Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 5  -  19 Februarie 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

Sinethemba : VGK en NGK Gemeentes bring hoop vir gestremde kinders

Wêreldbiddag vir Vroue

Hoe die NG Kerk betrokke kan wees by die Wêreldsokkerbekertoernooi in 2010

Bybel-Media Nuusbrief 3/2008

Afvalpapier: geleentheid vir ‘n ekstra geldjie

The Living Dead & The Living God : Oor voorvaderverering

Heartlines bied Hopeville op SABC2 aan

Hoë plek in Cope vir bekende kerkman

Leraars: Geleenthede vir VBO (Voortgesette Bedienings-Ontwikkeling)

NG Gemeente Rietfontein-Noord : Vakature vir Voltydse Jeugleraar

Roelof Nel: nuwe sendelinge in Zimbabwe

Nuut in ons sinodale foto-album

Sinodale datums vir 2009

Walter Brueggemann and the role of imagination in Biblical theology

Don’t mess with the old dogs

Pregnancy, Estrogen, and Women

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike foto’s asb aan my, dan plaas ek dit graag op ons blad.

 

Sinethemba : VGK en NGK Gemeentes bring hoop vir gestremde kinders

Ds Willem Botes, leraar van die NG Kerk Mthatha en die VGK Coligny vertel hierdie wonderlike verhaal:

Toe Mev. Felecia Twantwa die Sinethemba Sentrum vir Spesiale Vaardighede wat kinders met verstandelike gestremdheid help, in 2003 begin het, het sy besef dat sy al haar hoop en vertroue op God moet plaas.  Sy was bereid om alles – haar lewe en inkomste op te offer en slegs op God te vertrou om hierdie kinders te kan help.  Haar leuse het geword:  “Ons het hoop, God sal voorsien vir die kinders.”  (Die Xhosa woord “Sinethemba” beteken “Ons het hoop.”)

Aanvanklik het sy ’n huis gehuur in Ngqeleni in Transkei.  Toe die eienaar die huis verkoop, het die plaaslike hoofman 5 hektaar grond beskikbaar gestel waarop sy en die kinders die drie-kamer “Pienk huis” van sinkplate gebou het.

Dit was in 2006 tydens ’n Kerkraad vergadering van die NGK Mthatha gemeente, dat ek die eerste keer van Sinethemba gehoor het omdat die gemeente toe reeds hulp aan die projek gegee het.  Met ’n besoek daar, het die Here my oortuig om meer betrokke te raak en so is die samewerkingsprojek tussen die NGK Mthatha en die VGK Decoligny begin om vir hierdie kinders te help.

Na talle pogings om hulp van die Regering te kry, om vir hulle ’n ordentlike blyplek te bou, misluk het, is daar tydens ’n besoek van die Decoligny Ondersteuning Vennootskap (DOVE) in April 2007, besluit dat die twee gemeentes, saam met DOVE, die taak aanvaar om vir hulle ’n blyplek te bou.

Daar is baie gebid en ons het besef dat ons op God alleen ons vertroue en hoop moet plaas om hierdie groot taak aan te pak en deur te voer.  Die projek is bekendgemaak deur Decoligny se Gebedsbriewe wat weekliks per epos uitgestuur word.  Albei gemeentes het diep in hul finansiële kas gegrawe om die nodige fondse te begin bymekaarmaak.  Van oral, letterlik van oor die wêreld, het mense hul harte en beursies oopgemaak om die projek te ondersteun.  Bydraes het gewissel van R50.00 tot R100,000.00

Vanuit talle kante het praktiese hulp ingestroom: ’n Bouer bied sy dienste gratis aan, ’n argitek teken gratis die planne vir die gebou.  Mense gee voertuie om materiaal te vervoer, maatskappye gee reuse afslag op boumateriaal.  Lidmate van Mthatha en Decoligny gemeentes, lidmate van ondersteuners gemeentes, studente van die Transkei Werkers Aksie (TWA) van die Universiteit van Stellenbosch, gee hulleself en hul tyd om te kom help met die bouwerk.  So kan baie stories vertel word van hulp wat gegee is om Sinethemba huis te bou. 

Gedurende die Maart vakansie van 2008 word die fondamente gegooi en uitgebou en die vloer van 510 vk. m. word binne 5 dae gegooi. 

Gedurende 10 dae van die Junie – Julie 2008 vakansie, word die mure gebou en ’n deel van die dak opgesit  deur ’n groep van 121 vrywilligers.  Behalwe die bou van die huis, is die terrein omhein en ’n vrugteboord aangelê, waar daar ook tuin gemaak sal word vir groenteverbouing deur die kinders.

Gedurende die September 2008 vakansie word verder gewerk: plafonne word geslaan en werk aan die binnehof word gedoen.

Vrywilligers het weer kom werk in Oktober 2008 om die gebou te verf, terwyl ander gehelp het met die elektrisiteit asook ablusie geriewe.

Met God se hulp en genade, word die gebou so ver voltooi dat die kinders na die opening van die gebou op 8 November 2008, kon intrek in hul eie nuwe huis.  Die gebou beslaan ’n totaal van 690 vk. m. wat bestaan uit slaapsale vir seuns en dogters, slaapkwartiere vir personeel, ablusie geriewe, ’n kombuis, eetsaal, klaskamers, kantoor en vertoonkamer vir hul kralewerk.

Die gebou maak voorsiening vir 52 verstandelik gestemde kinders, waarvan ’n paar ook fisies gestremd is.  Hier kan hulle nou met groot liefde en geduld basiese geletterdheid geleer word.  Verder word hulle praktiese vaardighede soos tuinbou en die versorging van diere geleer.  Die Here het hulle geseën met besonderse vermoëns om kralewerk te doen wat verkoop word vir fondse om kos en ander benodigdhede aan te koop.

Ons beplan om binnekort ’n Borg ’n Kind Projek te loods om die geringe bydraes wat die families gee, aan te vul, sodat daar voldoende fondse kan wees om die daaglikse uitgawes te kan dek.

Hierdie gesamentlike projek tussen die gemeentes en vrywilligers het ons meer van God geleer; ons het geleer wat hoop en vertroue op God is, ons het meer van mekaar geleer, ons het op ’n praktiese manier geleer om saam te werk en ons het geleer om God te dank vir wat ons alles in die lewe het.

Die twee gemeentes, NGK Mthatha en VGK Decoligny reik saam uit na kinders in die gemeenskap wat dikwels weggegooi word deur hul families omdat hulle verstandelik gestremd is.  Vanuit hierdie gesamentlike projek tussen die twee gemeentes, het die projek gegroei tot ’n gemeenskap projek, waarby die Transkei Primêre Skool, asook verskeie organisasies van Mthatha, nou betrokke geraak het.

Met hierdie samewerkingsooreenkoms tussen die NGK Mthatha en die VGK Decoligny, ten opsigte van Sinethemba, glo ons dat ons doen wat die Here van ons verwag, naamlik om gesamentlik in Sy Naam uit te reik na ander en Hom so te verheerlik.

Julle kan ook na foto’s van hierdie projek kyk deur die verhaal op ons webblad te lees.

Inhoud

 

Wêreldbiddag vir Vroue

Wêreldbiddag vir vroue vind plaas op Vrydag 6 Maart 2009 en die tema is:  In Christus is daar baie lede met slegs een liggaam.  Hierdie jaar word daar gefokus op die vroue van Papua New Guinea.

    Meer informasie is by die sinodale kantoor beskikbaar. Skakel Nellie Westraadt by 041 365-3159.

Inhoud

 

Hoe die NG Kerk betrokke kan wees by die Wêreldsokkerbekertoernooi in 2010

Ds Willie van der Merwe, van die Algemene Sinodale Taakspan vir Diensgetuienis, skryf die volgende:

1.   INLEIDING

Daar heers oral groot verwagtings van die 2010 FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi wat vanaf 11 Junie - 11 Julie 2010 in Suid-Afrika gespeel word.  Die toernooi is so beplan dat daar in feitlik al die provinsies van Suid-Afrika wedstryde gespeel gaan word.  Dit word selfs verwag dat daar ‘n oorspoeleffek na die buurlande kan wees aangesien mense ook die toerisme aantreklikhede van daardie lande sal wil insluit in hulle besoek aan Suid-Afrika.

    Een van die verwagtings is ‘n groot toestroming van mense: Spelers en hulle ondersteuningspersoneel, sokkergeesdriftiges en mediapersoneel.  Oral in die land is groot voorbereidings aan die gang om almal te kan vervoer en te kan huisves. Naas die verwagte ekonomiese voordele van die sokkertoernooi is die ervaring van vorige toernooie egter dat daar ook negatiewe aspekte is.  Dit kan verwag word dat prostitusie en kinderprostitusie asook ander misdaad kan toeneem.

    Vir die kerk bied dit ‘n wonderlike geleentheid om die evangelie van Jesus Christus te verkondig en Sy liefde en omgee aan baie mense te bedien.  Die Algemene Sinode (2007) het die Algemene Diensgroep vir Diens en Getuienis versoek om riglyne aan gemeentes, ringe en sinodes te voorsien hoe die kerk by die WB 2010 sokkertoernooi betrokke kan wees.

2.   DIE AARD VAN DIE TOERNOOI

Dit is belangrik om te onthou dat FIFA die eienaar van die toernooi is en hierdie organisasie bepaal die raamwerk waarvolgens die toernooi aangebied word.  Dit is nou reeds duidelik dat FIFA streng reëls het oor aktiwiteite wat naby rondom die wedstrydstadions en die punte waar die TV uitsendings gesien kan word, kan plaasvind.  Dit kan het ‘n beperkende uitwerking hê op die programme wat die kerk beplan asook op die manier waarop die planne uitgevoer kan word.

    Daar is ’n wye netwerk van komitees en strukture betrokke by die bepaning van die gebeurtenis byvoorbeeld:  ‘n Nasionale reëlingskomitee wat saam met FIFA die toernooi beplan en die reëlings koördineer.  Dan is daar is verskillende sektore ook komitees en beplanningsgroepe byvoorbeeld in Staatsdepartemente soos Vervoer, SA Polisiedienste, Maatskaplike Ontwikkeling, ens.  Naas die nasionale komitee is daar ook provinsiale en plaaslike komitees.  Vanweë die aard van die toernooi is die organisering en koördinering ‘n baie komplekse netwerk.

    Dit blyk dat daar nie ‘n nasionale, oorkoepelende netwerk of forum is wat die Godsdienssektor of kerke se belange behartig nie.  Kerke het of hulle eie komitees of is deel van ekumeniese netwerke.  Die enigste nasionale forum is die South African Sports Coalition (SASCOL) wat vanuit ‘n kantoor op Stellenbosch bedryf word.    

3.   NASIONALE PROJEKTE

Nasionale Kerklike Projekte

Die Algemene Diensgroep vir Diens en Getuienis het om verskeie redes geoordeel dat dit nie sinvol is om ‘n nasionale projek waarby al die sinodes en gemeentes inskakel, te beplan nie, maar dat projekte eerder op sinodale en plaaslike vlak beplan behoort te word.  Daar is reeds sinodes wat taakspanne in die verband begin het.  Die rol van die ADD is om inligting van nasionale komitees en beplanning aan sinodes te voorsien.

SASCOL Projekte

Die South African Sports Coalition (SASCOL) beplan verskeie projekte om kinders en jongmense deur middel van sokkerafrigting en sokkertoernooie te bereik.  Hulle is tans besig met opleidingsessies landwyd om gemeenteleiers en kerke in te lig en voor te berei vir hierdie projekte.  Inligting hieroor is reeds met die instemming van die ADD kantoor deur SASCOL se kantoor aan sinodes gestuur.  Ons wil gemeentes aanmoedig om hierdie sessies te probeer bywoon om sodoende ’n indruk te kan kry hoe om SASCOL se projekte in te skakel. 

    Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie (Algemene Sinodale verband) word deur ds Victor Pillay by SASCOL verteenwoordig en ds Tinus Grobler is die sekundus.  Mev Sandra Jordaan van die SASCOL kantoor is veral gemoeid om met die NG Kerk te skakel.  Haar kontakbesonderhede is: +27 (0) 21 8874197, sandjor@mweb.co.za

Verdere inligting oor SASCOL projekte is beskikbaar op die volgende webblaaie:

www.iscislt.com  /   www.alict.org  /   www.ubabalo2010.com  /   www.thekidsgames.com  /   www.scas.co.za

Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap beplan ook ‘n nasionale projek wat die verspreiding van Bybels en literatuur behels.  Meer besonderhede van hierdie projek is by die Bybelgenootskap beskikbaar.

4.   PLAASLIKE PROJEKTE

Gemeentes word aangemoedig om plaaslik by ekumeniese netwerke wat reeds mag bestaan in te skakel of indien daar nie sulke netwerke is, leiding te neem om daarmee te begin.  Dit kan ook goed wees om by die plaaslike owerheid vas te stel watter komitees daar reeds is.  In sommige plaaslike owerhede is daar reeds komitees wat graag die godsdienssektor wil betrek.

Moontlike projekte op plaaslike vlak kan wees

Dienslewering soos inligtingssentrums wat besoekers help met ‘n verskeidenheid van sake soos waar kerke beskikbaar is, maatskaplike werkers, gesondheidsdienste, ensovoorts.

Evangelisasieprojekte soos literatuurverspreiding, persoon-tot-persoon evangelisasie, koffiekroeë, spesiale multikuturele eredienste, gebedsveldtogte, ensovoorts.

Omgee-aksies soos uitreike na kinders op straat, sekswerkers, bedelaars, ensovoorts.

    Oos-Kapenaars is ook bevoorreg om dr Mike Muller te hê wat ons direkte skakelpersoon met hierdie projek is. Mike het reeds alle ringe besoek en die nodige informasie gedeel.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 3/2008

Bybel-Media vereer Malan Nel

A Faithful Witness – essays in honour of Malan Nel. Met dié boek onder die redaksie van prof Hennie Pieterse en dr Christo Thesnaar, het Bybel-Media pas vir prof Malan Nel vereer vir sy jare lange bydrae tot die kerk en teologie in Suid-Afrika. Die boek word gekenmerk deur kort, kragtige bydraes deur vooraanstaande Suid-Afrikaanse en internasionale teoloë. Die stem van enkele minder bekende jong Suid-Afrikaanse teoloë word ook gehoor. Lees meer hieroor op www.bybelmedia.co.za.

Die boek is vir so min as R150-00 eksklusief by Bybel-Media beskikbaar.

Wen 'n boekprys in die jongste Kerkbode: 20 Februarie

*  Wen 'n boekprys! Die eerste ses lesers wat hulle naam pos of e-pos, wen elk 'n kopie van Die Groot Avontuur van Leon Rousseau (wenner van die beste nie-fiksie-prys van Naspers in 2007).

Rousseau skryf boeiend oor Charles Darwin se betekenis en nalatenskap vir gelowiges in: Evolusieteorie bly oop vir nuwe insigte. Darwin - wat vandeesmaand 200 jaar gelede op 12 Februarie 1809 gebore is, se evolusieteorie het al vir talle heftige debatte in die Christelike kerk gesorg.

Lees verder in Kerkbode

*   Teologiese fakulteite gereed vir nuwe jaar. Die Bybel as ononderhandelbare vertrekpunt, maar met inagneming van God se onbegryplike misterie. Dít is min of meer die gees waarin die drie teologiese fakulteite waar NG Kerkpredikante opgelei word hulle akademiese jaar geopen het.

*   Is die kerk gerat vir 2010? Die Wêreldbeker-sokkertoernooi 2010 bied die grootste geleentheid ooit vir die kerk in Suid-Afrika en Afrika. Is die kerk gerat hiervoor?

*   Leraar en gade: twee vir die prys van een? Ons verwag dit nie van gemeentelede nie, hoekom van die eggenote van ’n predikant verwag om leiding in die gemeente te neem?

*   Lees dit alles en nog meer in die nuutste Kerkbode vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense.

LIG – jóú Afrikaanse Christelike gesinstydskrif: Maart 2009

LIG het pas verneem dat dit een van die voorste tydskrifte was op die ABC-sirkulasiesyfers verlede jaar (die amptelike sirkulasiestandaard vir adverteerders). Het jy al jou LIG gekoop?

*   Lindie van Eeden gaan die lewe ligvoets, biddend en gelowig tegemoet en Liezel van der Westhuizen borrel behoorlik oor haar nuwe beroep as aanbieder van die Idols-reeks op M-Net. LIGopgewek, op en top, oopkop!

*   Vir die gesinne: Lees oor tienerswangerskappe, kinders se verslawings, die kind wat blý vergeet en witbroodjie en swartskaap wat maar ewe swaar kry.

*   Lees ook oor hoe om in 'n krisis op te tree, die waarheid oor vitamiene, vroue in die kloue van kuberseks en ontnugterde gelowiges wat al hoe meer hulle rug op die kerk draai.

Kruisgewys

Die Februarie-uitgawe van Kruisgewys is propvol interessante artikels wat op bedieningsontwikkeling fokus.

Noudat die A-Z-beleid vir die bediening 'n werklikheid word, wil dié uitgawe help vreugde bring en moed gee vir die bediening. Dit bevat lusmakertjies van die talle kursusse vir verdere bedieningsontwikkeling wat by die drie teologiese fakulteite geloop kan word.

Aan elke predikant (Hervormde Kerk en Afrikaanse VGK-gemeentes ingesluit) is ’n eksemplaar van Kruisgewys met inligtingspamflette oor VBO-kursusse na sy of haar kerkkantooradres gepos. Dis vir Bybel-Media 'n voorreg om saam met die Gemeentedienste-Netwerk (GDN) só direk by die voortgesette ontwikkeling van kerk­leiers betrokke te wees.

As die pos te stadig is, besoek Bybel-Media se tuisblad www.bybelmedia.co.za en laai ’n kopie daar af!

Woema vir die bediening!
Ons sluit ’n lusmakertjie by hierdie uitgawe van Kruisgewys in. Dis ’n kort animasie-CD oor die nuwe Rimpelsprogram vir gemeenteleiers. Laasgenoemde is niks minder as ’n gereedskapskissie om predikante te help om hoë dosisse energie in hulle bediening te sit.

Wat is die Rimpelsprogram?

*   Die program is ontwikkel vir predikante, deur predikante. (In eenvoudige taal, vir moeë karperde, deur moeë karperde.)

*   Dit dek alle fasette van die bediening.

*   Dit verskaf praktiese prosesse en bedieningsgereedskap.

*   Die belangrikste hiervan is: Dit help lidmate bemagtig, sodat hulle sáám aan die gemeente-kar trek.

*   Dit gee toegang tot preke met grafiese aanbieding.

*   Die gebruiker kwalifiseer ook om aansienlike afslag op die jongste geestelike boeke, CD’s en DVD’s te kry. Ens, ens.

Vet pret

Die kort animasie-CD sal jou ’n vinnige oorsig oor die hele Rimpelsprogram gee. Die CD duur skaars vyf minute en is super koel, volgens mense wat dit reeds gesien het. Dit word vergesel van 'n 24-bladsy-handleiding. Vergewis jouself van die inhoud van die Rimpelsprogram.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

*  Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za.

*   Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za.

Groete uit 'n pragtige Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

Afvalpapier: geleentheid vir ‘n ekstra geldjie

Daar vloei ‘n stroom papier uit feitlik elke huishouding. Van koerante tot melkkartonne, van posadvertensies tot gratis tydskrifte en gemeenskapskoerante.

    Hierdie afvalpapier het waarde. Het julle al ooit daaraan gedink om ‘n houer (sommer ‘n grote) by die kerk te plaas waar lidmate hul afvalpapier kan plaas. Mens reël dan met die maatskappy in jou omgewing (daar is waarskynlik een) wat afvalpapier versamel vir hergebruik. “Dit”, sê Chrisna van der Merwe van Communitas in Stellenbosch, “bring ‘n ekstra geldjie in wat mens op baie maniere kan gebruik”.  In Communitas (voorheen Buvton) se geval bring personeel afvalpapier van die huis af, en gaan die kantoor se afvalpapier ook in die houer. Met dié ekstra geldjie word blomme by geleentheid gekoop, of selfs ‘n koffiemasjien. En wat nog alles.

    Dit klink na ‘n blink plan vir gemeentes!  Herwinning van papier is goed vir die omgewing.  Die evangelie in groen.

Inhoud

 

The Living Dead & The Living God : Oor voorvaderverering

African Enterprise Leadership Training Centre bied ‘n besondere konsultasie onder leiding van prof Klaus Nürnberger aan - van 31  Maart tot 2 April 2009, koste R650:

Ancestor veneration, belief in spirits and traditional approaches to healing play a significant but often unacknowledged role in African churches. In an important recent book, Professor Klaus Nürnberger, one of South Africa’s leading theologians, argues that, ‘because such beliefs are usually hidden or repressed, they are causing agonies of conscience and theological confusion among lay members and church leaders alike.’ AELTC is pleased to host this three day consultation, led by Professor Nürnberger, in which participants will together seek means and principles by which the church can make clear distinctions between Christianity, African traditional religion, and culture, while at the same time developing a faithful African Christianity. The cost of this course is R650.00 (including accommodation and meals) or R350.00 for day participants (including meals and refreshments). Early registration is essential.

Inhoud

 

Heartlines bied Hopeville op SABC2 aan

Vanaf 3 Maart vertoon Heartlines weer oor ’n tydperk van ses weke 'n reeks, Hopeville, wat verskillende waardes dra. Dit word vertoon op SABC 2 om 19:30 saans. In aansluiting hierby, gaan preeksketse vir ses Sondae uitgewerk word. Ook gaan hulle Bybelstudie oor Nehemia (wat opgestel is vir onder andere kleingroepe om saam met hierdie reeks te loop), en wat tans net in Engels gepubliseer is, elektronies in Afrikaans beskikbaar gestel word. Vir navrae, kontak Chris Jones 021 808 3624.

(Met dank vir die informasie aan Vrydagnuus, e-nuusblad van die NGK Wes- en Suid-Kaap.)

 

Hoë plek in Cope vir bekende kerkman

Burger, 18/02/2009

NEELS JACKSON ; Pretoria. – Eerw. Mvume Dandala, een van die mees gerespekteerde kerkleiers in Suid-Afrika, gaan die kansel vir ‘n leiersrol in Cope verruil. Dandala was vroeë r leier van die Metodistekerk in Suid-Afrika en president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, voordat hy die afgelope vyf jaar in Nairobi gewerk het as hoofsekretaris van die All African Conference of Churches. Hy het pas na Suid-Afrika teruggekeer en dit was nog nie duidelik watter rol hy hier sou speel nie. Een van die moontlikhede waaroor onderhandel is, is dat hy ‘n teologiedosent aan die Universiteit van Pretoria sou word. ‘n Bron het gister bevestig hy is deur Cope genader om by hulle aan te sluit “in ‘n kernrol as leier, moontlik presidentskandidaat” . Dandala het blykbaar reeds uit al sy kerklike poste bedank en by Cope aangesluit. Met dié stap volg hy in die voetspore van biskop Stanley Mogoba, sy voorganger as leier van die Metodistekerk, wat die kansel vir die politiek verruil het. – Neels Jackson

Inhoud

 

Leraars: Geleenthede vir VBO (Voortgesette Bedienings-Ontwikkeling)

In die onmiddellike toekoms vind die volgende twee VBO-geleenthede vir predikante in Port Elizabeth plaas:

*  VBO-Week 1 - Prof Jurgens Hendriks oor Missionêre Gemeentes en dr Roelf Opperman oor die Induksie-proses:

    http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/Brosjure_VBO_Week_1-2009.pdf

*  Opleiding vir leraars om die lidmaatbemagtigingkursus rondom prediking en pastoraat aan te bied:

    http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/Brosjure_Toerusting_Opleiers_Pred-Past_Maart_2009.pdf

Inhoud

 

NG Gemeente Rietfontein-Noord : Vakature vir Voltydse Jeugleraar

Rietfontein-Noord is ’n voor-stedelike gemeente in Pretoria.  Die lidmaattal bestaan uit 322 doop- en 1108 belydende lidmate.  Die geskikte kandidaat sal vir ’n termyn van 3 jaar aangestel word.

PROFIEL:

Die geskikte kandidaat is ’n geordende leraar met ‘n passie en ’n gawe om kinders en jongmense te bedien.  Hy/sy werk maklik in spanverband saam en beskik oor die vermoë om die Evangelie kreatief en dinamies in die idioom van jong mense aan te bied.  Verkieslik sal die ideale kandidaat nie ouer as 30 jaar wees nie.

VERANTWOORDELIKHEDE:

Ons verwag dat die jeugleraar verantwoordelikheid sal aanvaar vir die:

*  Skoolgaande jeug d.m.v. kinderkerk, jeugdiens en vakansieprogramme

*  Pastorale versorging van kinders in gesinsverband;

*  Na-skoolse jongmense

*  Jong-getroudes en enkellopendes

VERGOEDING:

Vergoeding volgens Sinodale riglyne en word op ’n totale koste tot die gemeente, benader.  Behuisingsvoordeel word ingesluit.

AANSOEKE:

Persone wat op hierdie uitnodiging wil reageer kan die voorgeskrewe aansoekvorm aanvra.  Die vorm, vergesel van ‘n CV van hoogstens 2 bladsye, moet teruggestuur word na:

     24ste Laan 800, Rietfontein, 0084;  berdine@ngkrn.co.za;   Faks: 086 6226425

Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en psigometriese toetse.

SLUITINGSDATUM:  20 Maart 2009

NAVRAE:

Kerkkantoor:                Berdine Spangenberg   Tel. (012) 3313253 of  072 2064509

Diensverhoudinge:        Sonia Pienaar               Tel. (012) 3322740

Leraar:                         Francois Naude                        Tel. 084 8608000

Inhoud

 

Roelof Nel: nuwe sendelinge in Zimbabwe

Marlene Malan, Rapport 15 Februarie 2009:

Veertig rand. Dis wat die Shona-teologiedosent van die sendingstasie en teologieskool Morgenster naby Mavingo in Zimbabwe elke maand huis toe neem.

Sy doktorsgraad, wat hy onlangs aan die Universiteit van Stellenbosch (US) verwerf het, beteken geldelik byna niks.

Die skool se sekretaresse verdien vier keer minder – maandeliks ’n bedrag gelykstaande aan net R10.

Ds. Roelof Nel (25), wat onlangs aan die Universiteit van Stellenbosch (US) afgestudeer het en nou die Nuwe Testament by Morgenster doseer, het op 11 Januarie in sy Zimbabwiese Mazda-stasiewa die pad uit sy tuisdorp, Somerset-Wes, hierheen gevat.

Die reis was vier dae lank, hy het drie uur lank by die Beitbrug-grenspos deurgebring en dit het hom Z$ 44 miljard (sowat R1 176,13) gekos om sy skootrekenaar in te voer.

Die stasiewa was volgepak met voorraad wat die NG Kerk gestuur het: handdoeke, gasbottels, petrolkanne, flitse, watersuiweringstablette, mediese voorraad, duursame klere, blikkieskos “en die orige spasie is die laaste dag gevul met kruideniersware en brode”.

Nel, wat tuisgaan by die prinsipaal van die kollege, ds. Henry Murray, en sy vrou, Susan, sê ná drie weke pas hy aan en hy het al selfs die “cholera-handskud” aangeleer.

“Dis ’n groet waar albei mense net vlugtig die buitekant van hul onder-arms aan mekaar laat raak.”

Morgenster lê halfpad tussen Beitbrug en Harare, sê Nel.

“Dis omring deur asemrowende groen valleie en granietkoppies so ver die oog kan sien.”

Die sendingstasie is in 1891 opgerig en daar is ’n opleidingskollege van die Reformed Church in Zimbabwe. Dit is ’n kollege wat die afgelope 75 jaar ontwikkel het tot ’n opleidingsentrum vir kerkleiers van Zimbabwe.

Daar is ’n hospitaal, wat ook verpleegsters oplei, ’n oogkliniek, ’n skool vir dowes en ’n hoër en laer skool.

Die stasie word ook gesteun deur die Wes-Kaapse NG Kerk en die Gereformeerde Zendingbond van Nederland.

“Daagliks besef ek die verskriklike swaarkry van mense te midde van ’n uitmergelende hongersnood en armoede.”

Dit was ’n moeilike besluit om te kom, sê hy.

Nel sê sy hele lewe het verander.

“Toe ek my twee jaar gelede uit die studenteraadsverkiesing onttrek het as voorsitterskandidaat om meer op die teologie te fokus, het ek mense teleurgestel. Ek het dit gedoen omdat ek iets groter gesoek het waarvoor ek my lewe kan gee. Ek dink ek het nou in die regte rigting begin stap.

“Ek het gekom om te leer van die kerke in Afrika, spesifiek Zimbabwe.

“Die kerke hier is die laaste jare deur ongelooflike swaarkry gevorm. Ek is oorweldig deur die besef dat die hele wêreld se kerke tans vir die land bid.

“Ek het die kans om iets daadwerkliks te doen. Hoe sê ’n mens nee hiervoor?”

Dis die “rou werklikheid van hongersnood en armoede wat so swaar is. Toe die sekretaresse haar R10-salarisstrokie ontvang, het sy net gesê ‘I am going to die’.

“Maar net daarna het die personeelvergadering oorgegaan in ’n gebedsessie van lofprysing en danksegging vir die manier waarop oorlewing moontlik gemaak word.

“Van die studente se kwalifikasies wissel van onderwysdiplomas tot een met ’n honneursgraad in toegepaste wiskunde.

“Die klasdrag is formeel. Hulle kom met dasse en baadjies klas toe. Dit breek my hart dat sulke mense nie genoeg het om te eet nie.”

Wanneer Nel preek, word dit in Shona getolk.

“Daagliks stap ek klas toe tussen ’n trop beeste deur; smiddae tussen die bobbejane deur.

“Ons eet wat aan die bome groei en ons leef volgens die ritme van die natuur.”

Inhoud

 

Nuut in ons sinodale foto-album

Die Angus Buchan gebedsbyeenkoms op Uitenhage:   http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613442415714/

Foto’s van die Vukasebenge-Skuiling te Cradock:         http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613478207106/

Skool vir leerders met spesiale behoeftes te Cradock:  http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613370293093/.

Inhoud

 

Sinodale datums vir 2009

Die datumbeplanning vir Voortgesette Bedieningsopleiding, sinodale vergaderings, ringsitting e.s.m. is gefinaliseer en gepubliseer. Besoek www.ngkok.co.za/datums.

   Die verkiesingsdatum van 22 April gaan waarskynlik ons padberade beïnvloed, maar ons sal weer daaroor kommunikeer.

Inhoud

 

Walter Brueggemann and the role of imagination in Biblical theology

Walter Brueggemann is Professor of Old Testament at Columbia Theological Seminary, Decatur, Georgia. This is a college for theological studies in the Presbyterian Church in the USA.

    His primary concern is the interpretation of Scripture for the business of preaching and understanding of Christian faith for the church community. He sees this as urgent for present-day Christians who find themselves in a bewildering atmosphere of materialism and scientific secularism that puts enormous pressure on their inherited faith. A common reaction to this predicament has been either to adopt an unquestioning attitude to Scripture which he associates with fundamentalism, or to accept the objective, analytical approach, discarding in the text anything that does not yield to a rational understanding of faith and theology. He acknowledges the work of Biblical scholars in historical and literary criticism, which has enormously enlarged our understanding of the context and language of holy writ, but questions if it meets the everyday experience of people today. Brueggemann offers a way of reading Scripture that links it rather with human experience – not directly, but through the imaginative interpretation of Biblical metaphors, myths and symbols which were the natural form of expression of the biblical writers. He sees the main object of faith that is grounded in Scripture as the transformation of human life, and this, he thinks, is not achieved by expounding doctrine or ethics or by historical criticism. These do not change people. It is in the telling of stories, in vivid images and analogies, that human imagination is stirred to receive the word of God in Scripture.

Validity of imagination in Biblical study

How valid is this approach to Biblical study? Traditionally there has been no place for the open recognition of imagination in theological writings, since it was seen as subjective fantasy, and unworthy of serious rational thought. However, we are seeing a general disenchantment with scientific method which in spite of its many practical benefits has failed to bring about a saner, more compassionate world. The value of imagination as a guide to reality is being increasingly explored in theological studies, and Brueggemann is one of the many scholars contributing to what is called a post-modern approach, a feeling after a more open, less dogmatic view of Christian faith that resonates with the turbulent world in which we live.

    A book entitled Faith, Theology and Imagination was written in 1987 by Professor John McIntyre. He is a highly rational and rigorous thinker who yet recognizes the importance of an imaginative approach to the Bible and theology. He acknowledges his debt to the Victorian writer George MacDonald who identifies imagination as a faculty which creates new thought forms which come to a person from beyond himself, as given to him. “Life has within it large areas of uncertainty”, MacDonald says, “and in them a wise imagination, which is the presence of the Spirit of God, is the best guide that a man or woman can have.”

    McIntyre sees the ubiquity of imagination in Jesus’ life and teaching, in the parables and stories, in the Church’s worship and personal devotion, in meditation and use of images. He deplores the wholesale destruction of images and stained glass windows by Puritans at the time of the Reformation, and considers that much was lost. I think the Church today is recovering a sense of beauty in imagery as an aid to worship, and is less worried about the risk of idolatry, at least in this respect.

Cf. Michelangelo’s painting “The creation of Adam”. We may ponder the significance of God’s finger reaching out to Adam. What does it say about the gift of life and Spirit, the possibility of communication between God and mankind? C. S. Lewis said that MacDonald “baptized his imagination” and quotes MacDonald as saying “imagination is the light lit within us by God Himself through His Spirit”.

    Brueggemann’s own definition says: “Imagination clearly means in evangelical terms the capacity to think beyond our taken-for-granted world to a world that is promised of God.” Here is a story from the Gospel by way of illustration: Luke 13:10-17.

    Brueggemann quotes the passage as an example of the alternative way of seeing which Jesus demonstrated as against the closed system of conventional morality. He points out that the Christian Gospel is a counter to the established view that is widely accepted as objectively real. Jesus calls the woman “a daughter of Abraham”, as indeed are her critics, one in whose body the promises of God are powerfully at work. In her social standing she is considered a cripple and worthless – a role that she has come to accept herself. Jesus renames her and she accepts his counter verdict. “She stood up straight and began to praise God.” The transformation is immediate and goes beyond the physical healing to her new sense of identity – a change that we can recognize in people who suddenly realise their value as children of God, or “see” life from a new perspective.

    Brueggemann describes the counter world of evangelical imagination with its contrast to the present world outlook of materialism, prejudice and power politics, its attitudes rooted in our fearful protectiveness. He insists that we take seriously what the Bible teaches about the origin and purpose of the human person made in God’s image, about the world He has created, and about the Church as a people fully in communion with Himself. He calls this “the imaginative Or”, the imagined alternative to present day accepted values and outlook. How can this be encouraged?

Faith, he sees is a matter of memory – remembering God’s deliverance in the past as the Jews remember the Exodus, as Christians remember Christ’s life, death and resurrection: and of hope in the future rooted in the promises of God. Memory and hope reinforce the present and give us stability in the face of threatening circumstances. We may note the words of Jesus at the last supper: “Do this, remembering me.” Our re-enactment at Communion brings to mind His life and Passion and unites us with him as a living presence. And His words “Let not your hearts be troubled” give us hope for the future. Memory and hope transform the present, make a difference to our attitude and outlook. This is transformation. This is how Brueggemann sees Scripture impinging on our present day experience and our faith. He calls Scripture a form of drama, where characters interact with God and one another, as our life does today. The drama of Scripture is a counter-drama opposed to the worldly drama of contemporary life.

Inside the counter-drama

What is it like inside this counter-drama? He urges that we take the Bible as “the live word of God”, the record of His dealings with His people, in all its problematic character, not trimming the text to suit our modern sensibilities. We are to see that the writers tell their experience in stories, metaphors and images, and are to receive the message in all its strangeness and “impossibility”. We are to recognize that knowledge is not always conveyed in rational statements, but comes across in poetry and story, myth and symbol, parable and analogy. Brueggemann points out that Jewish writing can be paradoxical, ironic, contradictory and scandalous, and to edit the text to suit our rational, modern way of thinking leaves it distorted and emaciated.

    What resources have we to read the Bible that go beyond the pedestrian use of 21st century rationality? He suggests that we each have a zone of imagination which can be nurtured to supplement and enrich our understanding. This is most clearly used in our appreciation of the arts – of poetry, music, drama and art. Evangelical imagination is the faculty of seeing beyond our ordinary humdrum existence to the life of the Kingdom of God, promised in the Covenant and demonstrated by Jesus.

Faith as drama

Brueggemann develops his view of faith as drama by seeing it not as a set of creedal statements, but an evolving experience in relationship with God and other people. Biblical writing, he says, is always a dialogue. For instance the Psalms are never a monologue, but always an engagement with God, a personal encounter. This is a fluid and constantly changing, developing situation in response to life’s events and experiences. With this in mind the reader becomes involved in the play and participates in the text in an imaginative interaction which brings about a change in outlook. He suggests that we put aside critical questions such as “How can this happen?” and the need to fit the text into our pre-existent doctrinal assumptions, and take it as it stands.

Karl Barth describes God as the “wholly other”, beyond human understanding. Brueggemann points out that in conventional interpretation the accent has been on the “wholly”, stressing His sovereignty, the contrast and discontinuity with humankind. He suggests that when the accent is placed on “other” there enters the possibility of a dialogue, an interaction which is highly fruitful in transforming the human person. It is our faith that God the Holy Spirit is alive and active in the world, and so the Bible, discerned in the light given by Him can afford us guidance, not least by furnishing our imagination in ways not susceptible to our human reason alone. Cf. Psalm 77: this is a psalm of lament which illustrates the transformation when the psalmist turns from preoccupation with himself to God.

    vv.1-6 show the speaker pouring out his distress. He is totally preoccupied with his own suffering, and his complaint is flung at God.

In vv.7-9 he clearly thinks he deserves better of God and can’t understand why this misfortune has come upon him. It is the classic reaction of a conventional believer who asks “Why should this happen to me? I’ve done nothing to deserve it.”

    V.10 is the crucial turn in the psalm. Brueggemann says the speaker looks both ways – back to the “I” statements of vv. 1-6 and forward to vv.11-end: back to the loss of previous faith, but with the chink of hope to the opening of a deeper, more mature trust. It is, he says, a risky, dark place where we may either go back to loss and despair and get stuck there, or move forward, uncertain whether we are right or wrong.

    V.10 leaves the issue unresolved. It means leaving behind old certainties. These were wrongly based on a misguided notion of the nature of God. The dramatic move concerns the abandonment of self as the prime focus, for the divine Other who is not constrained by our self-centred expectations, the God who acts in freedom. It is a crucial move for Biblical faith. The move from v.10 is hazardous for any of us. It is beyond reason, beyond our natural inclination for self-preservation. The psalmist takes the step, recognizing the free “Thou” as the origin of all life. And we recall the words of Jesus on the same theme: “Whoever saves his life will lose it: but the one who loses his life for my sake will gain it.” (Mk.5:35)

    At the heart of this is a question about the nature of God – the domesticated God of conventional religion, or the free, unpredictable God who works wonders in the human soul. In the end of Ps. 77 nothing has been resolved, but everything has been put in a new context of God’s freedom and incomparability. In the critical moment of v.10 there is an inner change of outlook, a remembering of God’s deeds in the past providing hope for the future. This critical point of transformation puts a whole new complexion on present events. There may be no change in the events themselves – but the change takes place in the psalmist’s attitude. He knows that there is a reality beyond the present circumstances, that as it is written in Ephes.3:20 “God is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine.” He has the freedom to go beyond the rational expectations of human thought.

The impossible possibility

Brueggemann calls this the impossible possibility. A similar juxtaposition of the possibility of God confronting the impossibility of human reasoning is seen in the story of Abraham and Sarah. You remember how Abraham entertained three strangers – collectively identified as the Lord and depicted in Rublev’s ikon of the Trinity. The Lord said to Abraham, “Where is Sarah your wife? I will surely return to you in the spring and Sarah your wife shall have a son.” And Sarah was listening at the tent door behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age … so Sarah laughed, saying, “After I have grown old, and my husband is old, shall I have pleasure?” The Lord said to Abraham, “Why did Sarah laugh and say, ‘Shall I indeed have a child, now that I am old?’ Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you in the spring, and Sarah shall have a son.”

    Sarah’s laugh represents the normal disbelief of a rational person. The promise of a son represents God’s “impossible possibility” that is His freedom to go beyond human expectations: v.14 “Is anything impossible for Jahweh?”

    The question asks whether the power of God is contained in the bounds of worldly possibility. Brueggemann says that question, put concretely, even scandalously – is the question that the Abraham tradition has unleashed on Biblical faith. It is a question that asks about the freedom of God to go beyond conventional definitions of reality, and beyond the control of modern man. Faith that is reliance upon the freedom of God against the assumptions of human reason makes things possible that the world defines as impossible, and brings about transformation in the human spirit that strengthens and renews a person’s life, moving him on to a deeper, more creative faith.

A personal postscript

The faith tradition of Abraham persists throughout the Bible in spite of the extreme challenge of worldly values. Jesus worked within that tradition to the last desperate days of His Passion, and promised no less a challenge to His followers. Given His relationship with God and His obedience to his mission, the life of Jesus was entirely rational, terrifyingly so. He was entirely consistent with Himself. His teaching appealed to the common sense of his hearers. For instance, “Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock …” (Matt.7:24) So, to use our imagination in interpreting Scripture does not mean that we abandon our reason – only that we are true to the first principles of the faith that we profess, imaginatively construed; and that we entertain the impossible possibility of the coming Kingdom of God.

Bibliography

John McIntyre. Faith, theology and imagination. Handsel Press, 1987

Walter Brueggemann. Texts under negotiation. The Bible and postmodern imagination. Minneapolis, 1993

The psalms and the life of faith. Minneapolis, 1995

Praying the psalms. Winona, 1993

An introduction to the Old Testament. The canon and Christian imagination. Westminster John Knox Press, 2003

The prophetic imagination. Minneapolis, 1978

Inhoud

 

Don’t mess with the old dogs

A wealthy old Gentleman decides to go on a hunting safari in Africa, taking his faithful, elderly Jack Russell named Killer, along for the company.

One day the old Jack Russell starts chasing rabbits and before long, discovers that he's lost. Wandering about, he notices a leopard heading rapidly in his direction with the intention of having lunch.

The old Jack Russell thinks, "Oh, oh! I'm in deep doo-doo now!" Noticing some bones on the ground close by, he immediately settles down to chew on the bones with his back to the approaching cat Just as the leopard is about to leap, the old Jack Russell exclaims loudly, "Boy, that was one delicious leopard! I wonder if there are any more around here?"

Hearing this, the young leopard halts his attack in mid-strike, a look of terror comes over him and he slinks away into the trees. "Whew!", says the leopard, "That was close! That old Jack Russell nearly had me!"

Meanwhile, a monkey who had been watching the whole scene from a nearby tree, figures he can put this knowledge to good use and trade it for protection from the leopard. So off he goes, but the old Jack Russell sees him heading after the leopard with great speed, and figures that something must be up.

The monkey soon catches up with the leopard, spills the beans and strikes a deal for himself with the leopard.

The young leopard is furious at being made a fool of and says, "Here, monkey, hop on my back and see what's going to happen to that conniving canine!

Now, the old Jack Russell sees the leopard coming with the monkey on his back and thinks, "What am I going to do now?", but instead of running, the dog sits down with his back to his attackers, pretending he hasn't seen them yet, and just when they get close enough to hear, the old Jack Russell says...

"Where's that damn monkey? I sent him off an hour ago to bring me another leopard!

Moral of this story.....

Don't mess with the old dogs...age and skill will always overcome youth and treachery! BS and brilliance only come with age and experience.

Inhoud

 

Pregnancy, Estrogen, and Women

 

PREGNANCY Q & A

Q: Should I have a baby after 35?

A: No, 35 children is enough.

Q : I'm two months pregnant now. When will my baby move?

A: With any luck, right after he finishes college.

Q : What is the most reliable method to determine a baby's sex?

A: Childbirth.

Q: My wife is five months pregnant and so moody that sometimes she's borderline irrational.

A: So what's your question?

Q : My childbirth instructor says it's not pain I'll feel during labour, but pressure. Is she right?

A: Yes, in the same way that a tornado might be called an air current.

Q: When is the best time to get an epidural?  

A: Right after you find out you're pregnant.

Q : Is there any reason I have to be in the delivery room while my wife is in labour?

A: Not unless the word 'alimony' means anything to you.

Q: Is there anything I should avoid while recovering from childbirth?

A: Yes, pregnancy.

Q : Do I have to have a baby shower?

A: Not if you change the baby's diaper very quickly.

Q : Our baby was born last week. When will my wife begin to feel and act normal again?

A: When the kids are in college.

 

10 WAYS TO KNOW IF YOU HAVE 'ESTROGEN ISSUES'

1. Everyone around you has an attitude problem.

2. You're adding chocolate chips to your cheese omelette.

3. The dryer has shrunk every last pair of your jeans.

4. Your husband is suddenly agreeing to everything you say.

5. You 're using your cellular phone to dial up every bumper sticker that says: 'How's my driving-call 0860-'.

6. Everyone's head looks like an invitation to batting practice.

7. Everyone seems to have just landed here from 'outer space.'

9. You're sure that everyone is scheming to drive you crazy.

10. The ibuprofen bottle is empty and you bought it yesterday.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud