NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 9  -  6 Junie 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

INHOUD

 

Colesbergers wikkel met transformasie

Wiele rol vir Buitengewone Sinode

Gebedskoördineerder van elke gemeente vir sinode benodig

Gesprek met elke kerkraad oor kerkhereniging

Coligny-Oos skort alle gesprek oor kerkeenheid op

Hoe werk die proses van kerkhereniging kerkregtelik?

Jeugwerker soek ‘n betrekking

 

DAGBOEK

 

Verantwoordelike Vernuwing kom Port Elizabeth toe!

Your work matters to God: 23 June 2003

Positiewe Ouerskapkursus: 29-31 Julie 2005 - Suurberg

The greatest miricle in the Bible...

 

Colesbergers wikkel met transformasie

Lizeth Taljaard, predikantsvrou van Colesberg vertel:

Vanjaar het Colesbergers vir die derde jaar aan Transformation Africa deelgeneem. Die eerste jaar is daar saam met omliggende dorpe gebid; verlede jaar het hierdie dorpe hul eie gebedsbyeenkomste gehou en vanjaar het 15 kerke op Colesberg saam beplan en gebid.

    Verskeie deurbrake is met betrekking tot die jeug beleef waar ‘n interkerklike en veelrassige intersessiegroep bestaande uit nege lede gereeld weekliks bymekaarkom om vir Colesberg te bid. Die afgelope jaar was die jeugfokus die volgende: ontspanningsgeriewe weg van die invloed van drank en dwelms asook geestelike groei. Verlede jaar het twee sakemanne poeltafels in ‘n winkel in die bruin woonbuurt aangebring met die uitdruklike wens dat dit ‘n ontspanningsplek vir die jeug sonder enige alkohol sou wees. Hulle het ook ‘n poeltafel vir die NG Kerk-jeug se koffiekroeg bewillig.

    Die veelrassige jeug van die NG- en AGS-kerke het onlangs ook met behulp van ‘n Diensjaar vir Christus-span ‘n uiters suksesvolle kamp gehou. Sedertdien is die jeug ook veel meer ontvanklik vir gebed en geestelike gesprekke. Vyf-en-veertig jeugdiges, verteenwoordigend van nege kerke en uit al drie gemeenskappe, het saam met twee Diensjaarspanne ‘n deurnaggebed in die Burgersentrum gehou.

   As gevolg van gebrekkige Bybelkennis en stiltetyd het God dit op my hart gelê om mini-retreats vir Colesberg-inwoners by my gastehuis te hou. Lofprysing, persoonlike Skrifmeditasie en gesprekvoering word afgewissel. Onderwerpe soos emosionele genesing, die huwelik, ouer-kindverhoudings en geestelike groei word deur middel van Skrifmeditasie en groepsterugvoer behandel.

    Gedurende Maartmaand is die eerste versoeningswerkswinkel gehou. Die koördineerders van Mercy Ministries in SA, ds Fanie en Mada Engelbrecht en hul span het die aanbiedings gelei. (Oorgeneem uit die Erdekruik).

 

Wiele rol vir Buitengewone Sinode

Die datum vir die Oos-Kaapse buitengewone sinode (26-28 Julie) kom nou vinnig nader.

    Die doel van die sinode is om God se roeping vir ons kerk in die Oos-Kaap oor die volgende jaar of twee te onderskei. Dit gaan ons onder andere doen deur aandag te gee aan sleutelaspekte wat die kerk se aandag tans bou, veral na aanleiding van indringende gesprek tydens die Bosberaad in April.

    Wat is ons geroep om in ‘n tyd soos hierdie van God te bely? Hoe kom ons bediening werklik tuis in ons konteks – hoe werk en bedien ons met die oog op ‘n tyd soos hierdie? Hoe leef God se mense nou as heiliges, volkome toegewy aan Hom. Hoe breek ons die brood – nuwe lewensmoontlikhede, hoop, geregtigheid, genesing en vreugde – vir ons konteks? Waarheen stuur God ons? Hoe werk ons mee om die morele en familiale vesel in ons land te herstel? Hierdie en ander vrae verg ons aandag.

    Onthou die keerdatum: geloofsbriewe moet die skriba teen 24 Junie 2005 bereik – indien die afvaardiging anders lyk as in 2003. Laat weet tog ook as u afvaardiging dieselfde bly.

    Ander temas uit die groter gesprek in die NG Kerk, soos homoseksualiteit en kerkhereniging sal ook aandag geniet.  Bo

 

Gebedskoördineerder van elke gemeente vir sinode benodig

Die voorbidding van elke gemeente in die Oos-Kaap word vir die buitengewone sinode benodig. Ons vra daarom vriendelik dat elke leraar / skriba vir Rethie van Niekerk, gebedskoördineerder, die naam van julle gebeds-kontakpersoon sal deurgee. Doen dit by rethie@global.co.za. Reg so? Dankie vir die samewerking!  Bo

 

Gesprek met elke kerkraad oor kerkhereniging

Hansie Schutte skryf:

Tydens die Algemene Sinode te Hartenbos, 2004, is ‘n belangrike besluit oor kerkhereniging geneem. Hierdie besluit voorsien reeds dat gesprek met onder andere elke kerkraad oor kerkhereniging gevoer sal word. In die lig hiervan, en op versoek van die Moderamen van die Algemene Sinode, het die Sinodale Kommssie van Oos-Kaapland op sy jongste vergadering besluit om kerkrade en gemeentes te versoek om gesprek te voer oor die besluite van die Algemene Sinode 2004 (Hartenbos) insake Kerkhereniging.

   Hierdie gesprekke sal deur >n leraar-fasiliteerder uit elke betrokke Ring en aan die hand van >n gespreksraamwerk gelei word, en die gedagte is dat elke kerkraad in samewerking met genoemde fasiliteerder twee geleenthede skep waartydens belangstellende gemeentelede en daarna ook kerkraadslede hul uitspreek oor die betrokke besluite. Dit gaan hier nie oor >n stemming vir of teen kerkhereniging nie, maar oor die meriete van die betrokke besluite.

   Kerkrade word versoek om samewerking te verleen deur -

(a) sodanige gespreksgeleenthede in samewerking met die betrokke fasiliteerder te reël,

en

(b) om vir die reiskoste van die fasiliteerder na en van u gemeente in te staan. (Die Sinodale Kommissie staan in vir alle ander kostes).

4.   Die fasiliteerder sal binnekort met u gemeente in verbinding tree om met u die tye en plek(ke) van ontmoeting ooreen te kom.

Baie baie dankie vir u wonderlike samewerking in hierdie uiters belangrike saak.  Bo

 

Coligny-Oos skort alle gesprek oor kerkeenheid op

In ‘n hoogs verrassende, vreemde besluit vir ‘n Gereformeerde Gemeente, het die kerkraad van die NGK Coligny-Oos die Belhar-Belydenis, die VGK, NG Gemeentes wat die Belhar-Belydenis steun én verdere gesprek oor kerkhereniging verwerp. Hier volg die volledige verklaring wat dié KwaZulu-Natalse kerkraad uitgereik het:

 

30 Mei 2005                                                                                         

Heil die Leser

Die kerkraad van die Nederduits Gereformeerde Kerk Coligny-Oos wil u meedeel van ‘n besluit geneem op 18 Mei 2005 in sake:

1.  Die Belhar belydenis

2.  Kerkeenheid

1. Die Belhar belydenis.

Ons as gemeente van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Coligny Oos verwerp die Belhar belydenis as belydenisskrif.

1.  Ons ag dit nie noodsaaklik om nog ‘n belydenisskrif te verkry nie, veral een wat ontneem is vanuit ‘n bepaalde lewens- en wêreldsbeskouing nie.

2.  Die drie besonderse en drie algemene belydenisskrifte wat ons tans het getuig van God en God alleen en sal as sodanig hanteer en geëer word.

3.  Die Belhar belydenis getuig dat ons mense God wil herinterpreteer vanuit die mens se oorwegings en beredenering. Vandaar die verkeerdelike teks toepassings, en talle aanhalings.

2. Kerkeenheid

ONS DIEN ‘N VOORSTEL IN DAT DIE VGK LOSGEMAAK MOET WORD VAN ENIGE VERBINTENIS MET DIE NG KERK.

1.  Die VGK het reeds individueel opgetree deur die Belhar belydenis as amptelike belydenis te aanvaar.

2.  Die VGK tree teenstrydig op met die aanvaarde Gereformeerde Belydenis en kan nie die NG Kerk as sulks onder dwang of voorwaarde plaas om die Belhar belydenis te aanvaar nie.

3.  Die VGK het afgewyk van die aanvaarde norm en belydenis en het daardeur kerkeenheid verswak en hulleself sodoende buite die NG Kerk geplaas.

4.  Gemeentes wat die Belhar belydenis aanvaar moet as sodanig buite die NG Kerk geag word en kan inskakel by die VGK.

5.  Ons maak ook ten sterkste beswaar teen kerklui en proffessore wat hulle ten gunste van die Belhar belydenis uitspreek. Selfs fotos van hulle word gepubliseer terwyl hulle die belydenis onderteken. Sulke optrede word as misleidend geag vir die lidmate van die NG Kerk.

6.  Verskeie lidmate dreig om die NG Kerk te verlaat indien die Belhar belydenis aanvaar word, skeuring blyk ‘n groter werklikheid te wees as eenheid.

Ons besluit is finaal en geen korrespondensie sal na – en van hierdie kantoor hanteer word nie. ‘n Volledige motivering sal ingedien word met die volgende Algemene Sinode sitting.  Bo

 

Hoe werk die proses van kerkhereniging kerkregtelik? – ‘n (gesaghebbende) opinie

Dr Schalk du Toit, aktuarius, skryf die volgende, wat hy as ‘n persoonlike opinie tipeer, oor die kerkregtelike aspekte van kerkhereniging:

    ‘n Hele aantal vrae bestaan by gemeentes oor die moontlike uitkomste van die hereniging van die Familie van NG Kerke. So wil sommige weet of hulle verplig sal word om die Belydenis van Belhar te aanvaar; of wat die implikasies is as die gemeente uit die proses bly en voortgaan soos wat hulle tans bestaan en nie deel word van die nuwe kerk nie.

    Ek moet beklemtoon dat enigiets wat vooraf in hierdie verband gesê word bloot ‘n opinie is en nie ‘n noodwendigheid nie. Ek gaan probeer om ‘n paar vrae in hierdie verband te antwoord.

1.  Die aanvaarding van die Belydenis van Belhar

    Die belydenisgrondslag van die NG Kerk is beskryf in Artikel 1 van die Kerkorde. Dit kan egter gewysig word. Die Belydenis van Belhar kan byvoorbeeld bygevoeg word. Die verandering vind plaas aan die hand van Artikel 44.1 van die Kerkorde. Die eis is dat elke sinode afsonderlik met ‘n tweederde meerderheid ten gunste daarvan besluit het.

    In die algemene sinode en elke ander sinode van die NG Kerk dus besluit om die Belydenis van Belhar in Artikel 1 by te voeg, word hierdie belydenisskrif deel van die grondslag van die NG Kerk.

    Die vraag is dan nou oor ‘n gemeente wat dit nie as belydenis aanvaar nie?

    Omdat die Kerkorde ‘n wettige manier aandui om die belydenis van die Kerk te verander, kan daar nie ‘n wettige beswaar teen die wysiging ingebring word indien by die voorskrifte gehou is nie. ‘n Gemeente wat dus die ou belydenis onveranderd wil voortsit, sal nie meer aanspraak kan maak op die voortsetting van die NG Kerk nie. Konkreet beteken dit dat ‘n gemeente gedwing kan word om die Belydenis van Belhar te aanvaar indien hy deel van die kerkverband wil bly.

2.  Die Naam van die Kerk

    Interessant dat die Kerk se naam ook in Artikel 1 vasgepen word, maar nie deur Artikel 44.1 ingesluit word nie. ‘n Gewone tweederde meerderheid van die Algemene Sinode kan die naam van die Kerk (ook in Artikel 1) verander.

3.  Die Verandering van Kerkverband

    Met die oog op die hereniging van die Familie van NG Kerke het die Algemene Sinode (2002) op ‘n proses besluit waarop verandering van kerkverband plaasvind. Hoewel nie in die Kerkorde opgeneem nie, is dit ‘n besluit van die sinode. Die proses behels dat die Algemene Sinode die besluit neem, die gemeentes en ander sinode die besluit herhaal (twee derdes van die gemeentes met ‘n tweederde meerderheid).

    Eiendomme, fondse, pensioene, ensovoorts sal ook ter sprake kom by die hereniging van die kerke. Dit sal alles by wyse van onderhandeling en besluitneming gedoen moet word.

    Die wettigheid / geldigheid van die verandering sal staan of val by die belydenis, die naam en die verbandswysiging. Daarvoor het die NG Kerk artikels en besluite. Hou die kerk by sy eie artikels en besluite in die uitvoering van die proses kan ‘n lidmaat, lidmate of gemeentes myns insiens nie aanspraak maak dat hy/hulle buite die proses bly en die NG Kerk voortsit of bates en verantwoordelikhede behou nie.

    Indien die NG Kerk sy belydenis, verband en/of naam verander en ‘n groep mense breek weg om die ou naam en/of belydenis te behou, is dié ook ‘n nuwe kerk (verband) en nie ‘n voortsetting van die huidige nie. Hulle sal hulle eie gebou, verband, kerkorde, ensovoorts op die been moet bring.  Bo

 

Jeugwerker soek ‘n betrekking

Marika Barnard, 'n opgeleide jeugwerker van Somerset-Wes is op soek na 'n pos hier in ons streek. Haar selfoonnommer is 083-580 9030. As jou gemeente op die oomblik ‘n vakature vir ‘n jeugwerker het, gee Marika ‘n tinkle.  Bo

 

DAGBOEK

 

Verantwoordelike Vernuwing kom Port Elizabeth toe!

Werklike goeie nuus is dat die Verantwoordelike Vernuwing Konferensie vanjaar ook in Port Elizabeth aangebied gaan word. Besonderhede oor die program sal binne weke bekendgemaak word. Intussen kan julle die datum aanteken: 18 en 19 Augustus 2005. Die koste beloop R100 per kursusganger, wat dit vir kerkrade moontlik maak om ‘n hele aantal lidmate na die konferensie te stuur. Grootgroep-byeenkomste en verskeie werkswinkels word aangebied wat gemeentes bemagtig om vernuwend te bedien. Die konferensie sal by PE-Hoogland Gemeente aangebied word.  Bo

 

Your work matters to God: 23 June 2003

Bless the Nations in partnership with Global Careers presents

Your work matters to God - Workshop

(Build up Bless the Nations World Missions Conference from 24-26 June 2005)

Thursday, 23 June 2005
Home and Décor Expo Centre

(Kempston Road)

07:30 Breakfast (R30.00)*

09:00-13:00 Workshop continues
(R20.00)

* Do you struggle with how to put work in its proper perspective and balance the many demands that compete for your time?

* Do you lack an integrated life purpose that spans the public and private areas of your life?

Information and Bookings

Jean Greyling, btn@worldonline.co.za, 0835544183, 5042081.

*Special rates for groups of 10: Breakfast : R250.00, Whole Workshop : R400.00  Bo

 

Positiewe Ouerskapkursus: 29-31 Julie 2005 - Suurberg

Vir ouers wat toegerus wil word vir:

* Ouerskap in eie gesin

* Begeleiding van ander ouers deur positiewe ouerskap.

Ouers met kinders (Kleuters en tieners!!!) kan kinders saambring ons gaan die kinders besig hou met hulle eie kampprogram***

Plek: Suurberg:  29-31 Julie.

Koste:   R180 per volwassene en R40 per kind (Etes, kursusmateriaal en Meyers Briggs persoonlikheidstoets ingesluit)

Verblyf:  Geborg deur Sinode!

Bring saam:  Beddegoed, eetgerei, Bybel, Pen, Flits…alles wat nodig is vir kamp.

 

 

Inskrywingsvorm: Positiewe Ouerskap

 

Hiermee skryf ek/ons _______________________in vir die positiewe ouerskapskursus in te Suurberg 29-31 Julie en verklaar hiermee dat ek/ons nie die Ring van Humansdorp aanspreeklik sal hou vir enige skade/besering en of verlies nie.  Vir ouers met kinders:  Hoeveelheid kinders: _______ Naam/Name en Ouerderdomme_______________________________________

________                                                          ________

Geteken                                                            Datum

 

 

Navrae: Jaco Putter 0825631616 of David Higgs 0828325172  Bo

 

The greatest miricle in the Bible...

Die volgende is ‘n uittreksel uit ‘n Katolieke primêre skool toets. Die kinders is uitgevra oor die Ou en Nuwe Testament. Die volgende is ‘n presiese weergawe van die kinders se antwoorde, sonder enige korreksie:

1. In the first book of the Bible, Guinessis. God got tired of creating the world so He took the sabbath off.
2. Adam and Eve were created from an apple tree. Noah's wife was Joan of Ark. Noah built and ark and the animals came on in pears.
3. Lots wife was a pillar of salt during the day, but a ball of fire during the night.
4. The Jews were a proud people and throughout history they had trouble with unsympathetic genitals.
5. Sampson was a strongman who let himself be led astray by a Jezebel like Delilah.
6. Samson slayed the Philistines with the axe of the apostles.
7. Moses led the Jews to the Red Sea where they made unleavened bread which is bread without any ingredients.
8. The Egyptians were all drowned in the dessert. afterwards, Moses went up to Mount Cyanide to get the ten commandments.
9. The first commandments was when Eve told Adam to eat the apple.
10. The seventh commandment is thou shalt not admit adultery.
11. Moses died before he ever reached Canada. Then Joshua led the Hebrews in the battle of Geritol.
12. The greatest miricle in the Bible is when Joshua told his son to stand still and he obeyed him.
13. David was a Hebrew king who was skilled at playing the liar. He fought the Finkelsteins, a race of people who lived in biblical times.
14. Solomon, one of Davids sons, had 300 wives and 700 porcupines.
15. When Mary heard she was the mother of Jesus, she sang the Magna Carta.
16. When the three wise guys from the east side arrived they found Jesus in the manager.
17. Jesus was born because Mary had an immaculate contraption.
18. St. John the blacksmith dumped water on his head.
19. Jesus enunciated the golden rule, which says to do unto others before they do one to you. He also explained a man doth not live by sweat alone.
20. It was a miricle when Jesus rose from the dead and managed to get the tomb stone off the entrance.
21. The people who followed the Lord were called the 12 decibels.
22. The Epistels were the wives of the apostles.
23. One of the oppossums was St. Matthew who was also a taximan.
24. St. Paul cavorted to Christianity, he preached holy acrimony which is another name for marraige.
25. Christians have only one spouse. this is called monotony.

(Met dank aan Piet Naudé)

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo