NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 8  -  5 September 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Onderweg na ‘n proses vir kerkhereniging

Kerkverband as uidrukking van hereniging

‘n Tyd vir aksie

Tyd om getrou aan die evangelie te wees

Verklaring deur Moderature

‘Profeet’ van NG Kerk sterf

Meningsopname Kruisgewys

Gesondheidsorg-Sondag : 15 Oktober

DVD’s: Verantwoordelike Vernuwing 2006

Goeie afskop vir gesamentlike NG Kerk webtuiste

Griefshare In Afrikaans
Charlene van der Walt in Albanie bevestig

Wouter Olivier groet die NG Kerk in Oos-Kaapland

Exciting Career Opportunity: Fundraiser

Dear Tech Support...

 

 

Lees gerus ook die drie aanhegsels. Die eerste is ‘n brief van prof Piet Naudé aan prof Willie Jonker na sy afsterwe verlede week., en die tweede is die besluite van die Algemene Sinode 2004 oor kerkhereniging - aangeheg in die lig van die hernude gesprek oor kerkhereniging. Die derde is ‘n meningsopname oor die uitnemende Kruisgewys-tydskrif van GDN.

 

Onderweg na ‘n proses vir kerkhereniging

Gebeure tydens ‘n gesamentlike vergadering van die Moderamen Algemene Sinodes van die NGK en VGK is ‘n groot deurbraak bereik toe die VGK Moderamen besluit het om nie langer die aanvaarding van die Belharbelydenis as ‘n absolute voorwaarde vir kerkhereniging te stel nie. Dit is opgevolg met ‘n besondere vergadering tussen die moderamen van die NGK, VGK, NG Kerk in Afrika en Reformed Church in Africa (RCA). Tydens hierdie vergadering het die NG Kerk in Afrika (wat bestaan uit gemeentes wat nie wou deelneem aan die vereniging van die voormalige NG Sendingkerk en NG Kerk in Afrika, en dus onder laasgenoemde naam bly voortbestaan het) en die RCA se leierskap hulle ook verbind aan kerkhereniging. ‘n Verbondsverbintenis tot hereniging is deur al vier kerke gesluit.

    Dit beteken dat die proses tot kerkhereniging nou vir die eerste keer ‘n realistiese kans het om op dreef te kom. Die NG Kerk het haar vir meer as ‘n dekade reeds herhaaldelik amptelik by verskeie Algemene Sinodes verbind tot kerkhereniging. ‘n Besonder helder besluit is hieroor in 2004 geneem.

    Tydens ‘n uitgebreide Moderamenvergadering verlede week in Kempton Park, het die moderature van al die streeksinodes saam met die Moderamen AS vergader en indringend besin oor die implikasies van die proses en die kommunikasie hiervan aan gemeentes. Daar is ‘n eendragtige verbintenis by die leierskap tot kerkhereniging, ter uitvoering van besluite wat die Algemene Sinode in 1994, 1998, 2002 en 2004 geneem is.   Bo

 

Kerkverband as uidrukking van hereniging

In gereformeerde kerke gaan kerkhereniging altyd in die eerste plek oor kerkverband. Dit beteken dat die bestaande gemeentes van die betrokke kerke besluit om een nuwe kerkverband tot stand te bring. Die gewone patroon is dan dat nuwe gesamentlike ringe, sinodes en algemene sinode gevorm word. Kerkeenheid gaan dus nie oor die vereniging of hersamestelling van gemeentes nie, maar daaroor dat die reeds bestaande gemeentes besluit om op die verskillende vlakke van die verband - ring, sinode en algemene sinode - saam te werk.

    Baie mense se vrese vir kerkherneiging gaan saam met die foutiewe voorstelling dat gemeentes gedwonge hersaamgestel gaan word.   Bo

 

‘n Tyd vir aksie

Tydens die buitengewone sinode verlede jaar het verskeie afgevaardigdes aangedui hulle wil nie verder oor kerkeenheid praat nie, tensy daar konkrete aksiestappe geneem kan word en die saak doelgerig aangespreek en uitgevoer kan word nie. Vir hulle gevoel was die “gedurige praat ‘n mors van asem”.

    Hoe dankbaar kan mens dus nie wees dat die tyd vir aksies nou voor hande skyn te wees nie!

    Niemand moet dink die proses gaan maklik wees nie. Daar is baie aspekte wat behoorlik uitgeklaar moet word. Praktiese oorwegings en struikelblokke rondom implementering onthef ons egter nie aan die dwingende noodsaak om ons versoendheid in Christus sigbaar en konkreet te beliggaam nie.

    Indien mens ‘n blik verlang op die aspekte wat ter sake is, kan jy gerus weer die besluite van die Algemene Sinode 2004 oor kerkhereniging lees. Ek heg dit hierby aan. Kyk gerus na die besluite geneem oor konsultasie, finale of eindvoorstelle en approbasie van kerkeenheid.  Lees gerus die gedeeltes wat handel oor die bevoegdheid van kerkrade om die bediening in gemeentes te reël. Wees verseker dat die leierskap van die kerk daartoe verbind is om behoorlik te konsulteer en na almal te luister.   Bo

 

Tyd om getrou aan die evangelie te wees

Die vaardigheid om getrou aan die evangelie van Jesus Christus te dink, te debatteer, te doen en om op die beloftes van die evangelie te vertrou - meer as op menslike logika en belange - gaan in die volgende maande deurslaggewend in die NG Kerk wees.

    Die dramatiese vordering met die kerkherenigingsgesprek vang mens byna onkant. Skielik plaas dit vir ‘n beduidende deel van die kerk, so lyk dit, weer allerlei vrese en bekommernisse op die tafel. Wat van Afrikaans? Die Gereformeerde karakter van die kerk? Wat van die gevestigde belange van kerklike “werknemers” in pensioenfondse?, en so meer.

    Terwyl dit legitieme vrae is, is dit duidelik sake wat tot ‘n tweede rangorde van belangrikheid behoort. Dit kan nie vorentoe die deurslag in ons denke en dade gee nie. Nie terwyl die evangelie die goddelike wonderwerk van herstelde verhoudinge, die afbreek van mure van skeiding, die opneem van ‘n verskeidenheid mense in die een  volk van God as broers en susters ken nie. Nie terwyl die wêreld aan ons eenheid en liefde sal weet dat die evangelie ‘n krag is tot redding vir almal wat glo.

    Heelwat argumente teen kerkhereniging relativeer die krag van die evangelie. Argumente rondom die bloot geestelike karakter van eenheid (a-sigbaar en a-konkreet) , of die vraag rondom eenheid met ander denominasies of tussen Afrikaanse kerke (asof die tragiese gebrek daaraan die NG familie uitmekaar moet hou), is voorbeelde hiervan.

    Die herstel van ons kerk is ons roeping - dit weet ons uit die Bybel. Die geloofwaardigheid van die evangelie is op die spel. Getuienis oor die lewensveranderende krag van Jesus sluit goedpraat van die verdeeldheid in sy liggaam uit. Moenie ligtelik kerkhereniging wegpraat of relativeer nie. Miskien is dit die Prostestantse “doodsonde” - dat ons net nie die vermoë het om die liggaam van Christus ernstig genoeg te neem nie. Dat ons dit so maklik skeur, of met die verskeurdheid daarin saamleef - en die pyn wat dit meebring - veral God se pyn - net nie raaksien nie.   Bo

 

Verklaring deur die Moderature van die Nederduitse Gereformeerde Kerk In Afrika, die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, die Reformed Church in Africa en die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Die Moderature van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika, die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, die Reformed Church in Africa en die Nederduitse Gereformeerde Kerk het op 16 Augustus 2006 in Bloemfontein ontmoet om te praat oor kerkhereniging en die vier kerke se pad vorentoe. In ons gesprekke het ons reguit en openlik gepraat oor ons pad saam met mekaar tot hiertoe, en ook oor die weg vorentoe.

    In ‘n gees van Christelike liefde het die partye mekaar om verskoning gevra vir die baie onregte wat hulle mekaar in die verlede aangedoen het. Al die partye het hierdie verskonings onvoorwaardelik aanvaar.

    Die vier Moderature het eenparig ‘n verbondsverbintenis aangegaan ten opsigte van die hereniging van die NG Kerk-familie. Versoening sal ‘n onontbeerlike faset van die proses van hereniging tussen ons wees. Ons gebruik die woord “verbondsverbintenis” omdat ons onsself en die proses van eenwording onder die gesag van die woord van God en die wil van Christus wil bring.  Ons maak die verbintenis nie uit onsself nie en ook nie onder die druk van politieke en sosiale prosesse nie, maar doen dit omdat ons glo dat die Here wat Hom in genade aan ons verbind het dit van ons vra. 

    Met betrekking tot die sake op die tafel het ons onsself verbind om nederig en geduldig met mekaar te wees, en die band wat die Here in ons familie geskep het, te koester. ‘n Deel van hierdie proses is dat ons gemeentes en alle ander kerklike strukture oproep om aan te hou om versoening, onderlinge gemeenskap, onderlinge ondersteuning en samewerking te soek.

    ‘n Eerste tree in die proses is ‘n vergadering van ons uitgebreide leierskappe op 6-8 November 2006. Die Moderamens / Algemene Sinodale Kommissies van die vier kerke asook die Moderature van die verskillende streeksinodes sal dan vergader. ‘n Interimkomitee is gevorm wat bestaan uit die vier Moderators en die vier Skribas van die kerke. Die Interimkomitee sal al die voorbereidings doen vir die historiese vergadering in November.

    Die Moderature het ook besluit om ‘n Trustfonds vir Kerkhereniging te stig. ‘n Oproep sal gedoen word na al ons strukture en lidmate asook ons vriende in Suider-Afrika en oorsee om tot hierdie fonds by te dra en om ons so te help om ons droom te realiseer.

    Ons verbly ons in die Here! Ons gee Hom al die eer! Weereens het Hy ons verras met sy liefde en genade vir hierdie familie van Kerke.

NGKA: Ds M Lebone, ds J Ramolahlehi, dr S Corrie en dr A Hoffman

VGKSA: Prof T Kgatla, dr A Boesak, ds P Makoko, ds C Goeiman, ds D Malete en ds P Moloi

RCA: Ds V Pillay, ds B Shunmugam en ds M Sukdaven

NGK: Dr C Burger, prof P Strauss, dr N Niemandt, ds E Büchner, dr K Gerber en dr H Koornhof

Bloemfontein: 16 Augustus 2006   Bo

 

‘Profeet’ van NG Kerk sterf

Die Burger, 29.08.2006

Die man wat die NG Kerk se skuld aan apartheid in 1990 voor die Rustenburgse kerkeberaad bely het, is gisteroggend (28 Augustus) oorlede. Prof. Willie Jonker (77) het aan Alzheimer-siekte gely. Volgens sy skoonseun, prof. Dirkie Smit, is hy gisteroggend in die versorgingseenheid van ’n aftree-oord in die Strand oorlede.Dr. Kobus Gerber, algemene sekretaris van die NG Kerk, het Jonker gister bestempel as “een van die NG Kerk se briljante akademici, asook een van die kerk se grootste profete in die tyd toe die land vasgevang was in ’n sisteem van diskriminasie en onreg”. Smit het gesê die Broederbond het in die vroeë jare sestig die wêreld baie moeilik gemaak vir Jonker, al was sy standpunte teen apartheid nooit polities van aard nie. Jonker was bekommerd oor die eenheid van die kerk. Dit het daartoe gelei dat hy eers ’n doseerpos by Unisa en toe ’n professoraat in Kampen, Nederland, aanvaar het.  Jonker het in November 1990 vir ’n opskudding gesorg toe hy by die Rustenburgse kerkeberaad namens homself, maar ook plaasvervangend namens die NG Kerk en die Afrikanervolk as geheel, skuld bely het oor apartheid. – Neels Jackson    Bo

 

Meningsopname Kruisgewys

Predikante van die NG Kerk en die VG Kerk (Kaapland) kon die afgelope twee jaar staatmaak op die gratis tydskrif Kruisgewys wat kwartaalliks sy opwagting in hulle posbusse gemaak het.  Kort aktuele artikels oor ’n wye teologiese spektrum het predikante in hulle bediening gestimuleer.  Die vennote in die Gemeentedienste Netwerk (GDN) kon die tydskrif gebruik om hulle dienste aan alle gemeentes te adverteer.  Die vennote het al 10 NGK sinodes en die drie Verdere Teologiese Opleiding (VTO) instansies van ons Kweekskole ingesluit wat onder andere aan die begin van 2006 hulle jaarprogramme op dié wyse onder alle predikante en gemeentes se aandag kon bring.

    Die ruim subsidie van Bybel-media en die Algemene Sinode se Taakgroep Kommunikasie en Media (TKM) wat die gratis uitgawes in 2004-2005 moontlik gemaak het, is egter met ingang 2006 gestaak.  GDN het daarom – in samewerking met die Algemene Sinode se Diensgroep vir Gemeente-ontwikkeling (ADGO) – besluit om eers ’n meningsopname onder predikante te maak om die behoefte aan en mark vir só ’n tydskrif te toets. 

    Die resultate van die meningsopname is baie gerusstellend en belowend (sien aangehegde dokument):

Kruisgewys:

word graag gelees,

help predikante in hulle bediening,

motiveer hulle om boeke en aanbiedinge te gebruik van die diensverskaffers en

het duidelik ’n bestaansreg.

Predikante is selfs bereid om daarvoor te betaal.

Hoewel Kruisgewys as gratis uitgawe aan predikante steeds die droom van GDN bly, het GDN dus besluit om nog een verdere gratis uitgawe uit te gee uit eie fondse  en daarna moontlik met ‘n intekenaar sisteem te werk … behalwe as ons natuurlik verdere borge kry!  Ons hoop om die volgende uitgawe in Desember 2006 of begin 2007 uit te gee, gefokus op ‘n in diepte nadenke oor wat op die oomblik op die breë kerklike terrein gebeur. 

    Predikante is welkom om op die meningsopname en besluit van GDN te reageer.  Ons hoor graag van julle.

Chris van Wyk en Coenie Burger – redakteurs Kruisgewys

Frederick Marais en Malan Nel – dagbestuur Gemeentedienste Netwerk

http://www.gemeentes.co.za

chris@gemeentes.co.za

0861 436 336

041 583 6438   Bo

 

Gesondheidsorg-Sondag : 15 Oktober

15 Oktober is in die Kerkjaarboek gereserveer as biddag vir Gesondheiddienste. Met die oog hierop plaas ek die volgende boodskap:

    “Hierdie e-pos word namens die Christen Geneeskundige Bond van Suid Afrika (CGB) en Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) aan u gestuur.

    Met Gesondheidsorg-Sondag op die horison op 15 Oktober, het ons 'n brosjure vir verspreiding onder die kerke saamgestel. Ons nooi u uit om die brosjure af te laai deur die relevante hiperskakel hieronder te kliek

Kopieer gerus die brosjure vir verspreiding op Gesondheidsorg-Sondag (daar is geen kopiereg op nie). U kan kies watter weergawe u wil aflaai: met of sonder grafika, in Afrikaans of in Engels.

    Terwyl ons oor Christenskap en gesondheidsorg praat, laat ons asseblief toe om 'n paar relevante boeke onder u aandag te bring:
* "Matters of Life and Death" deur John Wyatt, met 'n voorwoord deur John Stott.
Hierdie boek is geskryf deur die bekende Britse neonatoloog en etikus, John Wyatt en bespreek mediese vraagstukke in die lig van die Christelike geloof.
* "Meeting Christ in HIV/Aids" deur H Snidle en R Welsh.
Hierdie boek, 'n opleidingsgids in pastorale sorg, is ontwikkel as 'n manier vir kerke en Christen verenigings om pastorale versorgers op te lei.
Elke titel kos R130, posgeld ingesluit.
    Saam in die diens van ware genesing,
Dr. Frank Muller (CGB)
Ms Erica Grunewald (HCFI)

INTERNET MATERIAAL
Kliek op die relevante hiperskakel hieronder, of kopieer die skakel na u webenjin.
Engelse brosjure, met grafika (Word .doc, 450 kB)
http://mail.cmf.org.za/CMF/Events/HCS2006/Flyer_Eng_Pix.doc
Engelse brosjure, sonder grafika (Word .doc, 50 kB)
http://mail.cmf.org.za/CMF/Events/HCS2006/Flyer_Eng_Plain.doc
Afrikaanse brosjure, met grafika (Word .doc, 450 kB)
http://mail.cmf.org.za/CMF/Events/HCS2006/Flyer_Afr_Pix.doc
Afrikaanse brosjure, sonder grafika (Word .doc, 50 kB)
http://mail.cmf.org.za/CMF/Events/HCS2006/Flyer_Afr_Plain.doc
***
Die Christen Geneeskundige Bond van Suid-Afrika getuig al vir meer as 50 jaar vir Christus. Die doel van die Bond is om gesondheids¬werkers te bemoedig om Jesus in hulle daaglikse praktyk te verheerlik, om sodoende hulle geloof en diens te verbind. Deur die gemeenskaplike studie van die Woord, gebed en byeen¬komste word lede versterk en bemoedig in hulle werksomstan¬dighede. Deur volgens die voorbeeld van Christus te dien, dra Christen gesondheidswerkers 'n boodskap van hoop, liefde en genesing uit na 'n gebroke wêreld.
***
Healthcare Christian Fellowship is interdenominaal en werk as 'n verlengstuk van die kerk. Gedring deur die Here het Carl en Francis Grim dié Bond in 1936 in Suid-Afrika gestig. Hiervan¬daan het die Bond deur baie dele van die wêreld versprei. Die missie van HCF is om God se koninkryk in die gesondheidsorg¬veld uit te dra deur gebed, evangelisasie en dissipelskap. Christene in die gesondheidsorgveld het unieke geleenthede vir getuienis en diens deur ontfermende bediening aan die behoef¬tes van die hele mens.
   Bo

 

DVD’s: Verantwoordelike Vernuwing 2006

Hans Steyn skryf: Peet Neethling verskaf deur Mema ‘n wonderlike diens om die Verantwoordelike Vernuwings-Konferensie (29 en 30 Augustus 2006 te Stellenberg) op DVD beskikbaar te stel. ‘n Groot aantal gemeentes het reeds bestel. Die geleentheid om die DVD in die gemeente te kan gebruik is legio vir die indiwidue en groepe wat dit nie kon bywoon nie. Op dié wyse probeer Mema werkilk om tot diens vir gemeentes te wees.

   Dit sluit die volgende in:

ʼn Stel van 3 DVD’s wat die opnames van die volgende aanbieders insluit:

Coenie Burger

Wellington Kaponda

Martiens Swart

Allan Boesak

Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel

Pat Keifert

Elmarie Wiesner

Stephan Joubert

Braam Hanekom

Prys: R300.00 (BTW,verpakking en posgeld ingesluit)

Betaalmetodes:

Rekening aan die gemeente (meld volledige besonderhede)

Per tjek uitgemaak aan Bybel-Media

Elektronies: Bybel-Media         Absa 405 118 1699.  Tak: 334510. 

Betaal as VERNUWING en stuur faks na onderstaande nommer.

Kontakbesonderhede:

Ilse Marsh,  Posbus 5  Wellington  7654

E-pos: ilse@bmedia.co.za.

Tel: 021 864 8228

Faks: 086 680 7234   Bo

 

Goeie afskop vir gesamentlike NG Kerk webtuiste

Michael van Niekerk van C-Web skryf oor die loodsing van die nuwe www.ngkerk.org.za as gesamentlike webtuiste van die Algemene Sinode en die 9 Streeksinodes:

   “Die gewildheid van die webtuiste het ons verwagtinge totaal oortref. Dit is nog baie vroeg om afleidings hiervan te maak, maar ons is baie dankbaar dat dit tog wys dat n ge-integrerde webarea wel voordele vir almal inhou.

   Die opgesomde statistieke vir Augustus is soos volg:

Totaal bladsigte: 246,652

Aantal besoeke: 18,541

Unieke besoekers: 7,005

   In gewone Afrikaans beteken dit dat 7005 mense die webarea in totaal 18541 keer besoek het en dat in totaal 246652 bladsye besigtig is.”

Ek sal graag wil byvoeg: In gewone Afrikaans is dit ‘n uitsonderlike suksesstorie. Mooi so!   Bo

 

Griefshare In Afrikaans

Ds Deon binneman bied  Bybelgebaseerde GriefShare ondersteuningsessies in Afrikaans aan by die NG Kerk Somerstrand. Dit vind elke Maandagaand van 11 September af om 19:00 in die kapel by Waltonpark in Brightonsingel, Somerstrand, plaas. Kontakpersone indien u meer inligting verlang: Stephan of Alida by 041 581 2893, of Deon by 082 820 6500 - binneman@iafrica.com   Bo

 

Charlene van der Walt in Albanie bevestig

Baie welkom aan Charlene wat reeds op 21 Julie te albanie as leraar bevestig is. Rudi Swanepoel vertel van hierdie geleentheid:

    Vrydagaand 21 Julie, teen skemer se kant, op die wilde pad tussen PE en Grahamstad, dink ek aan die bevestiging van ‘n nuwe leraar. Ek onthou hoe my eie was, wie se gesigte in die voorste banke gestraal het, al die ander blinknuwe gesigte wat ek daai aand kon ontmoet. Toe dink ek: As mens as leraar bevestig word, is dit ‘n baie, baie persoonlike saak. Ek bedoel: dis tyd om stories te vertel, emosioneel te raak, iemand bietjie op te hemel. En dis OK so.

    Dit was dan ook nie anders nie met Charlene (nou Ds.) van der Walt se bevestiging in Albanie gemeente. Prof Elna Mouton het die feesrede gelewer, Strauss het haar bevestig, die koor het mooi gesing, en voor die diens kon ons ons verlustig in ‘n (elektroniese) foto-beeld wat in kleur en geur vertel het wie Charlene van der Walt is. Daar was baie mooi woorde, baie betekenisvolle trane, baie trotse ouers, ‘n baie opgewonde gemeente. Dit was ‘n lieflike aand.

    Van die Ring van Albanie (en die Sinode van Oos-Kaapland) se kant sê ons met oortuiging: Charlene, dis lekker om jou in ons midde te hê. Ons is bly dat jy is wie jy is, ons is bly dat jy ons ryker maak met jou mens- en ja: vrouwees. Mag ons vele goeie ure saam beleef, mag ons getroue toergidse wees wat God opgewonde uitwys, en mag ons beter wees omdat ons mekaar ken.   Bo

 

Wouter Olivier groet die NG Kerk in Oos-Kaapland

Wouter Olivier het einde Julie na die Wes-Kaap vertrek (Bellville) nadat hy ‘n beroep na die La rochelle-gemeente aanvaar het. Hy vertel dat hy die Oos-Kaap met ‘n swaar hart groet en skryf die volgende:

“Dagsê Danie

    Hoop dit gaan goed! Jong ja, weet nie of jy al gehoor het nie maar ek is oppad Bellville toe. Ek het ‘n beroep aanvaar by La Rochelle gemeente in Bellville.  Dinge het nogal vinnig gebeur die laaste paar weke. Ek wil sommer maar net totsiens sê.  Dankie vir 8 en ‘n half jaar wat ek deel van die sinode kon wees, dit was voorwaar vir my baie aangenaam. Lekker om deel te kon wees van ‘n Sinode wat pro-aktief dink en werk en probeer relevant wees en in pas bly met die uitdagings van die tye.  Was ook lekker om by seker sinodale projekte betrokke te kon wees, gaan die skoolverlaters veral (16 jaar se skollies) baie mis.

    Ek sal dit baie waardeer indien jy dalk vir my net ‘n e-pos kan stuur op ‘n stadium na my broers van die sinode waarin jy my groete, dank en beste wense vir die toekoms kan oordra.  Stuur Fil 1:6 vir hulle saam asb.    

Dra ook my groete aan die SK oor.

Groete

Julle Broer in Christus

Wouter  Olivier”

    Wouter, ons mis jou al klaar!   Bo

 

Exciting Career Opportunity: Fundraiser

ABRAHAM KRIEL MARIA KLOPPERS has a position available for an experienced Fundraiser/PRO.

    In return for a competitive remuneration package we are looking for a dedicated person, who is passionate about the care of South Africa’s children in need.

    Minimum qualifications: A 3 year tertiary qualification in the Marketing or Communication field plus 2 years experience in a professional capacity or; 5 years experience in a professional capacity.

    Excellent communication skills (written and verbal) in English and at least 1 other South African language are required. The successful candidate must be computer literate, have good interpersonal skills and be well organized and creative. Abraham Kriel Maria Kloppers is a Christian organization and applicants should be comfortable about working in such an environment.

    For more information, please contact Hilda du Toit on (011) 839 3058 or 082 894 2458 or by e-mail at hdt@kinderhuis.co.za   Bo

 

Dear Tech Support...

Dear Tech Support:
Last year I upgraded from Girlfriend version 7.0 to Wife version 1.0.   I soon noticed that the new program began unexpected child processing that took up a  lot of space and valuable resources. In addition, Wife 1.0 installed itself into all other programs and now monitors all other system activity. Applications such as Poker Night 10.3, Football 5.0 , Hunting and Fishing 7.5, and Racing 3.6
I can't seem to keep Wife 1.0 in the background while attempting to run my favorite applications. I'm thinking about going back to Girlfriend 7.0 , but the uninstall doesn't work on Wife 1.0. Please help!
Thanks,
A Troubled User.


REPLY:
Dear Troubled User:
This is a very common problem that men complain about.
Many people upgrade from Girlfriend 7.0 to Wife 1.0, thinking that it  is just a Utilities and Entertainment program. Wife 1.0 is an  OPERATING SYSTEM..
You cannot go back to Girlfriend 7.0 because Wife 1.0 is designed to not allow this. Look in your Wife 1.0 manual under Warnings-Alimony-Child Support. I recommend that you keep Wife1.0 and work on improving the situation. I suggest installing the background application "Yes Dear" to alleviate software augmentation.
The best course of action is to enter the command C:\APOLOGIZE because ultimately you will have to give the APOLOGIZE command before the system will return to normal anyway.
Wife 1.0 is a great program, but it tends to be very high maintenance
. Wife 1.0 comes with several support programs, such as Clean and Sweep 3.0 , Cook It 1.5 and Do Bills 4.2.
However, be very careful how you use these programs . Improper use will cause the system to launch the program Nag Nag 9.5 Once this happens, the only way to improve the performance of Wife 1.0 is to purchase additional software. I recommend Flowers 2.1 and Diamonds 5.0 !
WARNING!!! DO NOT ,
under any circumstances, install Secretary With Short Skirt 3.3. This application is not supported by Wife 1.0 and will cause irreversible damage to the operating system.
Best of luck,
Tech Support

(Dankie aan Wicus Wait vir die enetjie.)

 

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo