NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 7  - 31 Mei 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

IN HIERDIE UITGAWE

Gegroet

Lae misdaadvlakke in die Oos-Kaap

NG Kerk laaste Afrikanervesting

Transformasie Dag van Gebed

Skoliere van Tarkastad besoek Decoligny

Vakature in Begeleiding-Netwerk: Beroepsontwikkeling

Klein gemeentes in Japan

Kollekte vir Zimbabwe

MTR Smit wys diensbaarheid is onmisbaar

Beroepe

Geestelike versorging in Gevangenisse

DAGBOEK

Konferensie oor Verantwoordelike Vernuwing

Konvent vir Eenheid

Vat so!

Clueless

Gegroet!
Meimaand was in baie gemeentes is bedrywige maand, veral danksy Pinkster wat pas agter die rug is. Ons vertrou dat Pinkster 'n geseŽnde ervaring was, en 'n besondere tyd in julle gemeentes inlui. Mei was ook die Transformasie-maand, met gebedsbyeenkomste wat op verskeie plekke in die Oos-Kaap gehou is. Meer daaroor later.
    Onthou dat al julle nuusbrokkies altyd baie welkom is!  Bo 

 

Lae misdaadvlakke in die Oos-Kaap

Wanneer mens in ander dele van die land kom, is dit opvallend hoe die sekuriteitsmure elke keer net hoŽr word en die lemmetjiesdraad dikker. In 'n onlangse gesprek met Gautengse predikante het dit my ontroer om al die stories van geweld en moord te hoor. In een gemeente word die rekord vir die oorlewing van kapings gehou deur iemand wat reeds 5 keer gekaap is ... en nog leef.

    Volgens die Instituut vir Sekerheidstudies is die Oos-Kaap, een van die armste provinsies in die land, ook die een met die tweede laagste misdaadsyfer. Kaapstad is die moordhoofstad, met die Wes-Kaap en Noord-Kaap leiers ten opsigte van geweldsmisdaad. Wat moord betref, word daar vir elke 100,000 mense in die Wes-Kaap jaarliks 85 vermoor, in Gauteng 59, KwaZulu-Natal 58, die Noord-Kaap 49 en in die Oos-Kaap 47. Dit staan in skrille kontras met die situasie in 1994 toe 80 mense per 100,000 in die Oos-Kaap vermoor is. Politieke geweld was destyds die rede hiervoor.

    KriminoloŽ krap blykbaar kop oor die lae misdaadvlakke in die Oos-Kaap, omdat daar gewoonlik 'n verband tussen armoede en hoŽ misdaadsyfers gelÍ word. (Bron: Die Burger 31 Mei 2004).

    Terwyl ons onophoudelik bid teen geweld, moord  en misdaad in ons land, kan ons die Here dank vir die afname in geweld in ons provinsie.  Bo

 

NG Kerk laaste Afrikanervesting om te val?

"Statistieke dui daarop dat die NG Kerk se getalle daal. Sondae sit daar in sommige kerke 'n handjievol bejaarde lidmate. Jongmense, uit NG huise, sluit aan by ander, dikwels meer Charismatiese kerke. Lui die klok vir die NG Kerk? Of is daar hoop?

   "Volgens 'n lidmaat van Blomefontein is die NG Kerk die volgende, en laaste van die heilige Afrikaner trilogie - die Broederbond, NP en NG Kerk - wat gaan val..."

    Hierdie is 'n uittreksel uit die jongste uitgawe van Lig. Ek heg vir julle hierdie artikel aan by eNuus aan, met die vertroue dat dit julle sal aanspoor om Lig self in die hande te kry en te lees. Dit is 'n baie interessante uitgawe met onder andere 'n lesenswaardige toerustingsbylae oor die toekoms van die kerk en die kerk van die toekoms.  Bo

 

Transformasie: Dag van Gebed 2 Mei 2004

"Afrika is ons tuiste, ons kontinent. Ons is vandag hier om vir haar te bid." Met hierdie eenvoudige woorde het prof Piet Naudť een van die mees merkwaardige byeenkomste van Christene in Port Elizabeth op 2 Mei ingelui. Die toneel was die Wolfson stadion in KwaZakehle, een van Port Elizabeth se armer swart woongebiede waar sowat 7,000 Christene (waaronder 'n paar duisend blankes) saamgetrek het om vir Afrika te bid. Heelwat van hulle was NG lidmate, hoewel min leraars van ons kerk opgemerk is.

     Vanuit blanke perspektief was dit seer sekerlik 'n risiko om die byeenkoms in 'n swart woongebied te reŽl. Sou blankes bereid wees om die risiko te loop? Die reaksie was verstommend. 'n Sterk getuienis oor Christelike eenheid en die gemeenskaplike liefde en verantwoordelikheid vir Afrika het uit die byeenkoms gestraal. Ons is almal versterk huis toe.

    Ons het ook verneem van besondere byeenkomste wat onder ander te Cradock en op Humansdorp plaasgevind het en waarby die NG Kerk 'n leidende rol geneem het.  Bo

 

Skoliere van Tarkastad besoek Decoligny

Hester le Roux van Tarkstad stuur die volgende nuusbrokkie: 

    Op Vrydag 12 Maart het ons, 'n groep van 18 CSV-lede van HoŽrskool Tarka en 10 volwassenes, vertrek vir 'n besoek aan ds Willem en Annalie Botes en die VGK gemeente daar.  Ons het gebly in Bet-El, die konferensiesentrum langs die kerkgebou op 'n koppie net buite Umtata.  Dis asof 'n mens in die rustigheid en pragtige groen landskap waaroor mens uitkyk kon ervaar dat die Here se bewarende Hand werklik daar is, en die beleef van Transkei sending is aangrypend .  By terugblik kon ons ook besef dat die geestelike inhoud van die naweek regtig van die Here self af gekom het - verskillende sprekers het onbewus van mekaar boodskappe voorberei wat by mekaar aangesluit het.

    Die Saterdag het die kinders saam met 'n groep jongmense van die Decoligny gemeente 'n konferensie gehou o.l.v. ds Willem oor die probleme en uitdagings vir jongmense deesdae .  Dit was net vir die oggend beplan, maar teen vieruur eers kon die bespreking afgesluit word.  Sondagoggend het ons hele groep ds Willem se oggenddiens by die Ncise-buitepos (een van die nege binne sy gemeente) bygewoon, en die blydskap van die kerkgangers oor hul besoekers was opvallend.

    Ons voel oortuig daarvan dat die uitreik die moeite en die koste werd was, en dat dit 'n impak op lewens kon gehad het.  Ons gemeente is die sinode van harte dankbaar dat hulle die uitreik vir ons moontlik gemaak het.  Bo

Vakature: Lid vir Beroepsontwikkeling in Sinodale Begeleidingsnetwerk

Barnard Steyn laat weet dat daar na Johannes Nortier se vertrek na die Paarl 'n vakature in die sinodale Begeleiding-Netwerk ontstaan het vir 'n lid vir beroepsontwikkeling. Die posbeskrywing lees as volg:

Dienste

* Standplaasverwisseling databasis

* Begelei leraars met Standplaasverwisselig

* Begelei kerkrade met Standplaasverwisseling

* Beroepsontwikkeling

* Vaardigheidsontwikkeling

Werkswyse

BNet funksioneer as die skakel met die Algemene Sinode se Kantoor vir Standplaasverwisseling. Leraars en kerkrade wat in verwisseling van standplaas belangstel, ontvang dokumentasie en riglyne vir die proses. Dit word vertroulik hanteer. Standplaasverwisseling kan ook tot voordeel van die gemeente en leraar geÔnisieer word. Gesprek word gevoer met leraars met 'n lang dienstermyn in dieselfde gemeente oor die moontlikheid van verwisseling.

Gesprekke met leraars oor roeping waartydens moontlikhede vir beroepsontwikkeling en vaardigheidsontwikkeling bespreek word.

Belangstellendes is welkom om Barnard Steyn (BNet Projekbestuurder) te kontak by:

Sel: 082 842 7028

Tel: (042) 273-1628 (W)

Tel: (042) 273-1468 (H)

E-pos: bicsteyn@net4all.co.za

Posbus 64, Joubertina, 6410  Bo

 

Klein gemeentes in Japan

Na aanleiding van die berig oor Tsitsikamma-gemeente wat nie langer sy leraar kan bekostig nie, laat weet Tobie de Wet uit Japan: 

    Hoe is dit dan dat in Japan 'n gemeente van 25 - 30 lidmate en selfs minder n leraar volledig onderhou en nog n klomp ander verantwoordelikhede ook nakom ? !! Dit is ook die geval met die gemeente hier in FUKUOKA waarby ons ingeskakel is met slegs 30 lidmate, waarvan baie jongmense wat nog studeer ook en die ander meestal vroue van wie die mans nie eers Christene is nie.

    Die klein gemeentetjie in Kumamoto het skaars 15 lidmate waarvan die meeste eintlik nie n wat wonderse inkomste het nie en tog het hulle so pas n leraar beroep wie se salaris hulle amper volledig dra. Liefde, Tobie."  Bo

Kollekte vir Zimbabwe

Op hierdie stadium staan die saldo van die kollekte vir Zimbabwe op sowat R30,000. Nogmaalsdaie dankie aan al die gemeentes wat so geesdriftig bygedra het.

    Ons vertrou die ander gemeentes neem die kollekte ook spoedig op en betaal dit dadelik oor aan die sinodake kantoor. Skakel dr Jan Viljoen indien julle navrae het by 041 365 3159.  Bo

 

Kinderoord MTR Smit: Christelike diensbaarheid onmisbaar

Uit die jongste jaarverslag van die Kinderoord MTR Smit in Port Elizabeth blyk duidelik hoe Christene wat bereid is om tyd, geld en kundigheid tot beskikking van hul medemens te stel 'n massiewe bydrae tot die versorging en opvoeding van kwesbare jongmense lewer. Hierdie mense doen dit nie vir erkenning nie, maar vir die Here. 'n Indrukwekkende lys professionele persone lewe as Christene gratis dienste, soos mediese versorging, tandheelkundige dienste e.s.m. 'n Wye verskeidenheid gemeentes en lidmate lewer 'n onmisbare inset vanaf kinderpartytjies tot by onmisbare fondsinsamelingsprojekte. Mooi so! Ek is seker hierdie scenario bestaan by elke inrigting van die NG Kerk op elke plek in ons land. Mens kan maar net sÍ: Hou so aan!  Bo

 

Beroepe

Ds Deon Oelofsen het die berope na Humansdorp Moedergemeente aanvaar. Baie sterkte Deon!

Ds Paul Odendaal van Strydenburg is na Adelaide beroep. Ons wens hom wysheid toe in die oorweging van die beroep. Bo

 

Geestelike versorging in Gevangenisse

Cassie Crstens laat weet:

    Neem asseblief kennis dat ds Hennie Human vanaf 1 September 2003 aangestel is as Nasionale Direkteur: Geestelike Versorging in die Departement Korrektiewe Dienste te Hoofkantoor, Pretoria. Sy woonadres is Lawsonlaan 1237A, Waverley, Pretoria 0186 en hy kan gekontak word by 012 307 2029 (w) en 012 326 5848 (f).  Bo

 

DAGBOEK

 

Konferensie oor Verantwoordelike Vernuwing

Verantwoordelike Vernuwing vind plaas vanaf 24 Ė 26 Augustus 2004 by Stellenberg gemeente. Diť konferensie word deur Buvton (Buro vir voortgesette teologiese opleiding en navorsing) en Stellenberg gemeente aangebied. Die temas is Armoede en Leierskap.

   Die eerste twee dae sal verskeie sprekers oor hierdie kwessies gesels. Op die derde dag bied Buvton 25 praktiese werkswinkels aan oor ín wye verskeidenheid temas. Predikante, gemeenteleiers en lidmate sal almal baat vind by die bywoon van hierdie drie dae.

   Die koste vir die konferensie is R100 per dag. Dit sluit die konferensiefooi, middagete en verversings in. Elke aand sal daar ín spesiale aandprogram wees. Dit is ín geleentheid vir konferensiegangers sowel as mense wat nie deur die dag daar kan wees nie, om terug te sit en oor die dag te reflekteer. ín Kort opsomming van die dag se gebeure sal gegee word, ons gaan ons voor God verootmoedig en saam bid. Dan gaan ons terug sit en luister na ín verskeidenheid musikale klanke van kore, ensembles en bekende kunstenaars Ė klassiek en kontemporÍr.

   Besoek Buvton se webblad by www.sun.ac.za/buvton vir meer inligting oor die program, werkswinkels en inskrywings. U kan ook vir Divine Robertson skakel by (021) 808 3381 of per e-pos kontak by dr@sun.ac.za. Die sluitings-datum vir inskrywings is Vrydag 13 Augustus. Skryf in by Valerie Green of Karin Barter by Stellenberg gemeente: (021) 976 4519 (T) of (021) 976 2431 (F).  Bo

 

Konvent vir Eenheid: 22-23 Junie

Die Konvent vir Eenheid vergader eersdaags in Brackenfell. Ringe het reeds afgevaardigdes na hierdie uiters belangrike byeenkoms aangewys. Ons vra graag een en almal om die Konvent in gebed aan die Here op te dra.  Bo

 

Vat so!

I was walking across a bridge one day, and I saw a man standing on the edge, about to jump off. I immediately ran over and said "Stop! Don't do it!" 

"Why shouldn't I?" he said. 

I said, "Well, there's so much to live for!" 

"Like what?" 

"Well ... are you religious or atheist?" 

"Religious." 

"Me too! Are you Christian or Jewish?" 

"Christian." 

"Me too! Are you Catholic or Protestant?" 

"Protestant." 

"Me too! Are you Episcopalian or Baptist?" 

"Baptist." 

"Wow! Me too! Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord?" 

"Baptist Church of God." 

"Me too! Are you Original Baptist Church of God, or are you Reformed Baptist Church of God?" 

"Reformed Baptist Church of God." 

"Me too! Are you Reformed Baptist Church of God, reformation of 1879, or Reformed Baptist Church of God, reformation of 1915?" 

"Reformed Baptist Church of God, reformation of 1915!" 

To which I said, "Die, heretic scum!" and pushed him off.  

(Met dank aan Rethie van Niekerk)  Bo

 

Clueless

The doctor put a stethoscope to the patient's chest. 

The patient said: "Doc, how do I stand?"

The doctor replied: "That's what puzzles me."

Groetnis tot ons weer gesels,

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton