Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 3  -  5 Februarie 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

Gemeentes opgeroep om publieke dae van gebed en verootmoediging in gemeenskappe te hou

Swart bemagtiging in die landbousektor werk uitstekend op Humansdorp

Ondersteuning van leerders met Spesiale Behoeftes - Ringsprojek van die Ring van Cradock

Die vestiging van die Christelike geloof in Oos-Kaapland

Koos Kombuis oor sy bekering(s), en meer

Geloofsgebaseerde Geboortevoorbereidingskursus

In die afgelope jaar gepreek oor Johannes 4?

Kerkeenheid: Saam op weg verg méér as reg of weg!

Jonk verskaf inligting vir die Biddag vir Onderwys en Opvoeding

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek in George

‘n Spesiale gas uit Egipte, en: Jy is genooi vir ontbyt!

Kraggakamma hou sendingweek

Winkerk-kursus vir gemeenteskriba’s te Cradock aangebied

Vir ondersteunersgroepe en -selle vir sendelinge

‘n Geleentheid om die Mighty Men Saamtrek by te woon:  24 – 26 April 2009

Bybel-Media Nuusbrief 2/2009

Inligtingstuk vir die sentralisering van gemeenteregisters

Voortrekker Gedenkkerk word ruimte waar swart, wit en bruin welkom kan voel

Vir lede van Discovery Health - die Vitality HealthyFood™ benefit

Tuinwoonstel te huur

Nuut op ons sinodale foto-album

Sinodale datums vir 2009

Paralysed by Acts 2:38

An old pastor lay dying…

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike foto’s asb aan my, dan plaas ek dit graag op ons blad.

 

Gemeentes opgeroep om publieke dae van gebed en verootmoediging in gemeenskappe te hou

Die Dagbestuur van die Sinodale Kommissie roep gemeentes op om publieke dae van gebed en verootmoediging in gemeenskappe te hou. Die oproep kom in die lig van die ergste droogte in 50 jaar wat tans in die Oos-Kaap ervaar word. Oos-Kaapland word ook swaar getref deur die insinking in die vraag na nuwe motors.

    “Publiek” beteken in hierdie konteks om met soveel as moontlik rolspelers te skakel - soos ander kerke, boereverenigings, gemeenskapsorganisasies, handels- en nywerheidsverenigings, die plaaslike munisipaliteit - en dan die hele gemeenskap by so ‘n geleentheid te betrek.  Op Cradock is verlede week so ‘n byeenkoms gedurende die middaguur gehou, en dit is baie goed bygewoon. Langs hierdie weg word gemeenskappe verenig in die uitdrukking van hulle afhanklikheid voor die Here.

    Hierdie oproep kom nadat gemeentes reeds in November 2008 op versoek van die Sinodale Kommissie doelgerig tydens eredienste vir die droogte begin bid het.

    Talle versoeke van leraars en lidmate is ontvang waarin gevra word dat die gebedsgeleentheid meer publiek van aard moet wees. Ds Stephen Sass van Patensie vra dat gemeentes ‘n weeklikse gebedsgeleentheid vir die droogte moet hou.

    Die bedoeling is nie om die Here te manipuleer nie, maar ons afhanklikheid voor Hom te bely.

    Angus Buchan hou op Vrydag 6 Februarie ‘n gebedsbyeenkoms vir die droogte in die Binneshuise Sportsentrum te Uitenhage. Die NG Gemeentes van Uitenhage het ‘n sleutelrol in die reël van hierdie byeenkoms gespeel.

    Ons is tradisioneel daarop ingestel om op hierdie wyse vir droogtes te bid. Ander faktore, soos ekonomiese droogtes, kan ook daartoe lei dat gemeenskappe hulself verenig voor die Here. Dit is ‘n belangrike manier waarop gemeentes “daar kan wees” vir mense.

Inhoud

 

Swart bemagtiging in die landbousektor werk uitstekend op Humansdorp

Die deel-melkskemas wat in die Humansdorp-distrik geskep is as gevolg van herverdeling van grond, is van die min suksesvolle voorbeelde van swart bemagtiging in die land. Só vertel mnr Johannes Vermaak, ‘n melkboer van Humansdorp, tydens ‘n werksete op Humansdorp.

    Humansdorp is die distrik in die land wat die meeste melk produseer. Sowat 60,000 melkkoeie lewer ‘n kwartmiljoen liter melk per dag.

    Deelmelkskema’s op vier plase in die Agri Tsitsikamma-Oos area van die distrik tot stand gekom. Die grond behoort aan plaaswerkers en die Fingo’s, ‘n stam wat op groot skaal grond weens suksesvolle grondeise bekom het. Daar word sowat 4,000 koeie op die vier plase gemelk, waarvan die grootste twee onderskeidelik 1,350 en 1,150 koeie melk.

    Die werkers betaal die grond gedeeltelik met ‘n skenking van die staat, en die res met banklenings. Hulle voorsien die grond en die vaste verbeterings in die deelmelkskemas. Die boere voorsien melkbeeste, trekkers, implemente, weiding en bestuur. Daar bestaan ‘n tien jaar kontrak vir die benutting van die grond, waarna die eienaars sou kon besluit of hulle die kontrak wil hernu, of self verder wil boer.  Teen daardie tyd sal die lenings op die grond ten volle betaal wees.

    Waarom is die projek so suksesvol?  Johannes sę die verhoudinge is op wedersydse respek en interafhanklikheid gebou. Die boere is afhanklikheid van die grondeienaars om sekuriteit vir die noodsaaklike vaste verbeterings te verskaf, terwyl die eienaars van die boere se ekonomiese en tegniese vaardigheid afhanklikheid is. Beide partye is dus werklik bemagtig. Die bestuurder is Xhosa magtig, wat ‘n onontbeerlike vereiste is.  Daar bestaan ‘n grondtoon van welwillendheid.

    Mooi!

Inhoud

 

Ondersteuning van leerders met Spesiale Behoeftes - Ringsprojek van die Ring van Cradock

Dit is aangrypend om die lewendige kindergesiggies, glimlaggies en trots op hulle werk, van die Cradock Sentrum vir Leerders met Spesiale Behoeftes te sien. Sommige van die outjies is fisies en ander intellektueel gestremd.

    Die Afrikaanse klas bestaan uit 15 leerders, terwyl die Engelse klas 40 sterk is. Die entoesiasme van die onderwyseresse, wat in die absolute netheid en versorgdheid van die klaskamer, die skoolwerk en die meelewing van die kinders weerspieël word, is ‘n inspirasie.

    Dit was vroeër vandeesweek my voorreg om saam met Hansie Schutte ‘n draai by die skool te maak. Dit word gehuisves in die Sofunda Sentrum vir Volwasseleer. Die Departement van Onderwys voorsien die lokale, water en ligte en sekere skryfbehoeftes. Die res van die toerusting en salarisse word befonds uit die skoolgeld en die ruimhartige bydraes van die gemeentes van Cradock. Die bediening van die skool is ook as ringsprojek geregistreer. Die Ring van Cradock maak bydraes, waarvan die sinodale ringsprojekbydraes ‘n onderdeel uitmaak.

    Ek het ‘n paar foto’s geneem. Hierdie skakel neem jou soontoe: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613370293093/

Inhoud

 

Die vestiging van die Christelike geloof in Oos-Kaapland

In ‘n merkwaardige voordrag, oorspronklik gelewer by die Seën die Volkere konferensie van 2006, vertel oom (ds) Giep Louw die verhaal van die koms van die evangelie na Oos-Kaapland. Sommige dele is meer bekend, soos die werk van die sendelinge van die Londense Sendinggenootskap. Dan is daar ook die storie van Ntsikana wat tot bekering gekom het nadat hy ‘n visioen gesien het.

    Dr Frank Drew se verhaal, as ‘n mediese dokter met ‘n meestersgraad in teologie, wat tot op 85 onder die Pondo’s gewerk het raak mens diep. Oom Giep vertel ook die verhale van besondere herlewings in die Oos-Kaap. Sy voordrag is op ons webblad beskikbaar.

Hier is die skakel: http://www.ngkok.co.za/Artikels/Overview-of-Mission-in-the-EC-June-06.pdf

Inhoud

 

Koos Kombuis oor sy bekering(s), en meer

‘n Hele aantal merkwaardige lesings is verlede week gelewer by die opening van die Teologiese Fakulteit, Universiteit Pretoria. Dit is op die webblad www.teo.co.za gepubliseer, en julle kan hierdie skakel volg: http://teo.co.za/artikel/categories/Artikels/

   Die lesings sluit Koos Kombuis se voordrag oor bekering, Neels Jackson van Beeld se lesing oor Calvinisme, Johan van der Merwe se inleiding oor die lewe en werk van Calvyn, Jurie le Roux oor Calvinisme en nuwe individualiteit, en Christo van der Merwe se artikel oor die missionale aard van die kerk in.

Inhoud

 

Geloofsgebaseerde Geboortevoorbereidingskursus

Vir egpare wat in 2009 'n baba verwag, word daar DV op Saterdag21 Februarie 'n geloofsgebaseerde geboorte-voorbereidingskursus in Jeffreysbaai aangebied. Hierdie kursus is daarop gemik om egpare geestelik én prakties voor te berei op die koms van hul kindjie, en word DV ook later in die jaar opgevolg met 'n soortgelyke kursus vir die ouers van babas en kleuters.

    Temas wat onder andere bespreek word, sluit in: Bestekopname van my geloofslewe; veertig weke van verwagting uit 'n mediese oogpunt; hoe kiesons 'n naam vir ons baba?; my verhouding met my eie ouers / my eie verlede; werd-om-te-weet praktiese wenke, en nog vele meer. Die kursus word aangebied deur Hanneke Friedl, 'n NG-proponent en ma van twee dogtertjies (4 jr. en 1 jr. oud), en Dr. Petro Maritz, algemene praktisyn van Jeffreysbaai en ma van twee seuntjies (5 jr. en 2 jr. oud).Vir meer besonderhede, besoek gerus die webblad http://50myrtleroad.synthasite.com/geloofsgebaseerde-ouerskapskursusse.php of kontak Hanneke onder 076 874 5134 of by hak1friedl@telkomsa.net

Inhoud

 

In die afgelope jaar gepreek oor Johannes 4?

Het jy in die afgelope jaar of twee gepreek oor Johannes 4, die fokusteks sedert Sinode 2007 in die Oos-Kaaplandse sinodale gebied?

    Indien wel, stuur asb jou preek aan ds Hansie Schutte by schutte@ngkok.co.za. Hansie wil tot ons almal se voordeel ‘n kompilasie van die preke maak, wat tot almal se beskikking sal wees.

Inhoud

 

Kerkeenheid: Saam op weg verg méér as reg of weg!

Jean Oosthuizen, nuusredakteur van Kerkbode, bring die volgende belangrike onderhoud wat in die nuutste Kerkbode gepubliseer word onder ons aandag:

    Die Nederlandse Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerke in Nederland en die Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland het op 1 Mei 2004 ná ’n jare lange moeisame proses verenig om die Protestantse Kerk in Nederland te vorm. Prof Leo Koffeman, dosent in Kerkreg en ekumene aan die Protestantse Teologiese Universiteit in Utrecht was nou gemoeid met dié eenheidsproses. Jean Oosthuizen het met prof Koffeman gesels oor die eenwordingsproses in Nederland en die lesse wat die NG Kerkfamilie daaruit kan leer. Prof Koffeman verduidelik onder meer in die onderhoud breedvoerig hoe die kerke in Nederland die verskille oor belydenisskrifte hanteer het en waarom kerkeenheid vir hom belangrik is. Die volledige onderhoud met prof Koffeman verskyn in die jongste uitgawe van Kerkbode en  kan ook HIER op die NG Kerk se webwerf gelees word,

Inhoud

 

Jonk verskaf inligting vir die Biddag vir Onderwys en Opvoeding

Ds  Gielie Loubser, predikant vir Jeug, skryf namens Jonk (die ou Algemene Jeugkommissie) het ’n versoek wat aan alle dominees gerig word:

Geagte Liturg,

JONK (die ou AJK van die Algemene sinode) vra vriendelik of u nie iets van die Biddag vir Onderwys hierdie Sondag, 8 Februarie, wil maak nie.  Hiervoor gee ons aan u ’n paragraaf wat u kan voorlees of uitdeel asook praktiese wenke wat die gemeente kan doen om die krisis van onderwys in ons land aan te spreek.

Afkondiging/uitdeelstuk

Op 'n onlangse indaba waar al die belangrike rolspelers was – onder wie die minister van onderwys, skoolbeheerliggame en onderwysersvakbonde – is die krisis in onderwys geledere in oënskou geneem. In 'n dokument is erken dat daar groot probleme is:

*   Die dokument bevestig dat die meeste van die onderwyserskorps nie toegerus is vir hul werk nie.

*   Die meeste skole nie die nodige hulpmiddele het nie.

*   Die geletterdheids- en syfer vaardigheidsvlakke van die meeste leerlinge so laag is dat Suid-Afrikaanse leerlinge laaste is in elke groot internasionale geletterdheids- en syfer vaardigheidstoets.

*    Die aanbevelings sluit in dat uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) hersien moet word.

Daar sal, om die skade te herstel, teruggekeer moet word na basiese onderwys wat kinders leer lees, reken en skryf.  Om die onderwys te red, is egter veel meer as ’n nuwe kurrikulum nodig. Nie net is die opleiding en heropleiding van onderwysers ’n prioriteit nie, aandag moet ook gegee word om die probleme met dissipline, wat ’n krisisvlak bereik het, te hanteer.

Wat kan die kerk doen?

1.  Beheerliggaam verkiesings

Verkiesings van beheerliggame in openbare skole word elke drie jaar gehou.  Die volgende rondte verkiesings vind juis in 2009 plaas.  Vanweë die moedeloosheid met die toestand in skole, word dit toenemend moeilik om ouers te vind wat oor die nodige kennis en vaardighede beskik om op beheerliggame te dien.  Ouers versaak ook hulle taak om vir beheerliggaam verkiesings op te daag. 

(’n Skokkende verhaal): Minstens een geval van ’n skool waarin verreweg die meerderheid leerders bely dat hulle Christene is, het onder hierdie versuim drastiese veranderinge ondergaan.  Die skool het onbeskaamd ’n christelike etos uitgeleef, maar omdat die ouers nie opgedaag het vir die verkiesing nie, is ’n groepering wat hulle beywer het vir die afskaffing van die skool se godsdiensbeleid, tot die beheerliggaam verkies.  Die nuwe beheerliggaam se eerste besluit was om die skool se godsdienbeleid af te skaf!

Kerke moet nou reeds begin om hulle lidmate aan te moedig om hulself verkiesbaar te stel en om aan die verkiesingsproses deel te neem.

2.  Werwing van jongmense vir die onderwysprofessie

Daar is al by herhaling in die Kerkbode gerapporteer oor die dramatiese tekort aan opvoeders. In die pers was daar ook onlangs artikels wat die dreigende katastrofe bespreek. Die noodsaak dat jongmense aangemoedig moet word om hulself as opvoeders te bekwaam, spreek vir sigself.

3. Die vestiging van ’n waarde gedrewe en etiese gemeenskap

Die geweld en wangedrag wat ons in openbare skole beleef, is bloot net ’n weerspieëling van dit wat in die gemeenskap aangaan.  Anders gestel: solank die waardes en etiese gedrag van gemeenskappe nie verander nie, sal daar van die onderrig hiervan in skole nie veel tereg kom nie.

    Die gemeente kan ’n reeks/ kursus/ program oor waardes aanbied.  The search Institute in Minneapolis VSA het baie goeie navorsing en programme oor waardes.  Gaan kyk gerus by www.search-institute.org

4.  Ondersteuning van skole, beheerliggame en onderwysers

Daar is 'n moedeloosheid onder skool leiers en onderwysers.  Blote voorbidding in ’n personeelkamer sal alreeds ’n groot bydrae maak sonder dat dit ’n groot opoffering verg.  Daar is egter sekerlik veel meer wat gedoen kan word en kerklike leiers kan deur gesprek met skoolhoofde, onderwysers en beheerliggame vasstel welke verdere hulp aan die skool/skole binne hulle gemeentegrense verleen kan word.

Kom ons sien hierdie as ’n uitdaging en probeer iets daadwerkliks doen!

Vriendelike groete

Gielie Loubser

Inhoud

 

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek in George

Ds Jacques Louw, voorsitter van die ADGO se Projekspan vir Musiek skryf dat ‘n Herfskool aangebied word op 17-18 April 2009 te George. Die Sluitingsdatum vir inskrywings is 20 April 2009. Hy skryf verder:

    Tye en omstandighede waarbinne ons lewe het die afgelope dekades drastiese verander.  Daarmee saam het lidmate se persoonlike omstandighede en hulle geestelike behoeftes ook onmiskenbaar verander.  Ook ten opsigte van ons eredienste het lidmate deesdae ander behoeftes as 10 en 20 jaar gelede en die kerk moet hiermee rekening hou. Die veranderde behoeftes van lidmate vandag, eis ook dat ons weer sal moet kyk na die sinvolheid van ’n belangrike saak soos aanbidding in ons eredienste en veral ook na die rol wat sang en musiek daarin speel.  Hoe lyk ons sang en musiek in eredienste?  Bring dit nog lidmate daarby uit om God te ontmoet en Hom met hulle hele hart te aanbid?  Verwoord ons sang en musiek nog die behoeftes van die post-moderne mens om met God te kommunikeer?  Die ADGO se Projekspan vir Musiek, bestaande uit verteenwoordigers van FLAM, VONKK en die SA Kerkorrelistevereniging het die afgelope tyd ernstig hieroor nagedink. Liturge, en kerkmusici vanuit die klassieke en kontemporęre milieu het bymekaar gekom en besef dat die tyd vir “worship wars” verby is en dat ons in ’n nuwe tydvak van ons kerk se geskiedenis staan, met nuwe uitdagings wat ons moet aangryp.

    In Augustus 2008 het die ADGO se Projekspan vir Musiek die eerste Aanbiddingskool in Potchefstroom gehou.  Dit is deur meer as 200 kursusgangers bygewoon. Die kursusgangers het dit  met opgewondenheid as wonderlik en verrykend beskryf.

    Hiermee wil ons graag vir u die inligting deurgee van die tweedaagse Herfskool vir Aanbidding en Musiek wat op 17 en 18 April 2009 in George aangebied sal word.

    Die inskrywingsvorms is op ons webblad beskikbaar by:

http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/ADGO_Herfsskool_April_2009_George.pdf (klik op die skakel, of kopieer en plak dit in jou webprogram se adresveld),

of by Ester Steyn  (esters@ngkerk.org.za) tel 012 342 0092 sel 082 325 4088.

    Predikante kan gerus daarop let dat hierdie Herfskool geakkrediteer is by die VBO Forum en dat u met u bywoning VBO punte sal verdien.

    Kerkrade (veral vanuit die Suid-Kaap, Wes-Kaap en Oos-Kaap) word gevra om in belang van die saak van aanbidding in ons gemeentes hulle predikante, orreliste, begeleidingsgroepe en ander betrokkenes na die Herfskool te stuur en dit te sien as indiensopleiding.  Ons doen ook ’n baie ernstige beroep op kerkrade om tog die reis-, verblyf en inskrywingskoste van hulle leraars, orreliste en ander betrokkenes na die Winterskool te betaal of andersins dit dan ruim te subsidieer.

    Neem ook kennis dat ons ook later vanjaar nog soortgelyke aanbiddingskole in Bloemfontein (Augustus-maand) en Pretoria (Oktober-maand) sal aanbied.

    Ons is opgewonde om julle in April by die Herfskool in George te sien!  Skryf dadelik in. 

Inhoud

 

‘n Spesiale gas uit Egipte, en: Jy is genooi vir ontbyt!

Die Ring van Algoa nooi alle leraars uit na ‘n ontbyt op Maandag 23 Februarie 2009 (08:45 vir 09:15) by PE-Hoogland se saal.

    Ons het ‘n wonderlike gas uit Egipte wat vir ons meer sal vertel van die uitdagings en geleenthede vir die Evangelie in die belangrike Noord Afrika, Midde Ooste gebied.

    As Ring het ons oor die laaste 18 maande ‘n sterk band met hom en sy organisasie begin opbou, en w il dit graag met ander deel. Hoop julle sal dit kan bywoon. Lees asb die kennisgewing op die web vir die program en meer inligting. Die skakel is:

http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/ontbyt.pdf

    Hy tree ook op by die aanddiens van PE-Lorraine op 22 Februarie om 18:30. Indien jy dit wil bywoon, of jul aanddiens soontoe wil verskyf, sal julle baie welkom wees.

Kontak my vir meer inligting

Carl Crouse

johncp@discoverymail.co.za

johncp63@gmail.co.za

+27 (0) 41 3655258

+27 (0) 834637462  (mobile)

+27 (0) 41 3655780 (fax)

Skype:   johncp63

Inhoud

 

Kraggakamma hou sendingweek

Ds Veneto Keyter laat weet:

Ons is baie dankbaar en bevoorreg om 'n ervare sendeling, ds Murray Louw, vir ons sendingweek te kry.  Ons sendingweek vind plaas vanaf  Sondagoggend 1 Maart tot Dinsdagaand 3 Maart.  1 Maart om 9:00  Aandbyeenkoms om 18:30, in die kerkgebou.  Die Maandag en Dinsdagaande se byeenkomste sal om 19:00 plaasvind in die kerkgebou.

Inhoud

 

Winkerk-kursus vir gemeenteskriba’s te Cradock aangebied

Winnie de Villiers, skriba van Cradock-Moedergemeente het ‘n lekker praktiese inisiatief geneem. Gewoonlik bied Winkerk die kursus vir skribas slegs in Port Elizabeth aan. Sy vertel:

    Na aanleiding van kursusse aangebied in Port Elizabeth vir skribas om Winkerk program beter te verstaan, het ek gevoel daar is 'n behoefte vir ons plattelandse gemeentes wat nie Port Elizabeth toe kan gaan nie. Ek het soveel baat daarby gevind dat ek my voorgeneem het om een in ons gemeente aan te bied vir ons MIddellandse gemeentes. Ek het met ds Danie Batt van Simonstad geskakel en het hy gesę dat as ek 25 skribas bymekaar kan kry om te kom, hy die kursus by ons aanbied ipv Port Elizabeth.

    Die kursus bestaan uit drie dele - vir beginners, gevorderd en finansieël. Indien jy slegs die beginnerskursus wil deurloop, dan is dit slegs 'n eendag kursus. Die datums wat hy beplan het vir Oos-Kaap is 8-9 Junie 2009. Ek het reeds 6 definitiewe name, maar dit sal wonderlik wees indien ons soveel moontlik daar kan hę. Die kursus is gratis, maar deelnemers moet vir die etes en hul eie verblyf betaal. Belangstellendes kan  my kontak 048-8811197 of e-pos ngcdk@telkomsa.net

    Nou is julle kans - kontak vir Winnie!

Inhoud

 

Vir ondersteunersgroepe en -selle vir sendelinge

‘n Toerustingsgeleentheid vind plaas in die Ark , by Somerstrand Ned. Geref. Gemeente, Louis Bothasingel 77, op Saterdag 28 Februarie 2009 van 09h00- 16h00 vir alle lede van ondersteunersgroepe/selle vir  sendelinge.

    Alle ander belangstellendes/betrokkenes word ook hartlik uitgenooi om dit by te woon. Dit word aangebied deur Elspeth Liebenberg van Campus Crusade for Christ, Suid-Afrika. Die kostes beloop R50 per persoon wat ‘n middagete, koffie en tee sal insluit.

    Kontak Ilse Terblanche by 082 962 3309 of Liezl by die kerkkantoor van Somerstrand, 041-583 5115, om te registreer voor Vrydag 20 Februarie.

    Inbetalings by Liezl by die Somerstrand-kerkkantoor voor die tyd om jou plek te verseker.

Inhoud

 

‘n Geleentheid om die Mighty Men Saamtrek by te woon:  24 – 26 April 2009

Kassie de Jongh van Jeffreysbaai-gemeente se Men@SiX mannebediening laat weet:

    Ons bied die gemeenskap die geleentheid om die MIGHTY MEN  saamtrek op Angus Buchan se plaas te kan bywoon.

    Daar is 4 luukse busse wat vanaf Jeffreysbaai vertrek.  Bespreek solank die naweek in u dagboek en word deel van 200 000 mans wat die Here gaan loof  en prys en beleef - meer as ooit. HY doen so baie vir u.

    Die koste sluit alle etes, vervoer, en verblyf in. Om teleurstelling te voorkom moet u `n deposito van R700 per persoon neersit voor die einde Maart. Die totale koste is R1500 per persoon. Skenkings kan inbetaal word by die volgende rekening:

Naam: Men@Six

Bank:  Standardbank

Tak: 050315

Rek: 282193219

Navrae kontak:

Hannes van der Merwe - 0828755720

Johan Myburgh - 0825578506

Adriaan Groenwald - 0825790505

    Alles, sę Kassie, word georganiseer deur MEN@SIX  - Manne wat elke Woensdagoggend tussen 6 – 7 die Here Loof , prys en aanbid in Jeffreysbaai. Alle mans is welkom om te by te woon. Kontak ons gerus.

By voorbaat dankie

Groete in Christus

Kassie de Jongh

0824247491

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 2/2009

Lees in die jongste Kerkbode

    Kerkleiers pleit vir vreedsame verkiesing. Sowat 30 kerkleiers wat verteenwoordigend is van alle Christene in Suid-Afrika het verlede maand op Stellenbosch vergader om oor verskeie kwessies te beraadslaag. Een van die sake op die agenda was die komende verkiesing in Suid-Afrika. Die kerkleiers sę alle politieke partye moet toesien dat hulle ondersteuners hulle nie skuldig maak aan geweld, intimidasie of enige ander optredes wat ’n vry en regverdige verkiesing kan benadeel nie.

    Kerk eis optrede in Zimbabwe. Volgens die kerkleiers wat verlede maand op Stellenbosch vergader het, het die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SADC) sowel as die Suid-Afrikaanse regering met hulle stille diplomasie Zimbabwe se mense in die steek gelaat. Hulle vra dat oudpresident Thabo Mbeki hom finaal sal onttrek van alle samesprekings sodat ’n oplossing vir die krisis gevind kan word.

    Geref Kerke praat gou weer oor vrou. Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hoop om die debat wat nou reeds jare lank in dié kerk gevoer word rondom die vrou se rol so gou moontlik af te handel.

    Die ewigheid bestaan – ons is reeds daar. In die lig van die 200-jarige viering van Charles Darwin, die vader van die sogenaamde evolusieteorie, se geboorte plaas Kerkbode ’n reeks artikels wat met die skepping verband hou. In hierdie artikel bied Gideon Joubert ’n perspektief op tyd en ewigheid.

    Kerkeenheid – saam op weg beteken méér as reg of weg. Prof Leo Koffeman gesels oor die eenwordingsproses van drie kerke in Nederland en die lesse wat Suid-Afrika daaruit kan leer.

LIG: Februarie 2009

*   Kurt Darren en sy “Beautiful Dunay” lééf die liefde en Chris Chameleon, Pierre en Sandra van Pletzen, Rolanda Marais en Lizz Meiring vertel wat húlle dink die liefde is.

*   Glenda Kemp vertel in ’n eksklusiewe onderhoud met LIG van haar nuwe lewe in Christus.

*   ’n In diepte-artikel verduidelik die komplekse verhouding tussen ma en seun. Juis omdat gesinne vir LIG so belangrik is.

*   Lees ook hoe om te maak met jou kind wat vloek, ’n kind wat vol fiemies is, ’n “glipsie” wat die gesin verras, hoe om te getuig sonder om aanstoot te gee en hoe om die uitgerekte afskeid van Alzheimers, wat so baie gesinne raak, te hanteer.  Koop nou jou LIG - dit sál ’n verskil in jou lewe maak.

Bybel-Media help met kerk se relevansie

Die boek Die Relevansie van die kerk van Willie Jonker (R134.95) het onlangs by Bybel-Media verskyn. Dis die eerste maal dat dié teks van hierdie grootse Suid-Afrikaanse teoloog ooit gepubliseer word.

"Jonker is diep onder die indruk van die kerk se kritieke situasie, maar weier om te aanvaar die kerk uitgedien is. Hy het by geleentheid gesę ’n teoloog is iemand wat aan God en die węreld ly. In hierdie werk ervaar die leser dié tweeledige passie. Jonker skryf met oor­ga­we en oortuigingskrag oor die kerk se plek in die węreld – dat relevansie vir die kerk belangrik is, maar nie iets is wat op ’n goedkoop wyse verkry kan word nie.”

Só skryf Danie du Toit oor dié epogmakende boek in 'n resensie wat op 2 Februarie 2009 in Die Burger verskyn het.

“Die relevansie van die kerk is nie afhanklik van sosiale veranderinge nie, maar van die vraag of die kerk die evangelie só kan verkondig, dat mense van elke tyd hulleself en hulle eie nood daarin kan herken en opgeroep kan word tot die hoop wat die evangelie bied.”

Dit is die moeite werd om die volledige resensie te lees by die volgende adres:

http://www.dieburger.com/Stories/Entertainment/Books/19.0.1262904780.aspx .

Kry dié boek en ander uitstekende Bybel-Media produkte eksklusief by: bestel@bmedia.co.za, of skakel 0860 26 33 42.

Gemeentehulpmiddels

Jaarboek 2009

Teen dié tyd het al die gemeentes en leraars wat die jaarboek 2009 bestel het, dit ontvang. Diegene wat nog nie die handige hulpmiddel het nie, kan dit dadelik per e-pos bestel by: bestel@bmedia.co.za

Jeugfokus

’n Wye verskeidenheid produkte vir junior en senior kategese, kleuter- en kinderkerk en jeugbyeenkomste is beskikbaar. Onthou, jou gemeente-kinders wag vir die LP3, GPS en die splinternuwe JPEG in sy komkommer-koel omslag. Bestel sommer dadelik by
0860 26 33 42 om die regte voorraad vir 2009 betyds te ontvang!

Inligting, Navrae en Diensverskaffing: Skakel 0860 26 33 42

*   Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

*   Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Groete uit 'n pragtige Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

Inligtingstuk vir die sentralisering van gemeenteregisters

Die Argiefdienste (ABID) het ‘n inligtingstuk gepubliseer waarin belangrike inligting aan gemeentes verskaf word rondom die volgende stappe om gemeenteregisters te sentraliseer. Die skakel na die inligting op ons webblad is as volg:

http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/InligtingstukvirSentraliseringvanGemeentelikeRegistersFinaal-30.01.pdf

Inhoud

 

Voortrekker Gedenkkerk word ruimte waar swart, wit en bruin welkom kan voel

Die Voortrekker Gedenkkerk is deur dié NG Gemeente in Pietermaritzburg aan die KwaZulu-Natalse museumdienste verkoop. Elbie Raath van die KZN-sinode het die volgende berig daaroor geskryf. Dit kom uit ePosduif, nuusblad van dié sinode. Hier is hoopvolle klanke…

    Die verkoop van Voortrekker Gedenkkerk kan op die oog af lyk soos ‘n hartseer einde van ‘n era vir die NG Kerk. Maar uit die perspektief van die Koninkryk is dit dalk eerder die geboorte van ‘n nuwe, opwindende bediening in die middestad van Pietermaritzburg.

    Een van ons predikante het ‘n opvolgartikel voorgestel en dit was toe vir my ‘n voorreg om Pastoor Vincent Harper te ontmoet. Hy is die nuwe huurder van die Gedenkkerk-en -saalkompleks. Sy visie is dat dit die basis sal word van ‘n multikulturele bediening waarby al die kerke sal inkoop, om werklik ‘n verskil in die stad te maak. Hy sę: “Hierdie kerkgebou het ‘n ryk geskiedenis. Dit moet in die toekoms ‘n baken van hoop vir die kerk en die Christendom wees. My droom is dat al die nasies in hierdie kerk saam sal aanbid tot eer van God.” Hy voel baie sterk oor opleiding van leiers en vestiging van Bybelse waardes in kerngesonde families. Die historiese simboliek van die Gedenkkerk, wat deur sommige as ‘apartheidsimbole’ gesien kan word, is vir pastoor Harper deel van iets veel groters. Niks daarvan is nog verwyder nie (selfs die oorkondes hang nog teen die mure) en sal in die toekoms so bly. Simbole van ander kulture sal eerder bygevoeg kan word om die rykdom van ons geloofswerklikhede uit te beeld en nuwe hoop te gee. Daar is wel ‘n tekening van drie kruise op die konsistoriemuur aangebring, waarop hy baie trots is. “Dit moet ‘n plek wees waar wit, swart en bruin almal ewe welkom voel.” Pastor Harper nooi ook oud-gemeentelede hartlik uit om te kom kuier en soms ‘n byeenkoms daar te kom bywoon.

    Die verkooptransaksie tussen Pietermaritzburg gemeente en Museumdienste is in gevorderde stadium. Die fondse is reeds goedgekeur, maar die proses van oordrag mag nog etlike maande neem. Pastoor Harper het ‘n okkupasie-huurkontrak vir die oordragtyd gesluit, waarna ‘n huurkontrak vir vyf jaar in werking tree. Die Here is aan die werk deur deure vir hierdie bediening oop te maak. Daar word reeds elke Sondag om 09:00 eredienste gehou en Bybelstudiegroepe is aan die groei. Pastoor Harper (opgelei in die Metodiste Kerk) sal die leraars van die NG Gemeentes en ander Christelike kerke graag wil ontmoet om samewerking te bevorder en sy visie vir die bediening van die groter Pietermaritzburg met hulle te deel. Hy het reeds ‘n uitnodiging na ‘n aanddiens in Pietermaritzburg-Noord aanvaar.

Inhoud

 

Vir lede van Discovery Health - die Vitality HealthyFood™ benefit

Terwyl ons by ePosduif is: hier volg nog ‘n belangrike stukkie inligting wat ds Ben van Dyk van KwaZulu-Natal raakgesien het. Ek neem dit oor uit dié nuusbrief:

It’s almost time for your employees who are on Vitality to sink their teeth into the new HealthyFood™ benefit. We’re giving you some information on the roll-out of this exciting benefit, launching during February.

About the HealthyFood™ benefit

HealthyFood™ is the new benefit from Discovery Vitality. Its aim is to help Vitality members make healthier choices in their day-to-day nutrition. The benefit offers a fantastic 15% or 25% saving on a wide range of foods from Pick n Pay. The range of foods that members can save on, includes all fresh and frozen vegetables and fruit, eggs, skinless chicken and turkey, fresh and frozen fish and many grains, cereals, nuts, seeds and oils.

All your employees on Vitality may apply for the benefit once it launches on 24 February 2009 and will automatically receive a 15% saving (terms and conditions apply). When members complete an online questionnaire, the Personal Health review, they will increase this saving to a massive 25%. Plus, if the member has a Visa Discovery Credit Card, they will earn the additional saving according to their Vitality status, bringing the total saving on HealthyFood™ to a massive 35%.

1. Your employees will get more information about the HealthyFood™ benefit

These are the details of when and where more information about the HealthyFood™ benefit will be available to your employees:

*   Discovery website and activating the benefit
Your employees can read all about the HealthyFood™ benefit on the Discovery website, www.discovery.co.za during February. The online activation process will also be available from the date the HealthyFood™ benefit launches – 24 February.

*   Discovery magazine and a HealthyFood™ catalogue
Your employees’ summer edition of the Discovery magazine will have all the information about the HealthyFood™ benefit and activation process. The magazine will be posted during February. Your employees who activate the HealthyFood™ benefit will also receive a HealthyFood™ catalogue with the wide range of foods that qualify for the HealthyFood™ saving.

2. General facts about the HealthyFood™ benefit

*   The HealthyFood™ saving of 15% and increasing it to 25%
Your employees who activate the HealthyFood™ benefit will immediately save 15% on HealthyFood™. The main member, on a single membership, has to complete an online Personal Health Review on www.discovery.co.za to increase the saving to a massive 25%. To increase the saving to 25% on a family membership, the main member and spouse have to complete the Personal Health Review.

*   The Visa DiscoveryCard records the HealthyFood™ saving
Your employees with Vitality and a Visa DiscoveryCard can use their cards to record their HealthyFood™ saving. So, they will not need any additional cards or identification. Employees who don’t have a DiscoveryCard can apply for a HealthyFood™ card.

*   They must have Vitality points to use the benefit
Your employees must have Vitality points to use this benefit, because their points decide how much they can spend and save on HealthyFood™ in a year. If they use the HealthyFood™ benefit they will also earn 10 Vitality points for every HealthyFood™ item they buy to a maximum of 500 points a month on the membership.

*   The maximum they can spend on HealthyFood™ in a month
We work out the HealthyFood™ saving on a maximum spend of R2 000 a month for a single member and R4 000 a month for a family, as long as they have enough Vitality points. The saving applies to all the foods on the HealthyFood™ list.

Your employees can look out for more information closer to the launch of the HealthyFood™ benefit.

..:: Personal pathway points are replacing Personal Points in 2009 ::..

In 2009 Vitality brings your employees tools to help them improve their personal health and take their wellness to a new level. With Vitality’s interactive website and personal pathway, your employees will earn Vitality points according to their own health risks and the steps they take to get healthier. You and your employees can read more about the interactive website and personal pathway in the latest Discovery magazine.

We are removing Personal Points from the website

Because Vitality is introducing the interactive website and personal pathway, we will no longer be awarding the Personal Points introduced in 2008. We will remove the Personal Points on the Discovery website from 1 January 2009, so your employees will not be able to earn points for setting and reaching certain health goals until the interactive website is up and running.

Personal pathway points available on the website from April 2009

From April 2009 your employees can follow their personal pathway and earn Vitality points for activities that are important to address a specific health risk. Your employees will earn personalised Vitality points according to their health risks and the activities they complete to meet their health goals.

(Dankie ePosduif)

Inhoud

 

Tuinwoonstel te huur

Brunette van Vuuren bedryf ‘n gastehuis, en verskaf altyd besondere diens, en billik daarby, aan die sinode wanneer dominees daar oorbly. Sy gaan uit haar pad vir ons. Brunnette plaas die volgende advertensie:

    'n Kompakte twee slaapkamer tuinwoonstel te huur @ R2000.00 per maand.  Baie veilig. In 4de laan Newtonpark. Onmiddellik beskikbaar.  Skakel Janetta by 041 3653934 om 7vm.

Inhoud

 

Nuut op ons sinodale foto-album

Kyk gerus na foto’s van die skool vir leerders met spesiale behoeftes te Cradock: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613370293093/.

Inhoud

 

Sinodale datums vir 2009

Die datumbeplanning vir Voortgesette Bedieningsopleiding, sinodale vergaderings, ringsitting e.s.m is gefinaliseer en gepubliseer. Besoek www.ngkok.co.za/datums.

Inhoud

 

Paralysed by Acts 2:38

A woman had just returned to her home from an evening of church services , when she was startled by an intruder. She caught the man in the act of robbing her home of its valuables and yelled: 'Stop! Acts 2:38!'  (Repent and be Baptized, in the name of Jesus Christ , so that your sins may be forgiven.)

    The burglar stopped in his tracks. The woman calmly called the police and explained what she had done.

    As the officer cuffed the man to take him in, he asked the burglar: 'Why did you just stand there? All the old lady did was yell a scripture to you.'

   'Scripture?' replied the burglar. 'She said she had an Ax and Two 38s!'

   Knowing Scripture can save your life - in more ways than one!

(Dankie Jaco Putter)

Inhoud

 

An old pastor lay dying…

He sent a message for a SARS agent and his lawyer to come to the hospital. When they arrived, they were ushered up to his room.

    As they entered the room, the pastor held out his hands and motioned for them to sit on each side of the bed.

    The pastor grasped their hands, sighed contentedly, smiled, and stared at the ceiling. For a time, no one said anything.

    Both the SARS agent and lawyer were touched and flattered that the old man would ask them to be with him during his final moments. They were also puzzled because the pastor had never given any indication that he particularly liked either one of them.
    Finally, the Lawyer asked, "Pastor, why did you ask the two of us to come here?"
    The old pastor mustered all his strength, then said weakly, "J*e*s*u*s died between two thieves, and that's how I want to go".

(Dankie Jaco Putter)

Inhoud

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud