NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 2  - 28 Februarie 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

INHOUD

Om ons roeping te onderskei en in dade om te sit

n Bosberaad met n verskil

Skep gemeenskap oor grense heen

Hou ons Godsbeelde ons uitmekaar?

Buitengewone Oos-Kaapse Sinode: 26-28 Julie 2005

Verklaring van die Ned. Geref. Kerk Adelaide

Hulp aan die kerk in Zimbabwe

Vakatures by Pro Christo

 

DAGBOEK

Sinodale ritme

Algemene Predikantebyeenkoms

Kursus in lof en aanbidding

Teenstrydige seine

 

 

Om ons roeping te onderskei en in dade om te sit

Hoe maak gemeentes, ringe en sinode seker dat ons God se roeping vir sy kerk in die Oos-Kaap reg verstaan, en dit doelgerig in dade omsit?

    Ons doen dit deur as geloofsgemeenskap op die vlak van gemeente, ring en sinode met mekaar te praat oor ons omgewing (konteks) in die lig van God se Woord. Ons doen dit deur saam te bid oor wat ons te doen staan. Ons doen dit deur in die lig van Wie God is, en ooreenkomstig die beloftes van sy Woord, die genesing, geregtigheid en vreugde (wat Hy in Christus bring) met praktiese, strategiese planne en aksies n werklikheid te laat word.

    Die wyse waarop hierdie gesprek en gebed deur die jaar doelgerig gestruktureer word, staan bekend as ons sinodale vergaderingsritme. Dis maar net n groot woord wat s dat ons doelgerig deur die jaar bymekaar kom om ons roeping te onderskei, en dan planne te maak en projekte te loods om dit uit te voer.

    Die sinodale vergaderingsritme is so pas in opdrag van die Sinodale Kommissie hersien om beter onderskeiding en uitvoering van ons roeping moontlik te maak. Dit bestaan nou breedweg uit die volgende elemente:

    1) Sinodale Werkswinkel (VTO-geleentheid) in Maart.

    2) In April kom ringskommissies en die Sinodale Kommissie bymekaar om te praat oor ons roeping. Dit geskied in n Bosberaad.

    3) In Mei kordineer en sistematiseer die SK-Dagbestuur die opbrengs van die Bosberaad, vir besluitneming deur

    4) die Sinode (in sinodejare) of Sinodale Kommissie in Julie.

    5) Ringe vergader in Augustus en September om praktiese planne, taktieke en projekte wat met die beskrywing van die roeping verband hou te formuleer.

    6) Dit word in die vorm van Projekaansoeke voor die einde van September ingedien. Die moderatuur en netwerkbestuurders ondersoek die kordinering van hierdie projekte.

    7) In Oktober stel die SK-Dagbestuur die begroting uit die ringsprojek-aansoeke saam en l dit aan die

    8) Sinodale Kommissie in November vir besluitneming voor.

    Die Algemene Predikantevergadering (20-22 Junie) word as integrale deel van die sinodale ritme beskou. Sien DAGBOEK hieronder vir die datums van die sinodale ritme vir 2005.   Bo

 

n Bosberaad met n verskil

Die sinodale ritme vir 2005 skop af met n bosberaad (12-14 April) wat deur die Sinodale Kommissie en volledige ringskommissies bygewoon word. By hierdie geleentheid word n aanbieding oor die jongste Kerkspiel gegewens deur dr Jan Bisschoff een van die maniere waarop ons die werklikheid in ons roepingsonderskeiding in ag neem.

    Ons sinode het n geskiedenis van bosberade wat met herstrukturering en finansile beplanning te doen het. Dis ni die bedoeling met hierdie een nie. Die bedoeling is om as geloofsgemeenskap in die lig van die identiteit van God en ons normatiewe bronne (Skrif, belydenis, sinodale visie) geloofsonderskeidend oor ons konteks na te dink. In gebed en gesprek soek ons na wysheid oor wat ons te doen staan sodat die kerk teken, instrument en voorsmaak van die koninkryk van God kan wees.

    Die resultate van die bosberaad sal n bepalende rol speel tydens die buitengewone sinode wat van 26-28 Julie in Port Elizabeth gehou sal word.   Bo

 

Skep gemeenskap oor grense heen

In die bou aan n herenigde kerkverband is dit ni nou die tyd om in n hernude struggle vir of teen Belhar - te verval nie, maar om die grense van tradisionele verdeeldhede deur die bou van wedersydse begrip en gemeensaamheid oor te steek. Dit is die boodskap uit die jongste dagbestuursvergadering van die Sinodale Kommissie. Daar is genoeg rede om wedersydse verwyte te slinger. Die vraag is of die lidmate en leiers van die familie in die toekoms onthou wil word as mense wat gevange gehou is deur hul eie vooroordele en pyn, of as mense wat - in die vryheid wat die evangelie bring aan die suigkrag van die verlede kon ontkom.

    Derhalwe versoek die Dagbestuur alle kerkrade en ringe van die NG Kerk in Oos-Kaapland om moeite te doen om uit te reik na al die lidkerke van die familie. Dit is noodsaaklik dat kerkrade en lidmate mekaar op grondvlak beter leer ken, opreg na mekaar luister, en saam groei, sodat ons liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom (Fil 1:9-10).

    Daar is veral vier vrae wat in gesamentlike gesprek op plaaslike belangrik is: 1) Wie is die drie-enige God vir ons in die lig van die ryke inhoud van die Skrif? 2) Wie is ons as die Here se kerk? 3) Wat is God se roeping vir ons in ons dorp / stad / streek? 4) Hoe verstaan ons die nood van die konteks waarin ons draers van die evangelie is? As gemeentes openhartig en diep na mekaar en die Woord hieroor kan luister, oor tyd heen, sal dit n geweldige impetus vir kerkhereniging verskaf. Kerkhereniging val tans te veel in strukturele aspekte vas. Ons het n gemeenskaplike-roeping-in-eenheid nodig om ons nader aan mekaar te trek.   Bo

 

Hou ons Godsbeelde ons uitmekaar?

Dis byna onmoontlik om te dink dat n belydenis met die inhoud van Belhar kerke in die familie uitmekaar kan hou. Dit is werklik n eenvoudige dokument geen ingewikkelde formulerings nie wat Gereformeerde geloofswaarhede op n helder toon, toegespits op die SA-situasie nas. Dit is n belydenis wat n geslag boeremense wat tans beleef dat daar teen hulle gediskrimineer word, as formulering van die evangelie behoort aan te gryp. Tog gebeur dit nie.

    Een rede is inderdaad die historiese, emosionele en simboliese faktore waarvan die Hartenbos Algemene Sinode praat. Mens hoor dit veral in die Boesak-belydenis betiteling van di belydenisskrif.

    Die tyd is ryp om te vra of die verdeeldheid nie veel, veel dieper l nie. Is dit nie dalk verskillende Godsbeelde wat ons nie uitmekaar hou nie.

    Ek kan nog onthou hoe NGK mense in die 1980s God aangeroep het om hul besit en geliefdes te beskerm. Ons kon dit doen, omdat hierdie God ons aan die suidpunt van Afrika met n roeping geplaas het om die lig uit te dra so het ons geglo. God sou ons nooit verlaat nie Hy is getrou. Dit het ons veral op grond van Bloedrivier geweet.

    Hoe kan mense wat (so geleer is en) s glo n belydenis verstaan wat God op n besondere wyse die God van die armes en noodlydendes noem? Die begrip-apparaat hiervoor (het) ontbreek. So n sinnetjie is stellig n aanslag op alles wat ons van God (ge-)weet, verwag (het) en van Hom (kon) hoop. Van VGK-kant is dit natuurlik onmoontlik om ni so aan God te dink nie. Dit is die rede waarom die VGK herhaaldelik s dat hulle Belhar is. Vir ons mense, wat soms nog in die pre-1994 momentum leef, kan dit dalk hoogstens intellektueel waar wees dat God die God van noodlydendes is.

    Nog n rede waarom ons diep en indringend met mekaar oor die God van die Skrifte moet bly praat. Ons vertrou dat kerkrade en ringe aan hierdie oproep van die SK-Dagbestuur gehoor sal gee. Bo

 

Buitengewone Oos-Kaapse Sinode: 26-28 Julie 2005

Terug by ons vergaderingsritme. Onthou dat die Oos-Kaap van 26-28 Julie 2005 n buitengewone sinodale vergadering hou. Die datum is pas van Oktober na Julie verskuif om in te pas by die nuwe formulering van die sinodale ritme. Die doel hiermee is om die gegewens van die bosberaad te verwerk, en natuurlik ook in opvolging van die Algemene Sinode van 2004.

    Die sakelys word saamgestel uit sake van die Algemene Sinode en aspekte wat die sinodale kommissie as van wesenlike belang vir die roeping van die NG Kerk in Oos-Kaapland beskou. Ringe is baie welkom om sake wat hulle meen op die sakelys moet verskyn voor 30 Maart aan die Ontwerpspan van die sinode (ds Barnard Steyn, bicsteyn@net4all.co.za) te stuur. Bo

 

Verklaring van die Ned. Geref. Kerk Adelaide

Die Kerkraad van die Ned Geref Kerk Adelaide, reageer as volg op onlangse negatiewe beriggewing oor die gemeente Adelaide in "Rapport" van 6 Februarie 2005 en ander Afrikaanse dagblaaie op 7 Februarie 2005.

    Dit is met diepe teleurstelling dat ons gelees het van die eensydige voorstelling waarmee Mev Adelai du Randt, die kerklike gemeenskap op Adelaide voorgestel het in die sekulre pers. Die venyn waarmee sy reageer, getuig van haar eie subjektiewe en emosionele belewenis van ongelukkige gebeurtenisse in die gemeente en gemeenskap, wat alles rondom haar man Prof WSH du Randt gedraai het.

    As kerk, glo ons dat kerklike geskille op kerklike wyses geskik en beredder word. Daarom gaan ons nie op 'n onwaardige wyse, hierdie saak verder probeer voer in die sekulre pers nie. Ons reik wel hierdie verklaring uit in die kerklike media, omrede ons glo dat ons 'n verduideliking verskuldig is aan die bre kerklike publiek.

    Dit is met leedwese, dat ons gelees het dat Mev Adelai du Randt, die sogenaamde "gerugte oor Ds Paul Odendaal" opgehaal het, terwyl die saak alreeds op 16 November 2004 deur 'n Ringsondersoekkommissie van die Ring van Albanie ondersoek en afgehandel is. Ds. Odendaal het self aangedring dat die Ringsondersoekkomissie die gerugte ondersoek, waarmee Prof Du Randt hom gekonfronteer het. Die gerugte het ontstaan, as gevolg van 'n naamsverwarring en misverstand in 'n sogenaamde tydskrifartikel van "Die Huisgenoot". Deur soliede getuienisse het die Ringsondersoekkommissie die gerugte teen Ds Odendaal as onwaar bevind en dit so ook aan die gemeente bekend gemaak op 'n gemeentevergadering. Die persoon en lewe van Ds Paul Odendaal staan bo enige verdenking en die gemeente Adelaide het volle vertroue in hulle leraar en staan hom dan ook getrou by.

    Wat betref die negatiewe beriggewing rondom die persoon van Diaken Fred Every, is ons diep geskok oor die eensydige wyse waarop Diak Fred Every verdag gemaak word. Daar is ook 'n ander kant van die saak, wat nie gestel is nie. Di kant sal 'n ander verhaal vertel.

    Ons verklaar dat ten spyte van hierdie ongelukkige gebeurtenisse dit goed gaan met die Ned Geref Kerk Adelaide. Daar is 'n besondere gees van eensgesindheid in die gemeente en in die kerkraad. Die verhouding tussen die leraar, die kerkraad en gemeente is kerngesond en alle kerklike aktiwiteite is in 'n groeifase.

    Hoewel dit vir mense buite die gemeente mag lyk na 'n kerklike storm, is dit maar net " 'n storm in 'n teekoppie" en die gemeente Adelaide gaan onverstoord voort om God se wil te soek en besig te wees met die uitbreiding van God se Koninkryk.

    Ons verklaar ook onomwonde, dat die kerklike gemeenskap op Adelaide nie lyk soos voorgestel in die persberigte nie. Adelaide-gemeente bestaan uit opregte kinders van die Here wat die Here liefhet en dien en God se wil in alles soek.

    Ons spreek ons diep teleurstelling uit dat ons kerkverband se naam in die gedrang gekom het, maar ons hoop dat hierdie persverklaring die skade wat aangerig is, minder sal maak en ten minste meerdere lig op die ongelukkige gebeurtenisse gewerp het.

    Die Gemeente Adelaide is met trots deel van die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband en sal daarom alles doen, selfs die minste wees, ter wille van die eer van God en die eer van die kerk.

Die Kerkraad

Ned Geref Kerk Adelaide

13 Februarie 2005  Bo

 

Hulp aan die kerk in Zimbabwe

Tot aan die einde van Januarie is R50,000 reeds deur gemeentes bygedra as hulp aan die NG Kerk in Zimbabwe. Die mikpunt in R60,000. Wat n wonderlike gebaar! Ons sinode is verbind om ook nog vir die volgende twee jaar R60,000 per jaar vir Zimbabwe by te dra. Gemeentes word dus versoek om nog vir die volgende twee jaar kollektes vir Zimbabwe op te neem. Indien die kollektes minder as R60,000 per jaar beloop, sal dit uit sinodale fondse aangevul word om die teiken te bereik.   Bo

 

Vakatures by Pro Christo

Pro Christo is n organisasie wat sendingwerk deur gemeentes mobiliseer. Die volgende vakatures bestaan (almal vereis eie ondersteuning vir lewensonderhoud):

Pro Christo Global Mission Zambia:

Project Manager with Enginering background, Tanganyika Lake, Zambia

Pro Christo Global Mission, Kimberley, SA:

Administrative Manager

Business Manager

Finance Manager

Marketing Director

International Prayer Co-ordinator

Project Managers (2)

Mobilisers (3) (Church, Business people, Young adults)

Kontak Melanie Strydom as jy in enige van die vakatures belangstel : 053 832 7837 (Kantoor)   Bo

 

DAGBOEK

 

Sinodale ritme

Die volledige sinodale ritme vir 2005 is as volg:

* 12-14 April: Bosberaad, bygewoon deur Ringskommissies en Sinodale Kommissie, in Port Elizabeth;

* 19 Mei: SK-Dagbestuur

* 20-22 Junie: Algemene Predikantebyeenkoms in Bloemfontein;

* 26-28 Julie: Buitengewone Sinodesitting in Port Elizabeth;

* Augustus tot en met 18 September: Ringe vergader. (Die SK-Dagbestuur versoek dat ringe probeer om teen 18 September hul vergaderings af te handel, sodat daar genoeg tyd is om projekaansoeke voor 30 September voor te berei. Samewerking word waardeer.)

* 30 September: Projekaansoeke vir befondsing ingedien.

* 27 Oktober: SK-Dagbestuur vergader.

* 24 November: Sinodale Kommissie vergader en keur begroting vir 2006/7 goed.   Bo

 

Algemene Predikantebyeenkoms

Kerkrade word aangemoedig om hul leraars na die Algemene Predikantebyeenkoms te stuur wat van 20-22 Junie te Bloemfontein gehou word. Ho verwagtings word van hierdie byeenkoms gekoester. Dit sal n energerende ervaring vir leraars wees wat nie gemis kan word nie. Die doelwit is om die koste tot nie meer as R2,000 per persoon te beperk nie, wat vervoer op n egalisasiebasis insluit. Sodra ons meer inligting ontvang, stuur ek dit aan. Verwag dit iewers n 16 Maart 2005. Die sinode beoog om werklik verdienstelike gemeente-aansoeke vir hulp met die befondsing vir die byeenkoms te subsidieer.  Bo

 

Kursus in lof en aanbidding

Louis Brittz bied op 9 Maart n wonderlike kursus in lof- en aanbidding by PE-Heideveld Gemeente aan. Hy sal die volgende temas hanteer: liturgiese samestelling; aanbiddingsvloei; die identiteit en konteks van die gemeente se rol in aanbidding; en hoe om 'n ontmoeting met God in die erediens te laat plaasvind

Hierdie kursus is vir leraars, sangleiers, klankpersoneel, instrumantalistemusiekleiers en voorsangers.

Dit duur van 14:00 17:00 en 18:00 21:00. Koste beloop R50 per persoon.   Bo

 

Teenstrydige seine

n Oulike enetjie uit die jongste BybelMedia Monitor:

    'n Haastige vrou het gans te naby aan die motor voor haar gery. Toe die verkeerslig geel slaan, hou hy stil, maar sy wou nog saam met hom oorgery het. Toe haak sy heel uit en blaas haar toeter en vertel die bestuurder voor haar wat sy van hom dink.

    Sy skel nog so, toe klop iemand aan die venster. Dit was 'n polisieman. Hy beveel haar toe om uit te klim, en arresteer haar terstond en neem haar geboeid na die polisiestasie. Daar is sy deursoek, vingerafdrukke geneem en in 'n sel toegesluit.

     N 'n paar uur kom sluit die bewaarder weer die deur oop. By die lessenaar het die konstabel vir haar gewag met haar persoonlike goedjies.

    "Ek is baie jammer vir die misverstand, Mevrou. Toe ek agter u motor stilhou terwyl u die toeter blaas, onbeskofte gebare maak en so vloek, sien ek die 'Choose Life' nommerplaathouer, die 'What Would Jesus Do' bufferplakker, die 'Follow Me to Sunday School' plakker en die vis-embleem op jou agtervenster. Ek het natuurlik afgelei dat jy die motor gesteel het."   Bo

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Skriba SK  Bo