NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap Sinode eNuus

 

Nuus uit die Oos-Kaapse Sinode in sitting te Port Elizabeth, 12-15 November 2007

 

Uitgawe 2 - Dinsdag 13 November 2007

 

 

 

NB:

Die dokumente van hierdie vergadering van die Oos-Kaapse Sinode is beskibaar by www.ngkok.co.za/sinode2007.

Klik hier vir die Gebedsonderwerpe vir Woensdag, 14 November, opgestel deur Rethie van Niekerk.

 

OPENINGSREDE

Tydens Maandag se aandsessie het ds Hansie Schutte die openingsrede nav Jes 58:11 aan die sinode voorgehou. Baie sterk kom dit deur: Ons heil l by die Here! Hy sen ons oorvloedig! Hy voorsien in ons behoeftes! Hy gee krag en leiding en vreugde! (Jes 58:11) En dit alles is dinge wat die wreld (insluitende n goue beker) nie kan gee nie. Al hierdie dinge is beskikbaar as ons ons verantwoordelikheid nakom deur te doen wat God van ons vra (vs 13).

 

DIENSWERK OP GRONDVLAK

Me Corn Erasmus (CM-Raad) deel Dinsdag oggend met die sinode hoe die organisasie betrokke is by mense wat lewe met MIV/Vigs. Tragiese fotos word vertoon van oa kinders wat van dag tot dag reeds met die siekte worstel. Praktiese suggesties oor hoe mense betrokke kan wees is met die vergadering gedeel.

 

Die NG Kerk is n Omgeekerk: Ds Hansie Schutte hanteer die groot 3 sake wat aandag kry in die kerk in die Oos-Kaap te wete MIV/Vigs, geweld teen vroue/ kinders en die jaarlikse Sondag vir Barmhartigheid. Gemeentes word opnuut opgeroep om met die betrokke kantoor te skakel tov aspekte van Diens van Barmhartigheid soos dit in gemeentes realiseer.

 

Die sinode hoor eerstehands by monde van Shelly Strydom, n aanvallige blonde dame, hoedat die werklikheid van geweld teen vroue (en kinders) n mens kan bring op die rand van ineenstorting n n tweede huwelik wat aan die verbrokkel was. Sy getuig prontuit hoedat net die Here self deur sy kerk en sy mense haar weer by n herstelpad kon bring.

 

Ter ondersteuning van di tema word n DVD aanbieding van die kerk se werksaamhede vertoon soos dit tans in die Oos-Kaap deur ringe en gemeentes gedoen word. n Mens voel trots om deel van so n Omgeekerk te wees, en dit in die Naam van Jesus!

 

KERKHERENIGING

Kerkhereniging was vervolgens aan die beurt en die sinode neem kennis van die terugvoer van gemeentes n konsultasie wat sedert die Algemene Sinode in Junie 2007 in Oos-Kaap gemeentes plaasgevind het. Elke afgevaardigde kry geleentheid om aan tafel (8 persone per tafel) n mening te gee/ vrae te vra/ deel te neem aan die bespreking. Met hierdie vergader-metode kry sowat 31 persone (aantal tafels) tegelykertyd kans om te praat- wat n wins! Volledige dokumente tov gemeente terugvoer is by bogenoemde webblad beskikbaar.

 

So op n ligter trant: Uit kerkspiel se terugvoer oor kerkhereniging sien ons daar is 2 persone (anoniem) in die Oos-Kaap wat aandui dat hulle sterk gekant is teen pogings tot kerk hereniging en dat hulle inderdaad deelneem aan aktiwiteite om dit te verhoed. Ons tafel het gewonder of afgevaardigde ouderling CFJ Oorlog Botha van Dias-gemeente dalk enigiets hiermee te doen het?

 

Die daaropvolgende debat in die groot vergadering vertoon duidelike lyne van positiwiteit wat bestaan oor kerkhereniging, maar ook uiteenlopende meningsverskil oor die hoe daarvan onder afgevaardigdes.

 

HERROEPING 1857-BESLUIT

Die Sinode het in tandem met die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland die besluit van die Kaapse Kerk in 1857 wat das n direkte aanleidende oorsaak van die verdelende kerkformasie in die NG Kerk gesien word, simbolies herroep. Hier is die teks van die voorstel wat deur die sinode aanvaar is:

Voorstel:

1. Die Sinode is bemoedig deur en neem met dankbaarheid kennis van die weg wat die Here spesifiek met die NG Kerk in die Oos-Kaap t.o.v. versoening in rasseverhoudinge geloop het soos o.a. gehoor in die verhale wat tydens die openingsliturgie van die sinodesitting deur Ringsafgevaardigdes vertel is.

2. Die Sinode onderwerp haar aan die Here se oproep in sy Woord tot versoening en eenheid van sy kerk en neem graag hande met die Sinode van die Wes- en Suid-Kaap in die herroeping van die besluit van die Kaapse Kerk op 6 November 1857 wat direkte aanleiding tot kerkskeuring / afsonderlikheid in die kerk o.g.v. ras gegee het. Die volledige besluit lui as volg: De Synode beschouwt het wenschelijk en schrifmatig, dat onze ledematen uit de Heidenen, in onze bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zulks geskieden kan; maar waar deze maatregel, ten gevolge van de zwakheid van sommigen, de bevordering van de zaak van Christus onder de Heidenen, in den weg zoude staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt, of nog op te rigten, hare Christelijke voorregten in een afzonderlijk gebouw of gesticht genieten zal.
3. In die lig van die verloop van die geskiedenis betreur die Sinode die tweede deel van die besluit waarvolgens die eise van die praktyk as norm bo die eise van die Skrif geneem is en dit oor n tydperk van 150 jaar tot groot pyn by lidmate van die NG Kerk familie gelei het.

4. Die Sinode roep in herinnering dat die gemeente uit wie se geledere hierdie genoemde besluit van 1857 geneem is, uit Oos-Kaapse bodem (Stockenstrm-gemeente en die Ring van Albanie) kom en daarom die behoefte het om hierdie besluit ook juis vanuit die Sinode van die Oos-Kaap te herroep as n gebaar om haar erns met God se roeping tot versoening en hereniging te bewys.

Die Sinode moedig, saam met die Sinode van die Wes- en Suid-Kaap, gemeentes en ringe aan om die versoening en hoop sigbaar te maak deur sover as moontlik met die ringe en gemeentes van die VGK, RCA en NGKA te verenig.

5. Die Sinode vertrou dat die Here ons op hierdie weg sal lei om heling vir die wonde te bring en n lig vir die nasies te laat skyn.

(E Malan / S du Toit)

 

SAPD BESOEK DIE SINODE

Ds Eldr Bester stel 2 beamptes van die SAPD aan die vergadering voor, tw direkteur Ernie Neveling (stasie kommissaris: New Brighton) en kapt Johan Rheeder (Gelvandale, kommunikasie beampte). Ons besoekers pleit vir gereelde voorbidding vir die sowat 16 000 SAPD beamptes in die Oos-Kaap en pleit vir betrokkenheid van die kerk by die plaaslike polisie kantore. God is in die SAPD aan die werk: 22 voltydse kapelane uit die Christelike geloof bedien daagliks die Woord aan lede. Wat meer is, n beduidende kader van senior lede is belydende Christene wat die Christelike bediening in die SAPD positief gesind is. Die afgevaardigdes bid vir die SAPD by die verskillende tafels.

 

GRONDHERVORMING

Ook die onderwerp word bespreek en verskeie besluite in die verband word geneem.

 

HOMOSEKSUALITEIT

Na debat oor die stukke vanaf die Algemene Sinode het die sinode kennis geneem van die inhoud.

 

KERK EN STAAT

Dr Ben du Toit het n voorlegging oor hierdie verhouding aan die Sinode gedoen.

 

De Sinode is deurgaans besig om God-vrae te vra: Waar sien ons God aan die werk in die wreld? Hoe kan ons, die liggaam van Christus daarby betrokke raak en n bydrae lewer? Wat wil die Here vir ons s?

 

Groete tot mre.

 

Wicus Wait

 

GEBEDSONDERWERPE

Klik hier vir die Gebedsonderwerpe vir Dinsdag, 14 November 2007. Dit word opgestel deur Rethie van Niekerk.