NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 10  -  6 November 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Oos-Kaapse Ringskommissies van die NG Kerk en VGK in 2007 byeen

Drie-talige uitleg van die Belhar-Belydenis

Toerusting van lidmaat-leiers om met amptelike sanksie bedieningsverantwoordelikheid te neem

Die Gereformeerde Siening van Belydenis

Die NG Kerk en Gay-verbintenisse

My Droomkerk

Matriek Wegbreek saam met Xtreme Actventures 26 Nov -3 Des 2006

Paidion Kinderbediening-Werkswinkel

Albanie word 175 jaar oud!

Bekendstelling: Venootskap vir Gestuurde Gemeentes

Gaan jy eersdaags Londen toe?

Kennisgewing in Ierse hyser

 

 

Oos-Kaapse Ringskommissies van die NG Kerk en VGK in 2007 byeen

Praktiese kerkherenigingsprosesse in die Oos-Kaap het n lekker energie-inspuiting beleef met die eerste, historiese byeenkoms op Woensdag, 25 Oktober 2006 van die Oos-Kaapse leiers van die VGK Kaapland en die moderatuur van die NGK Kerk in Oos-Kaapland. Die gesprek is moontlik gemaak deur n besluit van die Konvent vir Eenheid dat die Oos-Kaapse VGK-leiers bemagtig word om herenigingsprosesse in die eiesoortige Oos-Kaapse konteks saam met die NG Kerk te begelei. Hierdie besluit moet nog formeel deur die onderskeie sinodale kommissies goedgekeur word. Dit is egter in lyn met die beleid van die onderskeie sinodes.

By die eerste byeenkoms is die RCA in die persoon van ds Wikus van der Walt, leraar van die enigste RCA-gemeente in die Oos-Kaap (Malabar in PE) ook verwelkom. Die posisie van die NGKA, wat nie oor n leraar in die Oos-Kaap beskik nie, en by die Vrystaatse sinode inskakel, moet nog uitgeklaar word.

Een van die belangrikste aanbevelings van die eerste Oos-Kaapse byeenkoms op 25 Oktober is die hou van n gesamentlike saamtrek van ringskommissies te Cradock oor die naweek van Vrydag tot Saterdag 23-24 Februarie 2007. Die bedoeling met die saamtrek is om die proses van verhoudingsbou amptelik te lanseer. Die deelnemende sinodes sal versoek word om hul moderators en assessors na hierdie byeenkoms te stuur om deelnemers oor die stand van kerkhereniging en die pad vorentoe in te lig. Daar sal ook voldoende kleingroepbesprekings en vraetyd wees.

Ringskommissies word versoek om hul eie kostes te dra. Die Uitvoerende Komitee van die Konvent vir Eenheid sal om subsidie genader word vir ringskommissies wat finansile tekorte ervaar.

Die NG Kerk Cradock-Oos tree as gashere vir die byeenkoms op. Die vyf NG Kerk-familie gemeentes op Cradock sal soveel as moontlik afgevaardigdes aan huis by lidmate laat oorslaap (opsigself n oefening in die bou van verhoudinge). Ringskommissies word versoek om die skriba, ds Danie Mouton, nie later as 23 Januarie 2007 te laat weet wie almal namens ringskomissies kom nie. Ons vertrou dat sal vir n almal prakties moontlik wees om die historiese byeenkoms by te woon. Waar ringskommissielede nie kan kom nie, vra ons dat sekundi opgeroep word.

Die program begin die Vrydagaand om 20:00 (registrasie vanaf 19:00) en sluit die Saterdag om 13:00 af, waarskynlik met die gesamentlike viering van die nagmaal.

Hierdie sentrale, streekswye byeenkoms sal opgevolg word met kleiner, plaaslike byeenkomste waar soveel as moonrtlik lidmate betrek sal word. Toepaslike prosesse, soos waarderende ondersoek, Healing of the memories e.s.m. sal op hierdie vlak aandag kan kry.

 

Drie-talige uitleg van die Belhar-Belydenis

Dit is algemeen bekend dat talle lidmate van die NG Kerk glad nie bekend is met die inhoud van die Belhar-Belydenis nie. Dit is ook n feit dat die inhoud ten beste in gesprek met lede van die familiekerke verken behoort te word.

Om gesprek oor grense heen te vergemaklik, het die Uitvoerende Komitee van die Konvent vir Eenheid pas n drie-talige uitleg van die Belhar-Belydenis bekend gestel. Die Afrikaanse teks is tydens die laaste Konvent goedgekeur. Die dokument is sedertdien in Engels en Xhosa vertaal (laasgenoemde een van die laaste dinge wat ds Themba Nyatyowa van die VGK voor sy dood vroer vanjaar gedoen het).

Die dokument is uiters bruikbaar vir NGK Gemeentes wat gesprek met lidmate van die VGK oor die Belhar-Belydenis wil voer. Laai dit af vanaf ons webblad. Die Afrikaanse teks van Belhar is ook hier beskikbaar. Bo

 

Toerusting van lidmaat-leiers om met amptelike sanksie bedieningsverantwoordelikheid te neem

n Werklik opwindende nuwe moontlikheid in Oos-Kaapland is die geakkrediteerde opleiding van geskikte lidmaatleiers vir die lewer van bedieningshulp - onder toesig - ten opsigte van veral prediking en pastorale sorg in gemeentes, gebaseer op n goeie Gereformeerde ekklesiologiese grondslag (gemeentebou).

Die bedieningsbehoefte by talle gemeentes wat nie langer n voltydse leraar kan bekostig nie, is aan basiese bediening rondom prediking en pastoraat. Verder: by feitlik alle gemeentes - ook di met een of meer predikante - bestaan die behoefte om die kapasiteit vir bediening betekenisvol te verhoog - en hiervoor is goed toegeruste lidmaatleiers nodig.

Op sinodale vlak het ons die toerusting van leiers as een van die sentrale prioriteite vir ons sinodale gebied onderskei. Dit het die SK op 18 Mei 2006 laat besluit om die SK-Dagbestuur met volmag opdrag te gee om oplossings te ondersoek en te implementeer. n Taakspan bestaande uit Barnard Steyn, Jan Viljoen, Chris van Wyk en Danie Mouton het die ondersoek waargeneem. Uit ons navorsing blyk dat die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (SKB) aan die Universiteit van Pretoria (met prof Malan Nel as direkteur) verreweg die beste opsie bied om hierdie toerusting in die Oos-Kaap te implementeer.

Die werkgroep het n uitgebreide onderhoud met prof Nel gevoer en n volledige plan van aksie opgestel, wat deur die SK-Dagbestuur van 27 Oktober 2006 goedgekeur is. Die volledige beplannng is op ons webblad beskikbaar. Lees dit gerus deeglik deur.

Kortliks opgesom:

Die opleidingsmodel kom op die volgende neer:

Minstens een aanbieder (n predikant) word per ring opgelei om op ringsbasis die opleiding van lidmate in daardie gebied waar te neem. Hierdie aanbieder word n geakkrediteerde van die SKB (en moet vir hierdie doel alreeds oor n nagraadse teologiese kwalifikasie beskik).

Hierdie leraar (die dosent) word uit elke ring se geledere deur die ring self (ringskommissie) genomineer;

Gemeentes nomineer lidmate wat geskik is vir hierdie opleiding. Nadat hulle die opleiding suksesvol deurloop het, en deur die Universiteit van Pretoria gesertifiseer is, word hulle name in die ring se opleidingsregister aangeteken en by hulle onderskeie gemeentes aangemeld. Hierna verleen die betrokke kerkraad aan hulle die bevoegdheid om met die gemeente se bediening behulpsaam te wees.

Elkeen van die kursusse vir lidmate (onderskeidelik in gemeentebou, prediking en pastoraat) bestaan uit twee modules elk. n Module word oor vier dae aangebied met n opdrag wat oor twee maande afgehandel moet word voordat die tweede module aangebied word.

Die kursus in gemeentebou is die basiskursus. Lidmate moet dit slaag voordat hulle kan voortgaan om f die kursus in pastoraat f die kursus in prediking te voltooi. Die verwagting is dat die meeste lidmate dus twee kursusse sal voltooi (en nie al drie nie) om ooreenkomstig hul gawes (hetsy pastoraat of prediking) diens te doen in gemeentes.

Meegaande dokument verwys na gevorderde en basiese kursusse. Die dosente word opgelei in die eerste twee modules van die gevorderde kursus, maar hierdie twee modules is ook dieselfde as die eerste modules van die basiese kursus. Die basiese kursus word vir lidmate benut, en is voldoende vir sertifisering deur UP. Op hierdie vlak kan enige lidmaat inskryf, ongeag akademiese kwalifikasies.

Wat dit prakties beteken:

Prakties beteken dit dat elke ring nou bemagtig word om n teologiese skool in die kleine te bedryf, geakkrediteer by n tersire instelling wat die sertifisering hanteer. Leraars word bemagtig om toerusters te wees, en om die bediening op n verantwoordelike en volhoubare wyse terug te gee aan lidmate. Hierdie lidmate kan hul bediening met geloofwaardigheid in hul gemeente uitvoer. En die lidmate wat help bedien, geniet vooraf reeds die vertroue van die plaaslike gemeente. Julle verstaan waarom ek dit n deurbraak noem.

Ander kerke welkom:

Let ook op dat hierdie n ekumeniese onderneming is. Ons sal baie bly wees as lidmate uit die hele NG Kerk Familie van die opleiding gebruik maak. Ringe of gemeentes kan gerus sodanige persone bemagtig om die opleiding by te woon. Ook ander kerke is welkom. Versprei di woord asseblief.

Besonderhede dosente-opleiding:

Gemeentebou:

Week 1: 26 Febr - 01 Maart 2007.

Week 2: 25 - 28 Junie 2007.

Prediking:
Week 1: 26 - 29 Maart 2007
Week 2: 16 - 19 Julie 2007

te Eersterivier Kampterrein. Dit sal vir die eerste module wees.

Koste: Die sinode neem verantwoordelikheid vir die reis- en verblyfkoste van die ringsdosente. Ringe is welkom om meer as een leraar te nomineer, maar neem dan self verantwoordelikheid vir die koste verbonde aan die opleiding van n verdere leraar(s). n Volledige skrywe hieroor is reeds aan elke ringskommissie gestuur.

Vrae? Rig julle vrae asseblief aan dr Jan Viljoen by da@ngkok.org, tel 041 365-3159, faks 041 365-3156. Bo

 

Die Gereformeerde Siening van Belydenis

Prof Dirkie Smit het n uiters leeswaardige artikel geskryf oor die Gereformeerde siening van belydenisskrifte. Wat hierdie artikel so belangrik maak, is die huidige debat oor die aard van belydenisbinding in die Gereformeerde tradisie. Vir ons gesprek oor die Belhar-Belydenis is dit bv van groot belang. Klik hier om die dokument te lees. Bo

 

Die NG Kerk en Gay-verbintenisse

Die voorlegging van die NG Kerk aan die parlementre portefeuljekomitee rondom die sg huwelikswet het wyd opslae gemaak. Ds Hansie Schutte, voorsitter Sinodale Kommissie van ons sinode, lewer die volgende kommentaar oor die voorlegging:

Die berig in DIE BURGER (Woensdag 18 Oktober) oor die NG Kerk se voorlegging oor die Konsepwet vir Burgerlike Verbintenisse aan n Portefeuljekomitee het sommige ampsdraers en lidmate van die Kerk verwar. Amptelike verklarings wat daarna gevolg het, vanaf die kant van die Algemene Sekretaris asook die Moderatuur van die Algemene Sinode, het ongesiens by sommige onrustiges verbygegaan. Skrywers in die briewekolom van die koerant lug sedertdien hul onsekerheid en ontsteltenis.

Die volledige voorlegging en begeleidende brief is in Afrikaans sowel as Engels by die kantoor van die Algemene Sinode (algemenesinode@ngkerk.org.za) asook op die Kerk se webwerf (www.ngkerk.org.za) beskikbaar. Verontrustes kan baat vind deur dit met aandag te bestudeer.

Ondubbelsinnig word die Kerk se standpunte gestel :

- Die Woord van God het vir ons die hoogste gesag, en die Grondwet van die land is nie vir ons gelykstaande aan die Bybel nie

- Die Kerk bevestig die beginsel van die gelykwaardigheid en menswaardigheid van alle mense, en dat die Grondwet dit moet beskerm

- Vir ons as Gereformeerdes is die erkenning van die huwelik tussen een man en een vrou onverhandelbaar

Die verslag praat konsekwent van die verbintenis tussen mense van dieselfde geslag, en nooit van daardie verbintenis as n huwelik nie. Dit opsigself s tog duidelik dat die Kerk nie met sy voorlegging so n verhouding bekragtig nie.

Natuurlik is daar in die Gereformeerde kerkwreld (en trouens ook in ander tradisies) tans n debat aan die loop oor homoseksualiteit, en verskil mense (soms hewig!) oor die vraag of mense van dieselfde geslag in n verhouding van liefde en trou legitiem verbind mag word. Die NG Kerk self worstel tans met die vraag of al die bybelstekste wat tradisioneel gebruik is om homoseksualiteit as sonde af te wys, regtig daaroor handel. Die Sinode van 2007 sal hieroor uitsluitsel moet gee.

Intussen versoek die Kerk die staat om die Huwelikswet grondig te hersien, aangesien dit tans nie voorsiening maak vir die huwelike van Moslems, Jode, Hindoes, Boeddhiste en tradisonele Afrika-godsdienste nie. En aangesien die Konstitusionele Hof reeds (einde 2005) opdrag gegee het dat die Huwelikswet uitgebrei moet word om die verbintenis tussen mense van dieselfde geslag in te sluit, en die tyd die huidige proses gaan inhaal, raai die NG Kerk die Portefeuljekomitee aan om intussen al bogenoemde huwelike en verbintenisse in die bestaande wetgewing tuis te bring, om dan later met omsigtigheid en n konsultasie met al die belanghebbendes die Wet te herskryf. Die versoek is dat hierdie n interim reling sal wees, en die Kerk behou haarself die reg voor om ter gelegener tyd haar insette te maak.

En dit is waarom dit nou gaan. Bo

 

My Droomkerk

Ds Hansie Shutte het ook n pragtige uiteensetting van sy droomkerk geskryf. Dit is op ons webblad beskikbaar. Hy droom oor die eietydse Bybelse gestaltes van die kerk wat aan die Here gehoorsaam en vir Hom bruikbaar is. Bo

 

Matriek Wegbreek saam met Xtreme Actventures 26 Nov -3 Des 2006

Dis die 3de jaar wat hierdie uitsonderlike geleentheid aan Skoolverlaters gebied word. (Rom 12:2)  [Transforming you from the ordinary to the extra-ordinary ]. Vir n volle week beleef hulle n unieke Wegbreek ervaring teen net R1,000 vanaf Uitenhage, via Patensie en die Baviaanskloop, na Oudthoorn, Calitzdorp, Buffelsbaai en Tsitsikamma Falls. Van die heerlike saamdoen dinge, behels o.a. Paintbsall, Abseil, Booskiet, Kompas & Vlotbou, Bergfiets, Kayak en Snorkelduik, Ziplines, ens. Bring dit asb. spoedig onder die aandag van u Matrieks van vanjaar en plaas dit ook in u Sondagbulletin. Navrae vir meer besonderhede en n aansoekvorm by Ds Danie Nel (Uitenhage) Tel/Faks: 041 9925645 Sel: 083 650 3282 Epos: danienel@absamail.co.za  of by Ds Johan Enslin (Addo) 082-7767817 Epos: jenslin@xsinet.co.za Bo

 

Paidion Kinderbediening-Werkswinkel

Saterdag, 18 November 2006, AGS, Kensington, PE
 Die beste uur in die kind se week! 
'The human mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions.' O W Holmes
 Aangebied deur
PAIDION KINDERBEDIENING
082 574 0708 paidion@paidionweb.co.za www.paidionweb.co.za

'n Kind is net in die eerste 12 jaar van sy lewe in sy kinderfase.  Die res van sy lewe word daarop gebou!  En as hierdie eerste 12 jaar verby is, kan hierdie fondament nie weer oorgel word nie!  Ook nie wat sy belewing van die kerk aanbetref nie.  As 'n gelowige 'n passie vir kinders en hul toekoms het, behoort hy daarom 'n passie te h om kinders se belewenis by die kerk op 'n Sondag die beste uur in hul week te maak!

Jy word daarom na 'n werkswinkel oor die beste akkommodering van die kind in die erediens en kategese uitgenooi.

Die werkswinkel begin in die eerste sessie met 'n noodsaaklike, prinsipile stimulus, waarna ons baie prakties raak.  Ons vertrou dat jy dit, soos alle vorige persone, as vars, verruimend en verrykend sal beleef!

Die program lyk soos volg:

08:15-09:00

 

Registrasie

09:00-09:15

 

Opening, verwelkoming & toewyding

09:15-10:30

Tema 1

Wat is die fondament vir die beste uur in die kind se week?

10:30-11:00

Tema 2

Wat is die beste manier vir die beste uur in die kind se week?

11:00-11:30

 

Verversings

11:30-12:30

Tema 3

Hoe lyk die beste uur in die kind se week?

12:30-13:00

Tema 4

Hoe lyk die materiaal vir die beste uur in die kind se week?

13:00

 

Afsluiting

Werkswinkelleier
Danette le Roux
  Oud Preprimere Onderwyseres (14 jaar)
  Tans onderwyseres by Laerskool Stulting, Humansdorp.
  2001 - Voltooi Paidion UNISA Sertifikaat (Topleerder)
  2002 - 2006 Asseseerder van werkstukke Paidion UNISA Sertifikaat leerders.
  2002 - 2006 Asseseerder by praktiese evaluering van bg. leerders.
  Sedert 2002 betrokke by verskeie gemeentes se vestiging van Kinderbediening.

Koste & Betaling
  R 50/ persoon.
  Betaling slegs kontant of per tjek.
  Tjeks moet uitgemaak word aan: D le Roux
  Betaling geskied op 18 November 2006, tussen 08:15-09:00, met registrasie.
  Kwitansies sal met betaling uitgereik word.

Navrae & Inskrywings na:
Mev Danette le Roux
  Tel: (042) 293 4169
  Sel: 073 015 8702
  E-pos: vlakte@grasslands.co.za
  Faks: 086 675 4016
  Posadres: Paidion Kinderbediening Werkswinkel, Posbus 1968, Noorsekloof, Jeffreysbaai, 6331.

Inskrywings (Voor of op 13 November 2006) asseblief. Bo

 

Albanie word 175 jaar oud!

Van: Strauss de Jager, NG Kerk Albanie, 083 633 0881; 046 622 4598

Die Albanie gemeente is gestig in 1831, waarskynlik te Grahamstad, waar die eerste kerkraadslede bevestig is en die eerste kerkraadsvergadering ook gehou is. Maar in 1840, na die vertrek van baie lidmate na die Noorde, het Riebeek-Oos die nuwe sentrum vir die gemeente geword, met Mooimeisiesfontein van die trekker Piet Retief, wat as kerkplaas aangekoop is. Eers in 1916 is n gemeente te Grahamstad afgestig van die Albanie moedergemeente en op 31 Maart 2000 is moeder en dogter weer herenig. In 1970 is 'n militre gemeente afgestig, Grenspos, wat weer einde 1995 by Grahamstad ingelyf is. Die gemeente langs die kus, Dias, is in 1981 afgestig, deels van Grahamstad en deels van Alexandria. En in 1990 is 'n hele groep lidmate van die destydse NG Sendingkerk as lidmate opgeneem, na ontmoetings en gesprekke met lidmate self en 'n afvaardiging van die Gelvandale gemeente, vanwaar hulle destyds bedien is. Ongeveer 800 belydende en 280 dooplidmate is tans deel van die gemeente, met drie preekpunte: te Grahamstad, Riebeek-Oos en Fonteinskloof. Die huidige leraars is Strauss de Jager en Charlene van der Walt.

Die naweek van 18 /19 November bereik die 175-jarige vieringe 'n hoogtepunt, met 'n feesprogram waar ALMAL WELKOM IS!

Saterdag  18 November

11:00 Feesprogram te Riebeek-Oos: kore tree op; geselsprogram (Stoepstories!) oor ou dae; springkasteel, ponieritte vir kinders

12:30 Skaap spitbraai-ete

13:30 Basaar  (al die basaar heerlikhede, en les bes: n unieke afvolpotjie!)

14:00 Veeveiling

Sondag 19 November

09:00 Feesdiens te Grahamstad.

Prediker: prof Jaap Frstenberg, oud-leraar; Nagmaal, Doop en lidmaatsbevestiging;  Kerkkoor

Gedenkartikels

Resepteboek met beproefde treffers van gemeentelede, saamgestel deur Jo Hoole (R50)

Gedenkglase met inskripsie (R15)

Navrae: Jo Hoole, sameroeper van komitee, 046 622 7716;  083 501 8816 Bo

 

Bekendstelling: Venootskap vir Gestuurde Gemeentes

Die SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes help gemeentes op n praktiese, weldeurdagte wyse om die skuif te maak van instandhouding na missie of gestuurdheid. Dit is n weldeurdagte proses wat op n baie diep vlak - die vlak van ons oortuigings oor God, onsself as sy kerk en ons roeping - n gemeentewye energering tot gestuudheid te weeg bring. Die eerste geslag gemeentes is deur die proses en wonderlike getuienisse word gehoor.

n Bekendstellingsgeleentheid van die Vennootskap word op Maandag, 13 November, om 10:30 te PE-Hoogland Gemeente, Charlo, Port Elizabeth gehou. Klik hier vir n kaart om by die gemeente uit te kom.

Navrae: Danie Mouton, tel 041 368-1832, 082 9234 178, danie@pehoogland.co.za.

Besoek gerus ook www.missionalchurches.org.za vir meer inligting Bo

 

Gaan jy eersdaags Londen toe?

Johan Gouws, leraar van die SA Gemeente in Londen, skryf as volg:

31 Oktober 2006

Groete vanuit n koue Engeland!

Soos die jaar einde se kant toe begin staan, is daar regoor Suid-Afrika n klomp opgewonde (en senuweeagtige) jongmense wat weet dat die tyd nader kom vir hulle om die tassies te pak en die son en see van Desembers te verruil vir die serp en sneeu van Engeland!

Vir baie is dit die wegbreek geleentheid waarna hulle al jare uitsien. Vir ander is dit n nuwe begin. Sommige soek bloot net avontuur en opwinding!

Hoe dit ookal sy, ons hier by SA Gemeente sien uit om die nuwe familielede hier te verwelkom!

Ons kry soveel vrae van mense wat wil oorkom Engeland toe, maar nie weet of hulle ooit weer op n Sondag n Afrikaanse preek hier gaan hoor nie Sommige wonder weer of hulle kinders darem na n Bybelstorie in hulle moedertaal sal kan luister.

Daarom voorsien ons graag vir julle meer inligting van SA Gemeente in Engeland aan om asseblief by julle dienste te versprei oor November, Desember en Januarie indien enigsins moontlik.

Die Word dokument (klik hier) is so geskryf dat hy as geheel of gedeeltelik gekopieer en in n afkondigingsblaadjie of nuusbrief geplaas kan word.

Die PDF dokument (klik hier) is meer spesifiek om gedruk te word of om verder per e-pos aangestuur te word.

Sou daar enige navrae van enige aard oor SA Gemeente wees, kontak ons gerus ons help graag!

Baie groete,

Johann Gouws

SA Gemeente London

49-51 Shoe Lane

London

EC4A 3BL

+44 (0)207 353 6124

+44 (0)207 353 5927

info@sagemeente.com

www.sagemeente.com Bo

 

Kennisgewing in Ierse hyser

Sesde verdieping se knoppie buite werking. Druk asseblief knoppies 4 en 2 gelyk.

Ek is...

Ek is so ontspanne, ek kan n krokodil borsvoed.

Hoe vinnig het daai kalf getrek?

Die boer se vyjarige sien vir die eerste keer hoe sy pa een van die koeie help kalf. Die boer besef dat hy nou dalk sy eerste toespraak oor die bytjies en die blommetjies sal moet hou. "Enige vrae?" vra die boer. "Net een", s die kind. "Hoe vinnig het daai kalf getrek toe hy die koei getref het?"

Lewensredder

Die fisika prof is besig om 'n moeilike konsep aan sy mediese studente te probeer verduidelik toe 'n knaap vra: "Hoekom moet ons hierdie gemors leer?" "Fisika red lewens" s die prof. "Hoe kan Fisika lewens red?" vra die voorbarige student weer. "Vir een ding," antwoord die proffie '... dit keer dat idiote dokters word!"

Disj nou my hekkie daai

Hier kort duskant middernag stap Gammat lekker geswaai saam met 'n nuwe pel straat af. By 'n sekere huis in die straat gaan hy staan. "Sjien djy daai hekkie?" vra hy swaar van tong. "Disj nou my hekkie daai." Hy sleep sy vriend saam met hom voordeur toe. "Sjien djy die stoep? Disj nou my sjtoepie die." Hy stoot die deur oop en sleep die pel deur die voorportaal, gang af. "Sjien djy die badsjkamer? Disj nou my badsjkamer die." By die slaapkamer aangekom, stoot hy saggies aan die halfoop deur en se: "Sjien djy nou die double bed? Disj nou my double bed daai. En sien djy die vroutjie daar op die bed? Dis nou my vroutjie..... En sjien djy daai outjie daar langsj haar? Disj nou ekke."

Wie's jou pappa?

Pa: "Sies, Jannie, jy gedra jou nes 'n otjie!" Jannie kyk verbaas na sy pa. "Weet jy wat 'n otjie is?" vra Jannie se pa. "Ja, Pa," antwoord Jannie. "Dis die seuntjie van 'n vark."

Skepe se name?

Hoekom het skepe altyd vroulike name?
Want hulle het rompe.

Hoe oud is tannie?

'n 30 jarige man nader 'n ou tannie in 'n rocking chair op haar voorstoep.

"Ek kon nie help om te sien hoe gelukkig tannie lyk nie. Wat is tannie se geheim vir 'n so 'n lang, gelukkige lewe?"

"Ek rook 3 pakkies skywe 'n dag", se sy "en maak 'n paar stywe kappe brandewyn om die dag te begin. Voor ek gaan slaap rook ek 'n groot zol dagga. Verder drink ek 'n bottle Jack Daniels elke weeksaand en eet net junk food. Ek drink ook hectic baie pille elke naweek en doen geen oefening nie."

"Dis absoluut amazing tannie", se die man verstom, "hoe oud is tannie?"

"Vier-en-twintig"

Mans is soos winkelwors

Mans is soos winkelwors

Selfs die bestes het 'n bietjie vark in.

 

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo