NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 7  -  21 April 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

Wat is n Gereformeerde perspektief op die voorgestelde Getuienisdoop? Lees gerus wat Piet Naud hieroor s in die meegaande attachment.

 

INHOUD

 

Bosberaad en Buitengewone vergadering van die Sinodale Kommissie

Uitkomste van die Bosberaad

Uitvoerende Komitee: Konvent vir Kerkeenheid

Digitale kommunikasie : sal ons nuwe maniere vind om die antieke verhaal te vertel?

Nuwe kerkraad vir Patmos

Johan Wolmarans bevestig

Geesgedrewe gelowiges : Nuwe boek van Piet Naud

Wonderlike hulpmiddels vir korttermyn-uitreike

Webblad bring Christelike kunstenaars en gemeentes bymekaar

Begeleiding van Liedboek op CD beskikbaar

Algemene Predikantebyeenkoms

 

Fun Things To Do During Boring Sermons

 

 

Bosberaad en Buitengewone vergadering van die Sinodale Kommissie

Die Sinodale Kommissie en Ringskommissies het n besonder gesende bosberaad van 12-14 April gehou te Lekkeroord, Oos-Londen. Dit was ook, tussen hakies, lekker om te sien hoe hierdie voormalige sinodale kampterrein onder privaatbestuur gedy. Ons is opgewonde oor al die uitbreidings en verbeterings, waaronder die beplande nuwe saal. Baie geluk aan almal wat hierby betrokke is.

    Die doel van die bosberaad was geloofsonderskeiding. Die vraag is waarheen die Here die NG Kerk in Oos-Kaapland stuur. Wat is ons roeping, veral in die volgende jaar wat voorl. Derhalwe het ons na die Woord en die konteks geluister, daaroor gebid en gedink, en onderskeiding toegepas. Die bosberaad word nou deel van ons sinodale ritme, sodat daar jaarliks hierdie soort gesprek sal wees. Die resultate van hierdie proses gaan na die buitengewone sinode (of alternatiewelik in nie-sinode jare na die Sinodale Kommissie) waarvandaan dit na ringsittings gaan om uit te mond in ringsprojekte wat met onder andere sinodale fondse aangepak sal word.

    Die bosberaad was n merkwaardige byeenkoms. Skitterend deur ringe bygewoon en ondersteun met kerkraadslede wat op sommige ringskommissies dien en ingeskakel het het ons ervaar dat die Here die Oos-Kaapse familiebande verstewig. Ek het ervaar dat die volgende gebeur:

* Almal het beleef dat God praat en werklik aktief is in die wreld ook ons wreld. Dit was n geestelike ervaring;

* Ons het die unieke aard van die Oos-Kaapse konteks aanvaar en ons deel van die wreld van voor af leer liefkry;

* Ons het God se hand in die geskiedenis van ons streek raakgesien en leer verstaan hoedat Hy hierdie wrelddeel oor meer as n eeu voorberei het vir n tyd soos hierdie. Dink bv aan die wyse waarop die verskillende kulture hier met mekaar gebots het, maar mekaar ook baie goed leer ken het. Die 20ste eeu het verwydering gebring, maar slegs gedeeltelik en ons smee vinnig versterkte bande oor allerlei grense heen. Ons het aangename ontdekkings gemaak;

* Die NG Kerk was hier nooit in n magsposisie nie, en verstaan daarom baie beter wat gestuurdheid en roeping beteken as dele van ons kerk in ander provinsies;

* Ons beskik nou reeds oor talle vaardighede beskik wat die kerk in n toenemend gemarginaliseerde situasie soos regoor die Westerse wreld tans met die kerk gebeur nog met groot moeite en frustrasie moet aanleer;

* Ons aanvaar ons konteks as die Godgegewe ruimte waarbinne ons n uitdagende roeping het om uit te leef.

    Vir my persoonlik was dit die hoogtepunt: die wyse waarop die groep die konteks as ruimte vir ons roeping aanvaar het. Dit was of die weerstand teen die nuwe Suid-Afrika, die sinisme omdat ons groep nie meer oor die mag in die land beskik nie, die vrees vir standaarde, ondergeskik geraak het aan ons roeping. Jeremia 29 (die brief aan die ballinge waarin die Here opdrag gee dat hulle vir die belange van die stad moet werk) het n groot rol gespeel. Bo

 

Uitkomste van die Bosberaad

n Kort samevatting van die uitkomste lui as volg:

Die Here het deur sy Woord, in Jeremia 29, ons in ons Oos-Kaapse konteks laat besef dat ons geroep is vir...

* Geloofsbelydenis;

* Tuiskoms;

* Gestuurdheid;

* Heiligheid;

* Brood [om die brood te bedien armoede];

* Families.

deur...

* Predikanteversorging [Veral m.b.t. predikante se binnekamer-lewe];

* Gelowiges in hul dienswerk te help;

* Vrymoedig na mekaar te luister en met mekaar te praat;

* Ekumenies saam te werk;

* Ons middele en potensiaal tot diens te stel in vennootskappe. Bo

 

Uitvoerende Komitee: Konvent vir Kerkeenheid

Die dag voor die Bosberaad, 11 April, het die moderature van die NG Kerk in Wes-Kaapland, Oos-Kaapland en die VGK Kaapland mekaar as UK van die Konvent vir Eenheid in Port Elizabeth ontmoet. Dit was weer eens n openhartige gesprek, veral na aanleiding van die beraad wat verlede jaar te Oudtshoorn gehou is en die verslag wat die taakspan vir kerkhereniging opgestel het.

    Die vergadering het in n groot mate gewentel rondom die verband tussen herinnering en visie, verlede en toekoms, die pad tot hier en die pad vorentoe. Dis kompleks om vorentoe te gaan,want ons belewing van die kerklike verlede verskil so radikaal van mekaar. n Toekomsvisie kan nie die kerklike verlede ignoreer nie. En waarop kan ons hoop vir die toekoms van n herenigde verband? Watter verskil sal dit maak aan die konkrete lewens van lede van ons kerk?

    Bid asseblief vir hemelse wysheid in die voortgang van hierdie proses. Bo

 

Digitale kommunikasie : sal ons nuwe maniere vind om die antieke verhaal te vertel?

Dit wil voorkom asof Postmoderne mense nie tuis voel in die tradisionele vorme en patrone van aanbidding nie.  Dit bring die Kerk vandag voor enkele kritiese vrae:  Sal ons nuwe maniere vind om die antieke verhaal te vertel?  Sal ons ons (post)moderne stem vind en ander nooi om in hul eie taal met God te praat en God te hoor?  Wat gaan Kerke doen om die evangelie te verkondig in n nuwe kultuur wat n nuwe (digitale) taal praat?

    Iemand beskryf postmoderne aanbidding as aanbidding wat nie-Christene met n duidelike boodskap wil bereik.  Sulke aanbidding bied n veilige (uitnodigende, kultureel relevante, gasvrye en eerlike) ruimte om die evangelie te hoor en om vertrouensverhoudings met gelowiges en soekers te vorm.  Hierdie aanbidding gebruik elke beskikbare vorm van tegnologie (sonder om dit uit te stal).  Dit is high tech en high touch.  Sulke aanbidding beweeg verby n kontemporre, lof-en-aanbidding styl na alternatiewe inheemse aanbidding

    Alternatief, omdat dit nie probeer kontemporr wees nie, maar wil beweeg na die punt waar ons nie-Christene en diegene buite die kerk kan bereik.  Alternatief is nie noodwendig moderne musiek en PowerPoint nie.  Alternatiewe inheemse aanbidding is dikwels juis hoogs liturgies van aard en bring aspekte uit die geskiedenis van aanbidding na mense wat moeg is van pop kerk.

    Inheems, omdat dit nie die styl van n ander tyd of gemeente wil namaak nie.  Dit vra vrae soos:  Hoe sal ons dit hier doen?  Wat is ons konteks?  In watter kultuur aanbid ons?  Wat kan ons doen wat integriteit sal h?  Inheemse aanbidding kyk waar die plaaslike konteks en die gelowiges se gawes en visie mekaar kruis.  Dikwels is die produk n vermenging van verskeie style en vorme. 

    Aanbidding, omdat dit tot God se eer is.  Dit gaan ni daaroor om mense tevrede te stel nie.  Die gebruik van verskillende vorme van kuns, musiek, kultureel-relevante metafore ens. is nie sodat mense kan rondsoek totdat hulle iets vind waarvan hulle hou nie, maar juis om mense te help sodat hulle in hul eie taal na God kan luister en God kan aanbid.

(Rethie van Niekerk, met erkenning aan Chris Hughes) Bo

 

Nuwe kerkraad vir Patmos

Hoewel die wonde nog rou is in Patmos-gemeente, begin die bediening stadig maar seker weer op dreef kom. 24 April is n belangrike datum in die gemeente se geskiedenis, wanneer n nuwe kerkraad verkies word. Die volgende berig het in Die Burger van 15 April verskyn en verwys ook na n oudit van Patmos se boeke:

Patmos-gemeente se geldsake gaan ondersoek word

CINDY PRELLER

PORT ELIZABETH. -- Dit lyk of die stof nog lank nie gaan l het by die NG gemeente Patmos nie. 'n Oudit gaan nou gedoen word van die kerk se geldsake.

Ds. Jan Kampman, voorsitter van die ringskommissie van Algoa, het bevestig dat hy kennis dra van bewerings en ges 'n oudit van die kerk se geldsake gaan gedoen word.

"Dit is net gesonder en regverdig teenoor die nuwe kerkraad van die Patmosgemeente om 'n oudit te doen voordat hulle die leisels oorneem.

"Dit vrywaar hulle van die vorige kerkraad se besluite," het Kampman ges.

Die skriba wat in beheer was van die Patmos-kerk se geldsake, 'n groot deel van die kerkraad sowel as die twee leraars, ds. Theunis Pienaar sr. en ds. Theunis Pienaar jr., het 'n opskudding veroorsaak toe hulle sowat twee weke gelede uit die NG kerk bedank het.

Volgens Kampman moet daar nog op 'n geskikte maatskappy besluit word wat die oudit sal behartig.

Die oudit moet voor 24 April gedoen word, wanneer die nuwe kerkraad van die gemeente verkies word.

Kampman het gister klem daarop gel dat die kerk nie in 'n swartsmeerdery wil betrokke raak nie. "Die Patmos-gemeente is nog baie verward en seergemaak. Ons wil net graag aangaan met die kerk sodat die gemeente weer sy aandag op die loof van die Here kan vestig."

Hy het ges indien enige ongerymdhede in die oudit voorkom, sal daar nie versuim word om die regte stappe deur f die nuutverkose kerkraad f die ringskommissie te doen nie, aangesien die "kerk vir waarheid staan".

Op ander vrae oor die finansies van die kerk het Kampman ges as 'n buitestander is die geldsake vir hom verwarrend, maar dat die uitgawes ooreenkom met die besluite van die kerkraad.

Een van di besluite is die verkoop van die gemeente se pastorie aan Pienaar sr. voordat hy sy bedanking ingedien het.

Pienaar sr. het by navraag ges hy het aan die begin van die jaar reeds die kooptransaksie vir die huis aan die gang gesit voordat hy besluit het om die gemeente te verlaat.

"Daar was 'n vertraging met die verkryging van 'n deposito, maar alles is wettig gedoen.

"Trouens, ek het baie meer vir die huis betaal as waarvoor die bank dit gewaardeer het," het hy bygevoeg.

Kampman en Pienaar sr. wou nie die koopsom van die huis bekend maak nie.

In reaksie op die bewerings van ongerymdhede in die geldsake van die kerk het Pienaar sr. verbaas gereageer en ges hy nie kan glo hoeveel negatiwiteit uit sy bedanking spruit nie.

"Ek skaam my dat Christene s laag daal deur sulke bewerings te maak. Ek kan jou verseker dat ek nooit enige geld van enigiemand gesteel het nie.

"Ek glo dit is 'n klein groepie mense wat di bewerings versprei. Ek kan nie wag dat die storm net uitwoed nie," het hy ges. Bo

 

Johan Wolmarans bevestig

Baie geluk aan ds Johan Wolmarans wat as leraar van Fort Beaufort-gemeente bevestig is. Johan kom in die plek van Geo de Kock wat nou voltyds vir Feba radio in die Oos-Kaap werk. Mag jy en jou gesin n gesende bedieningstyd h, Johan! Bo

 

Geesgedrewe gelowiges : Nuwe boek van Piet Naud

Margot Luyt van LuxVerbi.BM skryf die volgende oor Piet se jongste publikasie:

    n Nuwe boek van die opwindende teoloog Piet Naud het onlangs verskyn onder die titel Geesgedrewe gelowiges. Dit is al as n eg Suid-Afrikaanse ekwivalent vir die gewilde Amerikaanse boek van Rick Warren, The purpose-driven church, beskryf.

    Dit is n hoopvolle, genesende boek in die taal van ons tyd vir gelowiges van ons tyd en is ideaal vir mense en gemeentes wat nuwe hoop, herstel en heelmaking soek. Dit is ook n hartversterkende boek vir almal wat hulle Gees-drif verloor het en behoefte daaraan het om weer blydskap en groei te beleef.

    Kerkleiers en gemeentes wat opreg na eenheid en versoening soek, maar telkens ervaar dat een struikelblok na die ander voor hulle opduik, of individuele Christene wat in die geloof oorleef, maar sonder verwagting of visie, sal baat vind by hierdie boek. Naud verskaf nie kitsantwoorde nie, maar kyk wel na die oorspronge van die Christelike geloof soos dit hoofsaaklik in die boek Handelinge vertel word. Hy s: Miskien bevat di ou boek van die kerk (Handelinge) n paar rigtinggewers. Miskien is daarin impulse wat jou op die weg van geestelike nuutmaak kan help. Dit is nie soseer bedoel om purpose driven te wees nie, as root based, daarom die subtitel van die boek: Terug na die grondwaarhede van jou geloof.

    Naud is bekend daarvoor dat hy nie doekies omdraai nie. Hy skryf onder meer: Daar is selfversekerde gemeentes waar God net n voetnoot geword het by hulle strategiese beplanning, deftige geboue en geleerde predikante. Daar is selfversekerde Christene wat met n glimlaggie terugkyk na hul naewe verlede toe hulle nog geglo en gebid het

    Hy pleit egter ook vol bewonheid: Kom ons skep in Godsnaam vir mekaar stukkies hemel op aarde Kom ons leef weer as Geesgedrewe Christene, sodat mense van buite na die kerk sal kom en s: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle Bo

 

Wonderlike hulpmiddels vir korttermyn-uitreike

Dalene Joubert vertel van baie praktiese, bruikbare hulpmiddele vir korttermynuitreike wat by Bybelmedia beskikbaar is:

    Mosambiek, Zambi, Namibi, Angola, Botswana, Malawi, Madagaskar, Lesotho, Transkei, Zimbabwe, Mauritius, Seychelles, ens..... Julle gaan kosbare kontakte maak en verhoudings bou met plaaslike kerkleiers wat een of meer van 246 verskillende tale praat. Volgens baie uitreikers wat huis toe kom na uitreike, hoor vele die Boodskap van Verlossing, maar hulle het steeds nie toegang tot die Bybel om dit toe te pas in hulle daaglikse leefwyse nie.

WAAROM DAN??

1) Vele kan nie lees nie. Daar is meer as 80 miljoen ongeletterdes vandag nog in Suider-Afrika. Al is die Woord beskikbaar, kan hulle nie lees wat daarin staan nie.

2) Die Bybel is egter in heelwat tale nog nie beskikbaar nie, miskien 'n tweede taal, maar hulle begrip in daardie taal sal nooit wees soos wanneer hulle in hulle moedertaal onderrig word nie.

3) Die taal is dalk nog nie eens neergeskryf nie.

4) In sommige tale word nie genoeg Bybels gedruk om in die behoefte te voorsien nie.

HOE NOU GEMAAK?

Hierdie oudio-visuele studie-materiaal kan vir mense die inhoud van die Bybel op 'n eenvoudige manier leer, in hulle moedertaal. En julle kan hulle gaan toerus met die Boodskap van die Bybel in hulle eie moedertaal!

HOE LYK DIE MATERIAAL?

8 Blaaiboeke (42m x 30cm) of klein boekies (21cm x 14cm) elk bestaande uit 24 glans kleurprente. 'n Uitbeelding van karaktersketse uit die Ou en Nuwe Testament wat dui op Christus as Verlosser. Hier volg die titels:  
OU TESTAMENT:
1) Aan die begin met God: (Adam, Noag, Job, Abraham
2) Magtige manne van God: (Jakob, Josef, Moses)
3) Oorwinning deur God: (Josua, Debora, Gideon, Simson)
4) Dienaars van God: (Rut, Samuel, Dawid, Elia)
5) Beproewing twv God: (Elisa, Danil, Jona, Nehemia, Ester)
NUWE TESTAMENT:
6) Jesus, Geneesheer en Leermeester: (uit Matteus en Markus)
7) Jesus, Saligmaker en Heer: (uit Lukas en Johannes)
8) Handelinge van die Heilige Gees: (Die jong kerk en Paulus)

BESKIKBAAR IN 61 TALE.

Vir meer inligting, kontak Dalene of Mercial by 021-864 8276 of gnm@bmedia.co.za.

Loer gerus ook in by ons nuwe webwerf: www.bmedia.co.za/gnm/   Bo

 

Webblad bring Christelike kunstenaars en gemeentes bymekaar

Cyberlab het pas aangekondig dat hulle n webblad ontwikkel het waar Christelike kunstenaars hul besonderhede kan invoer. Wanneer gemeentes die blad besoek, kan hulle n hele katalogus kunstenaars se kontak- en ander besonderhede opspoor. Op die manier word kunstenaars en gemeente bymekaar uitgebring. Alle Christelike kunstenaars word versoek om hul besonderhede hier te plaas.

    Agente kan ook optredes aanbring, sodat almal daarvan kan weet. Besoek dus gerus www.gospel4u.co.za Cyberlab kan gekontak word by cobus@cyberlab.co.za. Besoek ook www.cyberlab.co.za vir meer inligting. Bo

 

Begeleiding van Liedboek op CD beskikbaar

Die Sinodale Kommissie vir die Erediens in die Vrystaat het n stel begeleidings-CDs van die Liedboek opgeneem en gee dit in samewerking met BybelMedia uit.

    Die opnames het ten doel om veral gemeentes te help wat n skaarste het aan orreliste en begeleidingsgroepe wat die gemeentesang tydens erediens kan begelei. Hierdie stel CDs behoort n groot uitkoms te wees vir kerkrade en leraars wat dikwels hande in die hare sit wanneer die enigste orrelis op die dorp siek is of met vakansie weggaan. Hierdie begeleidings-CDs van die Liedboek kan nie alleen vir die begeleiding van die gemeentesang in eredienste gebruik word nie, maar kan ook effektief gebruik word vir die begeleiding van die samesang by begrafnisse, huwelike en ook by wyksbyeenkomste en ander kleingroepbyeenkomste.

    Die opnames is gedoen op die kragtige orrel van die NG Gemeente Universitas, Bloemfontein. Met die begeleidings is daar gebruik gemaak van interessante inleidings, modulasies en n verskeidenheid van harmonisasies. Alhoewel die orrel deurgaans as hoofinstument gebruik word, is daar op vele plekke gebruik gemaak van sopraan- of instrumentale diskante, sowel as ander instrumente soos strykers, fluite, koperblasers en perkussie-instrumente om die begeleidings verder te versier.

    n Somtotaal van 526 liedere (87,4%) uit die Liedboek is van begeleidings voorsien. Daarvan is 85 liedere van die meer bekende psalms en die res (441 liedere) kom uit die liedere-deel van die Liedboek. Ter wille van kopiereg en die liturg se keuse van strofes, is die begeleidings sonder woorde opgeneem. Alle strofes is ook nie by elke lied opgeneem nie, maar daar is gepoog om n intelligente keuse van die aantal strofes by elke lied te maak. Die CD-stel bestaan uit 11 gewone audio CDs met die begeleidings op, asook 2 CDs waarin die opnames op MP3-formaat beskikbaar gestel word. Vir die gebruik van die begeleidings-CDs veral in eredienste, word daar n doelmatige handleiding saamgegee met noodsaaklike gebruiksvereistes en wenke asook n duidelik uiteensetting van watter lied op watter CD gevind kan word, en ook verdere aanwysings van bv die aantal strofes, wisselsang moontlikhede, en so meer by elke lied.

    Die pakket kos R850 plus R35 posgeld en word slegs deur die Sinodale Kommissie vir die Erediens in die Vrystaat versprei. Die kontakpersoon is me Endriette Barnard, selnommer 083 256 9668

    Bestellings kan op een van die volgende twee maniere geskied:

1.  Elektroniese betalings: Betaal die bedrag van R885 (R850 + R35 posgeld) per pakket elektronies oor in die bankrekening wat op die bestelvorm gegee word (sien attachment), voltooi die bestelvorm en faks dit saam met u inbetaalstrokie aan faksnommer: (053) 444 1416

2.  Posbestellings: Pos die voltooide bestelvorm met u tjek aan: Me Endriette Barnard, Posbus 176, HOOPSTAD 9479. Tjeks moet uitgemaak word aan: NEBA Begeleidings. Bo

 

Algemene Predikantebyeenkoms

Daar heers positiewe opgewondenheid oor die geleentheid met die tema: Ons vier ons roeping in verwondering oor die God wat ons roep.

    Kerkrade word dringend versoek om dit asseblief vir leraars moontlik te maak. Indien finansies n probleem is, kan julle gerus vir Kobus Prinsloo kontak. Ons sinode subsidieer elke leraar met R135, maar daar is ook addisionele fondse vir verdienstelike situasies. Bo

 

Fun Things To Do During Boring Sermons

(Hou hierdie informasie weg van lidmate kinders weet van die meeste, maar vergeet dit gelukkig soos hulle groter word.)

~ Pass a note to the organist asking whether he/she plays requests.

~ See if a yawn really is contagious.

~ Slap your neighbor.  See if they turn the other cheek.  If not, raise your hand and tell the preacher.

~ Devise ways of climbing into the balcony without using the stairs.

~ Listen for your preacher to use a word beginning with 'A' then 'B and so on through the alphabet.

~ Sit in the back row and roll a handful of marbles under the pews ahead of you.  After the service, credit yourself with 10 points for every marble that made it to the front.

~ Using church bulletins or visitor cards for raw materials, design, test and modify a collection of paper airplanes.

~ Start from the back of the church and try to crawl all the way to the front, under the pews, without being noticed.

~ Raise your hand and ask for permission to go to the rest room.

~ Whip out a hankie and blow your nose.  Vary the pressure exerted on your nostrils and trumpet out a rendition of your favorite hymn.

~ Chew gum; if the sermon goes on for more than 30 minutes, start blowing bubbles.

~ Try to indicate to the minister that his fly is undone.

~ By unobtrusively drawing your arms up into your sleeves, turn your shirt around backwards.

~ While people are locating the announced congregational song, step out in the aisle and begin waving your arms as if directing the hymn.

~ Sit close to the front, and during the prayer, turn around backwards, point, and count softly how many people do not have their heads bowed and eyes closed.

~ See how many hard candies you can stuff in your cheeks before your mother catches you.

~ Begin coughing and get louder and louder until you get to excuse yourself and leave the room.

~ Choose a different song than was announced and begin singing it as loud as you can. 

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo