NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap Sinode eNuus

 

Nuus uit die Oos-Kaapse Sinode in sitting te Port Elizabeth, 12-15 November 2007

 

Uitgawe 3 – Woensdag 14 November 2007

 

 

 

NB:

Die dokumente van hierdie vergadering van die Oos-Kaapse Sinode is beskibaar by www.ngkok.co.za/sinode2007.

Klik hier vir die Gebedsonderwerpe vir Donderdag, 15 November, opgestel deur Rethie van Niekerk.

 

 

GOD SE WERK OP VOETSOOLVLAK

Heilige stories word Dinsdagaand in die Sinode vertel: stories van ringe en gemeentes wat getuig hoedat lidmate in die samelewing optree as God se hart en hande. Afgevaardigdes deel met mekaar hoedat die Here in hulle onderskeie omgewings aan die werk is.

 

DAG- EN AANDWYDINGS

Hierdie gebruik om elke sinode dag met ‘n dagwyding te begin en te sluit vorm soos altyd die onderbou van alles wat verder in die vergadering gebeur. Heerlike samesang, in-diepte omgang met die skrif en gebed maak die kern uit van hierdie wyding geleenthede. Dank aan Gerhard vir uitstekende bgeleiding.

 

TRAGIESE HEENGAAN: DS FRANS STAPELBERG

Hierdie geliefde kollega, wat moés emiriteer in 2002 weens gesondheidsredes, is Dinsdagaand op 46-jarige ouderdom na ‘n siekbed oorlede. Die Sinode betuig die nodige eerbied met ‘n oomblik van stilte en die sing van ‘n gepaste lied. Sedert 2002 tot onlangs het hy ten spye van sy seldsame longsiekte met sy liefde- en deernisvolle styl ‘n gemeente gehelp om weer ‘n nuwe visie en passie vir die Here te ontdek.

 

PREDIKANTE SAKE

In die nuwe formulering van die amp van predikant (Kerkorde artikel 9) word meer ruimte geskep vir deelname aan die kerk se dienswerk in die wêreld en ‘n gemeenskaplike verantwoorde­likheid - saam met die ander ampte - vir leiding in gemeente. Kerkrade ontvang ook meer ruimte om te onderskei oor watter gawes ‘n leraar/s beskik, en die bediening daarvolgens in te rig.

 

In ‘n A-Z handleiding vir predikante kry die behoeftes en versorging van predikante deeglike aandag sodat leraars hulle roeping kan vervul. Die beleid poog om die volgende te bewerkstellig: roepingsherstel, meer effektiewe bediening sowel as bedieningsvreugde om die gehalte van dominees te verbeter en sodoende dinamiese, gemeenskapsgerigte gemeentes te vorm en te bemagtig.

 

BEGELEIDING GEMEENTES

Daar word indringend gesprek gevoer oor gemeente wees in die veranderende tyd en samelewing waarin ons leef.  Gemeentes word aangemoedig om ‘n passie te ontwikkel om gemeentelede te bemagtig om al hoe meer God se verteenwoordigers in die alledaagse lewe te wees om dan daardeur die welstand van die gemeenskap te bevorder.

Die feit dat die kerk nie meer so invloedryk soos voorheen funksioneer nie, bied nuwe uitdagings in die vorm van die handhawing van verhoudings beide onderling en na buite. Die dominee is nie die sentrale figuur in ‘n gemeente nie, lidmate moet bemagtig word om ‘n rimpel effek in die samelewing te veroorsaak.

 

ONS GROET DR SCHALK DU TOIT

Die sinode groet dr Schalk du Toit wat binnekort emiriteer. Hierdie begaafde kerkman het die sinode vir 3 termyne gedien as aktuarius, hy het ook op die Algemene Regskommissie gedien as skriba. Ds Hansie Schutte dra ‘n groete-woord oor aan hom namens die Sinode.

 

MISSIE JAPAN

Ds Tobie de Wet kom deel weer met die sinode die werksaamhede van Missie Japan waar hy en sy vrou optree as sendelinge van die NG Kerk Familie in die Reformed Church of Japan waar 128 miljoen Japanese woon in ‘n area so groot soos die Vrystaat. Die sending aksie is die vrug van die RCJ se smeking: Kom oor en help ons!  Die rede: 99% van die land is ongekersten! Die Sinode dra ds Tobie en Annelie met handoplegging in gebed aan die Here op.

 

BEGELEIDING RINGE

Die nuwe styl van werk binne die kerk bring mee dat sowat 70 projekte tans in die Oos-Kaap realiseer waarvoor fondse deur die Sinode bewillig word. Vir interessantheid: R1,14 miljoen word in die nuwe boekjaar begroot vir projekte van die NG Kerk in die Oos-Kaap. Afgevaardigdes deel aan tafel met mekaar hoe God se stem deur hierdie projekte gehoor word.

 

VLOEI

Na aanleiding van die liturgie met die openingsgeleentheid het groepe die woord “vloei” geneem om fokuspunte waar God aan die werk is uit te stippel.

 

Die middag word afgesluit met die verskeie ringe wat onderling vergader.

 

Windgroete uit Willows!

 

Wicus Wait

 

GEBEDSONDERWERPE

Klik hier vir die Gebedsonderwerpe vir Donderdag, 15 November 2007. Dit word opgestel deur Rethie van Niekerk.