Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 9  -  19 Maart 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Geen OosKaap eNuus vir die volgende paar weke

Kantoor van Direkteur Begeleiding nou ook n Bybel-Media afsetpunt

n Besondere afskop vir VBO in Oos-Kaapland

Skakel af - in belang van Moeder Aarde

Nuwe Vorm A beskikbaar

Algemene Sinode se Moderamen besluit oor Algemene Verkiesing

National Day of Prayer for Elections

Alpha-Konferensie oor Gevangenisbediening

Bronne oor Gebed

Lus vir n Oberammergau Passiespele Toer?

Veritas-Bediening van ds Riaan Terblanche

Repliek uit die pen van dr Phillip Scheepers verskyn

Besonderhede van padberade - April en Mei 2009

Judas Asparagus

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike fotos asb aan my, ek plaas dit graag op ons blad.

 

Geen OosKaap eNuus vir die volgende paar weke

Hierdie is die laaste uitgawe van OosKaap eNuus vir die eerste kwartaal. Ek woon n konferensie in die buiteland by en onderneem n kort studietoer. Ons hervat eNuus weer aan die begin van die tweede kwartaal.

Inhoud

 

Kantoor van Direkteur Begeleiding nou ook n Bybel-Media afsetpunt

Bybel-Media het goedsgunstiglik ingewillig dat ons Sinodale Kantoor (Begeleiding) as n Bybel-Media-afsetpunt kan funksioneer.

Dit beteken dat gemeenteleiers en predikante die publikasies fisies kan bekyk en dit by ons kan aankoop. Maak asseblief daarvan gebruik.

Die kontakpersoon is Chantall Vermaak, assistent vir die direkteur begeleiding. Chantall is van 08:00 tot 13:00 op kantoor. Sy kan gekontak word by db@ngkok.co.za of 041 365-3159.

Enige publikasie van Bybel-Media kan ook vir jou bestel word. Op die oomblik beskik ons oor die volgende voorraad:

 

Lys van boeke, CDs en DVDs beskikbaar by die Sinodale Kerkkantoor, Bybelhuis, Cotswoldlaan 31, Cotswold, Port Elizabeth

 

Titel / Beskrywing

Waar was God?  n Tien Week Bybelstudie

A Faithful Witness (Malan Nel)

MAGLA Die Dogter wat buite die boks gedink het

Leef nou soos julle geroep is

Christen Leiers

Mission in an African way

Moed om mens te wees

Rethinking Ministry

Christelike Kernensiklopedie

God Praat Leef Luisterryk Vergaderings

God Praat Leef Luisterryk - Vir Stiltetyd

God Praat Gesprek oor sensitiewe kwessie

God Praat Pakkette 10 Boekies & Gids

40 Dae na n meer vrygewige lewe

Tree af met oemf

Leesrooster 2009

Ons is nou hier

Prediking uit die Ou Testament

Bybel praat vandag No 1

DVD Alles is vir God Moontlik

DVD Waag om te word stel

Huwelik Stel van 4

DVD Akkerpret

DVD Houtskool Rimpels Een

DVD Gereedskap vir Geestelike Leierskap

CD-ROM Moses en die Beloofde Land

CD-ROM Paradys tot Babel

CD-ROM My Eie Bybel CD1 Jesus Koning V

CD My Eie Bybel 3 Vriende van God

CD 100 Goue Geestelike

CD De Zaaier

CD Daardie Deur

CD Flam Volume 1

Shack, The

Ligdans

TANGO

Evangelie is op die spel, Die

Ongebreek

Lig vir die Wreld

Groot Dagboek vir die Christelike Lewe

DVD Indescribable (L Giglio)

WOW, God

Lofkleuter Bybelstories en liedjies

 

Maak gerus van hierdie diens gebruik.

Inhoud

 

n Besondere afskop vir VBO in Oos-Kaapland

Maart was n besondere besige maand in ons sinodale gebied. Die eerste VBO Week het aan die begin van die maand plaasgevind. n Baie groot groep dominees het prof Jurgens Hendriks se voorlegging oor missionre gemeentes bygewoon. Hy het op n besondere wyse wreldgehalte publikasies as gespreksgenote betrek by n lewendige leerervaring oor dit wat God nou op ons harte druk.

In dieselfde week het dr Roelf Opperman dominees toegerus om die induksieproses in gemeentes te fasiliteer. Ons vertrou dat kerkrade in die toekoms, waar n nuwe leraar in die gemeente aankom, van hierdie proses gebruik sal maak. Ds Chris van der Westhuizen van Despatch-Dagbreek het so n proses met sy kerkraad, kort na sy aankoms, deurloop. Hy beskryf dit as een van die hoogtepunte van sy bediening.

Vandeesweek is 14 leraars opgelei om lidmate toe te rus om prediking en pastoraat in gemeentes te beoefen. Die dominees beskryf die opleiding as besonder sinvol vir hulself. Dit was ook vir hulle n manjifieke VBO-geleentheid.

Die besige maand sluit af met n naweekkursus, Geloofsonderskeiding vir Gemeenteleiers, wat deur meer as 70 kerkraadslede uit die ringe van Dordrecht en Burgersdorp, te Rhodes bygewoon word (20-22 Maart).

Leerbaarheid onder leiers blyk hoog te wees in ons sinodale gebied! Dit voorspel baie mooi dinge vir ons toekoms.

Inhoud

 

Skakel af - in belang van Moeder Aarde

n Interessante onderhoud op RSG oor earth hour het my op die volgende laat afkom by www.earthhour.org:

About Earth Hour 2009

Earth Hour began in Sydney in 2007, when more than 2.2 million families and businesses turned off their lights for Earth Hour on Saturday 31 March 2007.

Just one year later, Earth Hour reached 370 cities and towns in more than 35 countries across 18 time zones, and the campaign shifted from a Sydney event to a global sustainability movement.

An estimated 50 to 100 million people around the world switched off their lights for Earth Hour in 2008, and global landmarks including the Romes Coliseum, the Coke billboard in Times Square in New York and Jumeirah Hotel in Dubai darkened for one hour.

In 2009, Earth Hour aims to reach 1 billion people around the world in more than 1000 cities involving business, government and the community in the worlds largest global action on climate action on 28 March 2009.

Come on South Africa, join us for Earth Hour 2009, turn off your lights at 8.30pm Saturday 28 March and sign-up here at www.earthhour.org.

Inhoud

 

Nuwe Vorm A beskikbaar

Die Sinodale Kommissie het besluit om Vorm A (die vorm vir kerklike ondersoek deur gemeente, ring en sinode) te hersien en te vereenvoudig. Die nuwe Vorm A is voltooi en op ons webblad beskikbaar - www.ngkok.co.za/admin. Gebruik dit asb alreeds vir die 2008-9 verslagjaar.

Inhoud

 

Algemene Sinode se Moderamen besluit oor Algemene Verkiesing

Dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, skryf die volgende:

18 Maart 2009

Geagte Kollegas

ALGEMENE VERKIESING

Sien asseblief hieronder die besluit wat die ASM op sy vergadering van 17-18 Maart aanvaar het oor die Algemene Verkiesing van 22 April 2009.

VERKIESING 2009

Die Algemene Sinode se Moderamen (ASM) het op 18 Maart die volgende aanvaar:

1. Ons roep al ons lidmate op om Vrydag (20 Maart) saam met alle ander Christene en ook elke volgende Sondag tot en met die verkiesing op 22 April ernstig voorbidding te doen met die oog op die verkiesing (sien ook Riglyne vir Verkiesing aan Lidmate hieronder).

2. Al ons leraars en gemeentes word gevra om aandag te gee aan die Verklaring: Nasionale Kerkleiers-vergadering van 19 en 20 Januarie (sien bylaag aangeheg)

3. In aansluiting by bogenoemde, onderskryf die moderatuur die volgende riglyne waarvolgens lidmate hulleself sou kon orinteer ten opsigte van deelname aan die Algemene Verkiesing vanjaar:

Riglyne vir Verkiesing aan Lidmate

Dit sou bepaalde risikos kon inhou vir n kerk om sy lidmate te probeer beϊnvloed ten opsigte van hulle ondersteuning van (en stem ten gunste van) 'n bepaalde politieke party. Tog kan daar tye aanbreek waarin dit beskou sou kon word as die dringende roeping van die kerk om aan lidmate perspektief te gee oor die politieke rigting van die land.

Dit is waarskynlik veral belangrik wanneer dit blyk dat die rigting waarin die politieke sisteme neig, sou kon uitloop op

* die bedreiging (selfs die duidelik aantasting) van die menswaardigheid van mense (simptomaties in die ho voorkoms van armoede veral die diskrepansie tussen ryk en arm, geweld, misdaad, korrupsie, ens),

* die bedreiging (en selfs die afbreek) van gesonde morele waardes van die gemeenskappe waarin ons lidmate leef.

* die misbruik van mag om eie groepsbelange (etniese, kulturele, of godsdienstige belange) te beskerm en te bevorder

* die aantasting van die beginsel van geregtigheid aan alle inwoners van die land.

Daarom sou dit in 'n bepaalde tydstip van die geskiedenis (soos voor 'n algemene verkiesing) van die kerk verwag kan word om sy lidmate aan te moedig om hulle politieke keuses te maak in terme van bepaalde waardes soos:

* politieke leierskap wat met integriteit uitgeoefen word

* morele stand van rolmodelle in politiek

* ekonomiese visie in terme van armoedevraagstuk

* die honorering van die waardes van die grondwet en die verbintenis tot die beskerming van die konstitusionele prosesse in die land.

* die wyse waarop oor mag gepraat word, mag gebruik en uitgeoefen word.

Onlangse ongelukkige gebeure in Zimbabwe het ons geleer dat 'n mens nie t laat moet probeer om 'n situasie (konstitusioneel) te red nie. Die Grondwet is juis veronderstel om ons teen so 'n situasie te beskerm. Daarom moet ons vroegtydig die gevaartekens raaksien wanneer dit sou blyk dat die integriteit van die Grondwet (en sy waardes) onder druk kom en het ons die verantwoordelikheid om daaroor leiding te gee aan ons lidmate.

Natuurlik is die Grondwet en sy waardes nie onaantasbaar nie. Vir ons as kerk bly die waardes van die Evangelie van Jesus Christus, soos ons dit in die Bybel verstaan, ons hoogste prioriteit en lojaliteit. Maar so lank as wat die Grondwet hierdie oortuiging van ons nie bedreig nie, moet ons dit as staatkundige instrument tot vreedsame naasbestaan in hierdie land respekteer en verdedig.

Die ASM sal dankbaar wees indien die inhoud hiervan soveel as moontlik lidmate so gou as moontlik bereik.

Dankie vir julle aandag hieraan.

Vriendelike groete.

Dr JJ GERBER

Algemene Sekretaris van die NG Kerk

Inhoud

 

National Day of Prayer for Elections

20 March 2009

A call from NIRSA, Jericho Walls, Global Day of Prayer,  TEASA, Vote SA Initiative/Christian Lawyers Association, Heartlines,  World Vision, Africa Enterprise,  and other Christian organisations for the Church to pray and seek God's face for our nation in this season of change and turmoil. We call on the Church to set aside one day of CORPORATE PRAYER (Friday, 20 March 2009) and three days of FASTING and PRAYER (18 - 20 March 2009).

Strategy

20 March 2009:  1 day of corporate prayer

*    For each community, town, congregation, school or business to organise a dedicated time of corporate worship on the National Day of Prayer (e.g. in the Town Hall, Public Square, School Hall, high places overlooking the community, in a Mall, or in church buildings).

*    For every church of all denominations to organise a time of corporate prayer for their congregation on this day (e.g. early morning, lunchtime and evening prayer meeting, cell groups, meeting for men, women, youth and children etc)

*    For businesses, municipalities, public offices, schools, universities and sport centrums, etc. to make available a small office or private space, and to encourage employees, clients and visitors to join in prayer for our nation.

18 20 March 2009: 3 days fasting and prayer

*    For every church of all denominations to organise times of corporate prayer for their congregation (e.g. early morning, lunchtime and evening prayer meetings, meetings for men, women, youth and children) for the duration of the three days of prayer and fasting.

*    For every individual Christian to rise up, take their stand before the Throne of Grace and intercede for our nation for at least one hour during the three days of fasting.

*    Consider filling the three days with multiple night-and-day prayer sessions.

*    We encourage individuals to participate in the three days of fasting on any one of the following ways of fasting:

Normal Fast (no food, just water/liquids)

Esther Fast (no food and no water - get advice from medical practitioner)

Daniel Fast (simple food/vegetables/fruit, liquids)

Partial Fast (eat only one meal per day)

Soul Fasting (consider refraining from any kind of entertainment e.g. TV or movies - for the three days)

Prayer Guidelines

The following guidelines are to help you to focus your prayers on two aspects of prayer:

Proclamations and Thanksgivings

I confess and believe that:

*    The Triune God - Father, Son and Holy Spirit, is sovereign, rules from heaven and is in control over South Africa!  Psa 47:8; Jer 10:7.

*    God sees and responds to everything that happens in South Africa!  Psa 33:13-15 ; Gen 16:13.

*    God has a plan and a purpose for South Africa!  Is 14:26.

*    God answers the prayers of those who cry out to Him. Is 41:17; Is 58:9-10; Matt 7:7.

*    God will bring salvation to the unsaved in South Africa! Ps 42:11; Ps 79:9.

*    God wants the wicked and the violent to repent and turn to Him! Ezek 18:23.

*    Justice will come to South Africa! Luk 18:7.

*    God's mercy will triumph over judgment for the healing and restoration of our nation! Jas 2:13; 2 Chron 7:14.

Prayer points for the 2009 elections

For peaceful, free, fair and just elections.

*    Pray that we will be a nation built on Truth. Is 26:2.

*    Pray that every church leader and every member of the Body of Christ will set a Godly standard of righteousness within their own lives. That our behaviour will reflect Christ in all things at all times. That we will become citizens of SA responsible for our actions before God.  Heb 12.14

*    Pray for every Christian who is in politics. That they will provide Godly leadership by example.  Romans 8:28 2 Tim 2:15

*    Pray for the current political leaders. That their conduct during the electoral process will be determined by a greater revelation of the fact that they are called upon to govern as servants to the nation before God. Romans 13.1, 1 Tim 2:1-2

*    Pray for the various political parties to respect and honour the right of each party to campaign without intimidation or fear of retaliation. 

*    Pray that God will deliver us from tribal-minded leaders.

*    Pray that God will help us to overcome the cycle of violence in our nation.

*    Pray for future political leaders to be appointed because they are men and women of Godly character.

*   That the incoming government will promote laws that honour God.  Hos 10:12.

*   That the intervention in the plight of the poor and needy in our nation will be foremost on the agenda of our government. Psa 72:4; Psa 72:12.

*   Pray that God will deliver our nation from evil. Psa 2:8

*   That His Kingdom be established in this nation as it is in heaven.  Col 1:15 -20

*   That righteousness and justice will prevail and because of that there will be peace.  2 Chron 7: 14. John 14:14, John 16.23

Father of our Lord Jesus Christ, have mercy on South Africa. Lord Jesus Christ, have mercy on South Africa. Holy Spirit, have mercy on South Africa.

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we bless you, South Africa!

A small booklet on praying for the nation, HEAR OUR PRAYER, is also available and can be ordered from the Jericho Walls office.

 Jericho Walls International Prayer Network

Private Bag X22, Lynnwood Ridge, 0040, South Africa

Tel. +27 12 365 3213; Fax. +27 12 365 3214

Email: info@jwipn.com, Website: www.jwipn.com

NIRSA

P.O. Box 14747 Hatfield 0028,

Tel. +27 12 343 9488/9, Fax. +27 86 685 5649

Email: communications@nirsa.co.za

Inhoud

 

Alpha-Konferensie oor Gevangenisbediening

Peter Sutton, Nasionale Direkteur van Alpha SA, laat weet dat Alpha en Prison Fellowship SA eersdaags n gesamentlike konferensie oor gevangenisbediening aanbied. Hy skryf:

Alpha South Africa and Prison Fellowship South Africa will be hosting a combined Prison Ministry Conference in May 2009. This event will be a milestone for both Alpha and Prison Fellowship . Ron Nickel (President of Prison Fellowship International) and Paul Cowley (International Director for Alpha for Prisons) will be sharing the podium alongside Bishop Ivan Abrahams of the Methodist Church of South Africa at this conference.

This conference will mark the first step towards implementing our three-year strategy plan in partnership with the Correctional Services in South Africa.

We therefore need the churches and various volunteers involved in the road forward and I am sure you will agree that there is now even more than ever, a need for effective Correctional rehabilitation as well as effective ways of caring for offenders inside and outside the prison walls.

Please support us with this long term initiative by sending a delegation from your church to this conference.

We look forward to hearing from you!

Peter Sutton

National Director Alpha South Africa

Tel: 012 998 8144

Email: inform@alphasa.co.za

Julle kan die inskrywingsvorm en meer inligting direk by Alpha aanvra, of by Chantall Vermaak, Assitent van die Direkteur Begeleiding, by db@ngkok.co.za.

Inhoud

 

Bronne oor Gebed

Hierdie bydrae is met dank oorgeneem uit Feldmuis, eNuusbrief van die Namibiese sinode:

By n gebedskonferensie wat verlede maand onder beskerming van Communitas in Stellenbosch aangebied is, is verskeie bronne bekend gestel waarby dominees kan baat vind. Andr Theron (Pionierspark) het die konferensie bygewoon, en die bronnelys tot Feldmuis se beskikking gestel Vroer is publikasies en webblaaie reeds bekend gestel. Vandeesweek kom verskeie aan die beurt. Onthou ook om te gaan inloer by Communitas se webwerf waar verskeie Kursusse en artikels afgelaai kan word www.communitas.co.za. Dr Quintus Heine (vroer van Pionierspark) het ook n stimulerende gebedsblog wat die moeite werd is om te besoek. Blaai na www.communitas.co.za/gebed

kursusse wat beskikbaar is vir kleingroepe en gemeentes

    Fokus op meer as 200 vrae oor Gebed:             Attie Barnard

Seker een van die beste en omvattentse moderne gebedsboeke in Afrikaans Kleingroepe/ Gebedsgroepe/indiwidue   kan hierdie 246 kort hoofstukke sistematies deurwerk en bespreek. Daar is min boeke in Afrikaans wat teologies so suiwer  en eenvoudig onderwerpe rakende gebed behanmdel.Dit is ook ideaal vir n gebedskursus in n gemeente /kleingroepe (Lux Verbi)

    Renovation of the heart     Dallas Willard

Hier is n 6 weke (dalk 40dae) kursus om die karaktertrekke van Christus in jou lewe in te neem.Dit het n DVD by, groepboek by en n basiese boek. Goeie kursus om in gemeente aan te bied.(Communitas kan dit bestel)

    Emotionally Healthy Church        Peter Scazzero

Dit is ook n basiese boek met n groepbesprekingsboek vir 8 weke lank. Dit kan n gemeente baie help om emosioneel en spiritueel volwasse te word. (Communitas kan dit bestel)

    Spiritual disciplines(Handbook)    Adele Calhoun

Dit is n uitstekende boek wat 62 geloofsdissiplines kortliks verduidelik en dit prakties maak. n  Baie goeie boek om as kursus vir kleingroepe of self in besprekingsvorm weekliks aan te bied. Kyk na prentjies van Nico Simpson  op ons webwerf.

    Lord teach me to pray in 28 days   Kay Athur.

Hierdie is ook n oulike gebedskursus(28 dae)wat in gemeente /kleingroepe gebruik kan word. . Dit verskyn ook met groep dvd Kan van website bestel word www.lifeway.com

    Beleef God   H Blackaby &King

Hierdie is n uitstekende 12 weke kursus oor spiritualiteit -om God se wil vir jou lewe te verstaan-  wat jy in die gemeente kan aanbied. Ek het dit al gedoen sonder die videos , want ek kry die videos nie in die hande (as jy dit het help ons asb)

    Bybelmedia basiese Gebedskurus

Hierdie basiese kursus- wat omtrent 6 lesings het, is deur Attie van Wijk opgestel en kan afgelaai word by   www.bmedia.co.za/dienste  (kliek dan op aflaaibare produkte ). Dit is bruikbaar en sinvol om aan te bied in gemeente.

Inhoud

 

Lus vir n Oberammergau Passiespele Toer?

Ds Bas Peters het n plekkie vir jou. Hy skryf:

Ek is op 'n Oberammergau passie-spele toer vir 2010 bespreek.  Aangesien die kaartjies net in dubbel pakkette beskikbaar is, is daar dus een plek beskikbaar op die toer.  Dit is 'n 17 dae Europa toer wat die passie-spele insluit.  Dit sou ook moontlik wees vir iemand om op sy eie te toer en dan net die een nag (21 Mei 2010) met die passie-spele by die groep aan te sluit.

Volledige besonderhede ivm met toer en koste by my beskikbaar

Bas Peters

0828231762

tuingenot@axxess.co.za

Inhoud

 

Veritas-Bediening van ds Riaan Terblanche

Ds Riaan Terblanche, leraar van Cradock-Moedergemeente, afgesonder vir die Veritas Kollege bediening, vertel ons meer van sy program vir die volgende drie weke. Bid asb vir hom en sy gesin:

Opleiding in Mosambiek

Ek vertrek DV eerskomende Maandagoggend vir 3 weke na Mosambiek.   Saam met my ry n Mosambieker van Luia, Mofati, wat vir n ruk hier in Cradock vir die gemeente kom besoek het. Hy is n baie handige tolk, en wil graag vir Charl Greyling, wat met n boerdery in Luia wil begin, gaan help.  Charl is op die oomblik in Krugersdorp waar hy gemeentes inlig oor sy  roeping wat hy van die Here in Mosambiek ontvang het.  Dinsdag sal ons  drie-stuks DV dan saam vanaf Krugersdorp  na Morgenster in Zimbabwe ry waar ons gaan oorslaap by Ds. Henry Murray.

Ons beplan om dan Woensdag die 18de Maart laatmiddag in Tete aan te kom. Donderdag wil ons sake in die stad doen, onder andere n motorfiets koop vir die bediening in Luia, en wil ek n bietjie vir Charl die plekke wys.  Vrydag beplan ons om na Zobue te reis waar ons hulp van Strand-Noord wil oorhandig om n kerkdak in Mavua op te sit, en in Vila Ulongue vir Ds. Bessitala, die algemene sekretaris van die Igreja Reformada te ontmoet, en vir Charl aan hom voor te stel.  Dis ook n geleentheid om die kerk ook in te lig oor die opleiding wat op huille uitnodiging in die gemeentes geskied, en wedersydse bande te versterk.

Maandag 23 Maart tot  Vrydag  27 Maart beplan ek om in Tete  14 studente te begin oplei met module 3.  Saterdag reis ons na Luia waar Charl gaan agterbly.  Ek reis dan na Furancungo waar ek Sondag  gesprekke met Ds. Daniel, een van ons fasiliteerders, en met die gemeente sal h.  Ek ry dan Maandag DV na Qualota, 80 km Noord van Furancungo, waar ek opleiding gaan gee. Ek beplan daarna om Vrydag en Saterdag in Kawenga te wees om studente daar te ontmoet, en Sondag te preek op Kazula.  Kazula het ek vanaf Tete bedien, en die mense wil my baie graag weer sien. 

Ons hoop om dan Maandag die 6de April  terug te ry van Luia, en hopelik  teen die 8ste weer in Cradock te wees.  Ek sal egter nie vreeslik rus h nie, want ek moet dan van die 10de tot die 14de April in Aberdeen Module 2 gaan aanbied.  Dit is is maar n baie druk program.  Bid asb. dat die Here my veilig sal bewaar, en my die nodige krag sal skenk vir die opleiding.  As u my wil ondersteun en bemoedig met n SMS in Mosambiek in hierdie tyd, kan u die volgende selnr gebruik:  +258-825817930.  Dit is altyd  lekker en versterkend om van  julle te hoor!

Ander goeie nuus is dat die Portugese vertaling van Module 2 deur  Boa Ventura  klaar gedoen is, en nou geproeflees moet word.  Wanneer dit gereed is, kan dit ook met vrug in Angola en ander Portugees-sprekende dele gebruik word.

Inhoud

 

Repliek uit die pen van dr Phillip Scheepers verskyn

Dr Phillip scheepers, tentmakerleraar van die NGK Grasvolkop in Port Elizabeth en werksaam by Veritas Kollege in Australi het pas n boek die lig laat sien wat as n belangrike antwoord dien op kritiek en aanvegting teen die Christelike geloof.

Phillip lewer gereeld bydraes op die eKerk webblad en is n deurdagte skrywer. Julle kan meer lees oor hierdie tydige publikasie by www.repliek.org.

Inhoud

 

Besonderhede van padberade - April en Mei 2009

Die jaarlikse padberade vind vanjaar weer in ringsverband plaas. Dit is n geleentheid waar ons saam, deur n proses van geloofsonderskeiding, vra hoe ons by die Here se werk in ons omgewings aansluit. Wat is God aan die doen? Hoe kan ons Sy werk voltooi? Saam met die Here Jesus s ons: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi (Joh 4: 34).

Bywoning

Die Sinodale Kommissie versoek dat die volgende persone uit gemeentes vanjaar die padberade bywoon:

Dominees

Skribas en ander kerkkantoor personeel (daar is weer n afsonderlike opleidingsessie vir die skribas);

Lede van gemeentes se Diensverhoudinge-kommissies en Predikante-ondersteuningskommissies

Kerkraadslede

Orreliste - vanjaar is daar ook n afsonderlike werksessie vir orreliste, aangebied deur ds Attie van Wyk van Cradock (self n orrelis van formaat).

Byeenkomste

 

Datum

Ringe

Plek

Gemeente

Maandag, 20 April

Sondagsrivier

Uitenhage

Algoa

Despatch

NGK Bothasrus

Dinsdag, 21 April

Humansdorp

Port Elizabeth

Port Elizabeth-Wes

Port Elizabeth

NGK PE-Heideveld

Woensdag, 22 April

VERKIESING

 

 

Donderdag, 23 April

Cradock

Graaff-Reinet

Graaff-Reinet

NGK Graaff-Reinet

 

 

 

 

Maandag, 4 Mei

Burgersdorp

Dordrecht

Barkly-Oos

NGK Barkly-Oos

Dinsdag, 5 Mei

Oos-Londen

Queenstown

Stutterheim

NGK Stutterheim

Woensdag, 6 Mei

Albanie

Grahamstad

NGK Albanie

Donderdag, 7 Mei

SINODALE KOMMISSIE

 

 

 

Koste

Soos gewoonlik staan die Sinodale kommissie in vir die koste van die leraars (etes en materiaal). Vir elke ander persoon wat die beraad bywoon, verhaal ons die nominale koste teen n bedrag van sowat R65.00 (vyf-en-sestig rand) per persoon. n Amptelike kennisgewing word eersdaags aan gemeentes gestuur, waarna julle kan inskryf.

Inhoud

 

Judas Asparagus

Johan Marais van Dordrecht stuur hierdie verhaaltjie:

A child was asked to write a book report on the entire Bible. 

Through the eyes of a child:

The Children's Bible in a Nutshell

In the beginning, which occurred near the start, there was nothing but God, darkness, and some gas.  The Bible says, 'The Lord thy God is one, but I think He must be a lot older than that. 

Anyway, God said, 'Give me a light!' and someone did. 

Then God made the world.

He split the Adam and made Eve.  Adam and Eve were naked, but they weren't embarrassed because mirrors hadn't been invented yet. 

Adam and Eve disobeyed God by eating one bad apple, so they were driven from the Garden of Eden.....Not sure what they were driven in though, because they didn't have cars.

Adam and Eve had a son, Cain, who hated his brother as long as he was Abel.

Pretty soon all of the early people died off, except for Methuselah, who lived to be like a million or something.

One of the next important people was Noah, who was a good guy, but one of his kids was kind of a Ham.  Noah built a large boat and put his family and some animals on it. He asked some other people to join him, but they said they would have to take a rain check.

 After Noah came Abraham, Isaac, and Jacob.  Jacob was more famous than his brother, Esau, because Esau sold Jacob his birthmark in exchange for some pot roast.  Jacob had a son named Joseph who wore a really loud sports coat.

Another important Bible guy is Moses, whose real name was Charlton Heston.  Moses led the Israel Lights out of  Egypt and away from the evil Pharaoh after God sent ten plagues on Pharaoh's people.  These plagues included frogs, mice, lice, bowels, and no cable.

God fed the Israel Lights every day with manicotti.  Then he gave them His Top Ten Commandments. These include: don't lie, cheat, smoke, dance, or covet your neighbor's stuff.

Oh, yeah, I just thought of one more: Humor thy father and thy mother.

One of Moses' best helpers was Joshua who was the first Bible guy to use spies.  Joshua fought the battle of Geritol and the fence fell over on the town.

After Joshua came David.  He got to be king by killing a giant with a slingshot.  He had a son named Solomon who had about 300 wives and 500 porcupines.  My teacher says he was wise, but that doesn't sound very wise to me.

After Solomon there were a bunch of major league prophets.  One of these was Jonah, who was swallowed by a big whale and then barfed up on the shore. 

There were also some minor league prophets, but I guess we don't have to worry about them.

After the Old Testament came the New Testament.  Jesus is the star of The New.  He was born  in  Bethlehem  in a barn.  (I wish I had been born in a barn too, because my mom is always saying to me, 'Close the door! Were you born in a barn?' It would be nice to say, 'As a matter of fact, I was.')

During His life, Jesus had many arguments with sinners like the Pharisees and the Republicans.

Jesus also had twelve opossums.

The worst one was Judas Asparagus.  Judas was so evil that they named a terrible vegetable after him.

Jesus was a great man.  He healed many leopards and even preached to some Germans on the Mount.

But the Republicans and all those guys put Jesus on trial before Pontius the Pilot.  Pilot didn't stick up for Jesus.  He just washed his hands instead.

Anyways, Jesus died for our sins, then came back to life again.  He went up to Heaven but will be back at the end of the Aluminum.  His return is foretold in the book of Revolution.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud