NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 6  -  11 April 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

Nota: Die Oos-Kaapse sinode het in 2003 n besluite oor tekens, simbole en rituale geneem wat as attachment hierby aangeheg is.

 

INHOUD

 

Bosberaad en Buitengewone vergadering van die Sinodale Kommissie

Uitvoerende Komitee: Konvent vir Kerkeenheid

n Dag in die lewe van die NG Kerk Patmos : 10 April 2005

Om met mekaar te praat

Openbare debat

Die Oos-Kaapse Sinode se besluit oor tekens, simbole en rituele

Ver-Roomsing?

Invloed vanaf die periferie: Pous Johannes Paulus II

 

DAGBOEK

 

Geestelike musiek extravaganza steek grense na ander rasse en klasse oor

Geleenthede om op die korttermyn na die 10-40 venster uit te reik

Algemene Predikantebyeenkoms

Open Doors presents: Brother Yousif

Jaarvergadering Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie: 13-15 April 2005

Die volmaakte dominee

 

 

Skeuring in n van die 106 gemeentes van die NG Kerk in Oos-Kaapland het op Sondag, 10 April, finaal gerealiseer. Twee van die sinode se 135 leraars, pa en seun, oordeel dat die NG Kerk in Oos-Kaapland die pad byster geraak het en hom op die pad van ver-roomsing begewe het, en het daarom n onafhanklike, verligte gemeente gestig - met die naam Perisos (oorvloed). Verderaan vertel ek meer.

 

Bosberaad en Buitengewone vergadering van die Sinodale Kommissie

Vandeesweek vind n bosberaad (12-14 April) tussen die lede van die Sinodale Kommissie en die ringskommissies te Oos-Londen plaas. Dit het ten doel om die Kerk se roeping in die Oos-Kaap te onderskei. Dra hierdie vergadering asseblief in julle gebede aan die Here op, aangesien die vrug daarvan sal uitmond in die buitengewone vergadering van ons sinode van 26-28 Julie. Bo

 

Uitvoerende Komitee: Konvent vir Kerkeenheid

Die week begin met die moderature van die NG Kerk in Wes-Kaapland, Oos-Kaapland en die VGK Kaapland wat mekaar as UK van die Konvent vir Eenheid in Port Elizabeth ontmoet (11 April). By hierdie geleentheid sal die beraad wat aan die einde van verlede te Oudtshoorn gehou is, bespreek word. n Belangrike inisiatief om kerkhereniging te bevorder sal ook in diepte bespreek word. Bo

 

n Dag in die lewe van die NG Kerk Patmos : 10 April 2005

Tydens die oggenddiens op Sondag 10 April was sowat 120 lidmate by die erediens in die deel van Patmos wat oorgebly het, teenwoordig. Dis mense met seer. Dink jou in: jarelange geloofsvriende is nie meer in dieselfde gemeente as jy nie. n Vrou vertel na die tyd dat haar man nie saam kerk toe wou kom nie. Hy bid die naweek in afsondering oor sy gemeentelike toekoms en oorweeg om sonder haar by die nuwe gemeente in te skakel. Sy vra dat ons moet bid dat daar weer eenheid in hul huwelik sal kom. n Ander familie vertel dat hulle ook nou in twee geskeur is.

    Mense vra vanoggend herhaaldelik: waarom? Kan dit wat in n paar ander gemeentes dalk verkeerd is, aanleiding gee tot wat hier gebeur het? Weeg dit swaar genoeg om die skaal te swaai in die regverdiging van n blatante verskeuring van die eenheid waarvoor Jesus gebid het?

    Gemeenteskeuring is n besonder pynlike gebeure en niemand moet dit ligtelik opneem nie. n Hele gemeentelike bediening moet prakties van voor af georganiseer word. Wie sal die kerkkantoor beman? Die kategese aanbied? Die lidmate wat oorgebly het beplan vasberade saam om die werk van die gemeente met so min as moontlik ontwrigting voort te sit.

    Dit is n tyd om te bid vir Patmos. Bid vir ds Veneto Keyter, konsulent, ds Jan Kampman, voorsitter van die ring, en vir die lidmate wat deur hulle rou moet werk. Bo

 

Om met mekaar te praat

Die gebeure is n nederlaag vir al die betrokkenes. Die voormalige Patmos-leraars het gefaal omdat hulle nie met die res van die liggaam van Christus gepraat het nie. Daar kon nooit n verantwoordelike, volwasse diskussie oor die saak op dreef kom nie. Patmos se weiering om te praat, is goed gedokumenteer, en is jammerlik.

    Natuurlik is dit ook vir die Oos-Kaapse NG Kerk n nederlaag. Dis susters en broers wat ons verlaat mense wat deel van ons is. Mense wat s dat hulle die kerk ernstig neem. Die wen-wen situasie sou wees om met mekaar te bly praat, en vir mekaar geestelike ruimte te laat. Bo

 

Openbare debat

Verlede week het die debat oorgespoel na Die Burger en vind nou in die openbare domein plaas. Hier volg die voorbladberig van 8 April 2005:

Skeuring in kerk dreig - Ds. Theunis Pienaar verlaat kerk oor 'Roomse gebruike'

CINDY PRELLER

PORT ELIZABETH. -- Die NG Kerk is in 'n krisis gedompel nadat hy koers verloor het deur by dwalende gebruike wat nie Bybels is nie, betrokke te raak.

    Dit volgens ds. Theunis Pienaar, die "wegloop-dominee" van die NG Kerk Patmos, wat beoog om di Sondag reeds sy eerste kerkdienste by die nuut gestigte Perisos-kerk in die St. George-krieketstadion te hou.

    Ds. Hansie Schutte, voorsitter van die Oos-Kaapse sinodale kommissie van die NG Kerk, gaan ook Sondag 'n spesiale aanddiens by die Patmos-kerk in die Baai lei, waarna 'n noodvergadering met die gemeente gehou sal word.

    Dit lyk of 'n skeuring in die gemeente onvermydelik is nadat briewe vandeesweek by Die Burger ingestroom het van lidmate wat vir n teen Pienaar se standpunt is.

    Pienaar, wat homself die herder van die nuwe, "verligte" kerk noem, het ges daar is geen kans op versoening met die NG Kerk nie.

    "Dit is onverstandig van die NG Kerkleiers om die ongelukkigheid van hul lidmate en die krisis in die kerk te ignoreer. God se Woord het nie meer die eerste en finale s in die plaaslike NG Kerke nie," het Pienaar sr. ges.

    Hy het di "dwalinge" as "teatrale gebruike", soos die brand van kerse vir ontslapenes en die mengsel van as en gom as boetedoening op lidmate se voorkoppe, beskryf.

Schutte het gister steeds volgehou dat di Roomse gebruike nie in die NG Kerke van die Oos-Kaap teenwoordig is nie, maar toegegee dat simboliek 'n groter rol as vroer jare in die kerk speel. "Ons het in die sinode van 2002 'n kers gebrand wat eenheid onder die NG Kerke in die provinsie en die feit dat Christene die lig van die wreld is, moes simboliseer. Daar is egter niks Rooms daaraan nie; die Bybel is vl simboliek," het Schutte ges.

    Volgens Schutte het hy sy bedenkinge of die Roomse beskuldigings "wat na die kant van die NGkerk geslinger word," nie slegs 'n rookskerm is vir die Pienaars se jare lange poging om van die NG Kerk af weg te breek nie.

    In 'n reaksie hierop het Pienaar sr. Schutte se kommentaar as 'n "persoonlike aanval" op hom bestempel en volgehou dat die Roomse gebruike wl in die plaaslike NG kerke plaasvind.

    "Di gebruike is slegs 'n uitvloeisel van die dieperliggende krisis in die NG Kerk.

    "Ek kan nie glo dat die kerkleiers nie op die hoogte is van praktyke wat reg onder hul neus plaasvind nie," het Pienaar sr. ges.

    Volgens hom wil hy nie in " 'n swart smeerdery" betrokke raak nie, omdat hy goeie geestelike versorging by die NG Kerk gekry het voordat hulle "koers verloor het".

    Hy het ges hy weet nie hoeveel Patmos-gemeentelede hulle by Perisos gaan aansluit nie, maar het ges hulle is nie ingestel om "groot getalle" te lok nie.

    Sondag se twee dienste sal volgens hom nie noodwendig "anders" wees as d t wat hy die afgelope paar jaar by Patmos gedoen het nie.

Luidens die kerk se brosjure word die gemeente se geloof verwoord in die Westminster-belydenis van geloof en die Heidelbergse kategismus. Bo

 

Die Oos-Kaapse Sinode se besluit oor tekens, simbole en rituele

Die volledige, goedgekeurde verslag van die Oos-Kaapse Sinode 2003 oor tekens, simbole en rituele word as attachment hierby aangeheg. Die volgende opsomming het na die 2003-sinode in koerante verskyn en is n goeie samevatting van die verslag:

    Tekens, simbole en rituele kan foutief ingespan word, maar dit moet ons nie die vrymoedigheid ontneem om dit te benut nie. S s die NG Kerk in Oos-Kaapland in n verslag wat vandeesweek deur die sinode in Port Elizabeth goedgekeur is. Die kreatiewe benutting van tekens, simbole en rituele het vir n lang tyd nie in ons kerk tot sy reg gekom nie. Daarom kan dit vir gemeentelede leeg wees en koud laat. Daar kan selfs n stigma kleef aan die benutting daarvan.

    In die NG Kerk is daar tans talryke voorbeelde van n groei na n meer volledige uitlewing van godsdiens. In hierdie proses kan tekens, simbole en rituele n betekenisvolle rol speel. Ons wil die Here na liggaam, siel en gees liefh. Dit vra dat ons in ons erediensliturgie, en in die diens aan God in ons alledaagse lewe, ou en bestaande tekens, simbole en rituele sal herontdek, en ook dat ons nuut, relevant en gefundeerd sal skep, s die verslag.

Die NG Kerk is volgens die sinode n Woord-gebaseerde kerk. Die Woord bly altyd sentraal en primr. Tekens, simbole en rituele is slegs maniere om die inhoud van die Woord te kommunikeer.

    Van die vroegste tye af het God Homself in sy Woord bekendgemaak deur tekens, simbole en rituele. Daarom kan die kerk vandag nog binne en buite die erediens baie sinvol hiervan gebruik maak.

    Voorbeelde uit die Bybel is: Noag wat n renboog as teken ontvang dat God die wreld nie weer met water sal verwoes nie. Moses ontmoet God by n brandende bos, en sy kierie verander in n slang as teken dat God hom na Egipte stuur.

Die funksie van hierdie simbole was telkens om die Woord op uiterlike wyse te ondersteun. Daarom pas die teken telkens by die Woord: dit skerp God se woorde, opdragte en oordele by die mense in.

    In die Nuwe Testament word Jesus se geboorte aan die skaapwagters as n teken gegee. Hy is die volmaakte teken van God. Hy verwys self na verskeie tekens. Genesings en wondertekens dui op God se regering wat in Hom n werklikheid word.

    Simbole vervul n brugfunksie na n hor werklikheid, dieper boodskap en groter waarheid. Die identiteit van n geloofsgemeenskap word deur die herhaalde gebruik van simbole gevorm. Die nagmaal is n voorbeeld: God nooi sy mense herhaaldelik om aan sy tafel te kom aansit, sy genade te ervaar, en s draers van hierdie genade te word.

Rituele speel ook n belangrike rol in die kerk. Die doop, die afl van belydenis van geloof, die huweliksbevestiging en n roudiens is voorbeelde hiervan.

Daar bestaan ook ernstige en diepliggende gevare rondom simbole en rituele. Dit dra ni die genade sonder die Woord van God in mense se lewens in nie, en mag daarom nie van die Woord losgemaak word nie. Dit kan nie gebruik word om voorbidding vir afgestorwenes te doen of om heiliges te vereer nie. Dit kan nie op n magiese manier kommunikasie van God af wees buite die Woord van God om nie, s die sinode in die goedgekeurde verslag. Bo

 

Ver-Roomsing? Of n behoefte aan meer as rasionele kommunikasie?

En: met hoeveel diversiteit moet die kerk gemaklik wees?

Die dieper vraag is nie of die NG Kerk ver-rooms nie, maar wat onder die oppervlak in ons wreld aan die gebeur is. Welke skuiwe vind plaas wat in n voorheen rasioneel-gedomineerde samelewing tot n herwaardering van simbole, tekens en rituele aanleiding gee?

    Op n baie diep vlak skuif mense weg van rasionaliteit as enigste borg van die waarheid. Vir eeue, sedert die opkoms van die rede en die wetenskap, het ons op rasionaliteit vertrou. Die ontstaan van die reformasie, die opkoms van Gereformeerdheid en die vorming van n ortodokse Gereformeerde dogma is ook benvloed deur die Westerse aksent op die rede.

    Hoewel ons almal graag die vrugte van die rede en wetenskap pluk ongekende gerief, vaardighede en vryheid het die oormatige vertroue op die rede rampspoedige gevolge. Een daarvan is dat mense God nie meer nodig het nie, en nie kan glo nie omdat ons God nie kan bewys nie. Nog n wrange gevolg: die teologie van die reformasie het later ook rasionalisties ontwikkel en op kerklike vlak bv. tot oneindige versplintering in talle denominasies gelei. Die waarheid is op verskillende maniere verwoord en formuleer, en kerklui verskil s van mekaar daaroor dat dit die liggaam van Christus uiteindelik verskeur. Elke versplinterde groepie is van mening dat hulle opstaan vir die waarheid en s die eer van God red.

    Die nuwe Hervorming in Suid-Afrika wat die opstanding van Christus ontken, is n ekstreme uitkoms van n oorwaardering van rasionaliteit as bron van waarheid.

    Die Westerse wreld is staan toenemend net nie meer eksklusief op die enkele been van die rede nie. Daar is n wegbeweeg van woord en ver-woord na ver-beeld; n skuif van rasionele insig na ervaring van en deelname in die waarheid, n beweging van lering na inspirasie. Ek meen dat die groter klem op simbool, teken en ritueel hiermee te doen het, en dat ons Here ook hierdeur met ons kommunikeer en werk. Is so n ruimer benadering n gevaar vir die kerk? Lees gerus wat die Oos-Kaapse sinodale verslag (aanhangsel) hieroor s.

    Simbole en rituele was natuurlik nog altyd met ons. Die Gereformeerde erediens was nog altyd n ritueel van die dominee en kerkraadslede wat die kerkgebou binnekom tot die uitspreek van die sen aan die einde. Die kansel, die doop, nagmaal, bevestiging van kerkraadslede, belydenisaflegging deurspek van simbolies en ritueel. Maar let op hoe rasioneel hierdie simbole en rituele ingeklee word: jy ontvang by elke ritueel n ellelange verduideliking oor wat dit presies beteken, en wat dit nie beteken nie. Dit laat niks aan die verbeelding of die kreatiwiteit van die Gees oor nie. Die kommunikatiewe krag van simbool, ritueel en teken word in die niet in verduidelik.

    Sonder om die kosbare inhoude van ons Gereformeerde erfenis oorboord te gooi daar is baie moet daar tog ruimte wees vir groter diversiteit in ons geloofsbelewing. En geduld met mekaar.

    Nie almal word ewe diep geraak deur die diep skuiwe in die waardesisteme en paradigmas van die samelewing nie. Sommige word meer aangespreek deur rasionaliteit, ander deur simbool en teken. Is dit idealisties om n kerk te voorsien waarin ons ruimte vir mekaar maak? Dit lyk my baie gemeentes wat van ver-roomsing beskuldig word, is eintlik hiermee besig.

    Ervaring leer dat n ruimer bedieningstyl dit dikwels vir gesinne moontlik maak om saam te aanbid, aangesien die ouers byvoorbeeld nie God op dieselfde manier ontmoet as hul kinders nie. Sou ons as dit ons nie aanspreek nie - bereid wees om n meer simboliese aanpak te verduur ter wille van mense wat die kerk nooit met die evangelie sou bereik as ons net bly by die rasionele fynskrif van n leerstellige aanpak nie.

    Dit ondermyn nie waarheid nie dit vul dit aan.

    Moet ook nie vergeet dat die denominasionele mure in ons tyd aansienlik laer word nie, en dat kerke n baie groter waardering vir mekaar ontwikkel, bereid is om die waarheid en die Here se werk in mekaar raak te sien, en saam na die koms van God se koninkryk te soek nie. Daar is ook n groeiende waardering vir die kerk van die eeue se geloof en wat ons daaruit leer. Ons dink weer diep na oor die antieke belydenisskrifte en leer by die gelowiges van ouds ook van hul geloofspraktyke en die inweef van die evangelie in hul lewens deur daaglikse toewyding soos uitgedruk in hul geestelike dissiplines en gewoontes.

    Moet mens dit alles nou ver-Roomsing noem? n Laat los van die Skrif? n Gevaar?

    Dit is jammer dat die Pienaars die NG Kerk verlaat. Binne een kerkverband kon hulle n belangrike rol speel om die evangelie oop te breek vir daardie lidmate wat op n spesifieke wyse en met n bepaalde spiritualiteit die Here ontmoet. Dit is nie nodig om n gemeente daaroor te skeur nie. Bo

 

Invloed vanaf die periferie: Pous Johannes Paulus II

In dieselfde week waarin ons uitgedaag word om te antwoord op beskuldigings van ver-roomsing (as regverdiging vir n gemeente-skeuring), treur miljoene gelowiges oor denominasionele grense heen oor die heengaan van n groot geestelike leier: Pous Johannes Paulus II.

    Hoewel Gereformeerdes en dit sluit die NG Kerk in Oos-Kaapland in groot teologiese verskille met Rome het, die pous nooit di verteenwoordiger van Christus op aarde sal noem nie, bestaan daar tog geweldige waardering vir die wonderlike bydrae van die afgestorwe pous om genesing in ons wreld te bring. Die val van kommunisme, die waardering vir gesinne, respek vir die lewe, Christelike kritiek teen ideologie soos kapitalisme en waarskuwings teen die effekte van globalisering op armes word aan hom verbind. Hy was n ekumeniese pous wat brue ook na gereformeerdes gebou het. Hy het aandag aan die jeug gegee verstommend dat soveel jongmense met sy begrafnis oor n ou man van 84 getreur het!

    Hoe het die pous dit reggekry om in n (skynbaar) sekulariserende wreld soveel invloed uit te oefen? Waarom word sy begrafnis die grootste van die moderne tyd dalk van alle tye?

    Dit het ongetwyfeld met sy vormingsjare in Pole te doen waar die kerk deur die Nazis en later veral deur die kommunistiese bewind gemarginaliseer was. Hier het hy die vaardighede aangeleer om as verteenwoordiger van n gemarginaliseerde instelling mense in die styl van die evangelie te mobiliseer, met politieke maghebbers om te gaan en so invloed uit te oefen. Dit het hy op n eg-Christelike wyse ook as pous gedoen soveel so dat die kommunistiese Gorbatjov ges het sy geduldige, liefdevolle styl het nuwe maniere van dink en besluit in die Kremlin moontlik gemaak.

    As voormalige professor in filosofie en teologie het hy natuurlik ook diep insig in die tydsgees gehad, wat hom in staat gestel het om n Christelike respons daarop te ontwikkel.

    Waar die Christelike kerk in die Westerse samelewing uit die sentrum van mag na die periferie verskuif is iets wat ook in die laaste dekade in Suid-Afrika gebeur, kan ons almal iets leer by Pous Johannes Paulus II. Bo

 

 

DAGBOEK

 

Geestelike musiek extravaganza steek grense na ander rasse en klasse oor

Obed Produksies, onder leiding van ds Danie Matthee, beplan n teateropvoering in die PE Operahuis (27 Julie tot 6 Augustus) met die titel: Destined to win Oorwinnaars. Dit vind plaas na die baie suksesvolle en besondere produksies soos Rut en Bhoer maak n plan wat die afgelope jare uit Matthee se pen en onder sy leiding die lig gesien het.

    Die eerste helfte van die opvoering dek die Bybelse inhoud, met klem op Christus se lewe, sterwe en opstanding, terwyl die tweede helfte aantoon hoe Christus by die wreld betrokke is en hoe ons in die alledaagse lewe by Hom kan aansluit. Die wil gelowiges en buitestaanders help om Christus op n nuwe manier te sien. Op hierdie manier kry kunstenaars, sangers, akteurs, musikante en tegniese personeel ook geleentheid om met die evangelie uit te reik. Die produksie wil ook oor grense soos ras, klas en denominasie uitreik om mense aan mekaar te bind in die Naam van Christus.

    Kerke word gevra vir gebedsondersteuning, om lidmate te mobiliseer om na die vertoning te kom kyk, en dit finansieel te ondersteun deur elke aand vir n vol teater te sorg.

    n Verdere doel is om mense uit minderbevoorregte gemeenskappe die geleentheid te gee om in die teaterbedryf te werk. Daarvoor benodig Obed Produksies mense wat bereid sal wees om vervoer vir hierdie kunstenaars na afloop van vertonings te verskaf, etes moet ook op stel gegee word, en in die algemeen finansile ondersteuning.

    Meer inligting kan bekom word deur Danie Matthee by 082 876 9015 te skakel. Bo

 

Geleenthede om op die korttermyn na die 10-40 venster uit te reik

Die Masedoni-Projek bied vanjaar n hele palet besondere uitreikgeleenthede aan. Die volgende geleenthede bestaan:

* Na Turkye: Volgens Operation World is hierdie een van die grootste onbereikte lande in die wreld. Persone wat finansile ondersteuning kan gee en/of self gaan met die oog op Bybelverspreiding word benodig.

* Na Londen London Bridges Projek: Sowat 300,000 Arabriere uit veral die Arabiese skiereiland hou jaarliks tydens die noordelike halfrond se somervakansie vakansie in Londen. Hulle hou van die koel weer en span graag in die oop, groen parke uit. Hier het uitreikers die geleentheid om die Arabiese kultuur eerstehands te leer ken, Bybels as geskenke aan te bied, en wel hul Arabies op te knap!

* Operasie Noord-Afrika: Hierdie projek fokus op die hawens aan die Europese kant van die Middelandse See. Een miljoen inwoners van Noord-Afrika, wat in Europa werk, vaar jaarliks oor di see om by hul familie te gaan kuier. Daar is genoeg tyd om vriende met hulle in die hawens te maak en n Bybel aan te bied. Die doel is om elkeen die geleentheid te gee om die Christelike geloof eerstehands te ondersoek.

    Kontak die Masedoni Projek by tel 012 348-6520/1 vir meer inligting. Bo

 

Algemene Predikantebyeenkoms

Teen hierdie tyd het elke predikant n persoonlike uitnodiging na hierdie byeenkoms deur die pos ontvang. Dit sluit ook n skrywe aan leierouderlinge en kerkrade in. Doen asseblief moeite om daar te kom.

    Die Sinodale Kommissie het besluit dat gemeentes wat nie kan bekostig om hul leraar te stuur nie, in werklik verdienstelike gevalle, om subsidie by die sinode aansoek kan doen. Kontak asseblief vir sinodale verteenwoordiger, dr Kobus Prinsloo, in hierdie verband. Bo

 

Open Doors presents: Brother Yousif

To address issues of relevance in areas of conflict in the Middle East, Open Doors has invited Brother Yousif to South Africa.  Brother Yousif is a Christian NGO worker from the Middle East who has first hand knowledge of current events in countries such as Iraq and other troubled areas in the Middle East.  Through his partnership with open Doors he has extensive knowledge of the persecuted church and his expertise will provide valuable insight in how we can make a difference in a broken world.

Date:    28 April 2005

Time:    19:00

Venue:  Heideveld Dutch Reformed Church, Corner of Stirling Street & Dundee Street, Rowallanpark

There are no costs involved, please invite as many as possible of your friends.

For more information contact Gerrit & Janine Coetzee 3603129 / 0824145258 Bo

 

Jaarvergadering Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie: 13-15 April 2005

Die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie van Suid-Afrika hou sy jaarvergadering vanaf 13-15 April 2005 in Pretoria. Alle lede en belangstellendes word genooi om die byeenkoms by te woon. Dit word vanjaar in die vorm van n werkwinkel aangebied.

Die Tema is MIV en Vigs

Deelnemers sal betrek word in n proses van:

* Blootstelling aan persone wat met MIV of Vigs leef

* Deelname in klein groepe wat onderhoude voer met persone

* Prakties-teologiese nadenke

* Formulering van voorlopige interpretasies

* Formulering van n verklaring vir toekomstige optrede

Die konfernsie word gehou by die kerksentrum van die NG Kerk Suidoos Pretoria, Stellastraat, Brooklyn.

Verdere inligting kan verkry word by die sekretaris: Dr Louis Dressel (012) 322 8900 / 082 577 2115 Bo

 

Die volmaakte dominee

* Die volmaakte dominee preek presies 10 minute lank.

* Hy preek reguit teen sonde maar maak niemand se gevoelens seer nie.

* Hy werk van 8:00 tot middernag en is sommer ook die koster.

* Hy verdien R280 per week, dra goeie klere, bestuur 'n goeie motor, koop goeie boeke en gee R200 per week as dankoffer.

* Hy is 29 jaar oud en het 40 jaar ervaring.

* Hy is natuurlik baie aantreklik ook.

* Die volmaakte dominee het 'n passie vir jeugwerk, en spandeer die meeste van sy tyd met bejaardesorg.

* Hy glimlag gedurig met 'n ernstige gesig, want hy het 'n goeie sin vir humor wat hom 'n ernstige, toegewyde mens maak.

* Hy besoek elke dag 15 huise en is altyd op kantoor as jy hom nodig het.

* Hy het altyd tyd vir die kerkraad en al die komitees. Hy woon alle vergaderings by en is gedurig besig om buitekerklikes vir Christus te wen.

* Die volmaakte dominee dien ongelukkig altyd in 'n ander gemeente.

* As jou leraar nie so is nie, stuur hierdie boodskap aan ses ander gemeentes wat ook moeg is van hulle predikant. Verpak dan jou predikant en pos hom aan die gemeente bo aan die lys.

* As almal saamwerk en betrokke raak sal jy binne 'n week 1,643 predikante ontvang.

* Een van hulle sal darem seker volmaak wees.

* Glo in hierdie brief. Een gemeente het die ketting verbreek en binne drie maande hulle ou leraar teruggekry.

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo