ngkok.co.za/skollies/inskrywingsvorm.pdf

Inhoud

 

Wat is n MIV / Vigs kompetente geloofsgemeenskap?

Nelis du Toit van die Christen Vigsburo (CABSA) bring n besondere artikel met genoemde tema onder ons aandag.

Die artikel is n voordrag gelewer deur dr Sue Parry by n onlangse vigskonferensie. Gemeenteleiers behoort indringend hiervan kennis te neem.

Dr Parry sluit haar voordrag af deur gemeentes met vuurtorings te vergelyk:

Lighthouses are usually built in solitary strategic places, on rock, jutting out into the sea. Their function is to stand as secure reference points during the day and at night, to send out beams of repetitive sweeping light, illuminating dangers for vessels at sea and in costal waters. They stand as beacons of hope to any in distress, and their very presence and function is to provide a means to expose dangers and to offer a light to help the sea farer avoid dangers.

Faith communities too stand, and can stand, as a living beacon of hope in the era of HIV.

For the lighthouse itself can represents the structure of the church, the inner competence we seek. The lens that magnifies the light is the knowledge, leadership and resources. The sweeping beam represents the responses of the church, her outer competence and ultimately the love, compassion and hope we are called to give.

Lees die volledige artikel op CABSA se webblad by http://www.cabsa.co.za/Material/HIVCompetentCommunity.doc

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud