NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 1  - 10 Februarie 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

INHOUD

Ferdi en Ronel

Van die moderator: Ons kerkwees in die Oos-Kaap

Barkly-Oos Gemeente se wonderlike verhale van hoop en liefde

Beskikbaar vir standplaasverwisseling?

Postmoderne aanbidding

Buitengewone Oos-Kaapse Sinode in 2005

Handelinge van die Algemene Sinode

Kerkorde van die Algemene Sinode 2004 beskikbaar

 

DAGBOEK

Algemene Predikantebyeenkoms

Nieu-Bethesda se kerkgebou 100 jaar oud

Kursus in lof en aanbidding

Sinodale Vergaderdatums 2005

 

 

 

Ferdi en Ronel

Ons begin hierdie nuusbrief met ons innige simpatie aan ds Ferdi en Ronel Gouws wat hul seun onlangs na n gewelddadige motorkaping aan die dood afgestaan het. Ons woorde is min. Mag die Here self julle troos, dra en sterk maak.   Bo

 

Van die moderator: Ons kerkwees in die Oos-Kaap

Die nuwe jaar het sy loop reeds goed gekry : N die heropening van die skole is Week-van-Gebed-byeenkomste in die meeste van ons gemeentes gerel, en daarna het die wiele met mening begin rol..... Soveel so dat baie van ons al weer wonder of ons ooit weg was met vakansie!

My opregte wens is dat ons Here op n baie besondere wyse ons almal se drome vir die kerk in die Oos-Kaap wr sal maak in 2005. Ook ons sinodedroom wat duidelik in ons geloofsverbintenis verwoord is : eenheid onder mekaar, in ons kerkfamilie, en met Christene oor die wreld, om as Geesvervuldes prakties gestalte aan die evangelie te gee, om die boodskap van Christus oor die wreld uit te dra, om met dade lief te h en blymoedige offers te bring, en om na mekaar om te sien en die ander se belang eerste te stel.

Kom ons droom oor n werk met entoesiasme aan die eenheid in gemeentes, asook tussen gemeentes van verskillende kerkverbande. Dit word almeer duidelik dat die eenheid van die kerk (waaroor die Bybel so duidelik spreek!) veral op plaaslike vlak gesoek moet word en gestalte moet kry. Natuurlik is daar prosesse op streek- sowel as algemeen-sinodale vlak wat k bestuur moet word - prosesse wat tans moeilik vorder. Maar laat ons tog nie daarvoor wag nie - die nood op plaaslike vlak ten opsigte van samewerking met en wedersydse ondersteuning van mekaar is so ontsettend groot en dringend! Kerkrade moet asseblief erns maak en duidelike uitreikaksies na die plaaslike gemeentes van die VGK beplan. Ons durf nie langer hiermee sloer nie!

Kom ons g dan prakties gestalte aan die evangelie. Ons droom mos daarvan om n missionre kerk en gemeente te wees - mense wat ontdek het dat die Here almal in die gemeente met gawes toegerus het en almal in sy diens wil gebruik. Geen groot maatskappy of organisasie het 106 takkantore in die Oos-Kaap nie. Die NG Kerk het 106 gemeentes met byna 82,000 lidmate, toegerus met gawes - mense wat n reuse verskil dwarsoor ons provinsie aan ander se ervaring van God se genade kan maak! n Onlangse opname wat Anton Oliphant as Netwerkbestuurder Barmhartigheid vir die Sinodale Kommissie gedoen het toon dat ons gemeentes wonderlike projekte loods om God se monde, hande en voete in die Oos-Kaap te wees. Kom ons doen so voort - en kom ons droom nog groter en bou die werksaamhede uit, en maak so God n sy Kerk onmisbaar in die lewens van mense!

Onlangs lees ek weer die gedeelte in 2 Kon 7 waar, in n tyd van beleg en hongersnood, vier melaatses einde ten laaste na die kamp van die vyandelike Aramese lermag gaan om kos te soek. Wanneer hulle daar opdaag, is die kamp verlate want God het die vyand op die vlug laat slaan, en vind hulle n oorvloed van kos en ander goedere. Dan kom hulle tot die ontdekking : Ons maak nie reg nie. Vandag is n dag vir blydskap en ons bly stil! As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning! (v 9).

Die gemeentes Parkheuwel (50), Oos-Londen (100) en Aberdeen, Jansenville en Murraysburg (almal 150) kom vanjaar by besondere mylpale in hul bestaansjare. Ons is saam met hulle dankbaar voor die Here. Ons is nog hier, want Hy het ons volkome verlos en tree vir ons in by God! (n a v Heb 7:25).

Hansie Schutte Bo

 

Barkly-Oos Gemeente se wonderlike verhale van hoop en liefde

Willie van Zyl vertel hoedat die gemeente, in vennootskap met ander rolspelers, daadwerklik n verskil in die gemeenskap maak. Dis nou rrig goeie nuus!

House of Light

Weeskinders as gevolg van ouers wat sterf van AIDS raak al meer, veral op plase. Die kinders word dan gewoonlik geplaas by familie of selfs vriende om te versorg, onder andere met staatshulp. Soms gebeur dit egter dat geen sorg vir hierdie kinders gevind kan word nie; hulle is dus oorgelewer aan hulleself: Een so n familie van 3 kinders was in die sorg van n 10-jarige boetie.

Dr Claire n damesgeneesheer in ons gemeenskap het n skenking vanuit Engeland ontvang ten bate van AIDS en besluit om in samewerking met die kerke van ons dorp n huis vir hierdie weeskinders gekoop. Hierdie huis se finansile uitgawes word verkry deur donasies vanuit ons gemeenskap en kerke. Ons CMR-werker bestuur die House of Light wat alreeds twee moeders en 10 kinders huisves. Dit dien as sentrum waarvandaan ander weeskinders, wat geplaas is, gevalueer en versorg word.

In die Desembervakansie het n brand in die huis uitgebreek terwyl niemand tuis was nie. Gelukkig het n verbyganger rook gesien en gou was vrywilligers daar om te verhoed dat die huis afbrand. n Deel van die huis is egter beskadig. Net die volgende dag was n ruim donasie beskikbaar, sodat herstelwerk en selfs verbeteringe aangebring kon word voordat die kinders teruggekeer het van vakansie.

Die huis bied ook n tuiste vir n vrouegroep se werksaamhede sowel as n groep wat groentetuin maak. Talle jeug- en gebedsbyeenkomste vind hier plaas en donasies van vars melk, groente en ander produkte word gereeld afgegee.

No Apologies

Die voorkoming van Vigs is n prioriteit-saak onder ons jeug. Die kerke van ons dorp het op die NO APOLOGIES-kursus besluit as program in hierdie poging. n Evangelis-egpaar van die Chritian Life Centre gemeente op ons dorp het hierdie opleiding deurloop. Die eerste seminaar vir ons plaaslike skool is in Maart 2004 aangebied vir 28 leerlinge. Die aanvraag daarna was oorweldigend en drie opvolgseminare is gehou. Die plaaslike kerke staan in vir die etes en borg selfs die kursusmateriaal van die leerlinge.

Die kursusdoelwit is die belofte van abstain en die doelwitpersentasie is byna 95%. n Jeugevangelis van die CLC-kerk het dit in die skool se bybelprogram - wat deur ons plaaslike predikante van 6 verskillende kerke aangebied word verder opgevolg met groot sukses. Die program word nou verder uitgebrei na die ander skole van ons dorp en selfs na naburige dorpe.

Crespo Herberg

In 1998 sterf n lidmaat van ons gemeente kinderloos. Sy bemaak byna R90 000 aan die kerk en dienssentrum. In dieselfde tyd kom die oudste gebou van ons dorp die ou hotel - in die mark vir omtrent dieselfde bedrag en die kerkraad besluit om dit te koop en te gebruik as huisvesting vir talle armes en bejaardes, wat nie eie huisvesting kan bekostig nie. Na baie restourasie-werk wat eiehandig deur lidmate onderneem is, bestaan dit uit 9 wooneenhede binne (enkel tot drieslaapkamer) en 2 wooneenhede buite die hoofgebou, wat vanaf R250 per maand (krag en wasgoed ingesluit) verhuur is. Vier kantore, wat verhuur word aan vier besighede, verskaf die nodige inkomste as subsidie vir die inwoners. As gevolg van die behoefte aan goedkoop oornag verblyf op ons dorp is vyf gastekamers deur wyke ingerig en ook dit dra by tot die finasile berdryf van die herberg. Mense in nood is al talle kere gratis daar gehuisves en kantore word ook gratis aan die CMR voorsien. Die ou gebou in ons middedorp word nou na sy oorspronklike glorie gerestoureer en verfraai. Die bestuur van die herberg word byna gratis deur lidmate gedoen.   Bo

 

Beskikbaar vir standplaasverwisseling?

Op 'n pragtige plattelandse dorpie in die Noorde van Natal is daar een van ons broers wat die vakansie lank gedink en gebid het en stel hy homself beskikbaar vir standplaasvervwisselingDink mooi, bid daaroor en kontak Ferdinand van Niekerk (die Natalse sinode se verteenwoordiger vir standplaasverwisseling) by 082-897-2515 of ferries@lantic.net vir verdere inligting. 

Volgens Ferdinand is hierdie slegs 'n verkennende gesprek tussen leraars.  Die Kerkrade hoef nie hieroor ingelig te wees nie.   Bo

 

Postmoderne aanbidding

In n e-pos wat Rethie van Niekerk aanstuur, beskryf ene John Hoyland hoe hy postmoderne aanbidding (worship) sou karakteriseer. Hy skryf: These are just my ideas - not very well worked out ones at that. I'd welcome feedback from people involved in new worship if I've missed something, or got something wrong. Postmodern worship as I've characterised it is more about attitudes than specifics - those will be determined by the needs and gifts of your community, and the culture your community lives in.

Wel, hier is Hoyland se idees oor postmodern worship:

1 Culturally relevant - rejects cultural barriers that are not part of the gospel, aims to be accessible.
2 Participative - encourages (not forces) people to participate in worship, rather than being passive receivers - also encourages people to participate in creating and running the worship events.
3 Recognition of importance of community - the worship is based in a community, and builds up that community.
4 No 'figurehead' - worship proceeds without a leader, or many people are involved in leading.
5 Wholeness - rejects notion of body/mind/soul split, expects that worship should involve the whole person.
6 Recognises that both experience and understanding are essential - creates opportunities in worship for both.
7 Eclectic - willing to use all kinds of ideas, music, texts, etc. from a wide range of traditions.
8 Sense of past and present - aware of being part of a long tradition, aware of its history, but combined with an awareness of future, of its destiny.
9 Rejects the notion of a split between 'sacred' and 'secular' - willing to use ideas, forms, materials, etc. from the 'secular' world in worship.
10 Willing to use non-linearity and/or concurrency.
11 Multi-media - willing to use all available media in worship, for communication, and to create atmosphere.
12 Provisional - recognises that it is not perfect, and will need to change - always experimenting with new ideas.
13 Tolerant - recognises that other forms of worship are valid.
14 Local - recognises that worship is tightly related to the worshipping community - each community must find it's own style of worship, rather than following some "cookbook" approach.
15 Anti-independent - determined to remain part of existing churches rather than form new denominations.   Bo

 

Buitengewone Oos-Kaapse Sinode in 2005

Onthou dat die Oos-Kaap van 18-20 Oktober 2005 n buitengewone sinodale vergadering hou. Die doel hiermee is om in te skakel by die ritme van die Algemene Sinode wat weer in 2006 vergader. Die sakelys word saamgestel uit sake wat die sinodale kommissie as van wesenlike belang vir die roeping van die NG Kerk in Oos-Kaapland beskou. Ringe is baie welkom om sake wat hulle meen op die sakelys moet verskyn voor 10 April aan die Ontwerpspan van die sinode (ds Barnard Steyn, bicsteyn@net4all.co.za) te stuur. Die Sinodale Kommissie sal die sakelys uiteindelik finaliseer. Bo

 

Handelinge van die Algemene Sinode

Die Handelinge van die Algemene Sinode is pas vrygestel, en is by die sinodale kantoor beskikbaar. Gemeentes in die omgewing kan gerus met Nellie Westraadt skakel (041 365-3159) as julle jul dokumente sommer daar wil gaan afhaal. Dit sal help.  Bo

 

Kerkorde van die Algemene Sinode 2004 beskikbaar

Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is n bundel met die relevante prosedures en kerk-besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk regoor Suid-Afrika, Namibi en Zimbabwe. Dit word gebruikersvriendelik aangebied en logies met nommers uiteengesit, bv die leraar se bevoegdhede (Art 12), of die taak en funksies van die Kerkraad (Art 26). Daar is Reglemente met relings vir sake soos die vermeerdering, eenword of afstigting van gemeentes (Regl 6). Daarby geld ook Reglemente wat die werking van kerkvergaderings en kommissies verduidelik asook vorms vir verskeie kerklike sake, soos die doopsel, bewys van lidmaatskap en beroepsbrief vir predikante om die papierwerk in gemeentes te vergemaklik. Dit word afgesluit met Besluite en Aanbevelings oor die bediening in die NG Kerk-verband.

Bestel dit gerus by 0860 231 231 ook op CD beskikbaar.   Bo

 

 

DAGBOEK

 

Algemene Predikantebyeenkoms

Kerkrade word aangemoedig om hul leraars na die Algemene Predikantebyeenkoms te stuur wat van 20-22 Junie te Bloemfontein gehou word. Die doelwit is om die koste tot nie meer as R2,000 per persoon te beperk nie, wat vervoer op n egalisasiebasis insluit. Sodra ons meer inligting ontvang, stuur ek dit aan.   Bo

 

Nieu-Bethesda se kerkgebou 100 jaar oud

Die kerkgebou van die NG Gemeente Nieu Bethesda, is vanjaar 100 jaar oud. Die gemeente vier die geleentheid die komende naweek (11-13 Februarie 2005) op n feestelike manier. (Die hoeksteen is op 11 Februarie 1905 gel.) Oud-predikante, -konsulente en -gemeentelede en ander belangstellendes wat die geleentheid wil bywoon, kan vir verdere inligting die volgende nommers skakel: 049 8411401 / 049 8411301 / 049 8411648 of e-pos: peet@nieubethesda.co.za

Feesprogram

Tema: Christus hou self sy Kerk in stand!

Vrydag 11 Februarie 2005:

19h00: Gesellige byeenkoms en spitbraai by Nieu Bethesda Sportklub (Koste+/- R30pp) Kenmekaar aand.

Saterdag 12 Februarie 2005:

10h00: Begeleide toer van kerkgebou vir belangstellendes.

T-hemde met n ontwerp van die kerkgebou sal te koop wees.

Feesblaadjie met geskiedenis van kerk beskikbaar

19h00: Musiek- en sangbyeenkoms in kerkgebou met gasligte en kerse olv Werner Swart en ander plaaslike kunstenaars. (Werner Swart is n kabaretster en sanger en kleinseun van Ds. Webb wat vanaf 1921-1927 predikant hier was.)

Kers-aansteek seremonie.

Sondag 13 Februarie 2005:

09h00: Feesdiens olv Leon Pienaar (oud-inwoner) asook Nagmaal en belydenisaflegging

Tee en verversings by Sportklub   Bo

 

Kursus in lof en aanbidding

Louis Brittz bied op 9 Maart n wonderlike kursus in lof- en aanbidding by PE-Heideveld Gemeente aan. Hy sal die volgende temas hanteer: liturgiese samestelling; aanbiddingsvloei; die identiteit en konteks van die gemeente se rol in aanbidding; en hoe om 'n ontmoeting met God in die erediens te laat plaasvind

Hierdie kursus is vir leraars, sangleiers, klankpersoneel, instrumantalistemusiekleiers en voorsangers.

Dit duur van 14:00 17:00 en 18:00 21:00. Koste beloop R50 per persoon.   Bo

 

Sinodale Vergaderdatums 2005

Die volgende vergaderdatums is vasgestel:

* Dagbestuur van die Sinodale Kommissie: 3 Februarie, 14 April, 28 Julie, 20 Oktober.

* Volle Sinodale Kommissie: 19 Mei, 24 November.

* Buitengewone Sinode: 18-20 Oktober 2005.   Bo

 

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Skriba SK  Bo