NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap Algemene Sinode eNuus

 

Nuus uit die Algemene Sinode in sitting te Johannesburg 4 -8 Junie 2007

 

Uitgawe 1 - 4 Junie 2007

 

 

 

INHOUD

 

 

Gesprek oor wie ons is, is krities belangrik

n Behoorlike gesprek oor wie God is, wie ons as sy kerk is en wat ons roeping is, is ver belangriker as wat ons mag dink, het dr Coenie Burger, moderator van die Algemene Sinode, op die eerste sittingsdag ges. Dit mag nie gebeur dat minder belangrike sake die agenda van die kerk domineer sonder dat ons op n diep vlak oor ons identiteit in Christus sake nadink nie.

Burger het verwys na die impak van die moderne lewensgevoel op die kerklike denke. Dit gebeur dat moderne mense nie meer weet wat om - byvoorbeeld - met Christus se hemelvaart en sy sit aan die regterhand van God te maak nie. Daar is word dik Christelike dogmatieke geskryf sonder om na sy hemelvaart te verwys. Die risiko is dat ons met n moderne rede deur die Bybel kam en net dit wat oorbly glo. Dan l die moderne tyd die Bybel uit, in plaas daarvan dat Skrif en belydenis die tyd uitl.

Hy voel ook besorg op die opkoms van wat hy neo-Afrikanerdenke noem. Daar is n groeiende klem op Afrikaneridentiteit en -bewussyn. Sommige mense in die vergadering sal nie hou van wat ek s nie, maar die kerk mag haar nooit so met n bepaalde kultuur identifiseer dat dit bepalned vir ons identiteit en roeping word nie. Daar is ander organisasies wat hulle hiermee kan bemoei.

Burger meen ook dat materile dinge en veral geld besig is om glads te belangrik te word. Dit is n faktor wat Bybelse identiteits- en roepingsvorming belemmer. Wanneer mens Christus volg en Hom as Here bely, is daar n klomp goed waarvan jy dan glo en bely dat dit nie heerskappy voer nie. Jy moet daarteen kies en dit agterlaat.

Met hierdie woorde is n gesprek oor roeping en identiteit op die eerste sittingsaand van die sinode ingelei. Beide in kleingroepe en in dialogiese debat - n term om luisterende gespreksvoering in die genre van debat te beklemtoon - is daarna ook oor die roepingsverklaring van die Algemene Sinode 2002 gepraat. Uit die terugvoer blyk die oortuiging dat die roepingsverklaring nog meer op grondvlak tuis kan kom.

 

Afgevaardigdes by Birchwood byeen

n Volle 373 afgevaardigdes uit n moontlike maksimum 389 het vandag by die Birchwood-konferensiesentrum in Boksburg, neffens die OR Tambo-lughawe, byeengekom. Die vergadering het n lywige sakelys van meer as 500 bladsye om deur te werk. (Die sakelys is op ons webblad beskikbaar.)

Die sakelys is so opgestel dat die ou kommissie-gedrewe styl van verslagdoening vervang is met n tematiese aanbieding wat verband hou met temas uit die NG Kerk se roepingsverklaring. Sake wat saamhoort, word saam aangebied. Alreeds op die eerste sittingsdag, met roeping en identiteit as tema, het dit briljant en bemagtigend gewerk.

Die Algemene Sinode hanteer ook die appl van Laurie Gaum, wat in camera sal geskied.

 

Moderatuur aan die einde van die vergadering verkies

Twee beskrywingspunte is van onderskeidelik die Noord-Kaapse en Wes-Transvaalse sinodes ontvang dat die Algemene Sinode haar moderatuur weer aan die begin van die vergadering verkies. Gesprek is aan die begin van die vergadering gevoer, en die saak is tot stemming gebring. Hoewel n meerderheid ten gunste van hierdie wysiging gestem het, kon die vereiste twee-derde meerderheid nie verkry word nie. n Twee-derde meerderheid is nodig omdat dit neerkom op n wysiging van die Kerkorde. Coenie Burger is dus steeds in die moderatorstoel, en onderskeidelik Piet Strauss, Nelus Niemandt en Elsje Bchner in die rolle van assessor, aktuarius en addisionele lid tot aan die einde van die vergadering.

 

Gesprek in kleingroepe en debat aanvullend hanteer

Waar die Algemene Sinode tot in 2002 eksklusief van debatte as besprekingsmeganisme gebruik gemaak het, is die 2004-sinode deur kleingroepgesprek oorheers. Dit het tot groot frustrasie gelei. By hierdie sinode word kleingroepgesprekke en debat aanvullend gebruik. Hoewel dit nog te vroeg is om n oordeel te vel, lyk dit word hierdie benadering, tesame met die waardes van die Luisterseisoen - leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid - positiewe effek sal h. Kleingroepgesprekke help deelnemers aan debatte om vanuit n brer perspektief bydraes te maak. Die kleingroepgesprekke slaag ook daarin om die groter prentjie van die kerk se identiteit en roeping aanmekaar in die spesifieke bespreking in te dra.

 

Agenda Deel II

Persone wat belangstel om te sien wat die sinode elke dag bespreek, kan Agenda Deel II volg. Die dagprogram, sake wat bespreek word, en aanbevelings word volledig daarin uiteengesit.

 

En daarmee kom die verslag oor die kort eerste sittingsdag tot n einde. Mooi loop uit n kouerige Johannesburg!

 

Danie Mouton

Bo