NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 11  - 3 Augustus 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

INHOUD

Sterkte met die derde kwartaal!

Spesiale vergadering van die Sinodale Kommissie

Verbintenis aan Kerkhereniging

Oor die Belydenis van Belhar

Belydenis en Identiteit

Verbintenis tot gesprekke en ‘n streekskonvent

‘n Tyd vir aksie

Kerkorde Artikel 1 in ‘n herenigde kerk

Oor selfmoord

Beroepe

 

DAGBOEK

Hoe om E-pos en die Internet effektief te gebruik: 7 Aug

Lenteskool in Jeug- en Familiebediening: 13-14 Aug

Positiewe Ouerskap: 16-17 Augustus

Kinderbediening: 3-4 Sept

Smokkel met die kop?

 

 

Sterkte met die derde kwartaal!

Sjoe, die derde kwartaal is alreeds twee weke oud, en dis ‘n korte kwartaal! Baie sterkte met al die dinge wat jy moet laat gebeur, en wat met jou gaan gebeur. Ek hoop julle hou almal kop bo water, die blink kant bo - of ten minste die bokant blink - en so aan.  Bo

 

Spesiale Vergadering van die Sinodale Kommissie

Ons Sinodale Kommissie (SK) het op 29 Julie ‘n spesiale vergadering rondom die aanbevelings van die Konvent vir Eenheid gehou. ‘n Hele aantal aanbevelings van die Konvent is net so aanvaar, waaronder:

· die model vir kerkeenheid (hierdie model maak voorsiening vir die gewone presbiteriale strukture van gemeente, ring, sinode en algemene sinode);

· vergaderings en gesprekke dwarsdeur die sinodale streek waar twee sake op die agenda sal wees, naamlik die taak en roeping van ‘n herenigde kerk en die eenwordingsproses in die Familie van NG Kerke;

· die voorlę van ‘n aanbeveling aan die Algemene Sinode dat strukturele eenheid so gou as moontlik gevestig moet word, en dat streeksinodes, wat daarvoor gereed is, toegelaat word om met mekaar te verenig sonder om die bestaande kerkverbande prys te gee.  Bo

 

Verbintenis aan Kerkhereniging

Die SK het ook opnuut sy sterk verbintenis aan kerkhereniging uitgespreek, in lyn met die Sinode van 2003. Daarom doen die SK - saam met die Konvent - ‘n beroep op die leierskap van die VGK, NGK, RCA en NG Kerk in Afrika om nie in die eerste plek aan hulle eie belange te dink nie, maar aan die van ander. Die leierskap word versoek om alles in hul vermoë te doen om mekaar tegemoet te kom en te akkommodeer sodat ons gesamentlik tot eenheid kan kom.  Bo

 

Oor die Belydenis van Belhar

Die voorstelle van die Konvent oor die Belharbelydenis is egter - na indringende gesprekke in klein groepe - nie deur die SK aanvaar nie. Die oorspronklike aanbeveling deur die Konvent lui as volg:

1.  In die belydenisgrondslag van die nuwe herenigde kerk is die Belydenis van Belhar ‘n volwaardige vierde belydenis saam met die Drie Formuliere van Eenheid, die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.  Dit impliseer dat van predikante en proponente van die nuwe herenigde kerk verwag sal word om hierdie belydenisgrondslag te onderteken.

3.  Indien gemeentes en predikante met eenwording nie dadelik gereed voel om Belhar as belydenisskrif te aanvaar nie, word voorgestel dat ‘n pastorale pad van gesprek en begeleiding met die oog op die aanvaarding van die belydenis gevolg word. 

4.  Die Konvent spreek die wens uit dat sover moontlik alle lidmate van die familie meegeneem sal word op die pad van eenwording. Ons versoek die kerke om alles in hul vermoë te doen om dit te bereik juis omdat die Woord van God ons oproep om die eenheid van alle gelowiges te bewaar en te koester.

5.  Ons beveel aan dat bogenoemde besluite via die moderamen/sinodale kommissie van die sinodes wat lede is van die Konvent vir Eenheid aan die Algemene Sinodes van die NG Kerk en die VG Kerk voorgelę word vir goedkeuring en implementering.  Bo

 

In die plek van hierdie aanbevelings het die SK die volgende besluit geneem:

1.  Ter wille van die eenheidsproses in die hele familie van NG Kerke staan die Sinode van Oos-Kaapland by sy besluit t.o.v. die belydenisgrondslag in terme van die konsentriese kringe soos geneem in 2003.

2. Die SK beveel by die Algemene Sinode aan dat ‘n nuwe belydenisgrondslag soos die huidige sinodale besluit (2003) sal lees om die proses van kerkeenheid te dien, naamlik:

2.2.1 Die eerste kring handel oor die Bybel - die basis van ons geloof en die finale toets vir alle belydenisskrifte.

2.2.2 In die tweede kring is die ekumeniese geloofsbelydenisse wat ons met alle Christelike kerke deel.

2.2.3 In die derde kring is die drie formuliere van eenheid wat ons verbind aan die Reformasie.

2.2.4 Die vierde kring is eietydse belydenisskrifte wat die onderskeie kerke met hul saambring op die nuwe pad van eenheid.

2.2.5 Die vyfde kring is ander dokumente wat die kerke ook in ‘n breër belydenisgrondslag opgeneem wil hę.

Alle nuwe lidmate wat belydenis van geloof aflę, sal die nuwe herenigde kerk se belydenisgrondslag onderskryf.

3.  Dit sal verwag word dat alle proponente van die nuwe herenigde kerk hierdie belydenisgrondslag onderteken soos by pt 2 voorgestel. Huidige leraars kan egter besluit of hulle hierdie nuwe legitimasie-eed wil onderteken al dan nie.

4.  Die SK besluit om bogenoemde as bydrae tot die gesprek aan die Algemene Sinode van die NGK en die Konvent vir Eenheid deur te gee.

    Hierdie besluit moet gelees word teen die agtergrond van die volledige besluit van Sinode 2003.  Bo

 

Belydenis en Identiteit

Terwyl die SK aanvaar dat die Belharbelydenis ‘n simbool van die identiteit van die VGK is, en graag met die VGK wil herenig, het die SK terselfdertyd geoordeel dat Belhar nie die identiteit van die NGK verteenwoordig nie. Daar moet dus gesoek word na die verrekening van beide identiteite en aan ‘n proses gebou word waarin ‘n nuwe, gesamentlike identiteit ontplooi.

    Dit was op die vergadering duidelik dat die SK die saak van belydenis en identiteit ernstig neem - eerder as bepaalde formulerings daarvan. Die moontlikheid om die formulering van belydenis-”kringe” te wysig, is genoem. Die konsentriese kringe kan - teen die bedoeling van die sinode in - verstaan word asof sekere belydenisse minder belangrik as ander geag word. Dit is ook nie die bedoeling van die SK-besluit nie. Daarom kan miskien liewer in die toekoms van speke in ‘n wiel gepraat word.  Bo

 

Verbintenis tot gesprekke en ‘n streekskonvent

Kerkhereniging verg ‘n pertinente strategie, waarvan gesprek ‘n integrale deel is. Op verskeie vlakke moet lidmate en ampsdraers bymekaar gebring word, na mekaar se stories luister en oor kerkhereniging praat. Hierdie prosesse kan help verseker dat ons mekaar vind.

    Derhalwe is die hou van ‘n sinvolle streekskonvent ook hoog op die SK se agenda. Samesprekings sal met die leiers van ander kerke gevoer word sodat so ‘n gemeenskaplike inisiatief onderneem kan word.  Bo

 

‘n Tyd vir aksie

Die afgelope tien jaar is in die Oos-Kaapse sinode gekenmerk deur introspeksie en herstrukturering. Daar is ‘n duidelike besef dat sinode, ring en gemeente nou moet fokus op bruikbaarheid vir God in die węreld. Dit is nie in lyn met die Bybel om net ‘n kerk vir onsself, as ‘n soort godsdienstige klub, te bedryf nie. God werk in die węreld, en stuur ons om daar vir Hom bruikbaar te wees.

    Ook wat kerkeenheid betref, het die tyd vir aksie nou aangebreek. Daar is opwindende dinge wat in hierdie land deur ‘n verenigende kerk gedoen kan word!  Bo

 

Kerkorde Artikel 1 in ‘n herenigde kerk

Die belydenisgrondslag vir ‘n herenigde kerk is tans ‘n belangrike gespreksonderwerp. Een van ons kollegas - goed onderlę in die kerkreg - pen onlangs in ‘n oogwink die volgende moontlikheid neer:

    “Die belydenisgrondslag van die kerk, gegrond op die Woord van God, bestaan uit die Belydenis van Nicea, die Belydenis van Athanasius en die Apostoliese Geloofsbelydenis as uitdrukking van sy verbondenheid met die kerk van alle tye; die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls as verbondenheid met sy Gereformeerde tradisie, en die Belydenis van Belhar as uitdrukking van sy geloofseenheid in Christus oor menslike begrensinge heen”.

    So ‘n formulering sal natuurlik nog verder verfyn moet word. Belhar handel byvoorbeeld nie net oor eenheid nie, maar ook oor geregtigheid en versoening. Maar wat mens aanspreek, is die historiese sensitiwiteit van die formulering, die ekumeniese inslag en die inklusiwiteit daarvan.  Bo

 

Oor selfmoord

Twee weke gelede het ‘n 12-jarige seun in Port Elizabeth selfmoord in ‘n plek van veiligheid gepleeg. Sy dood plaas die groeiende selfmoordsyfer onder jongmense in SA opnuut weer onder die vergrootglas. Ons land staan agtste op die węreldskaal vir tienerselfmoord met 6 selfmoorde per 100,000 tieners. Sowat 250 Suid-Afrikaners onder 21 pleeg jaarliks selfmoord - volgens syfers van die Węreldgesondheidsorganisasie. Dr Pixie du Toit van die Sinoville Krisissentrum in Pretoria sę die meeste tienerselfmoorde kom tussen 14 en 17 voor. Adolessente het dikwels ‘n romantiese voorstelling van selfmoord met die persepsie dat dit jou toelaat in ‘n mitiese hippie-heaven, ver verwyderd van die realiteite van die lewe. Hulle is bang om groot te word. Veral waar ‘n vriend selfmoord gepleeg het, word dit ‘n aantreklike opsie... (Pretoria News).  Bo

 

Beroepe

Dr WJH de Koker van Lynnwood is verlede week na Jeffreysbaai as medeleraar beroep. Dié gemeente het oor ‘n tydperk baie moeite gedoen om God se wil en leiding vir hierdie beroep te soek. Ons bly vir julle bid.  Bo

 

DAGBOEK

 

Hoe om E-pos en die Internet effektief te gebruik: 7 Aug

Die Ecumedia Centre, ‘n organisasie wat gemeentes en kerkleiers in kommunikasievaardighede toerus, bied op Saterdag 7 Augustus ‘n werkswinkel in die effektiewe gebruik van e-pos en die internet aan. Hoe om navorsing via die Internet te doen, aantreklike e-pos te skep, en poslyste op te stel, tel onder die vaardighede wat aangeleer sal word.

    Die koste beloop R90.00. Die opleiding geskied by Victoria Park Grey Primęre Skool (Eerstelaan Walmer), van 9:00 tot 16:00. Belangstellendes kan Amanda Mould by media@imaginet.co.za of Shaun Gouws by info@pechurchnet.co.za kontak.  Bo

 

Lenteskool in Jeug- en Familiebediening: 13-14 Aug

Mark de Vries van die VSA en Deon Kitching bied op 13-14 Augustus ‘n Lenteskool aan met die tema: Familiebediening in die plaaslike gemeente - word ‘n gemeente wat familiegerig dink en leef. Deon is welbekend, terwyl Mark verbonde is aan die Princeton Teologiese Seminarium en sowat 23 jaar ondervinding in jeugwerk het. Die koste beloop R180.00 per persoon. Die Lenteskool word georganiseer deur die Begeleidingsnetwerk en vind plaas by PE-Hoogland-gemeente. Kontak Eugene Malan vir navrae by e&lmalan@ngkok.org  Bo

 

Positiewe Ouerskap: 16-17 Augustus

Positiewe ouerskap is ‘n program deur Buvton ontwikkel en help mense om deelnemende ouers te wees en word deur Alta Marais aangebied. Dit voorsien basiese ouerskapvaardighede. Hierdie is ‘n opleidingskursus vir aanbieders en word ook deur die Begeleidingsnetwerk by PE-Hoogland aangebied. Kontakpersoon vir navrae: Eugene Malan by e&lmalan@ngkok.org  Bo

 

Kinderbediening: 3-4 Sept

Jy word uitgenooi om saam met ander leiers van kinderbedieninge aan te sluit by die Eastern Cape Children’s Ministry Convention wat van 3 tot 4 September in Port Elizabeth gehou word. Doug Horley van die VK (beter bekend as DuggieDugDug) tree as spreker op. Hierdie opleidingsgeleentheid beoog om almal wat by kinderbedieninge betrokke is - kerk, skool of jeuggroepe - toe te rus met kreatiewe vaardighede en idees. Dit vind plaas by Victoria Park Hoërskool. Volledige inligting is by Scripture Union beskikbaar - faks 041 367-1117, King George’s Weg 1, Mill Park, PE.  Bo

 

Smokkel met die kop?

‘n Pa is in die kerk met sy drie kindertjies, waaronder sy vyfjarige dogtertjie. Hulle sit in die voorste ry, sodat die maatjies die erediens mooi kan volg. Tydens die diens doop die predikant ‘n pragtige klein babatjie. Die vyfjarige dogtertjie kyk aandagtig na die gebeure, terwyl sy oplet hoedat die dominee iets sę terwyl die water oor die baba se gesiggie loop.

   Met ‘n vraagteken in haar oë draai sy na haar pa en vra: “Pappa, waarom breinspoel hy die babatjie?“

 

Tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Skriba  Bo