NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap Sinode eNuus

 

Nuus uit die Oos-Kaapse Sinode in sitting te Port Elizabeth, 12-15 November 2007

 

Uitgawe 4 – Donderdag 15 November 2007

 

 

 

NB:

Die dokumente van hierdie vergadering van die Oos-Kaapse Sinode is beskibaar by www.ngkok.co.za/sinode2007.

Klik hier vir die Finale Gebedsonderwerpe, opgestel deur Rethie van Niekerk.

 

‘n Laaste woord…

 

FOKUSPUNTE VIR DIE PAD VORENTOE

Die sinode het op die laaste sittingsdag aangrypende fokuspunte goedgekeur vir die volgende vier jaar. Die fokuspunte vloei uit die simboliek van lewende water (Johannes 4) wat soos ‘n goue draad deur die hele vergadering gevleg het. Hier is die teks van die dokument:

FOKUSPUNTE

“Wie van die water gedrink het wat Ek hulle sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.  Die water wat Ek hulle sal gee, sal in hulle ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hulle die ewige lewe gee.” (Johannes 4:13 – 14)

Lewende water VLOEI …

V – Verhoudinge

God die Vader, Seun en Heilige Gees is in verhouding met Homself en tree ook daaruit in verhouding met Sy skepping.  Hy is die diepste Bron vir die kerk se gestuurde identiteit en gerigtheid.  Ons word opnuut geroep om ook in ‘n verdiepte en lewende verhouding te tree met ons leefwęreld, in navolging van Christus.

L – Luister

God laat die waardes van die Seisoen van Luister nl.  Deernis, Openheid, Vertroue en Leerbaarheid realiseer.  As dissipels luister ons geloofsonderskeidend na Hom en na mekaar.  Deur te luister steek ons grense oor en word lidmate (vroue, kinders en mans) en ander bemagtig.

O – Omgee

Ons is dankbaar vir die verskeidenheid van omgee-projekte in gemeentes en ringe wat ’n besondere hoofstuk in ons heilige verhale is.  Ons konteks vra nog meer fokus en betrokkenheid by MIV/Vigs, armoede, misdaad, geweld en besoedeling.  Ons gee spesiaal om vir al ons leiers op alle vlakke, asook vir die ekologie waarbinne God ons plaas om te sorg en te herskep.

E – Eenheid

Ons glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk en ons weet dat dit sigbare gestalte moet kry.  Die verbintenis aan die ideaal van eenheid in die NG Kerkfamilie en die proses van kerkhereniging word opnuut bevestig.  Eenheid met ander Christelike kerke moet ook groei.

I – Inligting

Ons is dankbaar vir die goeie vloei van inligting in die sinodale gebied.  ‘n Effektiewe kommunikasie-strategie moet verder uitgebou word.
Waterstrome herinner ons aan die Herder wat ons bring by water waar daar rus is en aan die uitdagings wat voorlę.  Ons gebed is dat die Sinode van Oos-Kaapland mag drink uit die Fontein en die Visriviere (simbole van skeiding uit die verlede) sal oorsteek.

 

FINANSIES

Woensdagaand is gewy aan gesprek en verslag oor die finansies van die kerk in die Oos-Kaap. Die Sinode was opgewonde om hulp te kon verleen aan die kerk in Zimbabwe (R55 500) sowel as vir die geleentheid om finansiële hulp te verleen aan studente in teologie. Die Sinode was so tevrede met die finansiële verslag van die Direkteur vir Administrasie dat nie ‘n enkele vraag oor die verslag gevra was nie en dit toe sonder meer goedgekeur is. (Miskien omdat dit so laat in die aand was!) Die Sinode dank die Here vir sy seën op die terrein.

 

Die geskiedenis word herskryf toe die “onverstaanbare Botes-formule”, waarvolgens gemeentes se Sinodale aanslae bereken word, vervang word deur ‘n eenvoudige beginsel van 1,2% van die gemeente se bruto inkomste per jaar.

 

IN MEMORIAM

By elke Sinode word verslag gedoen van die kollegas in die Here se diens wat ons ontval het. Meegevoel is Donderdagoggend oorgedra aan die agtergeblewenes en die vergadering het ‘n gepaste lied saamgesing.

 

PERSONEEL SAKE

Leraars wat die eerste maal die Oos-Kaap Sinode bywoon word spesiaal verwelkom en die Sinode neem terselfdertyd ook afskeid van die leraars wat binne die volgende 4 jaar emeriteer.

 

ONS KOSBAARSTE GOED

Ds Ben Fourie het kort maar kragtig verslag gedoen van die Bybelgenootskap se werksaamhede om die Woord van God so effektief moontlik węreldwyd beskikbaar te stel in soveel tale moontlik teen die bes bekostigbare prys. Wonderlik dat dié Boek ‘n 40% styging in verkope toon vir die afgelope jaar. ‘n Nuwe Afrikaanse vertaling is tans in wording.

 

BEVESTIGING: DS DANIE MOUTON

Ons kollega Danie is met 'n spesiale seremonie is sy nuwe amp as Direkteur Begeleiding bevestig. Ringsvoorsitters het geleentheid gekry om goeie wense aan hom oor te dra met gepaste Skrifgedeeltes en seënwense.

 

AS DIE HERE MY SPAAR

Komati bring ‘n glimlag op almal se gesigte met die vraag van die leraar aan Mike waar hy begrawe wil lę. Sy antwoord was: “In Bloemfontein, as die Here my spaar…”

 

Na al die laaste woorde van bedanking en groete vier die Sinodegangers ‘n liefdesmaal saam om die sterwe van die Here te gedenk.

 

Tot ‘n volgende keer van Willows, waar dit vandag reën!

 

 

Wicus Wait

 

GEBEDSONDERWERPE

Klik hier vir die Finale Gebedsonderwerpe. Dit is opgestel deur Rethie van Niekerk.