NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 7  -  24 Julie 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Verbondsverbintenis tot Hereniging van die Familie van NG Kerke

Vigsbewussyn en kruis-kulturele kommunikasie

Kobus Jonker oor dwelmafhanklikheid en okkultisme

Missie Japan Streeksvergadering met Tobie de Wet

Bybel-Media Nuus

Kritiese vrae van n kerkraad oor Heartlines

Heartlines: Reaksie op kritiese vrae

Verloop van Grondhervorming

Christen Vigsburo (CABSA)

Verklaring in verband met Radiokansel

Kursus in Fasiliterende Leierskap

ProChristo Korttermyn Uitreik na die Kore-Kore in Zimbabwe

Tikkie op die Skouer

 

Lees gerus ook die twee aanhegsels. Die eerste is n artikel van prof Piet Naud wat oor die bekende en begaafde teoloog Moltmann handel, en die tweede is die nuusbrief van die Fakulteit Teologie aan die Vrystaatse Universiteit.

 

 

Verbondsverbintenis tot Hereniging van die Familie van NG Kerke

Kobus Gerber, algemene sekretaris van die NG Kerk, skryf (na aanleiding van n gesamentlike vergadering van die Algemene Sinodale Kommissie van die VGKSA en die Moderamen van die NG Kerk aan die einde van Junie 2006): Die Here het die ontmoeting tussen die ASK van die VGKSA en die ASM van die NG Kerk wonderlik gesen! Kerkhereniging het nuwe lewe en momentum gekry!

In n gesamentlike verklaring wat sedertdien uitgereik is, word die verhaal soos volg vertel:

Die Algemene Sinodale Kommissie van die VGKSA en die Moderamen van die NG Kerk (die uitgebreide uitvoerende komitees) het die afgelope drie dae saam vergader om te praat oor die herenigingsproses van die Familie van NG Kerke. Dit was n historiese byeenkoms die eerste keer dat so n groot groep uit die leierskap van die twee kerke saam vergader het.

Ons het by die vergadering gou bewus geraak van n nuwe gees van versoening, samehorigheid en n bereidheid om uit te reik na mekaar. Ons het ervaar dat ons almal nederiger is, meer bereid is om na mekaar te luister en gretig is om mekaar te help op die pad van hereniging. Ons het ook n nuwe dringendheid bespeur dat ons nie langer met die saak van hereniging kan sloer nie.

Tydens die eerste sessie van die byeenkoms het die leierskap van die NG Kerk weereens om verskoning gevra vir die pyn en hartseer wat hulle die VGKSA en sy lidmate in die verlede aangedoen het. Hierdie belydenis is met groot ontroering deur die VGK leierskap aanvaar n daad wat die toon vir die verdere verloop van die vergadering aangegee het. Op die laaste dag het die VGK leierskap op hulle beurt om verskoning gevra vir die pyn wat hulle die NG Kerk aangedoen het. Die NGK leierskap was hierdeur diep geraak het en het die verskoning in nederigheid aanvaar. Hierdie gees van versoening en openheid teenoor mekaar is bevestig in n viering van die Nagmaal aan die einde van die vergadering.

Ons is die Here diep dankbaar vir hierdie nuwe gees onder ons. Ons weet dit kom van Hom.

Ons het aan die einde van die vergadering onsself as leiersgroep eenparig verbind om in lyn met die wens wat ons onderskeie kerke by verskillende geleenthede uitgespreek het ons kerke daadwerklik te begelei in n proses van eenwording. Ons beoog om die proses binne drie jaar te voltooi.

Ons gebruik die woord verbondsverbintenis met huiwering - wetende dat verbond n groot woord in die Skrif is. Ons doen dit omdat ons onsself en die proses van eenwording, onder die gesag van die woord van God en die wil van Christus wil bring. Ons maak die verbintenis nie uit onsself nie en ook nie onder die druk van politieke en sosiale prosesse nie, maar doen dit omdat ons glo dat die Here wat Homself in genade aan ons verbind het dit van ons vra.

Ons stel in die vooruitsig n nuwe, organies-verenigde, gereformeerde kerk, georganiseer volgens sinodaal-presbiterale beginsels, wat missionr leef en verbind is aan die Bybelse opdragte van liefde, versoening, geregtigheid en vrede. Ons is tegelykertyd verbind aan nie-rassigheid en inklusiwiteit en aan die aanvaarding en viering van ons multikulturele samestelling. Die verskillende tale wat in ons kerke gepraat word, sal gekoester word.

Vanuit ons gesamentlike geloof in die Drie-enige God van die Bybel wil onsself opnuut verbind aan die kontinent waar die Here ons geplaas het Afrika, en in besonder Suider-Afrika. Ons wil ons roeping hier saam opneem en n verskil probeer maak aan die lewensbedreigende probleme wat ons lande in die gesig staar. Ons verbind onsself om as deel van ons verkondiging van die evangelie ook saam te werk aan

* die bestryding van armoede

* bystand en steun aan weerloses en siekes (soos MIV en Vigslyers),

* die vestiging en uitbouing van die morele waardes van die Woord,

* die bevordering van geregtigheid teenoor alle mense

* versoening wat meer is as blote toleransie van mekaar

* en aan die beindiging van alle soorte geweld in ons samelewing.

In die gees van versoening en ondersteuning van mekaar op die weg na hereniging het die ASK van die VGKSA die oortuiging uitgespreek dat die hantering van die Belharbelydenis nie n struikelblok in weg van hereniging moet wees nie. Hulle volledige besluit lui as volg: Ons aanvaar die uitdaging om binne drie jaar een verenigde kerk te wees. In die verband mag die Belhar Belydenis nie as voorwaarde vir eenheid geld nie. Die boodskap van Belhar sal steeds vir ons die inspirasie en gids wees vir beide die proses tot en die formasie van die nuwe kerk. In lyn met die besluite van beide die kerke sal die Belydenis van Belhar n volwaardige belydenisskrif van die nuwe kerk wees en sal ons saamwerk om die kerk te help om te groei tot n volledige aanvaarding van die belydenis. Ons sal die besluit vir volledige goedkeuring na ons volgende sinode neem.

In hulle reaksie op die verklaring van die VGKSA het die leierskap van die NG Kerk hulle diepe waardering en dankbaarheid vir die dapper besluit uitgespreek en die VGK verseker van hulle vaste verbintenis aan die Bybelse opdragte van eenheid, geregtigheid en versoening, die drie groot temas van die Belydenis van Belhar. Die NGK se leierskap is van mening dat hierdie verklaring van die ASK van die VGK die standpunte van die twee kerke oor die Belhar Belydenis feitlik in lyn met mekaar bring.

In die proses van eenwording verbind ons onsself om daadwerklik aan die volgende sake aandag en uitvoering te gee:

- die daarstelling van eenheidsbedienings op grondvlak waar gemeentes die begeerte het en gereed is daarvoor

- dit moontlik maak vir gemeentes, ringe en sinodes wat gereed is daarvoor om te verenig

- die aanpak van gesamentlike projekte waardeur ons uitvoering gee aan ons roeping soos bo geformuleer

- die skep van geleenthede vir ons lidmate om mekaar beter te leer ken, mekaar se vrese en drome te hoor, mekaar se geloof en hoop te deel en ook oor ons verskille te praat en ons vooroordele te oorkom

- dringend aandag te gee aan die hofsake in die Vrystaat, Phororo en elders en alles moontlik te doen om die groepe tot versoening te bring buite die hof deur middel van n gestruktureerde versoeningsproses

- te werk aan aanvaarbare wyses waarop sake wat te doen het met die Belydenisbasis, kerkorde en administrasie van die nuwe kerk hanteer kan word.

- n behoorlike proses uit te werk waardeur gemeentes en lidmate ingelig kan word oor die eenheidsproses en al sy implikasies en die geleentheid kry om daarop te reageer

Die leierskap verbind hulself om gereeld saam te vergader, sover moontlik saam besluite te neem en saam op te tree - as n konkrete uitdrukking en simbool van ons verbintenis aan mekaar en aan die eenwordingsproses.

Hierdie verbondsverbintenis het gegroei uit bilaterale ontmoetings van die leierskap van die VGKSA en die NGK. Ons begeer en bid dat die twee ander kerke van die familie van NG Kerke so gou as moontlik deel sal word van die proses. Die familie sal nie heel wees sonder hulle nie. Ons sal sou gou moontlik met hulle in verbinding tree hieroor.

Ons wil ook die hoop uitspreek dat ons eenwording n tree kan wees in die rigting van n die vorming van n groter verenigde gereformeerd- presbiteriaanse kerk in Suider-Afrika.

Namens die Moderamens / Algemene Sinodale Kommissies van die VGKSA en NGKSA

Thias Kgatla, Coenie Burger, Allan Boesak, Kobus Gerber, Collin Goeiman en Nelus Niemandt Bo

 

Vigsbewussyn en kruis-kulturele kommunikasie

Hanneke Friedl, Jeugproponent vir die gemeentes Cradock-Oos, Cradock-Noord, Cradock Moedergemeente en Hofmeyr, vertel die volgende:

Gedurende die naweek van 8-10 September 2006 het ons in die sinode van Oos-Kaapland 'n tot nog toe unieke geleentheid om deel te neem aan 'n toerustingsgeleentheid wat aan ons nuwe kennis en vaardighede rondom Vigsbewussyn en kruis-kulturele kommunikasie gaan gee. Geaffilieer met die Hugenote kollege in Wellington is daar buro's vir kruis-kulturele kommunikasie en Vigsbewussyn, en Dr Ryk van Velden en Ds. Nelis du Toit van di twee instansies kom op Vrydag 8 September 'n werkswinkel op Jeffreysbaai aanbied. Die werkswinkel sal bestaan uit 'n inligtingsessie oor kruis-kulturele kommunikasie van 10h30 tot 11h30 die oggend, gevolg deur 'n gespreksgeleentheid en middagete. Van 13h00 tot 16h00 volg 'n vigs-werkswinkel. Hopelik gee hierdie programindeling aan soveel as moontlik predikante geleentheid om die werkswinkel by te woon, omdat dit poog om ruimte te laat vir reistyd na en van Jeffreysbaai.

Ons sal bly wees as u in die komende twee weke, d.w.s tot Maandag 7 Augustus, u belangstelling te kenne kan gee aan hierdie adres: hak1friedl@telkomsa.net

Die finale relings t.o.v. die lokaal en (minimale) kursuskoste sal dan, na gelang van die getal belangstellendes, in die week van 7 tot 14 Augustus afgehandel word en aan u deurgestuur word. Van 14 tot 21 Augustus het u die geleentheid om u bespreking te finaliseer en in hierdie week kan enige verdere belangstellendes ook graag nog inskryf. Ons gaan probeer om die kostes tot die uiterste toe te minimaliseer ('n bedrag tussen R50 en R100 word in die vooruitsig gestel), en betalings kan op die dag self hanteer word.

Vir gemeentes in die nader Jeffreysbaai-omgewing (bv. uit die ringe van Humansdorp, Algoa en Port Elizabeth) is daar verder die geleentheid om Dr. Ryk van Velden op Saterdag 9 September te nooi vir enige vorm van toerusting. U kan hier dink aan deelname van verskillende persone in u gemeentes of ringe, bv. predikante, leiersgroepe, vrouegroepe, jeuggroepe e.d.m., aangesien sy werk oor verskeie velde strek.

Op Sondagoggend 10 September is Ds. Nelis du Toit beskikbaar vir enige gemeente in di omgewing wat graag in 'n eredienskonteks meer aandag aan die brandende tema van Vigs in ons land sou wou gee.

Indien daar predikante van die verder-gele gemeentes is wat oornaggeleentheid vir Donderdag- en/of Vrydagnag benodig, kan ons dit ook op Jeffreysbaai rel. Die uiteindelike inskrywingsvorm sal plek h om dit daarop aan te dui, maar dui dit asseblief ook reeds in u voorlopige antwoord aan t.w.v. ons beplanning.

Vir navrae oor elkeen van hierdie dae, kontak my, Hanneke Friedl, asb. by 048-881-3388 of 082-580-8753 of hak1friedl@telkomsa.net

Ek sien uit daarna om van u te hoor, en bid dat hierdie naweek 'n besondere groeityd vir elkeen wat deelneem, sal word! Bo

 

Kobus Jonker oor dwelmafhanklikheid en okkultisme

Wimpie Kritzinger van Jeffreysbaai-Gemeente laat die volgende weet:

Die NG Gemeente Jeffreysbaai het vir Dr Kobus Jonker, bekende spreker en kundige op die gebiede van Dwelmmiddel afhanklikheid en Okkultisme, genooi om die naweek van 3 tot 6 Augustus 2006 by ons te kom kuier.

Die beplanning is DV dat Kobus Donderdagaand n gesprek sal h met ouers en grootouers. Hier sal hy vrae beantwoord en kennis deel met die volwasse groep. Vrydag oggend sal hy skole besoek en dan gesprekke h met Graad 6 en 7 leerlinge. Vrydagaand besoek hy ons Tienerbediening(EPIC), dus Gr 8 tot 12. Sondagoggend sal hy tydens die Formele Eredienste(8:00 by die Kompleks en 10: 30 by Da Gama kerk), gesels en dan Sondag aand die Jeugdiens om 18:00 in die kompleks. Hierdie diens is veral gerig op die mense onder 30.

Ons sou graag Vrydagmiddag tussen 15:00 en 17:00 n werkswinkel wil aanbied vir Predikante, Pastore, Geestelike werkers, Jeugwerkers, Mediese Dokters, Maatskaplikke werkers, Onderwysers, of enige professionele persone, wat as hulpverleners werk met kinders wat dwelmmiddels gebruik en/of by okkultisme betrokke is. Hy sal dan met ons praat oor Identifisering, Verwysings en Nasorg. Die werkswinkel sal plaasvind by die Kompleks van die NG Gemeente van Jeffreysbaai. Dit kos R50, 00 per persoon.Ons sal spoedig na inskrywing aan u meer inligting verskaf. Almal wat belangstel in die werkswinkel word gevra om Wimpie Kritzinger te skakel nie later as Vrydag 27 Julie 2006. (Sel: 082 672 3332, Huis: 042 293 2540) Bo

 

Missie Japan Streeksvergadering met Tobie de Wet

Van Wikus van der Walt, leraar van die RCA Malabar en sturende gemeente van Tobie en Annalie de Wet, verneem ons die volgende:

Liewe broers en susters,

Ons nooi julle uit om te kom saam bid en gesels oor Missie Japan. Ons gaan kyk na waar ons huidig staan en na die pad vorentoe.

Tobie en Annalie de Wet gaan waarskynlik in n nuwe veld in Japan begin werk en ons wil graag julle insette rondom die hele Missie Japan bediening hoor. Kom ervaar ook meer oor wat die Here deur ons daar wil doen. Ons gaan lekker saam eet en kuier met die De Wets. Dit sal heerlik wees om julle te ontmoet en beter te leer ken.

Hieronder word al die besonderhede saamgevat:

 

Missie Japan Streekvergadering

Tobie en Annalie de Wet met afgevaardigdes van die Reformed Church in Japan

en Oos Kaap gemeentes en ondersteuners.

Saterdag 19 Augustus 2006

Plek: Calvary Reformed Church Malabar PE (padaanwysings hieronder).

Tyd: 9 uur.

Bevestig asb. hoeveel julle sal wees by:

Wikus van der Walt 041 457 4377 / 083 415 9660 / wikus1@absamail.co.za

n Heerlike middagete sal bedien word.

 

Directions to Calvary Reformed Church

N2 West

Standford Road offramp

Turn right to Bethelsdorp

At third set of robots turn left into Beetlestone.

Carry on till T junction and turn right into Haworthia Drive.

Calvary Reformed Church building on right after +- 1 km.

Turn right into Oceanview Dr. and then left at nr. 2

Churchbuilding behind manse. Bo

 

Bybel-Media Nuus

Hans Steyn stuur die volgende berig:

Bybel-Media se nuwe Hoof: Mediabedieninge (Missionre Gerigtheid):

Dr Hennie van Deventer (van Malawi) is pas in die pos aangestel. Ons is baie opgewonde en dankbaar dat hy binnekort by ons sal aansluit.

Bybel-Media is bevoorreg om die dienste van n bekwame teoloog en iemand met Hennie se ervaring te verwelkom. Hy sal ook dienste lewer vir die Christelike Lektuurfonds en die NG Kerk se Diensgroep vir Diensgetuienis.

LIG

Het jy geweet dat jy t goed kan wees vir jou kind? Dink jy dit is nog 'n goeie idee om te trou of is saambly dalk eerder die antwoord op ons ho egskeidingsyfer? En megakerke ... is groter noodwendig beter? Die Augustus-uitgawe van jou Afrikaanse Christelike Gesinstydskrif, LIG, gee antwoorde op hierdie vrae.

In dieselfde uitgawe vertel Chris Chameleon (7de Laan se "Liam") waarom hy "chameleon" is en lesers kry die geleentheid om Chris se jongste CD, 7de hemel, teen die weggeeprys van R89,50 te bestel. Om die uitgawe af te rond, is daar 'n kaggelvuurgesprek oor die (her)vestiging van waardes in ons samelewing. Sien jy kans om 'n bydrae te lewer? Kry n jou kopie van LIG - en ontdek die ware Lig!

Bedieningsvennoot! Werk dit regtig?

Sedert Maart vanjaar het ek besondere reaksie op die e-nuusbrief ontvang. Baie dankie vir jou terugvoer; die boekbestellings wat geplaas is; die waarderende reaksie vir die noodsaaklike inligting wat deurgegee is; die preekbeurte wat gerel kon word, is van die dinge wat vir ons hier by Bybel-Media bevestig dat ons vennootskap verstewig moet word.

Baie dankie dat Bybel-Media met jou kon kommunikeer en iewers hulp kon verleen. Ons almal by Bybel-Media wil in die toekoms op meer punte tot diens wees.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Alle bestellings: Skakel 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA (op jou selfoon) boeke,

CDs, DVDs, kategesemateriaal, inligtingspamflette en katalogi.

Inligting op webwerf: www.bmedia.co.za

Groete uit Wellington en voorspoed vir 2006 se tweede helfte.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

Tel. 021 864 8223

E-pos: hans@bmedia.co.za Bo

 

Kritiese vrae van n kerkraad oor Heartlines

Van een van die kerkrade in die Oos-Kaap ontvang ons die volgende kritiese opmerkings na aanleiding van die eerste episode van Heartlines, die TV-reeks oor waardes:

Ons as Kerkraadslede het vrae waarop ons eerstehandse antwoorde soek.

* WIE is die persone wat die inisiatief hierin geneem het, en WIE VERTEENWOORDIG hulle? (kerke, regering, ens?) (Dit sluit in wat en wie is die MASS MEDIA PROJECT en HOE het hulle tot stand gekom en hoe werk hulle INSPRAAK in die kerke se agendas?). Daar word bloot genoem Dit is n inisiatief wat die kragtige invloed van die media wil gebruik om sosiale issues vanuit n Christelike perspektief aan te spreek deur Bybelse waardes te bevorder.

* Daar word verder genoem Hulle wil gemeentes aanmoedig om deel te neem aan die 8 weke 8 waardes een landswye gesprek!  Wie is die hulle wat gemeentes wil aanmoedig, en HOE het dit tot stand gekom in die eerste plek, dat die NGK ook hierby betrokke is.?

* L POLITIEK nie maar weer hieragter nie (laat die kerk hom voorskryf deur nie-christelike regerings inisiatiewe?). Die boodskap wat die film The Miners aan kerkraadslede gekommunikeer het, behels min of meer die volgende : Jy moet bereid wees om n swartseun met jou dogter te laat uitgaan en te laat trou dis die AANVAARDING wat Heartlines bepleit  IS DIT WAT DIE HERE VRA, EN WAT DIE NGK (wat hom hiermee op sleeptou laat neem) VIR GEMEENTES KOM VRA?

* Los WARE bekering dan nie al hierdie probleme op, omdat mense dan van hul verkeerde we af terugdraai en die Woord van die Here navolg nie? (Dus : moet daar nie eerder bekering gepreek word, as waardes...sonder dat persone bekeer is nie?

* Daar word geskryf : Bid dat hierdie televisieprogramme n kragtige agent van morele verandering in ons land sal word maar, sal die regte MORELE verandering kom, sonder GEESTELIKE verandering?  (Nl. Kan n boom die regte vrugte dra, as die wortels nog verkeerd is.? Moet die kerk waardes preek of bekering wat outomaties die regte waardes as vrug sal laat voortbring? Bo

 

Heartlines: Reaksie op kritiese vrae

Ds Hansie Schutte, moderator van die jongste Oos-Kaaplandse sinode, reageer soos volg op genoemde kerkraad se skrywe:

HEARTLINES se oorsprong l by 'n toegewyde Christelike jong (blanke) mediese dokter iewers aan die Rand wat vanwe die aard van sy werk diep onder die indruk van die morele verval in ons land gekom het

Hy het 'n groepie Christene om hom versamel en sy droom met hulle begin deel, nl om via die massamedia 'n gesprek rondom Christelike waardes in die land aan die gang te sit. Genoemde groep het die Christelike kerke vir samewerking en groot besighede vir finansile ondersteuning genader.

Persoonlik het hy vroeg verlede jaar by 'n vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen sy droom met die NG Kerk kom deel en ons ondersteuning kom vra. Intussen het hy die ondersteuning van alle "groot" kerke vir die projek verkry, asook die finansile ondersteuning van etlike mega-maatskappye (Daar is geen finansiele ondersteuning van enige regeringsinstansie nie, en dit is 'n multimiljoen rand projek - so bv word alle lugtyd by die SABC gekoop).

Die NG Kerk ondersteun die projek met groot entoesiasme - dit is wat die ASM betref 'n projek waarvan die bone fides bo enige verdenking is, en wat 'n uiters noodsaaklike gesprek stimuleer.

Miskien was die voorbeeld van aanvaarding in die eerste program ekstreem, en word dit nou deur sommige kykers as kontroversieel ervaar. Vir my het dit persoonlik nie gepla nie en ek het nooit die som gemaak dat rasgemengde huwelike aangemoedig word nie. Die Bybelse voorbeelde rondom hierdie saak is dikwels ekstreem - ek dink sommer vinnig aan die Gelykenis van die Barmhartige Samaritaan!

Ek sou persoonlik verskriklik hartseer wees as van ons mense nou weer hierin verskuilde agendas sien en so die kind met die badwater uitgooi. So mis hulle 'n uiters belangrike saak en gesprek! Bo

 

Verloop van Grondhervorming

Coenie Burger, moderator van die jongste Algemene Sinode, skryf die volgende oor grondhervorming:

3 Julie 2006

Geliefde Broers en Susters,

Groete in die wonderlike naam van ons opgestane Here, Jesus Christus.

Die Moderamen van die Algemene Sinode het by sy afgelope vergadering van 19-22 Junie 2006 kennis geneem van belangrike vrae wat daar by van ons lidmate en ander groepe is oor die huidige verloop van die Grondhervormingsproses in ons land.

Ons het in die gesprek weereens bewus geword van die sensitiewe aard van die saak en dat dit nie op n enkelvoudige wyse opgelos kan word nie. Dit is n komplekse vraagstuk wat n langtermynoplossing moet bied vir al die mense wat n hartsverbintenis en bestaansverbintenis aan grond het. Ons is ook daarvan oortuig dat die korrekte hantering van die proses van wesenlike belang is vir stabiliteit en vrede in ons land, vir die sekuriteit van baie mense en vir die skep van blywende goeie verhoudinge.

Ons kerk het in 2002 reeds sekere ononderhandelbare bakens vir n konstruktiewe proses gedentifiseer.

Grondhervorming moet

           positief aangepak word as noodsaaklike en integrale deel van die nasionale versoeningsproses;

           met sensitiwiteit, omsigtigheid en nugterheid hanteer word;

           op 'n gesonde landbou-ekonomiese grondslag berus;

           nie 'n politieke speelbal gemaak word nie;

           'n gesonde juridiese basis h;

           deel uitmaak van 'n omvattende ontwikkelingsprogram;

           met ekologiese oorweginge rekening hou;

           billik en so vr moontlik markverwant wees;

           so gou moontlik afgehandel word.

Die Moderamen is tans dringend besig om die huidige proses aan die hand van die bakens te beoordeel en sal na n verslag hieroor by ons volgende vergadering in Augustus gedien het, besluit oor die verdere hantering van die bevindinge. Dit word ook in die vooruitsig gestel dat lede van die moderatuur die betrokke minister gaan ontmoet.

Intussen wil die moderamen ons lidmate in die gebiede wat die meeste hierdeur geraak word verseker dat die hele kerkverband haar hande onder u wil hou in hierdie tyd (1 Kor. 12:26). Ons wil ook herbevestig dat die kerk n belangrike profetiese taak het en nie sal huiwer om helder en duidelik teenoor die staat en ander instansies te getuig indien die proses nie aan die hand van bogenoemde riglyne verloop nie.

Ons is diep daarvan bewus dat grond, soos alles wat ons het en is, n gawe van God is en daarom bid ons saam met U dat die Vader van ons lewe u in hierdie tyd sal help om nie moed te verloor nie, maar om ook in hierdie proses in die naam van Jesus, HOOP te bring en n VERSKIL te maak! Bo

 

Christen Vigsburo (CABSA)

Maak asb gebruik van hierdie diens wat daar geskep is vir geloofs-gemeenskappe om die MIV/Vigs pandemie aan te spreek.  Omvattende inligting met onder andere preke oor Vigs is op die webblad  www.cabsa.co.za beskikbaar.

Preekhulp vir predikante

CABSA wil graag met 'n weeklikse wenk vanuit die Vigsburo die kerk tot diens wees. Buvton se Leesrooster, Preekstudies en Riglyne vir Kategese dien as vertrekpunt.

Die wenk word ook direk per epos gestuur. Teken in op die diens deur 'n epos aan management@cabsa.co.za  te stuur. Die doel van die wenk is om te help dat MIV en VIGS op een of ander manier (sinvol) in Sondag se Erediens ter sprake kom.

Wreldvigsdag 1 Des 2006

Beplan nou al reeds om 'n erediens die Sondag naaste aan 1 Des (wreldvigsdag) in te rig rondom hierdie tema en maak sodoende  gemeentelede bewus van die nood en uitdaging wat daar is om as gelowiges iets te doen.  Kry meer inligting op die webblad: www.worldaidscampaign.com Bo

 

Verklaring in verband met Radiokansel

TO: All friends of Radio Pulpit

FROM: Karel Verhoef

DATE: 18 July 2006

 

Dear friends of Radio Pulpit

We would like to invite you as our fellow Christians to engage with us in prayer and to convey the following to your congregation on Sunday 23rd of July 2007:

The SABC has unfortunately given final feedback to Radio Pulpit that we will be off FM completely as from the 1st August 2006. They have not favoured our request for the extension of our FM broadcast on Radio 2000 and will terminate our presence completely on 1st August 2006.

We therefore are calling for a National day of prayer for all Christians on Sunday 23rd of July 2006 and request the following prayer items:

a) We ask all Christians to pray for the extension of our broadcast on Radio 2000 until we have a license (our license application has been submitted to ICASA already).

b) Pray for ICASA to favour our license application promptly.

These are the final days of our year long struggle with the SABC about our position on Radio 2000 and prayers are needed now more than ever. We still gain inspiration from 2 Chronicles 20 and put our faith in God.

Greetings in Christ. Bo

 

Kursus in Fasiliterende Leierskap

Hierdie is die basiese kursus waarop al die ander hogehalte opleiding van CFN (Kerk en gemeenskapsfasiliteringsnetwerk) bou. Dit het ten doel om n fasiliterende lewenstyl en die nodige vaardighede by deelnemers te ontwikkel wat hulle in tye van transformasie kan help. Deelnemers word gehelp om hul eie gevallestudies te ontwikkel van situasies wat gestagneer of vasgeval het. Di kursus word van 14-17 Augustus in die Oos-Kaap aangebied. Bo

 

ProChristo Korttermyn Uitreik na die Kore-Kore in Zimbabwe

Datum: 18 Sept. 1ste Okt. 2006

Beskrywing: n Sending blootstellingsuitreik na die Kore-Kore bevolkingsgroep Noord-Oos van Harare, in samewerking met die Jesus-Film Span van die Noord-Kaap.

Taal tydens die uitreik: Engels (en onderling: Afrikaans waar verkies)

Benodigdhede: Christene wat n hart het vir die onbereiktes & jongmense wat n lewensveranderende ervaring soek.

Voorbereiding: Verpligte orentasie direk voor die uitreik.

Vertrekpunte: Kimberley & Johannesburg

Verwagte Koste: R2 500.00 p/p vir die twee weke (afhangende van die wisselkoers & brandstofpryse).

Aansoek:

Vra n aansoekvorm aan by die PGM kantoor & pos dit voor die 1ste Augustus 2006 aan:

Die uitreikleier

ProChristo Global Mission

Posbus 2491

KIMBERLEY

8300

Navrae: Ensie Enslin (083 296 4472)

Heilandi van Niekerk (083 399 7878)

Tel/Faks: 053 - 832 7837

Epos: pgmsa@telkomsa.net (Ensie) of: pgmproject@telkomsa.net (Heilandi)

Webblad: http://www.prochristo.org.za Bo

 

Tikkie op die Skouer

Die passasier in 'n huurmotor tik die bestuurder op die skouer om hom iets te vra.

Die bestuurder gil, verloor beheer oor die voertuig, ry amper in 'n bus vas, jaag oor die sypaadjie en stop millimeters van 'n winkelvenster af.

Vir 'n paar oomblikke is alles doodstil. Die drywer s toe, "Moet dit asseblief nooit weer doen nie. Ek het my amper doodgeskrik."

Die passasier vra toe om verskoning en s hy het nie gedink 'n tikkie op die skouer sou hom so laat skrik nie.

Die bestuurder antwoord toe, "Dit is nie werklik jou fout nie. Vandag is my eerste dag as huurmotorbestuurder. Vir die laaste 25 jaar het ek 'n lykswa bestuur!!"

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo