NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 8  -  12 Mei 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

Hoogtepunte

Lees gerus wat dr Stephan Joubert oor die topverkoper boek The Da Vinci Code skryf in die eerste artikel van hierdie uitgawe. Dit is oorspronklik gepubliseer in Lig van Maart 2005. Die jongste Kerkbode, 13 Mei, bevat ook n skitterende bydrae hieroor deur Guillaume Smit. Lidmate kan regtig nie ingelig wees sonder op hierdie twee kerklike tydskrifte te lees nie.

   Dan skryf Piet Naud boeiend en insiggewend in sy gereelde rubriek oor Gereformeerdheid aan die hand van 10 stellings. Lees meer hieroor in die aanhegsel.

 

INHOUD

Interpretasie van Gay-besluite

Voorstel oor Marriage Alliance of SA en saak voor Konstitusionele Hof op 17 Mei 2005

The Da Vinci Code - Op pad na groter donkerte of meer lig?

Hoe belangrik is opening van vergaderings met Skriflesing en gebed?

Multikulturele Liedere vir Ekumeniese Byeenkomste

n Unieke Kinderkuns-Kalender vir 2006

Perisos: die nuutste en die beste

Biblia Hawebediening bly by die NG Kerk

Oud Oos-Kapenaar voorsitter van Wreldraad van Bybelgenootskappe

 

DAGBOEK

Dogmatologiese Werkgemeenskap vergader vanaf 22 Junie te Stellenbosch

Buitengewone Sinode: 26-28 Julie 2005

Dear Dr. Ruth

 

 

Interpretasie van Gay-besluite

Uit die jongste vergadering van die Moderamen van die Algemene Sinode:

    Die interpretasie van die besluite oor homoseksualiteit, asook die begleiding van die kerk met verdere studie na aanleiding van die verskil in Skrifinterpretasie oor die saak, is verwys na die Taakgroep Leer en Aktuele Sake (ou AKLAS).

    Daarom het die Moderamen besluit om te volstaan met die volledige besluit van die Algemene Sinode in 2004 en verder op die volgende te wys:-

* Daar moet gewaak word teen standpunte en of interpretasies wat meer wil maak van die besluite van die Algemene Sinode in 2002 en 2004 as wat die sinode self besluit het. Daar word gewys op die besluit waar onderneem is om die gesprek en studie met groot erns voort te sit, want die NG Kerk wil in alles net getrou wees aan wat die Bybel s.

* Daarom moet gewaak word teen gevolgtrekkings wat polarisasie in die hand werk, onrealistiese verwagtings skep en gesprek strem. Die Algemene Sinode se standpunt is juis dat n liefdevolle hantering van mekaar nodig is.

* Om nou al reeds interpretasies aan die besluite te heg, kan juis gesprek strem en besluite vooruitloop. Dit skep ook die indruk dat konteksloos oor spesifieke probleme gepraat kan word.

* Die Moderamen wys daarop dat die betrokke kerkvergaderings (soos Kerkrade, Ringe en Sinodes) in die lig van die Skrif en belydenisskrifte moet handel in die beoordeling van spesifieke gevalle en dit op n kerklike wyse en in liefde hanteer moet word. In gevalle waar die besluite van die Algemene Sinode kerkregtelike advies noodsaak, moet dit van die Aktuarius van die Algemene Sinode aangevra word met verwysing na die spesifieke omstandighede. Bo

 

Voorstel oor Marriage Alliance of SA en saak voor Konstitusionele Hof op 17 Mei 2005

Nog n beriggie uit die jongste vergadering van die Moderamen van die Algemene Sinode:

    Volgens ons verstaan van die Bybel kan slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as n huwelik beskou word. Daarom wil die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk in soverre as wat hierdie beginsel ter sprake kom, sy stem voeg by die van die Marriage Alliance of SA in die saak wat op 17 Mei 2005 voor die Grondwethof dien. Die Alliance kan moontlik as n amicus curia tot die hof toegelaat word. Die Moderamen doen dit sonder om hom by voorbaat of noodwendig met elke argument wat ten gunste van die saak van die Alliance in die hof gebruik sal word, te vereenselwig. Die Moderamen wys daarop dat die Algemene Sinode nog besig is met studie oor die aanvaarbaarheid al dan nie van vaste homoseksuele verhoudinge.

    Soos die Algemene Sinode van 2004 erken die Moderamen dat daar kante aan die debat oor homoseksualiteit is wat dit gekompliseerd maak en wat juis daarom vir diepe besinning vanuit die Bybel n wysheid in die kerk se hantering van die saak vra. Die Moderamen betreur die liefdelose optrede teenoor homoseksueles asook die gebruik van homoseksuele gedrag vir die skep van openbare sensasie. Terselfdertyd wil die Modermaen hom uitspreek tn enige ketterjag op persone van watter oortuiging ookal in die debat. Omdat die debat die plek van mense in die gemeenskap raak, moet dit van alle kante met liefde, verdraagsaamheid en pogings om mekaar werklik te begryp, gevoer word.

    Die Moderamen is daarvan oortuig dat die huwelik, Bybels gesien, slegs tussen een man en een vrou kan wees. n Beroep word dus op die hof gedoen om hierdie beginsel en tradisie (wat wyd loop in die Christelike gemeenskap) te erken. Indien die hof oordeel dat daar kragtens die Handves van Regte in die Suid-Afrikaanse Grondwet egter wetlike erkenning aan n kontrak tussen twee lede van dieselfde geslag wat in n permanente verhouding betrokke is, gegee moet word, behoort dit iets anders as n huwelik genoem te word. Bo

 

The Da Vinci Code - Op pad na groter donkerte of meer lig?

TOE gebeur dit met my! Ek lees weer n slag fiksie. Met my knie tydelik uit aksie n iets wat veronderstel was om net n roetine-operasietjie te wees, word The Da Vinci Code n nuwe metgesel om die kort tydjie van salige niksdoen verby te kry.
    Vir n paar dae was The Da Vinci Code se hoofkarakter, die Harvard-professor Robert Langdon, my nuwe reisgenoot, saam met n slim kriptograaf, Sophie Neveu. Te midde van intrige op intrige wat James Bond na skaakspeletjies vir beginners laat lyk, ervaar ek hoe hulle vir Opus Dei, n geheime Katolieke organisasie, asook DCPJ, die Franse ekwivalent van die FBI, systap in hulle soektog na die Heilige Graal, die nagmaalbeker van Jesus. En toe, die groot ontdekking, hierdie beker is nie iets nie, maar iemand! Dis al die tyd Maria Magdalena, die vrou wat veels te naby aan Jesus was na die smaak van die vroe kerk.
Minnares van Jesus?
Volgens die skrywer van The Da Vinci Code, Dan Brown, het die beroemde geleerde Leonardo da Vinci geweet Maria Magdalena was die geheime minnares van Jesus. En Jesus? Wel, hy was maar net n buitengewone mens wat eers vanaf die vierde eeu vergoddelik is. As eertydse hoof van n hoogs geheime groep het Da Vinci in skilderye soos die Laaste Avondmaal hierdie geheime oop en bloot op doek vasgevang. Kyk mooi, s Leigh Teabing, een van die karakters in die boek wat gebruik word om hierdie skokkende nuus te breek, ... die man wat so styf teen Jesus aanl in Da Vinci se Laaste Avondmaal, is eintlik n vrou, die einste Maria Magdalena met wie Jesus getroud was en by wie Hy n kind gehad het. Hierdie Maria het later in Galli (reg geraai: die huidige Frankryk) gaan skuil. Uit haar nasate is die Merovingiaanse koningshuis in Frankryk gevorm. Kortom, sy is die Heilige Graal, die vroulike godin of heldin wat weggeskryf is uit die vroe Christendom se amptelike dokumente.
    Hoe het dit alles gebeur? Wel, Brown maak sy lesers wys dat dit eintlik die skuld van keiser Konstantyn was. Hy was die Romeinse keiser aan die begin van die vierde eeu wat glo die Bybel laat herskryf het om die beeld van n goddelike, ongetroude Jesus te skep ten einde sy eie politieke belange te bevorder. Daarom dat dit later die taak van die magtige ridderorde die Templars en ook mense soos Da Vinci geword om die eintlike waarheid te ontsluit, die waarheid wat Dan Brown nou speels in n fiksie-formaat met miljoene deel. Gn wonder nie dat hierdie boek vir n hele 32 weke die New York Times se voorste trefferboek was. Wat is immers meer nuuswaardig al is dit by monde van oortuigende fiktiewe karakters om te hoor dat die kerklike masjinerie doer in 325 na Christus met n Romeinse keiser saamgesweer het om n nuwe Christelike godsdiens te skep wat ontleen is uit ander godsdienste? Skielik word n samesweringsteorie in n nuwe The Da Vinci Code-gewaad so mak soos n lammetjie. Miskien so mak soos die lam in Openbaring 13 wat heel onskuldig lyk, maar wat klink soos n draak as dit die slag begin praat.
Speel-speel, of nie?
Brown speel fyn tekstuele speletjies met sy lesers. Hy gebruik sy karakters meesterlik om deur die loop van die spel n paar gevaarlike opmerkings in te gooi, soos dat die Dooie See-rolle uit Koemraan staaf dat Jesus n doodgewone mens was, maar dat die Katolieke hierdie inligting met mag en mening onderdruk. Of dat die Gnostiese evangelies van Filippus en Maria Magdalena wel vertel dat Jesus n verhouding met Maria Magdalena gehad het. Dan word vinnig byges dat hierdie geskiedkundige feite mala fide (met kwade bedoelings) uit die Bybel weggelaat is. Natuurlik verwar dit goedgelowige lesers wat deel geword het van hierdie spel.
    Wat gemaak met die uitsprake oor Jesus en die kerk in The Da Vinci Code? Om maar net te s dis steeds fiksie, los nog nie die vrae op nie, want ons het immers vandag die werke van Leonardo da Vinci, die Koemraan-rolle en ander buite-Bybelse evangelies tot ons beskikking. En ons weet ook die kerk het in 325 nC by Nisea saam met Konstantyn vergader. Is die Bybel dan verdraaid, of nie? Wie smokkel op die ou end met wie se kop?
    Wel, feit is dat die Koemraan-rolle nie oor Jesus handel nie, soos wat enige belangstellende self kan uitvind. Die inhoud van hierdie dokumente wat in 1947 by die Dooie See ontdek is, is glad nie geheim nie. Die Dooie See-rolle word steeds grondig deur onafhanklike wetenskaplikes bestudeer, wat geen probleem daarmee sou h om die kerk te ontmasker indien hulle enige redes daartoe in hierdie rolle sou kon opspoor nie. Verder, in 1945 is n klompie tekste oor die Bybel ook in Nag Hammadi in Egipte ontdek, waaronder die evangelie van Tomas en die geheime evangelie van Jakobus. Al hierdie tekste is ook reeds in Engels gepubliseer, onder andere deur ondersoekers vanuit die geledere van die Jesus Seminar, wat baie krities teenoor die kerk staan. Daar is dus nie n onheilige toesmeerdery in die kerk rondom hierdie dokumente aan die gang nie. Allermins ook nie binne die wetenskap!
Wie is Maria Magdalena?
Die Gnostiese evangelie van Maria Magdalena, wat Brown in The Da Vinci Code aanhaal, is n geskrif wat moontlik eers aan die begin van die tweede eeu na Christus verskyn het. Dit sinspeel wel op die belangrike posisie van Maria Magdalena, maar onafhanklike teolo wat hierdie tekste bestudeer, lees niks meer hierin as n aanduiding dat vroue vroeg reeds in die kerk prominente leiersrolle ingeneem het nie. Om n voorbeeld te noem: prof Karen King, tans n professor in die Nuwe Testament aan Harvard, het onlangs in n navorsingsartikel, Women in early Christianity: The new Discoveries, alle vroeg-Christelike tekste oor Maria Magdalena nagevors, tekste waarvan Dan Brown nie eens kennis dra nie, soos die Pistis Sophia en die Sophia (= wyse woorde) van Jesus Christus. King maak die volgende gevolgtrekking oor Maria Magdalena: She is portrayed as a prophetic visionary and as a leader among the disciples.
    Deeglike navorsing wat veel wyer en veel meer verantwoordelik as Brown na die feite rondom Maria Magdalena kyk, is vandag glashelder daaroor dat sy slegs een van die leiersfigure in die vroe kerk was, niks meer as dit nie. Vandaar dat die tekste haar korrek uitbeeld as iemand naby aan Jesus. Nee, sy was nie Jesus se minnares nie. Nee, sy het ook nie kinders by Jesus gehad nie.
Het Konstantyn die Christendom se leerstellings rondom Jesus in die vierde eeu herskryf?
Brown is nogeens verkeerd in sy aanname dat die kerk eers vanaf die vierde eeu vir Jesus as Here erken het en dat die eerste Christene hom net as n uitsonderlike profeet verstaan het. Paulus, die vroegste skrywer van die Nuwe Testament, het reeds in die jare vyftig van die eerste eeu Jesus as Kurios, as Here, aangespreek. Hierdie belydenis vleg trouens soos n goue draad deur die Nuwe Testament. Onafhanklik van mekaar het vooraanstaande Christenleiers gedurende die eerste 300 jaar presies dieselfde uitsprake oor Jesus gemaak. Gaan lees gerus die kerkvaders soos Klemens van Rome, Justinus die Martelaar, Tertullianus, Irenaeus en andere. Nee, van die begin af het die eerste Christene n eenvoudige, maar duidelike belydenis oor Jesus gemaak dat Hy die gekruisigde en opgestane Here is (vgl 1 Kor 8; 15; 1 Tess 1). Lank voor Konstantyn het hierdie waarheid vaste gestalte gevind in verskillende vroeg-Christelike belydenisse, wat die kern gevorm het van dit wat ons vandag as die Apostoliese Geloofsbelydenis ken.
    Brown mis ook die punt heeltemal as hy beweer dat die kanon van die eerste Christene eers in die vierde eeu bekook is. Tegnies kry ons wel eers in die jaar 367 by die kerkvader Atanasius n weergawe van die boeke van die kanon soos wat ons dit tans ken. Maar gedurende die vorige drie eeue was daar grootliks eenstemmigheid rondom die gesag van die meeste geskrifte van die Nuwe Testament soos die huidige vier evangelies en die Pauliniese briewe.
    Die aannames van The Da Vinci Code oor Bybelse materiaal is wetenskaplik ongegrond. In gewone taal ges, dis nie korrek nie. Selfs nie eens kritiese teolo, wat graag n appeltjie met die kerk te skil het, ondersteun di soort samesweringsteorie wat Brown luidkeels in sy boek verkondig nie.
Nuwe lig? Nee, nog groter donkerte!

(Dr Stephan Joubert is n teoloog en deeltydse leraar aan die NG Gemeente Moreletapark.) Bo

 

Hoe belangrik is opening van vergaderings met Skriflesing en gebed?

Neels Jackson, kerksake-verslaggewer van Beeld, skryf die volgende insiggewende kommentaar oor die veranderende rol van die kerk in die samelewing:

Nuwe styl vir kerk na UP se besluit; Neels Jackson, Beeld-forum: Beeld, 04/05/2005

Tukkies se onlangse besluit om sy gradeplegtighede nie langer met Skriflesing en gebed te open nie, is 'n interessante teken van hoe die rol van die kerke en die Christelike godsdiens in die nuwe bedeling verander het. Ook interessant is dat daar eintlik min kerklike hane oor di besluit gekraai het. Die Skriflesing en gebed was die neerslag van 'n belangrike strewe wat 'n mens veral in gereformeerde kringe vind. Dit is die begeerte om nie net mense te kersten nie, maar ook die samelewing en samelewingstrukture. Dis die ideaal om die Koninkryk van God te laat kom, om die wreld om jou meer te laat lyk na 'n plek waar God regeer. Iemand wat tien jaar gelede nou betrokke was by die proses om ons Grondwet te skryf, s onlangs dat die oorweldigende aantal voorleggings wat hulle van die publiek gekry het, oor twee sake gegaan het. Die een was die doodstraf en die ander die verwysing na God in die aanhef.

    In die vorige bedeling het juis die gereformeerde kerke, en veral die NG Kerk, toegang gehad tot die staatsmag om hul Koninkrykvisie gestalte te help gee. Hulle kon eenvoudig hul invloed gebruik om wette te laat maak om die samelewing te orden . As die kerk gedink het dis nie 'n goeie ding dat mense op Sondae handel dryf nie, kon hy 'n wet vra om dit te verbied. Hy kon bepaal wat mense kon lees of nie, wat hulle kon sien of nie. En so, het hy gedink, kon hy van Suid-Afrika 'n meer Christelike land maak. Oor die skadukant van di benadering het min mense destyds gedink of gepraat. Dit is goed soos dat die Christelike verwysings in die Grondwet nie kon keer dat die grootste onchristelikhede onder daardie Grondwet gepleeg is nie. Terwyl daar Christelik gebid is by Tukkies, is talle Suid-Afrikaners van di instelling uitgesluit. Die manier waarop die Christelike godsdiens destyds, onder meer oor die radio, aan mense opgedwing is, het in baie gevalle niks gehelp om vir die kerk vriende te wen nie.

    Inteendeel. Maar nou het die kerke - genadiglik! - die mag verloor wat hulle gehad het. En ek hoor al hoe meer stemme uit kerklike kringe s dat dit eintlik 'n bedekte sen vir die Christelike godsdiens is. Die vraag is hoe die kerke daarby aanpas, want dit is nie so maklik nie. Die een manier om dit te doen, sou wees om afstand te doen van die ideaal om op samelewingsvlak 'n bydrae te lewer. En 'n mens hoor soms iets daarvan as mense s dat die kerk tog net nie by politiek betrokke moet raak nie. Kyk maar net in watter moeilikheid sy politieke betrokkenheid die NG Kerk in die verlede gedompel het. Trek 'n mens di benadering deur tot sy volle gevolge , laat dit jou met 'n godsdiens wat volledig op die individu gerig is, 'n godsdienstige benadering wat slegs daarop gerig is "om siele vir die Here te wen".  'n Ander manier van aanpas sou wees om na nuwe maniere te soek waarop die kerke kan help om van die wreld waarin ons leef 'n beter plek te maak, 'n wreld wat meer lyk soos God dit sou wou sien.

    Dis hierdie uitdaging waarmee daar al hoe meer in kerklike kringe geworstel word. Vandeesweek by 'n ringvergadering in Johannesburg hoor ek weer dat mense praat van dienslewering as die nuwe manier om di ou ideaal na te streef. Dis 'n soort taal wat al hoe meer in kerklike kringe gebruik word. Belangriker nog: dis iets wat al hoe meer neerslag vind in wat al bestempel is as duisende klein dade van barmhartigheid. Di nuwe tendens verteenwoordig 'n groot skuif. Pleks van die eertydse benadering van bo af, is dit 'n benadering van onder af. Pleks van 'n ou styl van doen waarin die kerk baie sigbaar en hoorbaar van groot platforms sy invloed uitgeoefen het, verteenwoordig dit 'n nuwe styl waarin die kerk sy werk, soos sout of suurdeeg, doen sonder dat dit gesien word. Die groot uitdaging nou is om op grondvlak, in gemeentes, al hoe meer maniere te vind om praktiese beslag te gee aan di nuwe benadering. Op plekke gebeur daar reeds iets hiervan, maar dat daar nog heelwat meer gedoen kan word, ly gee twyfel nie. Teen di agtergrond bied die land se groot probleme soos armoede, werkloosheid, vigs en dakloosheid ontsaglike geleenthede vir kerke.  Dit laat formaliteite soos 'n Skriflesing en gebed by 'n gradeplegtigheid ook tot onbenullighede vervaag. Bo

 

Multikulturele Liedere vir Ekumeniese Byeenkomste

Dr Louis Dressel skryf die volgende interessante briefie wat vertel van n besondere projek:

    Die Algemene Sinode van die NG Kerk het n kommissie benoem om n meganisme te skep waarvolgens nuwe, inheemse en eietydse liedere deurlopend in die kerk opgeneem kan word.

    Die kommissie het reeds n aantal liedere gedentifiseer wat op die NG Kerk se webblad geplaas gaan word. (www.ngkerk.org.za). Die teks en bladmusiek en moontlik n melodielyn, sowel as n powerpoint aanbieding sal op die webblad geplaas word. Kopiereg en ander relings word tans gefinaliseer. Die liedere word onder FLAM bemark dws Funky Liedere vir n Aan-die-brand Musiekbediening.

    n Volgende projek is om liedere vir multikulturele byeenkomste te versamel en op die webblad te plaas.

    Die FLAM-kommissie vergader weer in September om die liedere te keur en die proses te begin om die liedere vir gebruik vry te stel. Gemeentes word versoek om die 5 populrste treffer-liedere vir ekumeniese geleenthede te voorsien. Dit behoort liedere te wees wat in meer as een taal saamgesing kan word. Net Engelse liedere is ook welkom. Stuur die teks en bladmusiek aan die Skriba, FLAM II, Posbus 4445, Pretoria 0001 of e-pos aan louisd@ngkerk.org.za of faks na 012 322 3803. Net liedere wat voor 15 Augustus 2005 ontvang word, kan gebruik word. Bo

 

n Unieke Kinderkuns-Kalender vir 2006

Ds Sas Swart van Cambridge-gemeente skryf opgewonde oor n pragtige kalender vir 2006 waarmee hulle fondse vir hul kinderbediening wil genereer:

    n Baie besondere geskenk! n Unieke kalender met pragtige sketse, persoonlike boodskappies, oulike sgoed, en gedagtes vir elke dag van die jaar. Hierdie kalender verskyn gesamentlik in Afrikaans en Engels. Dit is n A3-grootte kalender bestaande uit 12 bladsye (n bladsy per maand), in volkleur wat draadgebind is met n harde agterblad @ slegs R75-00 posgeld ingesluit. Massabestelling vir n gemeente kan gelewer word @ R50-00 per eksemplaar plus posgeld.

    Hierdie is n Fondsinsameling vir die kinders van ons gemeente. Met hierdie fondse wil ons die nodige hulpmiddels aanskaf om hulle maksimaal te kan bedien. Sketse en boodskappies is dan ook die handewerk van die kinders in ons gemeente. n Voorbeeld kan aangevra word by josias.swart@absamail.co.za

    Bestellings moet ons asseblief voor 30 Junie 2005 bereik.

NG Gemeente Cambridge, French st 15, Cambridge, Oos-Londen, 5247

Of per Epos: josias.swart@absamail.co.za Bo

 

Perisos: die nuutste en die beste

In n halfblad-advertensie in Die Burger Oos-Kaap van 6 Mei verklaar Perisos, die nuwe onafhanklike gemeente gestig deur die voormalige Patmos-leierskap, haar motiewe en dryfvere. (Die naam Perisos beteken oorvloed.)

    Die stigting van Perisos was n tree in geloof, geneem deur mense oortuig van n roeping, word in die volkleur-advertensie ges. Ons kon en wou nie anders nie. Daar is elke Sondag meer as n duisend mense in aanbidding in n warm atmosfeer. Uitnemendheid word aangewend tot God se eer. Geen onkoste is gespaar nie en net wat uitnemend is, is beskikbaar gestel deur gelowiges wat bereid is om in hierdie bediening te bel. Die buitengewone aandag wat aan detail gegee is, komplementeer die diepte en kwaliteit van die aanbidding en prediking wat jy by Perisos ontdek.

    Theunis Pienaar snr verklaar dat baie ander bedieninge nog soos mense wat n land met n eenskaarploeg bewerk, terwyl daar n massa nuwe tegnologie beskikbaar is. Perisos is vars en eietyds. Ons gebruik die nuutste en die beste. Perisos is n eietydse Bybel-kerk waar God se Woord suiwer bedien word op so n manier dat mense se lewens geraak word.

    Die rede waarom Perisos nie terugdeins vir uitdagings nie, hou verband met die kwaliteite van die geestelike leierspan, word verduidelik. Bykans elkeen van die geestelike leiers staan aan die spits van een of ander suksesvolle onderneming in die korporatiewe, akademiese of sakewreld.

    n Lidmaat getuig in die volkleur-advertensie: Wat vir my wonderlik is, is die moeite wat gedoen word dat almal se behoeftes bevredig word. Nog n lidmaat: Mense wat opgewonde is oor die oorvloed wat Christus vir ons gee, sal definitief tuis wees by Perisos.

    Volgens die advertensie is die huidige Pinksterreeks, met die tema Verkeerd bespreek, en eintlik elke geestelike byeenkoms die ideale geleenthede om die oorvloed wat Perisos wil deel, te proe. Verder word Perisos se suksesse in terme van veral kinderbediening en uitreike ook beskryf.

    Waarom is Perisos begin? Weer eens die advertensie: Frans Bezuidenhout, professor in Sosiologie en geestelike leier van Perisos ... s: n Roeping is iets wat mens nie kan ignoreer nie. God het ons as geestelike leiers geroep om hierdie bediening in sy Naam te begin. En ons kyk nie terug nie.

    Hierdie advertensie word tans aangevul met n voortreflike daaglikse advertensieveldtog in die Burger en op kennisgewingborde aan lamppale. Perisos het ook n gesofistikeerde webblad.

    Is dit dan waaroor alles vir Perisos se leiers gaan? Deur God geroep om die liggaam van Christus te skeur met die oog op die strewe van meer as n duisend mense na oorvloedige uitnemendheid? Ter wille van die suiwer bediening van die Woord. Bo

 

Biblia Hawebediening bly by die NG Kerk

Volgens mnr Martin Britz, ervare werker van Biblia Hawebediening, was daar navrae of Biblia PE, waarvan Patmos-gemeente die ankergemeente is, saam met die leierskap na Perisos geskuif het. Die antwoord is n duidelik nee, s hy, Biblia bly geanker in die NG Kerk. Daar word tans gewerk aan die samestelling van n nuwe beheerraad.

    Volgens Martin ervaar Biblia tans kontantvloeiprobleme en gemeentes word versoek om die werk te bly ondersteun. Betaal asseblief fondse direk in op biblia se bankrekening by ABSA, biblia Hawesending, rekening 4060 566 177. Biblia kan bereik word by Posbus 47, Port Elizabeth, 6000. Bo

 

Oud Oos-Kapenaar voorsitter van Wreldraad van Bybelgenootskappe

Ds Gerrit Kritzinger, uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en voorheen leraar van die NG Kerk Cradock-Oos (1979-1990), is tydens n vergadering van die Wreldbond van Bybelgenootskappe tot voorswitter van die vergadering gekies. Vir die eerste keer beklee n Suid-Afrikaner nou hierdie posisie. Baie geluk aan Gerrit, inderdaad n stewige leier! Bo

 

 

DAGBOEK

 

Dogmatologiese Werkgemeenskap vergader vanaf 22 Junie te Stellenbosch

Healing, Health and Regeneration is die tema van die jaarlikse byeenkoms van die Dogmatologiese Werkgemeenskap wat vanjaar van 22-24 Junie te Stellenbosch vergader. Verskillende interessante temas kom aan die orde, soos Afrika-perspektiewe op genesing en gesondheid, verskillende aspekte van die Vigs-uitdaging, en verskeie parallelle sessies.

    Belangstellendes kan die volledige program en registrasie-besonderhede aanvra by nuus@ngkooskaap.co.za. Bo

 

Buitengewone sinode

Die tyd kom nou vinnig nader vir die buitengewone sinode waty van 26-28 Julie 2005 te Port Elizabeth (in die opgegradeerde Willows vakansieoord) gehou word. Gemeentes word versoek om voorbidding vir die sinode te doen, wat gemik is op geloofsonderskeiding rondom die roeping van die NG Kerk in Oos-Kaapland. Bo

 

 

Dear Dr. Ruth,

I am a crack dealer in KEMPTON PARK , GAUTENG who has recently been diagnosed as a carrier of HIV virus. My parents live in Hillbrow and one of my sisters, who lives in Benoni, is married to a transvestite.

    My father and mother have recently been arrested for growing and selling marijuana. They are financially dependent on my other two sisters, who are prostitutes in Brakpan. I have two brothers; one is currently serving a non-parole life sentence at Leeukop Central Prison for the murder of a teenage boy in 1994. My other brother is currently in jail awaiting charges of sexual misconduct with his three children.

    I have recently become engaged to marry a former prostitute who lives in Yeoville. He is now a part time "working boy". All things considered, my problem is this. I love my fianc and look forward to bringing him into the family. I certainly want to be totally open and honest with him. Should I tell him about my cousin who is a STORMERS supporter?

Signed, Worried About My Reputation

(Met dank aan Ben du Toit, oud-OosKapenaar met n goeie reputasie)

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo