NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap Sinode eNuus

 

Nuus uit die Oos-Kaapse Sinode in sitting te Port Elizabeth, 12-15 November 2007

 

Uitgawe 1 - Maandag, 12 November 2007

 

 

 

NB:

Die dokumente van hierdie vergadering van die Oos-Kaapse Sinode is beskibaar by www.ngkok.co.za/sinode2007.

 

Baie dankie aan Wicus Wait wat elke dag hierdie nuusbrief versorg vir die duur van die Sinode se vergadering.

Klik hier vir die Gebedsonderwerpe vir Dinsdag, 13 November, opgestel deur Rethie van Niekerk.

 

OPENINGSEREMONIE

En so het die tiende gewone vergadering van die NG Kerk se Sinode van Oos-Kaapland afgeskop- sowat 260 afgevaardigdes uit 13 ringe en 105 gemeentes wat meer as 62 000 lidmate verteenwoordig.

Die konstituering seremonie was aangrypend met die voorsitters van die verskillende ringe wat ‘n kruik water uit hul omgewing in ‘n fontein voor in die saal by Willows konferensieterrein kom ingooi het. Telkens is skrifgedeeltes en simboliek gekoppel vanuit elke ring se bestaan en omstandighede. So kon die vergadering op informele wyse ontdek hoedat die Here met Sy kerk in die Oos-Kaap op pad is. Die afgevaardigdes verbind hulle hierna opnuut aan die Sinode se Geloofsverbintenis (2002)!

 

DOEL VAN DIE VERGADERING

Die volgende 3 aspekte word voorgehou as die doel van hierdie sinode:

Die doel van die vergadering is onderskeiding van God se wil / roeping vir die bediening van die NG Kerk in Oos-Kaapland oor die volgende 4 jaar. Wat is dit wat die Here op sleutelgebiede deur ons wil doen? Waarheen nooi Hy ons om saam met Hom te gaan?

Die NG Kerk in Oos-Kaapland is as verband saam op reis - as gemeentes en ringe van die Oos-Kaap, maar ook in Algemeen-Sinodale verband. Belangrike sake en verslae wat in hierdie opsig kennisname en besluite verg, ver­skyn ook op die sakelys.

Die Sinode is ook ‘n saamwees geleentheid. Ons wil nie net besluite neem nie, maar mekaar ook beter leer ken en in ons vertroue van mekaar groei. Communitas is ‘n prioriteit.

 

PERSEPSIES OOR DIE NG KERK

In sy gesprek oor persepsies wat mense oor die NG Kerk koester, noem dr Chris van Wyk dat daar heelparty verrassend positiewe gesindhede bestaan waarvan ons kan kennis neem. Die uitdaging vir die kerk blyk egter kommunikasie na buite te wees waarin die kerk se beeld op positiewe wyse uitgebou kan word. Klik hier vir ‘n uiteensetting van hierdie persepsies.

 

VERKIESING VAN MODERATUUR

Moderator:        Dr Chris van Wyk

Assessor:         Ds Hansie Schutte

Aktuarius:         Ds Willie van Zyl

Addisionele lid: Ds Rethie van Niekerk*

*Die Sinode besluit om ‘n addisionele lid aan te wys op die moderatuur in die plek van die skriba van die sinode (wat nie meer lid van die Moderatuur is nie aangesien ds Danie Mouton die pos as Direkteur: Begeleiding beklee).

 

KERKSPIEËL: OOS-KAAP (Sien webblad www.ngkok.co.za vir volledige spieël)

Die vergadering neem oa kennis daarvan dat die kerk in sy geheel besig is om noemenswaardig te krimp- meer  so op die platteland as in die metropolitaanse gebiede. Verder is een kwart van ons provinsie se lidmate 60 en ouer.

 

VISIONĘRE LEIERSKAP

Die grootste deel van die middag is gewy aan die verslag oor Visionęre Leierskap en behels verskeie sake soos geloofsonderskeiding, gereformeerde identiteit, leierskap, evangelisasie, nuwe gemeente-ontwikkeling en andere.

 

Groete tot môre van ‘n koel Willows.

 

Wicus Wait

 

GEBEDSONDERWERPE

Klik hier vir die Gebedsonderwerpe vir Dinsdag, 13 November 2007. Dit word opgestel deur Rethie van Niekerk.