NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 3  - 14 Maart 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

<< Let op die versoek hieronder om die kontakbesonderhede van ‘n skakelpersoon vir voorbidding met die oog op die komende Oos-Kaapse Bosberaad >>

 

INHOUD

 

Waarom is die gesprek oor Homoseksualiteit so netelig?

Gebed vir Bosberaad gevra (12-14 April)

Tsoenami : ‘n GROOT dankie!!

Taakspan vir Kerkhereniging vergader vandeesweek

Kommentaar: Die NG Kerk oor homoseksualiteit en gay huwelike

Menings: NG Kerk “ingesluk deur gedienstigheid”

‘n Geboer met hoenners en groente

Zimbabwe in die aanloop tot die verkiesing

 

VAKATURES

 

Director of Worship & Arts, Union Church, Istanbul, Turkey

Programbestuurder/Kantoorhoof Suid-Transvaal

Bestuurder Herfsvreugde Tehuis

 

DAGBOEK

 

Unieke Lady Grey Passiespel: Paasnaweek, 25-27 Maart 2005

Church Signs

 

 

Waarom is die gesprek oor Homoseksualiteit so netelig?

Piet Naudé skryf boeiend oor die neteligheid van die gesprek oor homoseksualiteit (sien aanhangsel) en konkludeer:

    “Die geskiedenis leer ons dat die kerk langer eerder as korter nodig het om netelige vrae op te klaar. “Teologiese” vrae duur lank: Dit het vanaf 325 tot 381 (dus 56 jaar!) geduur voordat daar konsensus gekom het oor presies hoe ons die verhouding tussen Vader, Seun en Gees moes bely, en nog ‘n 70 jaar of wat om oor die verhouding tussen die menslikheid en goddelikheid van Christus te beoordeel. As die geboorte van apartheid as formele teologie rondom die Federale Sendingbeleid van 1935 gedateer word, het dit die NGK 51 jaar tot in 1986 geneem om die dwaling in eie geledere raak te sien.

    “Dit lyk my etiese kwessies (wat altyd agterna so eenvoudig lyk!) kan dalk langer neem: 18 eeue om slawerny afgeskaf te kry, en 20 en ‘n halwe eeue om vroue as gelyke medegelowiges te aanvaar. Natuurlik was slawerny as sosiale instelling nie deurentyd op die kerklike agenda nie, ook nie die ampsbekleding van vroue nie. Maar daar kom ‘n tyd dat die geskiedenis die son soos deur ‘n vergrootglas op een brandende saak laat fokus.  Homoseksualiteit is ouer as die oudste Bybelboeke en was deur die eeue sluimerend. Dit staan nou op die voorgrond en dis ons geslag se taak om hieroor helderheid te probeer kry.”

    Sien die aanhangsel vir die volledige artikel. Jy het Adobe Acrobat Reader nodig (gratis by www.adobe.com) om die artikel te lees. Let ook op die kerkraad van Middelburg-Uitsig se kommentaar oor die Algemene Sinode se besluit oor homoseksualiteit hieronder.   Bo

 

Gebed vir Bosberaad gevra (12-14 April)

Sal leraars en skribas asseblief aandag gee aan die uitvoering van die volgende versoek van ds Rethie van Niekerk. Sy skryf:

    “Julle weet teen hierdie tyd al van die Sinodale Bosberaad (12-14 April 2005).

    “Aangesien hierdie Bosberaad fokus op ons roeping en ons wil onderskei wat God van ons vra, glo ek dat jy sal saam stem dat gebed vir hierdie geleentheid van kardinale belang is.  Ons kan nou al mense mobiliseer om voorbidding te doen vir die Bosberaad.  Daarom die volgende versoeke:

1.  Bid asb vir die Bosberaad.  Vra God om elke persoon wat dit gaan bywoon, se oë en harte oop te maak, sodat ons sy stem duidelik sal hoor.

2.  Ons wil baie graag ‘n span voorbidders in elke gemeente hê.  Sal jy asb vir my die naam en kontakbesonderhede (e-pos adres en selnommer) van ‘n kontakpersoon in jou gemeente stuur - iemand wat ‘n hart vir voorbidding het en wat ‘n groep voorbidders in jou gemeente kan mobiliseer.  Hierdie persoon sal dien as ons skakel met elke gemeente se gebedspan.  Ek sal gebedsversoeke na die kontakpersone deurstuur, wat dit dan weer na hul onderskeie gebedspanne sal deurstuur.  (Dink net hoe wonderlik sal dit wees as ELKE GEMEENTE in ons sinodale gebied so ‘n span het wat bid vir die Bosberaad en vir die kerkverband in Oos-Kaapland!)

3.  Die Bosberaad is om die draai.  Ek sal dit dus baie waardeer as jy die naam van die kontakpersoon in jou gemeente vóór Maandag, 21 Maart 2005, aan my sal stuur.  (Dit laat ons met 3 weke om die spanne aan die gang te kry, waarvan een week vakansie is.)

4.  As die Gees iets op jou hart lê waarvoor voorbidding gedoen moet word vir die Bosberaad, stuur dit asb ook aan my, sodat ek dit aan die gebedspanne kan stuur.

5.  Jy kan alle kontakbesonderhede direk aan my stuur by rethie@global.co.za of faks na 041 583 1788 (vir aandag: Rethie).

Byvoorbaat baie dankie! Met seënwense, Rethie van Niekerk”  Bo

 

Tsoenami : ‘n GROOT dankie!!

Ten spyte van die feit dat kerke op 26 Desember “toe” was vir die ker(k)s-vakansie, bly dit verstommend om te sien wat gemeentes en lidmate gedoen en bygedra het.

    Ds Japie du Plessis, skriba van die Wes-Transvaalse Kommissie vir Wêreldsending, vertel in ‘n skrywe met hoeveel entoesiasme NG Gemeentes vir rampverligting in Sri Lanka bygedra het. Teen 24 Februarie, twee maande na die ramp, is eenmiljoen rand net vir die werk in Sri Lanka uit ons kerk se geledere geskenk.

    Oom Japie skryf oor die hantering van hierdie fondse: Ons werk saam met die Dutch Reformed Church in Sri Lanka. Rev Charles Jansz, die president van daardie kerk, is die hoofkoördineerder. Hy word bygestaan deur ds Jan de Bruin. ‘n Kommissie onder voorsitterskap van ds Jurie Wessels is aangestel om die noodfondse van die NG Kerk te hanteer. Die kommissie het besluit dat die huisgenote van die geloof eerste gehelp word – dit is die lidmate van die DRC in Sri Lanka. Daarna word ander kerke en Christelike organisasies gehelp. En daarna alle persone in nood sonder om enige godsdienstige verbintenis van hulle te vra. Op hierdie manier het reeds baie Boeddhiste, Hindoes en Moslems bystand ontvang.

    Dit is moeilik, vertel oom Japie, om altyd te weet wie het wat geskenk. Elke skenking waarvan die donateurs bekend is, word as sodanig in die Kerkbode erken. Daar is baie anonieme donasies, of direkte inbetalings in die bankrekening waar die besonderhede van die donateurs nie op die bankstate gereflekteer word nie. Daarom: ‘n GROOT dankie so in die bondel! Jy weet of jy bygedra het.

    Hy sluit af: “Sal u asseblief Sri Lanka en sy mense, en die DRC in Sri Lanka en alle Christene daar in u gebede onthou. Onthou asseblief ons sendelinge (hulle is amper voltyds besig met noodlenigingswerk) wat daar onder baie moeilike omstandighede werk. Hulle is mnr en mev Pieter ter Haar en hulle twee dogtertjies, ds en mev Jan de Bruin en mnr Christo van Eeden”.  Bo

 

Taakspan vir Kerkhereniging vergader vandeesweek

Van gebed gepraat: bid asseblief vir die Taakspan vir Kerkhereniging van die Kaaplandse Konvent vir Eenheid wat vandeesweek (15-16 Maart) in die Strand vergader. Die opdragte aan die taakspan is:

* Daar moet ‘n gesprek plaasvind oor die verlede sodat daar heling kan plaasvind. Die moontlikheid van gesamentlike vergaderings van die uitgebreide moderature moet ook bespreek word. Verder moet daar oor die implikasies van geregtigheid en versoening gedink word.

* Neem die gesprek tot op gemeentevlak.

* Peil die eenheidsklimaat in die onderskeie kerke

* Skeppende voorstelle oor hoe ‘n positiewe klimaat vir eenheid geskep kan word

* Rus fasiliteerders toe om die proses te hanteer.

* Hoe om konflik en meningsverskille op ‘n positiewe manier te hanteer

* Proses lewendig hou

* Proses van interaksie tussen UK en Taakspan

* Reël gesprek tussen moderature oor verlede, geregtigheid en heling.

Die uitkomste wat voorsien word:

* Kommunikeer uitkomste van Konvent in hele gebied (Kerkbode/Media)

* Vind fondse vir proses tov personeel en kommunikasie

* Klaar die kerkregtelike en gemeenregtelike lyne uit

* Fasiliteer plaaslike eenheidsproses

Soos julle kan sien, is dit nogal ‘n mondvol. Bid daarom vir hierdie belangrike gesprek tussen verteenwoordigers van die VGK Kaapland en die Wes-en Oos-Kaapse NG sinodes.   Bo

 

Kommentaar: Die NG Kerk oor homoseksualiteit en gay huwelike

Die kerkraad van Middelburg-Uitsig lewer die volgende kommentaar op die Algemene Sinode se besluit oor homoseksualiteit en die skrywe van die AS moderamen na aanleiding van die hofuitspraak oor gay-huwelike:

    “Homoseksualiteit

“1.  Ons neem kennis van die Algemene Sinode se besluit en vind dit jammer dat die kerk oor 'n aantal jare steeds nie 'n duidelike antwoord aan ons lidmate kan gee nie.

Wat sê punt 10.6 nou eintlik?

10.6 In aansluiting by die Algemene Sinode van 2002 bevestig die Sinode dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.

'n Persoon sou die afleiding kon maak dat solank as wat hy/sy en sy/haar maat van dieselfde geslag net 'n skoon verhouding het, is alles vir die NG Kerk, en daarmee vir die Here van die kerk, in orde - solank hulle net nie in 'n huwelik verbind word nie (pt 10.5).

“2.  Ons kry die indruk dat daar mense is wat teen elke prys poog om homoseksuele praktyke te akkommodeer.

“3.  As die koerantberig korrek is, vereenselwig ons ons graag met die groep wat op 3 Februarie 2005 by Moreletapark bymekaargekom het en onomwonde verklaar het dat homoseksuele praktyke net goedgekeur kan word indien bronne buite die Bybel aanvaar word.

“4.  Is dit vir die kerk so moeilik om reguit te verklaar dat ons op grond van die Bybelse opdrag lief is vir alle mense, ook vir die homoseksueles en kleptomane ens, maar ons keur nie hulle praktyke goed nie. Wanneer 'n homoseksuele persoon te midde van al sy/haar gevoelens verklaar dat hy/sy die Bybel as norm aanvaar en hulle weerhou van verhoudings met persone van dieselfde geslag en hulle leef saam met ons vir die Here en sy kerk, aanvaar ons hulle met liefde in die kerk van die Here.

    “Hofuitspraak oor Gay huwelike (brief van moderatuur, 1 Desember 2004)

“1. Na die uitspraak van die hof was daar verteenwoordigers van ander kerke wat hulle onmiddellik uitgespreek het téén dit wat aan die gebeur is in ons land.

Hierteenoor stuur die moderatuur van die NG Kerk 'n brief aan gemeentes en leraars en ons lees by punt 2:

Die NG Kerk sal kommentaar lewer nadat ons die volledige teks van die hofuitspraak bestudeer het. Ons meen dit is die verantwoordelike weg.

En dan bring punt 3 van die brief nie baie troos nie.   Punt 3 lees soos volg: Graag bring ek net weer die besluit van die NG Kerk oor huwelike onder aandag wat geneem is in die konteks van die besluite oor homoseksualiteit: volgens ons verstaan van die Skrif kan slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as 'n huwelik beskou word…

“2.  Ons weet dat die hof op grond van landswette (menseregte en ander besluite deur die regering) nie 'n ander keuse het as om gay huwelike toe te laat nie. Daarom speel die hofstukke nie regtig 'n rol in die getuienis wat die kerk teenoor die staat en die wêreld moet lewer nie.

“3.  Ons soek by die kerk 'n duidelike boodskap aan die lidmate van die kerk.”

    Hierdie opmerkings is deel van ‘n skrywe van dié kerkraad aan die Oos-Kaapse sinodale kommissie na aanleiding van die besluiteregister van die Algemene Sinode.   Bo

 

Menings: NG Kerk “ingesluk deur gedienstigheid”

Oos-Kaap eNuus het aan die einde van 2004 berig oor die spanning tussen dr Lourens Erasmus, moderator van die Vrystaatse Sinode en die Vrystaatse moderamen na aanleidiing van ‘n meningsartikel wat hy in Volksblad geskryf het. Sedertdien is ‘n konferensie oor Gereformeerde Kerk-wees by die gemeente waaraan dr Erasmus verbind is, gehou. Burger het as volg hieroor berig: B

     “WELKOM - Gemeentes wat sterk voel oor die gereformeerde verstaan van die Bybel en oor die belydenisskrifte gaan met mekaar begin bande smee om die gesprek oor gereformeerde kerkwees só verder te voer. Dit is hoe ds. Lourens Erasmus, Vrystaatse moderator van die NG Kerk, die pad vorentoe sien ná die konferensie wat vandeesweek in Welkom gehou is. Erasmus meen wat nou gebeur, is baie meer as 'n Vrystaatse binnegeveg soos party mense gedink het nadat 'n menings artikel wat hy verlede jaar in die Volksblad geskryf het, tot 'n polemiek tussen hom en die res van die Vrystaatse moderamen gelei het. Daarvan getuig die feit dat predikante en lidmate uit bykans al die provinsies die konferensie bygewoon het. Een van die belangrike perspektiewe wat volgens Erasmus uit die konferensie gekom het, is dat die NG Kerk weer ingesluk word deur dienstigheid aan 'n nuwe orde. Hy meen die sinode fasiliteer nie binne die NG Kerk die noodsaaklike gesprek tussen gemeentes oor die pad vorentoe nie. Die sinodes is nie 'n uitdrukking van die gereformeerde kerkverband van gemeentes wat met mekaar oorleg pleeg nie. Dit word eerder 'n soort sentrale leierskap wat vir gemeentes wil dink en besluit. Sinodes volg 'n lyn van denke en bied nie ruimte vir ander menings nie. Die nuwe beweging waaroor Erasmus opgewonde is, is volgens hom een waar gemeentes sê hulle kan nie toelaat dat sinodes planne maak vir die hele kerk terwyl gemeentes nie by die gesprek betrokke is nie. Op die konferensie is daar gesê dat gemeentes uit verskillende denominasies moet begin bande smee om dié gesprek verder te voer. Hulle kan deel van hul denominasies bly, maar moet verband met mekaar begin soek. Daar word reeds vir 'n opvolgkonferensie later vanjaar op Bethlehem beplan.” (Die Burger, 05/03/2005)   Bo

 

‘n Geboer met hoenners en groente

Magda von Solms, hoofmaatskaplike werker by die CMR in Oos-Londen vertel van die lewenskwaliteit wat ‘n eenvoudige boerdery met hoenders en groente vir armes te weeg bring. Dit klink na ‘n projek wat baie gemeentes in hul omgewing sou kon vestig. Magda skryf:

    “‘n Hoenderboerdery projek is in Reeston (informele gebied net buite Oos-Londen) begin. Tien gesinne is by hierdie projek betrek.  Een verteenwoordiger uit elke gesin het volledige opleiding ontvang in hoenderboerdery, die finansiële bestuur van die projek, asook die hantering van die klein koöperatief.  Die projek word dus as gesamentlike besigheid bedryf met die verskillende lede wat gesamentlik verantwoordelikheid dra vir die versorging van die kuikens en die hantering van die geldsake.  Een gesamentlike rekening word benut waarin alle winste gedeponeer word en uitgawes gedek word.  Die lede deel dan die wins nadat ‘n paar siklusse verloop het.

    “Die dienste van ‘n konsultant is benut in die fasilitering van die opleiding en die implementering van die projek.  Mnr. D. Mentz het soortgelyke projekte met sukses in Kwazulu-Natal geïmplementeer. Hy het nou saamgewerk met die maatskaplike hulpwerker van die CMR in Reeston (wat integraal deel is van die projek) asook die gemeenskapsontwikkelaar van hierdie kantoor.

    Die projek het ‘n 98% slaagsyfer t.o.v die grootmaak en hantering van die kuikens getoon. Die hoeder verkope en die herhaling van die siklusse was suksusvol hanteer. Tans funksioneer hierdie projek grootliks onafhanklik.

    Wat groentetuine betref, het mnr. Mentz 10 gesinne wat saamwerk in ‘n klein ko-operasie opgelei in vierkante meter tuine.  Hierdie gesinne bedryf ‘n klein besigheid met die gesamentlike verkope van die groente.  Die groente vul ook hul daaglikse voedingsbehoeftes aan.  Die groente tuine en hoenderboerdery komplementeer mekaar.   Bo

 

Zimbabwe in die aanloop tot die verkiesing

Ben du Toit, Direkteur Kommunikasie van die Wes-Kaap skryf as volg oor Zimbabwe:

    ”Met minder as ‘n maand oor voor die verkiesing in Zimbabwe, bly die lot van ons broers en suster in ons buurland maar gedurig in ‘n mens se gedagtes.  Daar is nog ‘n aantal gemeentes van die NG Kerk oor, asook die Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) en die Sinode van Harare (Chewa-sprekendes) van die Kerk van Midde-Afrika Presbeteriaans (KMAP).  Daar heers tans ‘n atmosfeer van gelatenheid oor die onafwendbare uitslag van ‘n Mugabe-oorwinning.  Van ‘n vrye demokratiese verkiesing in die gewone sin van die woord; van ‘n vry pers en onpartydige staatsmedia; van vrye inligting en vergaderings hou van opposisie, is daar al lankal minder tot, uiteindelik, geen sprake nie.  ‘n Voortsetting van onreëlmatighede by die stembus én daarna, van die vorige verkiesing (wat toe tot ‘n hele aantal klagtes gelei het, maar nou nog nie tot hofsake gekom het nie) kan weereens verwag word.”

    Ben verwys ook na die Uitvoerende Komitee (UK) van die SA Raad van Kerke wat sy lede aanmoedig om ondersteuning van geregtigheid, vrede en menseregte in Zimbabwe te mobiliseer. Die UK het tydens sy vergadering van 27-28 Feb kennis geneem van verslae wat die aantasting van die vryhede waarvoor Suid-Afrikaners lank gestry het, beskryf. Die vergadering oordeel dat die verslegtende situasie in Zimbabwe nie deur die verkiesing van 31 Maart besleg sal word nie. Omdat ‘n uitgerekte krisis voorsien word, word kerke opgeroep om bewustheid van die situasie op te skerp en die openbare mening te mobiliseer, veral teen die skending van Zimbabwiërs se menseregte.

    Met die oog hierop word kerke versoek om gedurende die Groot Lydensweek vir ‘n vredevolle verkiesing te bid; op Goeie Vrydag te bid vir ‘n einde aan die lyding van Zimbabwiërs; en op Paassondag spesifiek vir hoop vir Zimbabwe se toekoms.

 

VAKATURES

 

Vacancy: Director of Worship & Arts, Union Church, Istanbul, Turkey

MINISTRY SUMMARY:  Union Church is looking for a volunteer with a heart for worship who has completed a 4-year university degree in music.  This person is responsible for leading an international congregation  (20 different nationalities) into the presence of God in an effective way so that they may commit to living for and following Christ.  The worship style blends both traditional and contemporary elements including the Book of Common Prayer, art, drama and dance.

    The Director reports to the Pastor and is responsible for:

* giving oversight to drama, art, dance and tech coordinators.  These people work under the direction of the W&A Director.

* giving spiritual and musical oversight to the other worship leaders, worship team and band members

* leading worship on a rotating basis with volunteers within the congregation and collaborating the planning of services with the people who lead them..

* coordinating the worship leader/band schedule - identifying and training musicians within the congregation, incorporating them into the worship team and/or band

* playing keyboard and/or guitar

* the music library (selecting, ordering and organizing) - creating listening CD’s of new songs to be introduced to team members

* the W&A budget

* On a weekly basis: meeting with pastor to coordinate worship with message; giving oversight to the worship flow of the service; putting worship packets together for team:  singers/instrumentalists; putting together word sheets for congregation; creating a flowsheet for pastor/musicians/other participants; leading all rehearsals with WL, team and band; selecting music, planning and leading Christmas and Easter choral outreach  programs; creating a listening CD and/or tape; putting music folders together

* OPTIONAL – helping to select music for children’s music programs and directing the programs

Direct further queries to Jason Knox at jaysonk@itnet.org.   Bo

 

Vakature:  Programbestuurder/Kantoorhoof

Die NG Barmhartigheidsdiens, Suid-Transvaal, beskik oor hierdie vakature in Johannesburg.  Kandidate wat by SARMD geregistreer is, oor ‘n minimum van 5 jaar Kinder-en-Gesinsorg ervaring beskik, bestuursondervinding het en oor ‘n geldige kode 8 rybewys beskik is welkom om vir die pos aansoek te doen.  Kandidate wat Afrikaans en Engels magtig is sal voorkeur geniet.  Rig navrae aan mev A Viljoen, tel (011) 403-5190./  Sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Maart 2005 (wikkel!).   Bo

 

Vakature: Bestuurder Herfsvreugde Tehuis

Herfsvreugde Tehuis, is ‘n program van BADISA, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes- en Suid-Kaap] en VGKSA [Kaapland].  Aansoeke van gemotiveerde persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

    Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende: * Bestuur van die tehuis om sodoende ‘n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker * Bestuur en ontwikkeling van alle personeel * Opstel en bestuur van tehuis se begroting * Voorraadbeheer * Gehalteversekering * Fondsinsameling * Skakeling met inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde * Administratiewe pligte

    Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los.  Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking is verdere vereistes.  Vorige ervaring van die bestuur van ‘n tehuis vir bejaardes, asook rekenaarvaardigheid, sal as sterk aanbeveling dien.

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema, asook ruim verlofvoordele. Rig aansoeke, vergesel van ‘n volledige CV, voor 29 Maart 2005 aan: Direkteur:  Menslike Hulpbronne, BADISA, Privaatsak X8, BELLVILLE, 7535.   Bo

 

DAGBOEK

 

Unieke Lady Grey Passiespel: Paasnaweek, 25-27 Maart 2005

For a passion play that will truly involve you, visit Lady Grey this Easter”, skryf Russel Wasserfall van die SA Country Life Magazine.

    En hy is reg: van 25-27 Maart, Paasnaweek, is dit weer tyd vir hierdie unieke gesamentlike produksie tussen die Lady Grey Kunsakademie, die NG Gemeente Lady Grey en die gemeenskap. Die passiespel vind reg deur die dorpie en in die omliggende verruklike natuurskoon plaas. Dit bestaan uit drama, kooroptrede en dansuitvoerings. Vir navrae oor akkommodasie skakel jy George Freeme by 051 603-0407 en vir besprekings Anna-Marie du Preez by 083 510 4969.  Bo

 

Church Signs

* Christians, keep the faith. But not from others!

* Satan subtracts and divides. God adds and multiplies.

* Be an organ donor--give your heart to Jesus.

* You can give without loving, but you cannot love without giving.

* Searching for a new look? Have your faith lifted here!

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo