OosKaap eNuus

NG Kerk in Oos-Kaapland

Visie: Een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges.

8 Desember 2003  

Welkom by OosKaap eNuus!
Hierdie is die eerste uitgawe van OosKaap eNuus, die eerste vrug van die Sinode se nuwe strategie vir kommunikasie. Van nou af sal eNuus van tyd tot tyd verskyn om te vertel wat in die hart van die NG Kerk in Oos-Kaapland leef.

  Terugvoer en bydraes is welkom by skriba@ngkok.org.

Gesigte na die toekoms gedraai
Goeie nuus: ons maak betekenisvolle vordering met die implementering van ons nuwe sinodale model. Sinodes was vroeër lang verslagvergaderings, en het op die verlede gefokus. Ons gesigte is egter nou in die rigting van die toekoms gedraai, en ons skep saam aan 'n nuwe toekoms.
   Die Sinode van Oktober 2003 was 'n totaal nuwe ervaring waar afgevaardigdes om tafels saam gebid en beplan het. Waarheen nooi God ons? Wat plaas Hy op die tafel? Ons het daarna gestreef om die toekoms nuut te sien--deur die oë van Christus. En onder leiding van die Here, deur sy Woord en Gees, het dit gebeur: God het vir ons nuwe moontlikhede gewys.

   'n Luisterspan het die leiding van die Heilige Gees uit die sinode opgevang en verwoord. Die wyse waarop ons die leiding van die Here verstaan, is saamgevat in die Tweede Verslag van die Luisterspan (sien die Handelinge van die Sinode, bladsy 188).
   Waar ons die afgelope dekade as sinode sterk op oorlewing gefokus het, het die sinode bewus geraak van die nood in ons gebied. Die kerk in Oos-Kaapland sien haarself as God se instrument wat die Here navolg in die herstel en genesing wat Hy ook in ons deel van die węreld bring.

Ringe en gemeentes neem inisiatief
Ringe speel in hierdie nuwe bedeling 'n geweldige belangrike rol. Die sinode dra van nou af haar volledige inkomste uit gemeentes net so na ringe oor, met die visie dat ringe hierdie fondse op 'n kreatiewe manier sal aanwend in diens van God se koninkryk.
   Die begroting vir 2004/2005 word tans op hierdie basis gefinaliseer. Ringe het ringsprojekte voorgestel, wat vanaf 1 Maart 2004 met sowat R370,000 befonds gaan word. Kom ons bid dat die Here hierdie inisiatiewe op 'n besondere manier sal gebruik. Voorbeelde van projekte is:
® Fokus op die vestiging van effektiewe kleingroepe;
® Navorsing oor die invloed van industriële ontwikkeling op die kerk;
® Deel van die evangelie met plaaswerkers en die ontwikkeling van lewensvaardighede by hulle (Amos plaasprojek); en die
® Vestiging van 'n vennootskap van missionęre kerke.
Die deskundige lede van die sinode het die projekte as relevant beskryf, met die potensiaal om werklik 'n verskil in die kerk te maak.

Sinodale prioriteite
Ds Hansie Schutte, moderator van die jongste sinode, beklemtoon dat die konteks waarbinne ons kerk moet wees baie sterk op die sinode na vore gekom het. Die Here het ons geroep om op plaaslike gemeentevlak in 'n stukkende węreld sout vir die aarde en lig vir die węreld te wees, het hy gesę.
   Hansie het ook na die besluit oor kerkeenheid verwys. Sinode 2003 het beklemtoon dat die eenheid van die liggaam van Christus ons naby aan die hart lę, en dat ons ons gaan beywer om uit te reik na die broers en susters in die familie van NG Kerke, sodat die kerke weer kan herenig.

Belangrike datums
Die jaar 2004 beloof om 'n opwindende kerkjaar te wees:
® Die Sinodale Werkswinkel vir alle Oos-Kaapse leraars vind van 8-11 Maart plaas, waarskynlik te Cradock.
® Konvent vir Kerkeenheid: 22-24 Junie, waarskynlik te Oudtshoorn. Elke Ring wys 3 afgevaardigdes aan.
® Algemene Sinode: 10-16 Oktober, te Hartenbos. Afgevaardigdes is reeds aangewys.

Geseënde Kersfees en 'n voorspoedige Nuwejaar!
Dit is tyd om te groet met beste wense vir 'n geseënde Christusfees en 'n lekker blaaskans vir almal!


Danie Mouton
Skriba

Naskrif:

Tydens die afgelope Sinode, het die vergadering die volgende verbintenis gemaak:

Geloofsverbintenis van die sinode

Ons glo aan een kerk as spieëlbeeld van ons een God: Vader, Seun en Heilige Gees   Daarom verbind ons ons aan eenheid onder mekaar, in ons kerkfamilie en met ander Christene oor die węreld.   

Ons glo aan `n heilige kerk wat deur wet en belydenis `n ligdraer in die węreld is

Daarom verbind ons ons om as Geesvervulde mense prakties aan die evangelie gestalte te gee. 

 Ons glo aan `n algemene kerk wat weens Christus se koningskap oor tyd en ruimte heen bestaan 

Daarom verbind ons ons om die boodskap van Christus oor die węreld heen te dra.   

Ons glo aan `n Christelike kerk  wat as barmhartigheidsgemeenskap in Christus gesalf is

Daarom verbind ons ons om met dade lief te hę en blymoedige offers te bring.  

Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges wat hulle gawes met vreugde tot nut van mekaar gee 

Daarom verbind ons ons om na mekaar om te sien en die ander se belang eerste te soek.

 

Boontoe

Sinodale
Verbintenis


NG Kerk in Oos-Kaapland

Skriba Sinodale Kommissie:

Ds Danie Mouton
Tel: 041 368 1832  Sel: 082 9234 178  skriba@ngkok.org
Posbus 15751, Emerald Hill, 6011

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton