Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 6  -  26 Februarie 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

Richard Osmer oor praktiese bedieningstake

Identiteitsnommers en sentralisering van lidmaatregisters

Agter geslote deure...

Bybel-Media Nuusbrief : Fokus op die Rimpelprojek

PE-Noord adverteer leraarspos

Vakature vir Skriba/Kassier: NG Kerk PE-Oos

Kursus vir die ouers van babas en kleuters

Uitnodiging na Taizé-Byeenkoms

Heartlines : Eerste episode van Hopeville nou 3 Maart

A call for participation in a National Day of Prayer for the elections : 20 March 2009

Węreldbiddag vir Vroue

The Living Dead & The Living God : Oor voorvaderverering

Nuut in ons sinodale foto-album

NT Wright oor die gesag van die Bybel

Laat die kindertjies...

We’d like to nominate...

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike foto’s asb aan my, ek plaas dit graag op ons blad.

 

Richard Osmer oor praktiese bedieningstake

Op ‘n verrassende manier is Richard Osmer se nuwe boek, Practical Theology, An Introduction (2008), ook van besondere betekenis vir die gemeentedominee. Osmer is professor by die Princeton Teologiese Seminarium en bekend vir sy publikasies oor lering in gemeentes, soos A Teachable Spirit en The Teaching Ministry of Congregations.

    Hy beskryf die vier take van Praktiese Teologie op só ‘n manier dat mens net weet: dit is ook jou taak, die hele leierskap se taak, in die gemeente.  Osmer praat doelbewus van congregational leadership” waarin hy nie net met predikante rekening wil hou nie.

    Na aanleiding van konflik in sy eerste gemeente rondom aanpassings op die terrein van die kerkgebou, verduidelik hy dat die teologiese take die volgende is:

1.  Priesterlike luister : “what is going on in this situation?”. Hierdie is die beskrywend-empiriese taak. Hoe verstaan en interpreteer ons in die gemeente hoe dinge in mekaar steek. Dit kan geskied rondom ‘n episode in die gemeentegeskiedenis, of vanweë ‘n situasie wat ontwikkel het, of na aanleiding van die konteks.

2.  Wysheid: “why is this going on?” Hierdie is die interpreterende taak waar deur middel van verskillende interpreterende lense gevra word na die dinamika van die gebeure.

3.  Normatiewe taak : “what ought to be going on?”. Hier is profetiese onderskeiding nodig wanneer oor die geďnterpreteerde praktyke gepraat word.

4.  Praktiese taak - dienende leierskap : “how might we respond?”. Hoe kan ons lei op ‘n manier wat getrou aan die evangelie en effektief is?

Gemeenteleiers as interpreterende gidse

Osmer werk met Charles Gerkin se konsep van die pastor as interpreterende gids. Die pastor het in die moderne węreld sy outoritęre, hiërargiese gesag en dus sy “reg om gehoor te word” verloor. Dit open egter die moontlikheid dat die pastor meer in kontak met die leefwęreld van mense kan kom, in die vel van die konteks kan inklim, en saam met lidmate op reis kan gaan. Saam gaan hulle na ‘n nuwe landskap, verken dit, interpreteer dit en maak sin daarvan. In hierdie benadering word interpretasie die sentrale taak - soos beliggaam in die vier take wat hy identifiseer.

   Osmer skryf oor mense as interpreterende wesens, en praat oor die spiritualiteit van gemeentelike leiers wat op ‘n toepaslike manier begelei deur dialoog tussen die leefwęreld en die normatiewe bronne van die Christelike geloof begelei. Hy doen dit op ‘n werklik verhelderende wyse.

Priesterlike luister

Die eerste taak, priesterlike luister, verg ‘n “spirituality of presence” van leiers. Vir leiers beteken dit om aandag te gee aan ander in hul spesifieke uniekheid en andersheid in die teenwoordigheid van God. Die sleutelwoord is “attending” - wat bou op die Heilige Gees se gemeenskapsvormende teenwoordigheid in mense se lewens.

    Die vorming van nuwe gemeenskap veronderstel priesterlike luister. Hierdie soort luister is nie net ‘n leierskapstaak nie, maar die werk van die hele gemeente. Natuurlik is dit ook ‘n leierskapstaak. Wanneer ons bid, bid ons nie net oor of vir mense nie, maar treen namens hulle by God in - wat luister veronderstel. Wanneer gepreek word, word die teks in verband gebring met die konkrete spesifiekheid van die leefwęreld, wat luister veronderstel.

    Daar is ‘n kontinuum van luister en aandag gee - van informele tot formele luister of ondersoek. Hy moedig alle vorme aan - van ‘n informele bewussyn tot meer formele ondersoeke, ook navorsing, in gemeentes.

   By ‘n volgende geleentheid skryf ek meer oor die ander drie take wat Osmer identifiseer.

Inhoud

 

Identiteitsnommers en sentralisering van lidmaatregisters

Daar is by lidmate bepaalde weerstand teen die verskaffing van hul identiteitsnommers vir kerklike registers. Aanvanklik is aangekondig dat die sentralisering van gemeente-registers die bekom van identiteitsnommers sal noodsaak, en het gemeentes die data begin versamel. Daar is lidmate wat besorg is oor identiteitsdiefstal, Sommige wonder ook of gemeentes in staat is om hierdie data sekuur en veilig genoeg te bewaar, sodat misbruik uitgesluit kan word.

    Nou lyk dit, volgens inligting wat dr Jan Viljoen bekom het, asof identiteitsnommers nie langer nodig sal wees nie.

    Waar dit vir gemeentes ‘n probleem is, is die aanbeveling dat julle eers ‘n rukkie wag om te sien of dié stukkie inligting werklik nodig gaan wees.

Inhoud

 

Agter geslote deure...

Ron Reynolds vertel hier ietsie meer oor Saaiers in die Selle se bediening in Port Elizabeth. Dit is ‘n uittreksel uit die volledige dokument, wat hier op ons webblad beskikbaar is:

    In 2002 het ons die eerste keer by die swaar tronk deure van St Alban’s binnegeloop.

    Dit was nie net die begin van die bediening nie maar ook die begin van ‘n nuwe lewensstyl vir my.   Die Here doen niks halfpad nie en Hy verwag dieselfde van dič wat Hy roep.   Gelukkig word die meeste van die werk tog deur Hom behartig...’n mens moet net gewillig wees om Hom te volg.

    Die eerste paar jaar was dit alles opdraand in die gevangenis.   Ongelukkig het my opwagting daar saamgeval met die inhegtenisname van ‘n pastor weens die insmokkel van en handel in dagga!   Ewe mooitjies het hy die binnekant van sy enorme groot Bybel netjies uitgehol en dit stampvol dagga geprop!   En hier kom ek ook met ‘n enorme groot Bybel (die groot-druk edisie) hard op sy spore.   En ek kry nog ‘n  “gemeentelid” by!

     Nodeloos om te sę moes ek daarna gereeld gevisenteer word!   Gelukkig het hulle mettertyd moeg geword daarvoor!   Ek was nogal bly daaroor want ek’s baie kielierig!

    Die St Albans Korrektiewe Sentrum bestaan eintlik uit drie tronke naamlik die Medium A afdeling waar die verhoor-afwagtendes aangehou word.   Op enige gegewe tydstip is dit nie buitengewoon dat daar meer as 3000 mans daar in aanhouding is nie.   Hierdie is ook die gevaarlikste deel van die tronk omdat jy nie weet met wie jy te doen het nie.   Almal word saam aangehou met geen inagneming van die misdaad waarvoor hul aangekla is nie.   Dis niks snaaks dat reeks-moordenaars en sakkerollers skouer teen skouer daar rondloop nie.

    In teenstelling met die Medium A Sentrum is Medium B waar slegs reeds gevonnisde persone aangehou word.   Die maksimum vonnis wat hier uitgedien word is minder as 25 jaar.   Diegene wat tot gevangenis-straf langer as 25 jaar gestraf is word by die Maksimum Sekuriteit Afdeling gehuisves.

    Ontvanklik het ek slegs by die Medium A afdeling bedien en dit was eers na twee jaar dat Hy mense...mede-arbeiders in Sy wingerd...begin stuur het.   Eers een, dan nog twee, dan sommer ‘n hele streep.   En die bediening het begin uitbrei.

    Tans is ons druk besig in St Alban’s, Port Elizabeth (die ou Noord Einde tronk) Patensie en George.  Ons ledetal raak-raak nou aan die 46 mans en vroue, met inagneming van diegene wie se aansoek om toestemming steeds hangend is.

    Ons is baie dank aan NG Kerk Lorraine se Lofprysings-span, onder leiding van Leon en Andrč, wat gereeld een keer per maand lofprysings dienste by St Alban’s Medium A behartig. Ons bid steeds vir nog gemeentes om hul voorbeeld te volg.

    Ons bedien ook gereeld by 5 polisiestasies elke Sondag.

    Waar ons eers slegs deur middel van die erediens Sondae bedien het, het ons dienste ook uitgebrei en sluit dit ook gereelde aanbiedings van Bybelstudie klasse, persoonlike en groeps-berading en Geestelike programme in.   Ons is trots daarop dat daar selfs twee pastore tans in Port Elizabeth baie besig is in Sy diens wat hul opleiding deur ons en die Nehemia Bybel Instituut deurloop het.

    Die Saaiers-in-die-Selle Bedienings is ‘n onafhanklike Geestelike organisasie wat finansieel self-onderhoudend is.   Elke lid betaal sy of haar eie onkostes en ons word geensins deur enige kerk, denominasie of instansie geborg of ondersteun nie behalwe vir ‘n donasies elke dan en wan of met die skenking van Bybels.   Ons is behoorlik as ‘n onafhanklike kerk geregistreer by die Departement Binnelandse Sake en is ook as nie-winsgewend- en ‘n “Public Benefit” organisasie geregistreer.

    Ons is interkerklik en hou ons nie op met struwelinge oor dinge soos die doop (groot of klein...onderdompeling of besprinkeling) of dergelike dinge nie.   Ons is almal kinders van een Here en ons bring daardie geloof in ons  almagtige Drie-enige God na die mense binne die selle en Hy doen die res.   Ons saai net die saad...die liefde van Jesus Christus vir almal en God laat groei.   Aan hom kom al die lof, eer en heerlikheid toe, Amen!

    Onder ons lede is mense uit die NG geledere, asook AGS, PPK, Metodiste, Anglikaans, Baptiste en ook van die sgn “onafhanklike” kerke.   Dit is wonderlik om te sien hoe God mense van alle nasies (ook Nigeriërs) bymekaar bring in Sy diens!

    Ons getuig graag en gereeld by enige kerk of instansie en het al tydens hierdie getuienis-lewering gebruik gemaak van dienende gevangenisse wat ons met spesiale verlof uit die gevangenis saambring om ook hul getuienis te kom lewer.   Gereeld, wanneer ons aldus getuig, bring ons terselfdertyd die Boodskap en kan die plaaslike leraar ‘n welverdiende blaaskansie geniet.   Wanneer ons so optree is ons dienste gratis.   Ons vra net ‘n bydrae tot ons vervoerkostes indien ons buite Port Elizabeth moet optree.

    Volledige artikel

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief : Fokus op die Rimpelprojek

Hans Steyn laat weet wat die jongste Bybel-Media nuus behels:

Houtskool, ’n dramatiese DVD wat jou lank gaan bybly.

(Houtskool is ’n bykomstige Rimpelsproduk)

’n Pragtige jong ma en kind ontsnap so hittete aan ’n gevaarlike situasie in die DVD met die titel Houtskool. Dit klink dalk na ’n Hollywood-storielyn, maar dit is nie. Die ma en seun vertolk die hoofrolle in ’n DVD met ’n moderne, godsdienstige grondslag.

 Volgens die regisseur van die DVD, Peet Neethling, is die doel om “op ’n kort en kragtige manier ’n Bybelbeginsel toe te lig. Die gedagte is dat dit gedramatiseer moet wees en dat dit kykers sal prikkel om te kyk, luister, dink, praat en doen. Dit moet dus ’n rimpeleffek tot gevolg hę.”

 Houtskool is die eerste van ’n reeks DVD’s. Elkeen van die DVD’s word vergesel van ’n inligtingstuk wat besprekingspunte vir die gebruiker gee en inligting verskaf oor die DVD.

 Houtskool is beskikbaar by Bybel-Media teen R69,95. Geregistreerde Rimpelgemeentes betaal egter SLEGS R48.95.

RIMPELS - DIE PROJEK - DIE PROSES - DIE PLAN

1.  Lidmaattoerusting is belangrik vir elke kerk, gemeente en lidmaat.

2.  ’n Program is ontwikkel om gemeentes en predikante by te staan om lidmaattoerusting en gemeentebou lewendig te hou. Hierdie program is ontwikkel deur die NG Kerk se taakspan vir lidmaatbemagtiging - ’n inisiatief van die Algemene Diensgroep Gemeente-ontwikkeling (ADGO).

3.  Die spoelklippie-effek wat rimpels op water veroorsaak, dien as metafoor om die  uitkringende effek van lidmate energiek te demonstreer.

4.  Hierdie rimpeleffek begin by God, wat uitreik na die węreld deur Jesus Christus. By die kerk word die rimpeleffek verder geneem deur die volgende stappe/fases:

     *  Die rol van die predikant.

     *  Kry saam met die gemeente ’n droom of visie vir die uitbou van God se Koninkryk.

     *  Ontleed die gemeente se situasie en potensiaal.

     *  Trek ’n aksieplan op en implementeer die proses.

     *  Benut gereedskap wat deur ADGO en Bybel-Media beskikbaar gestel word.

     *  Evalueer die proses en vordering.

5. Die volledige proses word op die volgende twee maniere aan die kerk bekend  gestel:

·         ’n Gratis handleidingspakket is verlede week aan elke predikant van die NG Kerk gestuur. Hierdie pakket bestaan uit:

*  ’n Handleidingsboekie van 24 bladsye wat die proses en plan kortliks verduidelik.

*  ’n Lusmaker. Dis ’n super koel-CD met ’n animasiesnit, asook ’n grafiese uiteensetting wat die Rimpelproses stap vir stap verduidelik.

·         ’n Volledige uiteensetting van die proses is ook beskikbaar op Rimpels se webwerf by www.rimpels.co.za . Moenie stres nie, dis maklik om te gebruik!

6. Rimpels bied ’n spesiale diens aan gemeentes met spesiale voordele. Die werkswyse is dat elke gemeente registreer as RIMPELLID. Dit word gedoen via die webblad.

 Sodanige registrasie word behartig deur Bybel-Media Handel en registrasiefooie wissel na gelang van gemeentes se lidmaatgetalle.

7. Rimpelgemeentes (geregistreerde gemeentes) kry tot 30% korting op produkte wat vir hulle Rimpelproses by Bybel-Media Handel aangekoop word.

8. Rimpelgemeentes kry ook gratis toegang tot ’n groot aantal artikels, preke, Power-Point-programme en ’n verskeidenheid relevante inligting.

9. Die Rimpelproses word bestuur uit die kantoor van ADGO in Pretoria. Rinel Hugo hanteer alle navrae.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing: Skakel 0860 26 33 42

·         Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

·          Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Groete uit 'n warm Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

PE-Noord adverteer leraarspos

NG Gemeente Port Elizabeth-Noord

VAKATURE : LERAARSPOS

Gemeenteprofiel:

Die NG Gemeente PE-Noord is ’n gestuurde gemeente in ‘n semi-geďndustrialiseerde konteks in die woonbuurte Sidwell, Ferguson, Sydenham en Marais te Port Elizabeth.  Sowat 400 belydende lidmate en 104 dooplidmate is deel van die gemeente. Daar bestaan aktiewe bedieninge wat op die gemeenskap fokus, waaronder Vrouebemagtiging, Sopbediening, Jeugbediening, Gevangenisbediening en die Siekebediening.

Hierdie, en ander, bedieninge staan onder die leiding van toegewyde lidmate. Lidmaatleierskap is ‘n belangrike waarde in die gemeente.

Leraarsprofiel:

  Die leraar is ‘n gelegitimeerde van die NG Kerk.

  Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis waarop die pligte beskryf word.

  Die suksesvolle kandidaat sal ‘n bewese rekord van spanwerk en spanleierskap hę.  Die vermoë om lidmate vir die uitleef van hulle roeping te bemagtig, sal ‘n sterk aanbeveling wees.

  Die gemeente is ‘n lid van die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes. Kennis en ervaring van dié proses sal ‘n aanbeveling wees.

Vergoeding:

Onderhandelbaar, met inagneming van sinodale riglyne. Verkieslik 0-5 diensjare. Gratis huisvesting in die gemeente se pastorie word voorsien.

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel word van ‘n volledige CV asook die kontakbesonderhede van 2 referente.

  Posadres:  Pre-Advies, NG Kerk PE-Noord, Posbus 14026, SIDWELL, Port Elizabeth, 6061.

  E-pos: penoord@ngkok.co.za

Aansoekers moet beskikbaar wees vir evaluering.

Navrae:

Ds Danie Mouton, 041 365-3159 (k)

Leierouderling: Me Susan Nel, 084 4535 268 (ná kantoorure)

Leierdiaken:  Me Belinda Nel, 041 453-4939 (k)

Sluitingsdatum:

Woensdag, 15 April 2009 om 16:00.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.

Inhoud

 

Vakature vir Skriba/Kassier: NG Kerk PE-Oos

NG GEMEENTE PORT ELIZABETH-OOS

VAKATURE - SKRIBA / KASSIER

VANAF 1 APRIL 2009 (of so spoedig moontlik daarna)

DIE POS BEHELS ONDER ANDERE:

As Skriba:

‘n Breë spektrum van administratiewe pligte wat kerkraadsvergaderings (agends’s en notules, registers / databasis), tikwerk, algemene administratiewe pligte, praktiese reëlings en skakeling insluit

As Kassier:

Primęr verantwoordelik vir die finansiële administrasie van die gemeente wat hantering

van kontant, krediteure, salarisse, rekeningkundige pligte (tot op proefbalans) en verslae insluit.

VEREISTE BEKWAAMHEDE:

Meelewende lidmaatskap van die NG Kerk;

Rekenaarvaardigheid (veral MS Office en Pastel Accounting) en verdere opleibaarheid;

Goeie menseverhoudinge ten einde met gemeentelede, leraar en buite-kerklike organisasies te skakel op 'n wyse wat die beeld van die kerk positief  kommunikeer.

WERKSURE:  8 ure per week - Verkieslik Dinsdag (14:00 – 18:00) en Woensdag ( 08:00 - 12:00), maar onderhandelbaar.

SALARISPAKKET:  Onderhandelbaar

Besorg skriftelike aansoeke met CV en twee onlangse getuigskrifte (een van huidige leraar) voor 17 Maart 2009 aan: Die Skriba, Posbus 13283, Humewood, 6013,

Aansoekers moet beskikbaar wees vir 'n onderhoud, indien aangevra.

NAVRAE: Ds Bas Peters, tel 041 585 7494, faks 041 585 1761

e-pos: tuingenot@axxess.co.za

Inhoud

 

Kursus vir die ouers van babas en kleuters

Hanneke Friedl van Jeffreysbaai skryf:

Hierdie kursus word ingedeel in vier korter sessies van een en 'n half uur elk en word in Maartmaand op Donderdagoggende van 09h30-11h00 by Myrtleweg 50, Jeffreysbaai, aangebied deur Hanneke Friedl (NGK-proponent). Die kursusgelde van R50 per sessie sluit kursusmateriaal, versnaperings en speelgeleentheid onder toesig vir kinders in. Ouers kan hul kinders dus met gemoedsrus saambring tydens die kursus.

Datums en temas is soos volg:

Do. 5 Maart:  Salwende kalmte, bevrydende geduld

Do. 12 Maart: Die węreld waarin ons kind grootword

Do. 19 Maart: Veiligheid vir ons huis

Do. 26 Maart: Gebed, die Bybel en die kerk

Aanmelding: Tot en met Woensdag 4 Maart by hak1friedl@telkomsa.net of 076 874 5134.

Inhoud

 

Uitnodiging na Taizé-Byeenkoms

Eugene Malan van PE-Hoogland Gemeente skryf:

Ek wil graag die predikante (en lidmate!) wat die VBO-kursusse volgende week in die Baai bywoon na ons Taizé-byeenkoms nooi wat plaasvind op DV Woensdag, 4 Maart, om 19h00 in ons gebedskapel. Dit sal sowat ‘n uur duur. Dit is ‘n ope uitnodiging aan almal – ons het die eerste Woensdagaand van elke maand om 19h00 ‘n Taizé-byeenkoms. Enigiemand is welkom.

Inhoud

 

Heartlines : Eerste episode van Hopeville nou 3 Maart

Vroeër is aangekondig dat die eerste episode van die Hopeville Heartlines-reeks einde Februarie sou begin, maar dit is nou geskuif na Dinsdag, 3 Maart, om 19:30. Die vervaardigers teken verskoning aan vir die ongerief, weens omstandighede buite hul beheer.

Inhoud

 

A call for participation in a National Day of Prayer for the elections : 20 March 2009

Michael Cassidy, voorsitter van NIRSA, rig die volgende versoek:

“I looked for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so that I would not have to destroy the land....”
Ezekiel 22.30

    On behalf of a number of different Christian organisational and prayer networks, denominations and Christian leaders in spheres of influence across the nation, we are calling all Christians throughout South Africa to come together on Friday, March 20th for a National Day of Prayer to lift up to our God the forthcoming South African National Elections and the processes which will precede and follow them.

    Our nation stands at a critically important crossroads when choices will be made about national, provincial and municipal leadership, which will affect our country profoundly for years to come.

Apart from our first non-racial democratic elections in 1994, we have not had an election of greater importance than this one. How we decide, whom we choose and the policies we embrace now, are issues far too important to leave to politicians alone. These matters require the full involvement and prayerful undergirding of all God’s people if we are to come through to the place of national peace, prosperity and stability which we all so deeply covet.

    In the very fragile and perilous months which preceded our 1994 elections, South African believers prayed in an unprecedented way and called on God for His intervention. He heard those prayers and South Africa had an election to which even secular journalists attached the word “MIRACLE.” Our God is still a miracle-worker and Jesus still “the same, yesterday, today and forever” (Hebrews 13:8).

    We believe that this same Jesus by the power of His Holy Spirit will and needs to intervene in a similarly miraculous way again.

    Beneath the apparently calm surface exterior of this nation, there are forces at work which are profoundly divisive, deeply alienating and potentially inflammatory to the point of engendering violent conflict.

    Injudicious and unwise words uttered by political leaders unleash a destructive power which cannot easily be recalled nor their damage undone. Says the Apostle James: “The tongue is a fire. The tongue is an unrighteous world among our members, staining the whole body, setting on fire the cycle of nature, and set on fire by hell” (James 1:6).

    Now more than ever we as the Lord’s people need to rise and speak God’s wisdom, healing, reconciliation and love. We have to pray for the rhetoric of these months to be kept under the control of the Spirit of God, and for emotions to remain in check.

    We also need our political processes to be controlled by Christian principle so that our fragile but precious young democracy may flourish and be given deeper stability by the Spirit of God.

    All people of goodwill and faith need to have a clear understanding of the kinds of politicians we should be electing for places of public office. We need leaders who are characterised by:

*    spiritual commitment behavioural integrity

*    moral purity

*    stable family life

*    humility

*    trustworthiness

*    reliability

*    intellectual acumen

*    social insight

*    and finally, servanthood.

    Servanthood in leaders seems to be the mark our Lord looks for most pressingly, not only from the example He Himself set, but from things He said. Thus He deplored how “the lords of the gentiles lord it” over people but insisted that His leaders should be servants of all and the leader as the “one who serves” (Luke 22:26).

    So too in Romans the Apostle Paul speaks about governing authorities (Romans 13:1) as those who are “God’s servants for the good of all” (Romans 13:4). Thus the State is not autonomous or a law unto itself, but rather operates under God in a spirit of servanthood. Thus the command to rule is part of a higher command to obey.

    We need to pray for this type of leader – even despite our democratic immaturity. While, we had a miracle in 1994, there is no reason why we should not have another in 2009. Nevertheless, we face many giants who would and could unravel us. These are well known: HIV/Aids pandemic, crime and corruption, poverty and unemployment, racism, sexism, the loss of a Judaeo-Christian moral base, and the breakdown of marriage and family life.

    We also need to have God’s hand upon our legal processes. Our President of the ANC faces serious criminal charges. We need to pray that South Africans will be enabled to maintain social and political stability without sacrificing the integrity of our judiciary and legal system.

    This is why as an assorted group of Christian leaders, we call upon God’s people everywhere to join together in prayer not only on March 20th, the National Day of Prayer, but during the days and weeks leading up to that.

    We believe that our basic approach in this endeavour should be to call upon on churches, groups, business houses, factory employees, teachers and pupils, municipal and civic staff to pause at least at some time during the day of Fri, March 20th to pray for the nation.

    On October 9th 1985 when South Africa was at another very perilous point, the leaders of the National Initiative for Reconciliation called for a one day Pray Away. Extraordinarily enough, most South African workers stayed home that day to pray and all over the nation in churches, halls, homes, private offices, and factory floors, people gathered to call on the Living God for His intervention. We need a similar national response right now. Will you be part of this?

    We also need your feedback as to whether you will be participating and what you are planning to do so that we can build up momentum and encourage any who might be holding back.

God bless you all in everything in these demanding times.

    “I tell you the truth anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it.” John 14:12-14.

    Yes, let’s call on this God of impossibilities and see what He will do for us and our nation at this time.

    Warmly in the love, grace and grip of Christ,

Michael Cassidy
(National Initiative for the Reformation of SA Chair)

Inhoud

 

Węreldbiddag vir Vroue

Węreldbiddag vir vroue vind plaas op Vrydag 6 Maart 2009 en die tema is:  In Christus is daar baie lede met slegs een liggaam.  Hierdie jaar word daar gefokus op die vroue van Papua New Guinea.

    Meer informasie is by die sinodale kantoor beskikbaar. Skakel Nellie Westraadt by 041 365-3159.

Inhoud

 

The Living Dead & The Living God : Oor voorvaderverering

African Enterprise Leadership Training Centre bied ‘n besondere konsultasie onder leiding van prof Klaus Nürnberger aan - van 31  Maart tot 2 April 2009, koste R650:

Ancestor veneration, belief in spirits and traditional approaches to healing play a significant but often unacknowledged role in African churches. In an important recent book, Professor Klaus Nürnberger, one of South Africa’s leading theologians, argues that, ‘because such beliefs are usually hidden or repressed, they are causing agonies of conscience and theological confusion among lay members and church leaders alike.’ AELTC is pleased to host this three day consultation, led by Professor Nürnberger, in which participants will together seek means and principles by which the church can make clear distinctions between Christianity, African traditional religion, and culture, while at the same time developing a faithful African Christianity. The cost of this course is R650.00 (including accommodation and meals) or R350.00 for day participants (including meals and refreshments). Early registration is essential.

Inhoud

 

Nuut in ons sinodale foto-album

Klema is ‘n Nuwe Gemeente-Ontwikkkeling in Somerstrand en fokus op studentebediening en bediening aan jong volwassenes.

So ‘n klompie foto’s van hul bedieninge, veral rondom die eerstejaars van 2009 is op ons webblad:

Eerstejaarsweek

Mina Moo Projek

Eerstejaarkamp - “Oerkamp”

Inhoud

 

NT Wright oor die gesag van die Bybel

Ek het vandeesweek lekker gelees aan drie artikels van NT Wright, Anglikaanse Bisko van Durham en nuwe testamentikus van formaat. Klik op die skakels om die artikels te lees, almal sowat tien jaar oud, maar steeds aktueel en iets om oor na te dink:

How Can The Bible Be Authoritative?

New Perspectives on Paul

Jesus and the Identity of God

Inhoud

 

Laat die kindertjies...

Die dominee behandel die 10 gebooie met die kleuterklas tydens Sondagskool, spesifiek die gebod: jy mag nie steel nie.

Om sy punt behoorlik te maak, vra dominee: Wat sę die koekblik op die spensrak vir jou?

Jannie: laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hul nie!

(Dankie Charlotte van der Berg)

Inhoud

 

We’d like to nominate...

Robin, age 92, and Vicki, age 89, are excited about their decision to get married. They go for a stroll to discuss the wedding and on the way they pass a Chemist.

Robin suggests they go in.

Robin addresses the man behind the counter: 'Are you the owner?'

The pharmacist answers 'Yes'.

Robin: 'We're about to get married. Do you sell heart medication?'

Pharmacist: 'Of course we do.'

Robin: 'How about medicine for circulation?'

Pharmacist: 'All kinds.'

Robin: 'Medicine for rheumatism, scoliosis?'

Pharmacist: 'Definitely.'

Robin:' Medicine for memory problems, arthritis, jaundice?'

Pharmacist: 'Yes, a large variety.....the works!'

Robin: 'What about vitamins, sleeping pills, antidotes for Parkinson's Disease?'

Pharmacist: 'Absolutely.'

Robin:' You sell wheelchairs and walkers?'

Pharmacist: 'All speeds and sizes. Why do you ask? Is there something I can help you with?'

Robin says to the pharmacist: 'We'd like to nominate your store as our Bridal Gift Registry.'

(Dankie Isa Goosen)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud