NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 6  -  19 Junie 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Volgende Sinodes en Konvent

NG- en VG-kerke praat saam in Kempton Park

Post-modernisme, Jeugkultuur en die Kerk

Dr Paul Stoltz: Dosent aan die Bybelinstituut Oos-Kaap

Behoort ons Da Vinci Code te boikot?

The Spirit that moves: Orientation and Issues in Spirituality

Nehemia Bybel-Instituut en ander Bybel-Media Nuus

Splinternuwe kommentare: Skrifuitleg vir Bybelstudent en Gemeente

Helmut Thielicke - God se prenteboek

Draadkarfees

Handpoppe vir Kinderbediening

I am a Christian...

Letter of Recommendation

 

 

Volgende Sinodes en Konvent

Die Algemene Sinode vergader van 4-8 Junie 2007, soos voorheen berig. Intussen is die datum van die volgende Oos-Kaapse sinode deur die Sinodale Kommissie bepaal vir die tweede week in November 2007.

Daar is n sterk moontlikheid dat die volgende vergadering van die Kaaplandse Konvent vir Eenheid in Maart 2007 kan plaasvind. Dit kan moontlik n vergadering wees wat gekomplimenteer word met n byeenkosm van al die deelnemende kerke se ringskommissies. Hierdie byeenkoms is nog onderworpe aan die diskressie van die betrokke Sinodale Kommissies.

Tot dusver was 2006 n relatief stil kerklike jaar. T stil? Dit laat mens besef hoe belangrik groot byeenkomste soos die predikante-konferensie, die Algemene Sinode of streeksinodes is. Bo

 

NG- en VG-kerke praat saam in Kempton Park

Hierdie week (19-22 Junie) vind daar n baie belangrike vergadering by Esselenpark, naby Kempton Park plaas. Maandag en Dinsdag vergader die Algemene Sinode se moderamen (ASM) van die NG Kerk en die Algemene Sinodale Kommissie (ASK) van die VG Kerk op dieselfde terrein afsonderlik vir hulle normaal geskeduleerde vergaderings. Die Woensdag en Donderdag vergader hulle dan gesamentlik om te praat oor die pad vorentoe en uiteraard oor die proses van kerkhereniging.  Dit is n historiese geleentheid.  Dis n genadige geleentheid wat die Here vir ons gee en ons vra dat almal in besonder aan hierdie vergadering sal dink: dit aan die Here sal opdra om aan elkeen daar teenwoordig die openheid en liefde teenoor mekaar te gee met die oog op ons gesamentlike roeping as die Kerk van die Here hier in Suider Afrika. (Uit: Vrydagnuus) Bo

 

Post-modernisme, Jeugkultuur en die Kerk

Deon Kitching rig in hierdie skrywe n ope uitnodiging na die Winterskool van Youthnet:

Ek wil jou vriendelik uitnooi na ons 14e Winterskool wat aangebied word deur YOUTHNET in samewerking met verskeie gemeentes regoor die land. Die tema van vanjaar is uiters relevant: Postmodernism, Youth Culture and the Church.

Die hoofspreker wat optree is Tony Jones Nasionale Koordineerder van die Emergent Church Beweging in die VSA.

Brian McLaren: Tony is a good friend of mine. He is sharp and theologically well articulated. I dont know of anybody else who has his fingers so on the pulse of ministering in a postmodern context as Tony Jones.

Naas Tony Jones wat by SES geleenthede optree is daar nog VEERTIEN ander sprekers wat op verskillende fasette van Jeug- en Gesinsbediening sal fokus (sien die aangehegte program). Daar is een hele dag opsygesit (Donderdag) vir n Youth Ministry Think Tank sessie, waarin ons met Tony in gesprek gaan tree en met mekaar gaan share. Verder sal daar boeke van Tony Jones, ander jeugbedieningsboeke en relevante DVDs en CDs te koop aangebied word. NB MODKATS gemeentes betaal net vir die eerste VYF persone wat die geleentheid bywoon (sien die registrasievorm vir volledige inligting).

Aangeheg is DRIE dokumente wat jou sal help om n goeie besluit te neem. Laat waai asseblief met die inskrywings, aangesien ons soveel as moontlik belangstellendes wil akkommodeer.

Besoek ons webtuiste: www.youthnet.co.za  of www.winterschools.co.za  wat vanaf 22 Junie 2006 volledige inligtig sal verskaf.

Ek hoop om gou van jou/julle te hoor.

Deon Kitching

YOUTHNET Bo

 

Dr Paul Stoltz: Dosent aan die Bybelinstituut Oos-Kaap

Hier is n baie verdienstelike briefie, geskryf deur dr Paul Stoltz wat eersdaags na Port Elizabeth verhuis:

Goeiedag Oos-Kapenaars,

Ek is Paul Stoltz, tans sendingpredikant van die Maun DRCB in Botswana. Ons het 11 jaar hier gewerk. Ek en my vrou Lana en ons twee kinders Juan (14) en Stefan (11) is sendelinge van die NG Kerk en die gemeentes Witbank-Suid, Witbank -Vallei en Secunda Rondekerk ondersteun ons gedeeltelik: tans R10200-00pm. Die Maun-gemeente het bygedra tot ons huisvesting, ens.

DIt was nog altyd my visie om by die opleiding van Afrika-kerkleiers betrokke te raak. Ek het nou die geleentheid gerky om voltyds by die Bible Institute of the Eastern Cape 'n dosentepos te kry. Hulle fokus veral op die Onafhanklike Afrikakerke in die Ooskaap. Aangesien hulle ook op 'n arm deel van die gemeenskap fokus kan hulle nie dosente vergoed nie. Bykans al die dosente word vanuit gemeentes of ander organisasies ondersteun.

Soos jy weet is huisvesting maar bra duur en PE. Ek het aan 'n paar moontlikhede gedink:

a. Ek probeer kyk na 'n huis wat aan 'n gemeente behoort. In ruil vir verblyf stel ek myself beskikbaar vir hulpdiens in die gemeente.

b. Moontlik is daar 'n gemeentelid wat 'n huurhuis het en bereid sal wees om dit selfs teen 'n verlaagde huur beskikbaar te stel.

c. "n Aksie aan die kerk verbonde soos 'n skoolkoshuis of iets dergliks wat iemand soek om in te woon, selfs teen 'n lae huur.

Sou n OosKaapse gemeente dalk bereid wees omte help?

Ons beoog om einde Julie te verhuis. My afskeidspreek sal dv 23 Julie wees.

My kontak besonderhede:

Dr Paul Stoltz

tel/faks: 09267 6865409

sel: 09267 72100382

epos: pstoltz@dynabyte.bw Bo

 

Behoort ons Da Vinci Code te boikot?

Johan van der Merwe (George) skryf onlangs die volgende:

Ek het so pas 'n e-pos gelees waarin by Christene gevra word vir 'n totale boikot van die Da Vinci Code rolprent. Afgesien daarvan dat die bg pleidooi deels berus op die aanname dat daar 'n Anti-Christian Movement in Hollywood bestaan en ek nie van so iets weet of dit kan verifieer nie  het ek gewoon ook die volgende probleem met die gemelde versoek:

a. Christene sal steeds in massas die fliek gaan kyk, al doen die dominees en pastore en priesters nou ook wat. Onder hulle sal veral ook Christene wees wat juis vrae het oor die kwessies wat die boek en film oopruk. Deur nou van die preekstoel af 'n totale boikot aan te vra, versterk jy juis die vermoede / vrees wat sommige van hulle reeds het dat die kerk dinge probeer wegsteek.

b. Besides, it will really put you [and other church members] in a better position to take part in the dialogue ensuing from the book and movie if you have read or seen it. You cannot just rely on anti-Da Vinci Code literature for this purpose, I would venture to say. c. Without in any way subscribing to the claims made by Dan Brown, I think we should welcome the new opportunities presented by the success of both the book and film of witnessing to the truth of the Gospel. d. Church leaders, especially, should also take note that the Da Vinci Code book and film are just popularized light-weight renditions of a much more substantial, serious intellectual debate raging on. What is different this time, compared to previous debates re the integrity of God's Word, is that - thanks to the Internet, Amazon and the availability in local bookshops of the publications of the Jesus Seminar and its theologians - lay people are following these debates very closely and are, in so many cases, much more educated in this respect than their pastors. So, while church leaders may be pleading for a total boycott of the Da Vinci Code, many Christians are discussing the books of Robert Funk, John Dominic Crossan, Marcus Borg, bishop Spong, etc in coffee shops or reading it furtively at home with a growing sense of suspicion that we, their pastors, are either quite illiterate to the goings on in the world of theology, or deliberately trying to hide the truth from them.

Ek reken die Da Vinci Code-fenomeen is bloot 'n metafoor van 'n hele wreld van intense debat wat rondom ons woed en wat nie maar in toto afgemaak kan word as 'n doelbewuste totale aanslag op die Evangelie nie. Dat daar inderdaad ook dinge geskryf word uit 'n gesindheid van venyn teen die Evangelie en die kerk, is sekerlik so. Maar 'n belangrike deel van die debat is ook eerlike soeke na die waarheid. Daarom sou ek wou pleit vir 'n meer gebalanseerde reaksie op die Da Vinci Code boek en fliek. 'n Mens sou bv - sonder dat jy die boek of film aanbeveel - van die preekstoel af mense kon nooi om met jou as pastor te kom gesels indien hulle wel vrae na aanleiding daarvan het. En die dominee, priester of pastoor hoef ook weer nie te voel dat jy werklik op hoogte van al die publikasies van die Jesus Seminaar, ens moet wees om met jou meer ingeligte lidmate te kan gesels nie. Hulle, vermoed ek, wil net nie voel dat jy ook vir hulle veroordeel as jy verskriklik skerp teen die Da Vinci Code waarsku nie. En hoewel ons eenvoudige getuienis aangaande ons Here en Heiland die heel belangrikste is, sal dit vir sommige mense tog baie beteken as hulle met jou kom gesels en kan agterkom dat jy wel 'n basiese begrip het van waaroor dit gaan in die moderne soektog om te probeer agterkom wie Jesus werklik was / is. Bo

 

The Spirit that moves: Orientation and Issues in Spirituality

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat publiseer binnekort 'n boek oor tendense in die wetenskaplike navorsing oor spiritualiteit, getiteld THE SPIRIT THAT MOVES: ORIENTATION AND ISSUES IN SPIRITUALITY. Proff. P.G.R.de Villiers, C. Kourie & C. Lombaard het as redakteurs opgetree. Volle besonderhede by die volgende webbladsy:

http://www.uovs.ac.za/faculties/content.php?id=4480&FCode=09

Navrae: Francois Tolmie (tolmief.hum@mail.uovs.ac.za)

Nuwe Testament/New Testament

Teologie/Theology

Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State Bloemfontein 9300 Suid-Afrika/South Africa

+27 (0)51 401 2667/083 450 5412

Faks/Fax: +27 (0)51 401 3508 Bo

 

Nehemia Bybel-Instituut en ander Bybel-Media Nuus

Bybel-Media bied deur die NEHEMIA BYBELINSTITUUT onderrig per korrespondensie aan swart en bruin kerkleiers wat nie geleentheid gehad het om teologiese opleiding te ontvang nie. Baie ouer kerkleiers met slegs laerskool-opleiding, volg di kursus. Na voltooiing van die studies, ontvang die student n Diploma in Kerkleierskap.

As gevolg van werkloosheid en armoede, kan baie studente nie die studiegelde bekostig nie. Dis op di punt waar gemeentes of indiwidue hierdie mense wat in hul gemeenskap woonagtig is, kan help. Skakel vir Lenie by (021) 864-8258 (of e-pos: lenie@bmedia.co.za vir meer inligting of as u moontlik n student kan help.

Kerkbode

In die jongste uitgawe van Kerkbode word berig dat die NG Gemeente Rant-en-Dal se besluit om voort te gaan met die instelling van n belydenisdoop opslae maak in die kerk. In n amptelike verklaring namens die Algemene Taakspan Regte skryf dr Nelus Niemand: Die NG Kerk bely daar is slegs twee sakramente. Enige ander simboliese handeling met die aard en karakter van n sakrament druis in teen die belydenis van die NG Kerk. Ampsdraers wat lidmate herdoop, is tugwaardig.

Is daar n oplossing vir hierdie tameletjie? Kerkbode vra ook wat Christene kan doen om die geweldsituasie in die land te verbeter. Doen asseblief groot moeite om die Kerkbode in elke lidmaat se hand te plaas!

Kerkbybel

Sowat drie weke gelede is di luukse leeromslag-Bybel met die liedboek, die algemene belydenisskrifte en die Drie Formuliere van Eenheid aan gemeentes en lidmate teen n spesiale afslagprys beskikbaar gestel. Die ongelooflike aanbod is nou nog beter teen R279-95 per Bybel.

Bestellings slegs by 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA (op jou selfoon). Die aanbod geld slegs tot 23 Junie.

Die webwerf www.bmedia.co.za gee al die nuutste inligting oor produkte, dienste en bedienings waarmee Bybel-Media jou graag sal wil help.

Groete uit Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

Tel. 021- 864 8223

E-pos: hans@bmedia.co.za Bo

 

Splinternuwe kommentare: Skrifuitleg vir Bybelstudent en Gemeente

Bybel-Media het onder die NGK-Uitgewers-logo drie nuwe kommentare die lig laat sien. Beskikbaar by (+27 21) 864 3677.

Josua Prof. Daan Pienaar. Ideaal geskik om die leefwreld en agtergrond van die gebeure rondom die intog in die land Kanan onder Josua te beskryf .

Hosea Prof. Wil Vosloo. Die kommentaar gaan help om Hosea een van die mees preekbare boeke in die Ou Testament te maak.

Sefanja Prof. Phillip Nel. Bevat die jongste navorsingsresultate op Sefanja met handige preekvoorstelle.  Wanneer het jy laas n preek oor Sefanja gemaak, indien ooit?

Lig

In die Junie-uitgawe van LIG wat nou beskikbaar is, getuig die sanger Natanil op n besondere manier oor sy geloof. Hy s onder meer: Ek gl in God en in die bdskap van die Bybel.....die fisiese detail, die historiese goed. Natanil s in n eksklusiewe onderhoud met LIG hy glo God het n plan met sy lewe en sonder Christus sal hy glad nie weet waar hy is nie.

Daar is n spesiale aanbod vir intekenare op LIG teen n afslag van 37 persent. Teken nou in en betaal slegs R140 vir elf uitgawes.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing

Alle bestellings: Skakel 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA (op jou selfoon)

- boeke, pamflette, CDs, DVDs, kategesemateriaal en baie meer.

Inligting op webwerf: www.bmedia.co.za Bo

 

Helmut Thielicke - God se prenteboek

n Nuwe publikasie oor Jesus se gelykenisse

Jesus het gelykenisse gebruik om die geheime van sy koninkryk oor te dra. Die gelykenisse wat Hy vertel het, was soos 'n prenteboek om die nuwe lewe wat Hy bring aan mense te verduidelik.

In hierdie boek word Jesus se gelykenisse 'n Kinderbybel vir grootmense, 'n video met karakters waarin lesers hulle diepste swakhede sal herken, maar ook die beste nuus sal hoor.

God se prenteboek is geskryf deur die bekende Duitse teoloog, Helmut Thielicke. Tydens die 2de Wreld Oorlog het duisende mense na Thielicke gaan luister. In daardie spanningsvolle tyd het Thielicke aan die verslae en ontnugterde mense van Europa hoop gegee terwyl die bomme hulle stede verwoes het. Sy boeke is in talle tale vertaal en het die eerste keer in 1980 in Afrikaans verskyn.

God se prenteboek l Jesus se gelykenisse op so 'n manier uit dat die leser dit altyd sal onthou. Thielicke het die vermo om diep Bybelse waarhede op 'n eenvoudige manier te verduidelik. In hierdie boek kry die leser die geleentheid om na die "prente" te kyk wat Jesus geskets het van hoe mense se lewe ten diepste lyk, en van die aanvaardende liefde en nuwe lewe wat Hy aanbied.

Verkrygbaar by Lux Verbi.BM - Bestellings: 0860 231 231 Bo

 

Draadkarfees

Al van so iets gehoor? Die Hervormde Kerk Rooihuiskraal beplan n draadkarfees om geld vir diens van barmhartigheid in te samel.

Frans Naud skryf: Ons beplan n Draadkarfees, en aangesien dit die eerste een is wat ons aanmekaarslaan, sal dit hierdie jaar net een aand wees. Mathys Roets en Helene Bester kom DV op Vrydag 20 Oktober 2006 by ons optree, daar is kosverkope (Hervormers hou mos van eet), en dan die verkope/ opveiling van die draadkarre.

Waar u vir ons van hulp kan wees is om ons op die spoor van bewese draadkarmakers in u kontrei te plaas. Ons sal graag hierdie draadkarmakers se kontakbesonderhede wil h. U kan selfs Koos Myburg se kontakbesonderhede in u gemeente se afkondigingsblad publiseer sodat gemeentelede hom kan skakel met informasie.

Die draadkarre moet darem van n redelike standaard wees sodat hulle maklik sal verkoop. Dit kan enige draadkar wees, bv motorkarre, plaasimplimente, vragmotors, viertrekvoertuie, militre voertuie en wie weet wat nog. Nodeloos om te s dat dit natuurlik glad nie massaproduksiemodelle moet wees nie. Ons beplan om die winste uit die draadkarre net so aan liefdadigheid te skenk want God was nog net goed vir ons gemeente.

Daar is nie n beperking op die aantal draadkarre nie; hoe meer draadkarre ons kry, hoe meer geld gaan aan liefdadigheid. Ons sal uiteraard skenkings verwelkom, maar indien die draadkarmaker behoeftig is, is ons bereid om te vergoed, en dan op daardie manier ook tot liefdadigheid by te dra. Sou ons draadkarre na die Draadkarfees ontvang, word hulle eenvoudig mettertyd verkoop of oorgehou tot die volgende fees.

Ons wil dit weer beklemtoon dat die opbrengste uit die draadkarre net so aan liefdadigheid geskenk sal word, en dat hierdie nie n poging is om ons eie gemeente se koffers te vul nie.

Ons is baie opgewonde oor die uniekheid van die konsep, u weet dis maar soms moeilik vir n voorstedelike gemeente om selfs net sy eie skapies na n basaar te lok tussen al die ander aandagaftrekkers van die stad. Ons sal dit dus werklik waardeer as u ons van hulp kan wees.

Kontak hulle by myburgs@metroweb.co.za of nhkrhk@absamail.co.za Bo

 

Handpoppe vir Kinderbediening

As julle kinderbediening handpoppe benodig, kan jy gerus die volgende webwerf besoek vir regtig oulike produkte: www.karensfotos.co.za/PUPPETS.htm Bo

 

I am a Christian...

When I say... "I am a Christian"
I'm not shouting "I'm clean livin'."
I'm whispering "I was lost,
Now I'm found and forgiven."

When I say... "I am a Christian"
I don't speak of this with pride.
I'm confessing that I stumble
and need Christ to be my guide.

When I say... "I am a Christian"
I'm not trying to be strong.
I'm professing that I'm weak
And need His strength to carry on.

When I say... "I am a Christian"
I'm not bragging of success.
I'm admitting I have failed
And need God to clean my mess.

When I say... "I am a Christian"
I'm not claiming to be perfect,
My flaws are far too visible
But, God believes I am worth it.

When I say... "I am a Christian"
I still feel the sting of pain.
I have my share of heartaches
So I call upon His name.

When I say... "I am a Christian"
I'm not holier than thou,
I'm just a simple sinner
Who received God's good grace, somehow!
Bo

 

Letter of Recommendation

 

1       Koos Koekemoer, my assistant programmer, can always be found
2       hard at work in his cubicle. Koos works independently, without
3       wasting company time talking to colleagues. Koos never
4       thinks twice about assisting fellow employees, and he always
5       finishes given assignments on time. Often he takes extended
6       measures to complete his work, sometimes skipping coffee
7       breaks. Koos is a dedicated individual who has absolutely no
8       vanity in spite of his high accomplishments and profound
9       knowledge
in his field. I firmly believe that Koos can be
10     classed as a high-calibre employee, the type that cannot be
11     dispensed with. Consequently, I truly recommend that Koos be
12     promoted to executive management, and a proposal will be
13     executed as soon as possible.

Addendum
The idiot was standing over my shoulder while I wrote this report.
Kindly re-read only the odd numbered lines

(Thanx aan Wicus Wait)

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo