Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 2  -  29 Januarie 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

Cradock hou ‘n publieke Biddag vir Reën

Vervul jul publieke rol as gemeente

Volkswagen kondig inkorting van produksie aan: Hoe om “daar te wees vir”?

Sondag 8 Februarie: Biddag vir Onderwys en Opvoeding

Aberdeen se VG en NG kerkrade versoek VGK en NGK om mekaar te vind

Brugbediening en NIMSA sprei vlerke

The Ultimate Goal : Evangelisasie rondom die 2010-Węreldsokkerbeker

Heartlines: TV mini-reeks lui ses weke van waardes-in-aksie in - en: Jy is genooi vir ontbyt!

Oom Giep Louw oor die rol van Christelike lektuur

Langer termyn bestuur van verslawing, en: brugprogram

Canzibe-nuus van Wikus van der Walt en gesin

Groen is ook die kleur van die evangelie

Scripture Union het ‘n vakature vir ‘n jeugwerker

Nuut op ons sinodale foto-album

One day, a man went to visit a church..

And then the fight started...

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike foto’s asb aan my, dan plaas ek dit graag op ons blad.

 

 

Cradock hou ‘n publieke Biddag vir Reën

Die drie NG Gemeentes op Cradock het saamgespan om die hele dorp en omgewing te nooi na ‘n geleentheid van gebed en verootmoediging midde-in ‘n versengende droogte in die Karoo. Benewens die droogte en hitte kom sprinkaanplae ook voor, en sterf selfs wild ook alreeds.

    Die gebedsgeleentheid is op die gemeenskap gerig, en mense uit alle groepe was teenwoordig. Ook die kinders het aan die openbare gebede deelgeneem. Die kerk was lekker vol.

    Die kerkklok van Cradock Moedergemeente het vanaf 08:00 al om die uur tot 13:00 gelui om die gemeenskap te nooi na die byeenkoms wat om 13:15 begin het, en 45 minute geduur het.

    Ds Attie van Wyk het voorgegaan. In sy boodskap het hy beklemtoon dat so ‘n byeenkoms nie ten doel het om God te manipuleer nie, maar om ons afhanklikheid van die Here te bely. As Hy nie sorg nie, kan ons nie lewe nie, het Attie gesę.

    Die biddag is deel van die Week van Gebed wat vandeesweek op Cradock gehou word. Daar is elke oggend om 07:00 ‘n stil gebedsgeleentheid, waar die nagmaal ook gebruik kan word.

    Saans bid die gelowiges saam, vir onderwerpe soos die gemeentelike bediening (Maandag); die kerk se getuienis (Dinsdag), vir geestelike groei (Woensdag), die jeug (Donderdag - vandag) en vir mekaar - dra mekaar se laste (Vrydag). Verootmoediging voor die Here weens die droogte is ook ‘n integrale deel van die Week van Gebed.

Inhoud

 

Vervul jul publieke rol as gemeente

Tydens die jongste Dagbestuursvergadering van die Sinodale Kommissie het lede indringend - in opdrag van Sinode 2007 - oor die publieke rol van gemeentes besin. Gemeentes, ringe en ‘n sinodale verband wat hul publieke rol ernstig opneem, is ‘n faset van ons Christelike roeping wat Sinode 2007 sterk onderskryf het.

    Waar die versoeking altyd is om na ‘n interne geestelike belewingswęreld te vlug, is dit nodig om doelbewus grense na die publieke lewe oor ste steek.

    Voorbeelde wat genoem is, sluit die volgende in:

*  betrokkenheid by sosiaal-maatskaplike kwessies op plaaslike (gemeentelike) vlak, maar ook in groter kontekste, bv dorpe en streke (ringe), en provinsiaal-nasionale kwessies (sinodaal).

*  belangstelling en betrokkenheid by land­bou/boerdery sake en belange, bv die plaaslike boerevereniging.

*  ondersteuning en bemagtiging rondom die lewering van dienste, soos mediese dienste.

*  geestelike betrokkenheid by professionele en ander beroepsliggame, soos die prokureurs­vereniging, Agri Oos-Kaap, onderwysverenigings, politieke partye en strukture, e.s.m.

*  betrokkenheid by die plaaslike munisipaliteit, of die provinsiale regering.

*  betrokkenheid by groot werksgewers, soos in die motorbedryf.

*  deelname aan 2010-evangelisasieprojekte.

*  Gemeentes, ringe en die SK moet die samelewing met ‘n “nuwe oog” bekyk en geleenthede om die grense oor te steek na die realiteit van die lewe aangryp.  Die kerk se rol is hier nie in die eerste plek voorskriftelik nie, maar ‘n bediening deur teenwoordigheid - “daar wees”.

Vloei

Na aanleiding van die fontein van lewende water (Johannes 4) wat tydens die sinode so ‘n integrale rol gespeel het, is vyf VLOEI-doelwitte geformuleer. Hierdie doelwitte skep die raamwerk waarbinne die publieke rol van die kerk moet funksioneer

V - Verhoudinge (reik uit oor grense na mense en bou verhoudinge met hulle);

L - Luister (publieke rolspelers en buitestanders moet gehoor word om hul behoeftes te verstaan);

O - Omgee

E - Eenheid (gemeentes moet mekaar se hande vat, asook die hande van ander vennote in die publieke sfeer); en

I - Inligting.

Biddag

Cradock se pasafgelope biddag is ‘n mooi voorbeeld van hoe gemeentes hul publieke verantwoordelikheid kan nakom. Luister na die behoeftes en nood, gee om, vat hande met ander rolspelers (in hierdie geval kerke, die boereverenigings, e.s.m.) en kommunikeer die inligting wyd.

Inhoud

 

Volkswagen kondig inkorting van produksie aan: Hoe om “daar te wees vir”?

Die knellende węreldwye ekonomiese afswaai raak ons direk in die vorm van, byvoorbeeld, die aangekondigde inkorting van produksie by Volkswagen in Uitenhage. Wees verseker dat dit die ander groot motorvervaardigers in die Oos-Kaap ook almal raak. Verder is daar die honderde ander kleiner besighede wat komponente vervaardig vir die groot fabrikante, of direk vir die uitvoermark.

    Net so konkreet soos die ekonomiese impak van die groot droogte wat groot dele van die Oos-Kaap raak.

    Hoe beoefen ‘n gemeente - wat haar publieke verantwoordelikheid nakom - ‘n bediening van “daar-wees-vir” werknemers, bestuurslui, werkgewers in situasies soos hierdie. Ons fokus kan sekerlik nie net ons eie lidmate wees wat geraak word nie, hoewel hulle ook - natuurlik - belangrik is.  Hoe bedien julle gemeente julle gemeenskap? Na wie reik julle uit? Hoe help julle die nood van gesinne en gemeenskappe dra?

    Wat is julle kerkrade se beleid of strategie of werkswyse in hierdie omstandighede?

    Vertel die stories asb - ons het nodig om by mekaar te leer.

Inhoud

 

Sondag 8 Februarie: Biddag vir Onderwys en Opvoeding

Dr Gustav Claassen is spesifiek deur die Algemene Sinode getaak om die ontwikkelinge rondom onderwys te volg en leiding te gee. Hy herinner ons aan die jaarlikse Biddag vir Onderwys en Opvoeding. Gustav skryf:

Dit is hopelik op julle gemeentekalender aangeteken dat 8 Februarie afgesonder word vir voorbidding rondom die saak van Onderwys en Opvoeding.

    Ons is almal pynlik bewus van die krisis waarin ons onderwys op die oomblik is. Die agste Februarie kan ingeruim word om op 'n besondere wyse voorbidding te doen en so ondersteuning te gee aan diegene wat in die brandpunt van hierdie krisis is. Onderwysers/dosente beleef ongelooflike druk, leerders wanhoop omdat hulle nie voorberei word vir die arbeidsmark nie, skoolhoofde het met dissiplinęre en burokratiese nagmerries te doen, gemeenskappe versaak hulle betrokkenheid deur nie by beheerrade betrokke te raak nie. 

    Hierdie is 'n geleentheid om op plaaslike vlak spesiale aandag te gee aan hierdie belangrike saak. Enkele wenke kan aan die hand gedoen word:

    Reël dat vir elke onderwyser 'n blommetjie aangesteek word of dat hulle 'n klein geskenkie ontvang;

    Versoek die Beheerliggaam /Vroue-Aksie om gedurende pouse 'n lekkerny voor te sit en die personeel te bedank vir hulle diens;

    Skep 'n voorbiddingsgeleentheid tydens die erediens vir onderwysers/dosente en leerders. Nooi die plaaslike skoolhoofde (indien hulle nie lidmate is nie) vir die erediens.

Doen dus asseblief iets besonders vir julle onderwysers en leerders; maak die dag vir hulle spesiaal en aangenaam.  Maak hulle daarvan bewus dat die kerk op dié dag erkenning en ondersteuning aan hulle gee.

Inhoud

 

Aberdeen se VG en NG kerkrade versoek VGK en NGK om mekaar te vind

Onderstaande is ‘n brief wat goedgekeur is deur

- die kerkraad van die Nederduits Gereformeerde gemeente Aberdeen asook

- die kerkraad van die Verenigende Gereformeerde gemeente Aberdeen.

Die onderskeie kerkrade wil hulle ontsteltenis te kenne gee oor die onlangse beëindiging van gesprekke tussen die Moderatuur van die NGK en die sinode(s) van die VGK. Ons het dit ervaar as ‘n onwilligheid om mekaar te vind. Ons het gewonder wat het geword van die “nuwe gees van versoening” wat sigbaar geword het uit die samekoms by Esselenpark in Junie 2006.

Dit is ons hoop dat hierdie struwelinge nie die plaaslike samewerking en gedeelde visie vir die dorp Aberdeen sal verongeluk nie. Ons sal graag wil sien dat die goeie onderlinge verhouding tussen die betrokke gemeentes verder sal groei, dat die gesamentlike gebedsgeleenthede sal uitbrei, dat die wedersydse bywoning van eredienste met nog groter vrymoedigheid sal geskied, dat die samewerking tov barmhartigheidswerk sal vergroot.

    Ons doen ‘n beroep op die betrokke vergaderings van die NG- en VG Kerk om moeite te doen om mekaar te vind.

Inhoud

 

Brugbediening en NIMSA sprei vlerke

Howard du Toit, skriba van die Network for Interim Ministry SA (NIMSA) vertel in sy jongste brief van die uitmuntende groei wat brugbediening in Suid-Afrika beleef.  Hy skryf:

    Wanneer ‘n predikant uit ‘n gemeente vertrek, word ‘n opgeleide en geskikte predikant tydelik in die gemeente aangestel/beroep om die gemeente in die oorgangsfase te begelei. In Suid-Afrika vra die vinnig veranderende situasie en transformasieprosesse dat gemeentes in die lig van hulle roeping ter wille van die koninkryk van God, gereed sal wees om te verander en die uitdagings in ons samelewing aan te durf. Daar word gesoek om die identiteit van die gemeente te herverstaan, afskeid te neem van die vorige opset en as gestuurde gemeentes gefokus te raak op die toekoms.

    Lees gerus die volledige nuusbrief hier.

Inhoud

 

The Ultimate Goal : Evangelisasie rondom die 2010-Węreldsokkerbeker

Dr Mike Muller, verteenwoordiger van die NG Kerk in Oos-Kaapland, by die beplanning van die evangelisasie rondom die węreldsokkerbeker is kliphard aan die werk om ringsleraars toe te lig rondom die unieke, eenmalige  geleentheid wat die Węreldsokkerbeker kerke bied.

    The Ultimate Goal is die oorkoepelende naam van die inisiatief om 2010 as evangelisasie-geleentheid (met ‘n wonderlike klem op die beoefening van gasvryheid) aan te gryp.

    Die mense van The Ultimate Goal, waarin ds Cassie Carstens (voorheen van die CSV) ‘n leidende rol speel,. Bied eersdaags opleiding vir leraars en gemeenteleiers rondom hierdie inisiatief aan. Omdat Mike julle kragtig motiveer, die evangelie vir julle belangrik is, en sport so naby ons harte lę, wil jy graag die besonderhede van die opleiding hę. Net eers gou die strategie:

 

1-2-3 Strategie

Ek haal aan:

What does 1.2.3. stand for?
1: Envisioning for church leaders on the opportunities for outreaches during the 2010 Soccer World Cup and beyond (www.smpsa.com)
2: Specialized training for community specific programs like Global Community Games (www.globalcommunitygames.com) and Ubabalo eAfrica (www.ubabalo2010.com )
3: Practical training and application for outreaches during a major sport event

En nou die DETAIL :

Thobile Sonjica bied ‘n 123 Sports ministry Conference van 9 - 15 Maart in Port Elizabeth aan Hy kan gekontak word by 084 981 5902.

Die doel word as volg geformuleer: Envision and equip church leaders/champions with skills and knowledge regarding Major Sport Event Outreaches

Inhoud

 

Heartlines: TV mini-reeks lui ses weke van waardes-in-aksie in - en: Jy is genooi vir ontbyt!

Die Port Elizabethse verteenwoordigers vir Heartlines, Alan en Joan Keeling, nooi gemeentelike leiers vir ontbyt om te gesels oor ‘n opwindende en massiewe waardegebaseerde projek. Hulle skryf:

On Feb 24th 2009, HEARTLINES will initiate a 6 week period of values in action... starting with the broadcast of our latest TV mini-series - "HOPEVILLE". These 6 weeks will be used to promote taking action on good values, inspiring and encouraging all South Africans to make a positive difference to our country - our people, our land and our future - for good.

6 Weeks of VALUES IN ACTION starting Feb 24th will promote active involvement of all South Africans in their communities, with a focus on youth development. The new HEARTLINES resource Values in Action will be available free of charge for all those attending this event.  This six-week small group resource is inspired by the book of Nehemiah and provides a step-by-step guide as to how a group of Christians can identify needs, pray for God's guidance and practically impact surrounding communities. Promotional posters are also included in the free resource pack.

Details of the HEARTLINES 6 Weeks of VALUES IN ACTION BREAKFAST:

Breakfast: Tea, coffee and a light breakfast will be served
Date:  Thursday, 12 February 2009
Place:  Algoa Community Church, Chestnut Street, Algoa Park, Port Elizabeth
Time:  08:30 to 11:30
Cost:  R20 registration fee to cover costs will be appreciated  
RSVP:  30 January 2009 to Margie Noble by return e-mail or on P/F 041 581 5726

What can you expect at this launch event?

*  Multi-media presentation of 6 weeks of VALUES in action and a promo of the Hopeville series

*  Training on the use of the Values in Action resource for leaders

God planned for us to do good things and to live as he has always wanted us to live. 
That's why he sent Christ to make us what we are. 
Ephesians 2:10 (CEV)

HOPEVILLE is the moving story of one man who finds the courage to live his values. It's not easy trying to make a new start in a small town, but Amos fights against the odds to make the best of his situation as a single dad and recovering alcoholic. By God's grace and armed with a vision to create a place that he and his son Themba can call home, his actions start to impact the people around him.
The HOPEVILLE series will be screened for 6 weeks on SABC2 Tuesdays at 19h30
starting Feb 24th 2009

Inhoud

 

Oom Giep Louw oor die rol van Christelike lektuur

Belangstellendes kan gerus CUM se nuwe tak in Walmer Park, Port Elizabeth, besoek. Die tak het aan die einde van 2008 geopen en ‘n hele aantal dominees en hul gades het die opening bygewoon. Tydens die opening het ds Giep Louw op ‘n treffende manier gepraat oor die rol van Christelike lektuur.

   Hy het gelees uit Handelinge 8 verse 26 tot 33 en 35 tot 39, en gesę (teks soos deur oom Giep voorsien):

God stuur Filippus na die Etiopiër – iemand met ʼn behoefte.

Die Etiopiër lees maar verstaan nie werklik nie.

Filippus verduidelik aan die Etiopiër wat die Skrif beteken.

Die Etiopiër word gedoop.

Die Etiopiër het sy reis met blydskap voortgesit.

Die geskrewe Woord het hier ʼn sleutelrol gespeel. In vandag se terme sou ons ook kon sę dat daar baie mense is wat nie verstaan nie.  Benewens mense wat die Here kan gebruik om die boodskap te verduidelik, bestaan daar vandag ook 'n verskeidenheid van goeie Christelike boeke wat die Here kan gebruik om die Boodskap van Verlossing aan mense te verduidelik.

    In a Christian bookshop we do not only sell books – we supply in peoples’ spiritual needs. It is first and foremost a ministry and a vast resource centre to enrich peoples’ spiritual lives and to add value to their day to day Christian living.  In that sense it renders a most valuable service to support the ministry of the church at large.

    In times of insecurity people experience a tremendous need for something to hold onto

    CUM accepts the challenge to address the many needs present in the life of Christians and others.

    I want to commend CUM for their vision in identifying the need of the people and that of the church.  They publish, import and distribute large volumes of relevant Christian literature of high quality to satisfy the identified needs.

    CUM is vandag by verre die grootste Uitgewer, invoerder en verspreider van Christelike materiaal deur sy groot aantal Christelike boekwinkels reg oor ons land.  In hierdie opsig lewer hulle ʼn uitstaande diens aan die kerk in S.A.

    My bede vir hierdie CUM winkel is dat vele besoekers, soos die Etiopiër hulle reis met blydskap sal voorsit, omdat die Here van hierdie gehalte Christelike Lektuur aangewend het om in hulle geestelike lewe ʼn verskil te maak.

Inhoud

 

Langer termyn bestuur van verslawing, en: brugprogram

Schalk van Niekerk vertel dat Ramah Rescue vanjaar ‘n langer termyn program vir verslaafdes wat nie hul verslawing suksesvol bestuur nie, aanbied. Hierdie mense, wat begeleiding oor die langer termyn nodig het, word onder ander oor ‘n langer termyn verblyf in ‘n plaasomgewing gegee waar vaardigheidsopleiding, die nodige wysigings in lewensstyl e.s.m. aandag kry en ingeoefen kan word.

    Hiervoor benodig Ramah Rescue nog finansiële en menslike hulpbronne.

    Daar is ook ‘n brugprogram waar verslaafdes wat suksesvol gerehabiliteer het, weer vir integrasie in die samelewing voorberei word.

    Belangstellendes kan gerus verdere navrae by Schalk doen by 041 585 8900.

Inhoud

 

Canzibe-nuus van Wikus van der Walt en gesin

Sondagaand 25 Januarie

Molweni Amadota. Unjani? En nog so paar ander frases wat ek darem al op 'n manier baas geraak  het. Dit voel soms, wanneer ek met Xhosa mense moet kommunikeer of dieselfde "bekende" woorde soos 'n enjin sonder olie in my kop vas draai. Maar ons byt vas en bou elke dag nog 'n blokkie taal in.

Canzibe 9 Januarie: Met ons aankoms was Chris Vermeulen en die span uit die Kaap besig om die laaste stuk van die huisverwery af te handel. Hulle het VER gery om vir vyf dae te skuur en te verf sonder ophou. "n Klompie van die gemeente het ook ingespring en gehelp. Hulle was toe ook sommer hier om die afdraery van die trek vragmtor baie te versnel. Al hierdie hulp het ons so spesiaal en welkom laat voel.

Die eerste week hier was so besig dat ons nie by die helfte van die intrekkery kon uitkom nie. Hierdie werf se aktiwiteite het gladnie vertraag met die Stadlers se weggaan nie - eerder versnel miskien ... en dit gladnie deur ons toedoen nie.

Carina het sommer hier aan die begin 'n paar nuwe swart vriendinne gemaak en die tee koppies en koekies moes maar so tussen die bokse uitkom en die tee geniet word.

Hier is sulke nederige, behulpsame mense wat met alles sę: ons is geëer met julle hier.

Nkosana Menze: Herman en Elmarie Stofberg van Humansdorp het  die Dinsdag vir my 'n taalleermeester, tolk en "handyman" gebring, wat vir die jaar hier saam met ons gaan werk. Hy is regtig 'n regterhand en skakel wonderlik by die mense in.

Die bevestiging: Vrydagmiddag 16 Jan. het die groot 4 skaapslagting begin. Hier teen 5 uur bring 'n paar ouderlinge 'n skaap vir ons - "dis net vir julle!" Carina was skoon in trane want sy het nog nooit 'n hele skaap oor haar drumpel gehad nie. Die afval moes ons ook natuurlik saam gaan proe.

Saterdagoggend om 10 uur het die bevestigings diens begin en die laaste mense was eers teen half ses die aand hier weg. Soos die Here Esegiël met 'n onmoontlike taak opgesaal het sal Hy ons ook seën met Sy vermoë om 'n kerk te lei om sy węreld te bereik.

Sondag na die intree diens waar ek weer uit Handelinge 16 ons roeping hierheen verduidelik het, is daar weer heerlike middaete op die gras bedien en kon ons met smaak lekker sit en gesels - ek natuurlik net in sulke klein grepies.

Sinangwana: Van Dinsdag to Saterdag het ons vier in 'n huis op die monding van die Sinangwana rivier (4 km van Isilimela af) gaan uitspan om so bietjie tot verhaal te kom. Ek kon so bietjie agterstallige administrasie afhandel en weer besef dat Xhosa leer my HOOF aktiwiteit moet wees. Baie dinge gaan heeltyd die plek daarvan probeer inneem.

En hier is ons nou.

Hierdie week moet die skoolkamer ingerig word, die skoolboeke alles kom en Lara, Emelia en Carina ernstig begin skoolgaan.

Vrydag 30 Jan - 1 Feb.  hou ons Canzibe leierskonferensie by Tsane en ek moet wys voorberei daarvoor.

Ek bid dat ek werklik die week ook die regte bakkie sal kry.

Gebedslys:

Dat Xhosa leer my HOOF aktiwiteit sal bly en ons goeie verhoudings daardeur sal ontwikkel.

Nkosana Menze  - Sy werk saam met my

Ons kinders: Dit word maar ook partykeer baie stil vir hulle hier.

Drankmisbruik is groot hier rond - Ons het 'n effektiewe strategie daarteen nodig.

Canzibe leierskonferensie - dat ons visie sal saamvloei die naweek.

Die tuisonderrig om gou op dreef te kom.

Ons bid vir julle en sę dankie vir al die liefde en steun wat ons ervaar! 

Wikus, Carina, Lara en Emelia

Inhoud

 

Groen is ook die kleur van die evangelie

Obama on Green Cars

By Stephen Collinson
Outdated US policies on "green" cars are about to be shredded by new president Barack Obama.

Instead of George Bush's heel-dragging policies on climate change he says: "America will lead!"

Obama signed memoranda ordering the transportation department to produce guidelines that would require US cars to average less than six litres/100km by 2020.

And he told the Environmental Protection Agency to help California and 12 other states impose their own limits on CO2 emissions.

California governor Arnold Schwarzenegger was delighted: "With this announcement it is clear that California and the environment now have a strong ally in the White House

There was a generally positive reaction from US automakers, several of which depend on government cash.

GM said it was "working aggressively on products and technologies that match the nation's priorities to save energy and reduce emissions" and was ready to work with Obama.

The 11-member Alliance of Automobile Manufacturers, which includes Ford and Chrysler, was also ready to work with the administration.

Obama also made it clear that he would ask for action from developing economies to do more to limit greenhouse gases.

"I've made it clear that we will act but so must the world. That's how we will ensure that nations such as China and India do their part."

Environmentalists praised Obama after years battling the White House on climate-change issues. Environmental Defence Fund executive director David Yarnold said: "It's a terrific beginning – it means millions of new jobs, amplifies the stimulus package and welds it to environmental benefits." – AFP   (www.iol.co.za)

Inhoud

 

Scripture Union het ‘n vakature vir ‘n jeugwerker

Hier is ‘n lekker betrekking beskikbaar vir ‘n dinamiese jeugwerker. Scripture Union adverteer tans so ‘n pos vir die Uitenhage area. Die suksesvolle aansoeker sal óf reeds ervare in jeugwerk wees of opleiding op hierdie terrein suksesvol deurloop het. Skakel Louise vir die volle besonderhede van die aansoekprosesdure by 041 374-3164.

Inhoud

 

Nuut op ons sinodale foto-album

Kyk gerus na foto’s van produksies deur Danie Matthee deur hier te klik.

Inhoud

 

Sinodale datums vir 2009

Die datumbeplanning vir Voortgesette Bedieningsopleiding, sinodale vergaderings, ringsitting e.s.m is gefinaliseer en gepubliseer. Besoek www.ngkok.co.za/datums.

Inhoud

 

One day, a man went to visit a church..

He got there early, parked his car, and got out.

Another car pulled up and the driver got out and said, "I always park there!    You took my place!"

The visitor went inside for  Sunday School, found an empty seat and sat down.

A young lady from the church approached him and stated, "That's my seat!    You took my place!"

The visitor was somewhat distressed by this rude welcome, but said nothing.

After Sunday School, the visitor went into the sanctuary and sat down.

Another member walked up to him and said, "That's where I always sit! You took my place!"

The visitor was even more troubled by this treatment, but still He said nothing.

Later as the congregation was praying for Christ to dwell among them,

the visitor stood up, and his appearance began to change.

Horrible scars became visible on his hands and on his sandaled feet.

Someone from the congregation noticed him and called out, "What happened to you?"

The visitor replied, as his hat became a crown of thorns, and a tear fell from his eye,

"I took your place."

Inhoud

 

And then the fight started...

My wife sat down on the couch next to me as I was flipping channels. She asked, 'What's on TV?'

I said, 'Dust.'

And then the fight started...

 

Saturday morning I got up early, quietly dressed, made my lunch, grabbed the dog, and slipped quietly into the garage. I hooked up the boat up to the truck, and proceeded to back out into a torrential downpour. The wind was blowing 50 mph, so I pulled back into the garage, turned on the radio, and discovered that the weather would be bad all day.

I went back into the house, quietly undressed, and slipped back into bed. I cuddled up to my wife's back, now with a different anticipation, and whispered, "The weather out there is terrible."

My loving wife of 10 years replied, "Can you believe my stupid husband is out fishing in that?"

And that's how the fight started...

 

My wife was hinting about what she wanted for our upcoming anniversary. She said, 'I want something shiny that goes from 0 to 150 in about 3 seconds.'

I bought her a scale.

And then the fight started...

 

When I got home last night, my wife demanded that I take her someplace expensive...

So, I took her to a gas station.

And then the fight started...

 

My wife and I were sitting at a table at my high school reunion, and I kept staring at a drunken lady swigging her drink as she sat alone at a nearby table.

My wife asked, 'Do you know her?'

'Yes,' I sighed, 'She's my old girlfriend. I understand she took to drinking right after we split up those many years ago, and I hear she hasn't been sober since.'

'My goodness!' says my wife, 'who would think a person could go on celebrating that long?'

And then the fight started...

 

I took my wife to a restaurant. The waiter, for some reason, took my order first.

"I'll have the strip steak, medium rare, please."

He said, "Aren't you worried about the mad cow?""

Nah, she can order for herself."

And then the fight started...

 

A woman is looking in the bedroom mirror.

She is not happy with what she sees and says to her husband, 'I feel horrible; I look old, fat and ugly.

I really need you to pay me a compliment.'

The husband replies, 'Your eyesight's damn near perfect.'

And then the fight started.....

(Dankie aan Jan Viljoen)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud