NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 1  -  29 Januarie 2007  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Sinodale Werkswinkel: Verdieping van Spiritualiteit Retraite (12 tot 15 Maart 2007)

Kerkhereniging: Ontmoeting van Ringskommissies te Cradock

Die NG Kerk en grondeise

NG Kerk reik verklaring oor geweldsituasie uit

Fasiliteerderskursus van Veritas College

Veritas College –Voorlegging in Port Elizabeth

Forum for Intercultural Ministries 2007 (FIM)

Studietoer na die VSA: 12 November - 14 Desember 2007 o.l.v. Malan Nel

Bybel-Media Nuusbrief  1/2007

Kampplek Rondom Port Elizabeth gesoek

Kan jy onverdraagsaamheid verdra?

Overloaded

Flying Rules

 

 

Sinodale Werkswinkel: Verdieping van Spiritualiteit Retraite (12 tot 15 Maart 2007)

Vanjaar se sinodale werkswinkel word as retraite aangebied en is vir ‘n beperkte aantal persone beskikbaar.

Hoe kan my en my gemeente se spiritualiteit verdiep word?

Dr Willem Nicol en ds Deon Loots bied ‘n retraite aan waarin ons saam ervaar en besin oor:

*  Gereformeerde Skrifmeditasie

*  Gebed van die hart

*  Ervaring van meditatiewe liturgiese vierings

*  Liggaamlike kant van spiritualiteit

*  Die geestelike reis

*  Daaglikse bewussyn.

Plek

Die retraite word op die private wildplaas, Asante Sana (voorheen Petersburg), tussen Graaff-Reinet en Pearston aangebied. Die roete sluit 38 km grondpad in (roetekaart ibeskikbaar) wat per motor gery kan word. Kom met ‘n bakkie, indien moontlik, om die plaas te besigtig. Die slaapplek te Asante Sana is ou plaashuise en die kamers word meestal gedeel. Beddegoed word voorsien. Bring asseblief jou eie handdoek saam.

    Verwys na die aanhegsel vir volledige inligting.  Bo

 

Kerkhereniging: Ontmoeting van Ringskommissies te Cradock

‘n Vriendelike herinnering dat alle ringskommissies genooi word na ‘n byeenkoms van die Familie van NG Kerke se ringskommissies in die Oos-Kaap. Die VGK het sowat 15 leraars in die Oos-Kaap en hulle sal almal teenwoordig wees.

    Die doel van die byeenkoms is verhoudingsbou, saam luister na die luisterskap van die VGK Kaapland en NGK Oos-Kaapland, en saam beplan aan praktiese maniere om kerkhereniging op grondvlak vorentoe te neem in die Oos-Kaap. Dr Alan Boesak ds Lukas Plaatjie, moderator en assessor van die VGK-Kaapland en ds Hansie Schutte en dr Chris van Wyk, hul eweknieë in die Oos-Kaap, sal insette lewer.

    Ringskommissies het reeds kennis ontvang. Dink asb in jul voorbidding aan hierdie belangrike byeenkoms.  Bo

 

Die NG Kerk en grondeise

Dr Thys Smith van die Algemene Sinodale Taakspan vir grondeise het die jongste vergadering van die Sinodale Kommissie toegelig oor die situasie rondom grondeise. Arnold van der Westhuizen het dr Smith se voordrag aan die hand van die volgende vier punte opgesom:

Hoekom praat die kerk oor die saak?

Vir die doel van die gesprek word met "kerk" verwys na die kerk in Suid-Afrika en nie net die NG Kerk in die besonder nie.

Daar is baie onkunde in die breë gemeenskap oor die hele saak van grondhervorming.

Die kerk het ook eiendomme en daar is ook eise teen kerkgrond ingestel. 

Die meerderheid van kommersiële boere in SA is lidmate van die kerk – die kerk het dus taak om lidmate pastoraal te begelei en te ondersteun in hierdie die hele saak.

Hoë konflik-potensiaal in die groter gemeen­skap en ook in kerk.  Grondhervorming het egter ook 'n baie groot versoeningspotensiaal.

Profetiese rol van die kerk – Die Bybel is baie aktueel vanuit die Ou Testament oor die betekenis van grond (vgl verhaal van Nabot se wingerd).  Die mens is rentmeesters van God se grond. 

Wat is grondhervorming?

"Grondhervorming" gaan oor:

'n Wanbalans van grondbesit wat deur die nuwe regering aangespreek word (30% van landbougrond moet teen 2014 in besit van swart boere wees);

restitusie van grond wat onteien is;

'n sekerheid van verblyfreg wat gevestig moet word.

Wat is die NG Kerk se standpunt?

Die AS 2002 het 'n besluit geneem met 9 rig­lyne – 'n beginselbesluit met 8 praktiese riglyne vir die uitvoering van hierdie proses van grond­hervorming.

Wat kan die kerk prakties doen?

Die kerk moet ingelig wees – veral diegene in landelike gebiede.

Die landbougemeenskap moet in gebed gedra word – hulle is onder groot druk.

Die kerk moet voortgaan om oor gesindhede leiding te gee en baie hard werk aan die bou van verhoudinge.  Vertroue moet herstel word.

Die kerk kan dalk meer bemiddelende rolle speel – met nederigheid en beskeidenheid – veral in gebiede waarin daar nie goeie kommunikasie is nie.

Die kerk het die uitdaging om te help met die vestiging van suksesverhale om die negatiewe stroom teen te werk.

Die kerk moet hoop gee en hoop by mense skep.  Ware hoop en nie valse hoop nie – dit kan slegs die Evangelie van Christus bring.

Taakspan vir Grondhervorming

Die Algemene Sinode het ‘n taakspan rondom grondeise saamgestel. Die Sinodale Kommissie het broer IJ van der Merwe (Prim) en oudl L Theron (Sek) aangewys om die Sinode by die taakspan te verteenwoordig.  Bo

 

NG Kerk reik verklaring oor geweldsituasie uit

Die moderatuur van die NG Kerk het by afgelope vergadering met diepe kommer kennis geneem van die geweldsituasie in ons Suid-Afrika wat net nie beter word nie. Ons het met nog groter kommer kennis geneem van groeiende vlakke van moedeloosheid, frustrasie, en dreigende teen-geweld. Dit is veral in dié lig dat ons hierdie verklaring uitreik.

    Wanneer die NGK in die verklaring op bepaalde probleme in ons samelewing wys, is dit omdat ons omgee vir hierdie land en al sy mense. Ons sê dit eksplisiet omdat verklaring oor geweld in die verlede met verwyte van dislojaliteit aan die land beantwoord is. Ons kerk is hier in Suider-Afrika solank as die Here wil, om te bly. Ons het onsself reeds by herhaling tot Suider-Afrika en tot die kontinent verbind.

    Ons is ook nie kritikasters wat heeltyd negatief is en probeer foutvind nie. Ons het sedert 1990 baie moeite gedoen om ons mense positief te stem oor die land en hulle aan te moedig om konstruktief mee te werk aan die welsyn van ons land en al sy mense. Waar enigsins moontlik werk ons saam met die regering en ander organisasies – tot so `n mate dat die leierskap al meermale daaroor gekritiseer is.

    Ons is bewus van die groot probleme van ons land en is dankbaar om te kan sê dat daar letterlik honderde diensprojekte in die land aan die gang is wat vanuit plaaslike NGK gemeentes bedryf word. Ons kerkgemeenskap is egter weer `n keer die afgelope paar maande intens geskok deur die vlaag van geweldadige misdaad in SA wat net nie einde kry nie. Boere en werkers op plase ontgeld dit en voel weerloos uitgelewer aan vyandige elemente. In ons stede en townships word onskuldige mense – ryk en arm, swart en wit – se lewens en geluk verwoes deur sinnelose dade van misdadige geweld. Dit is inderdaad moontlik om op pad winkel toe, beroof en selfs geskiet te word. Mense voel nie veilig nie en glo nie meer dat die polisie in staat is om hulle te help in gevaarlike en doodsbedreigende situasies nie.

    Wat ons amper nog meer bekommer is `n gees van negatiwiteit, onverskilligheid en wrewel wat by mense aan die opbou is. Mense begin hoop opgee omdat dit vir hulle voel dat die situasie buite orde geraak het en daar geen werklike wil is om dit reg te kry nie. Ons begin ook hoor van mense wat dreig om die wet in eie hande te neem. Vir ons is dit `n bron van diepe besorgdheid waaroor ons moet praat.

    Ons sien `n paar probleme. Die belangrikste na ons mening, is die huiwering van die regering om hulself ondubbelsinnig en toegespits te verbind aan die beswering van geweld en misdadigheid in al sy vorms. Daar word gemengde boodskappe gestuur (waarvan die onlangse uitlatings van die president `n voorbeeld is) wat die gemeenskap frustreer en moedeloos maak.

    Verder het ` n reeks voorvalle die vertroue van die publiek in die leierskap van die polisie ondergrawe. Die oënskynlike beskerming van `n hooggeplaaste wat die sekuriteit en veiligheid van `n metroraad bestuur en die bevoorregting van gesiene ANC figure in tronke laat mense twyfel aan die regering se sin vir billikheid en regverdigheid teenoor almal.

    Verder is daar ‘n laksheid en oneffektiwiteit in sommige afdelings van die polisie wat net onaanvaarbaar is. Ons weet dat dit soms met `n gebrek aan toerusting te doen het en is ons dankbaar vir baie lede van die polisiemag wat hulle eie lewens dag vir dag waag en onvermoeid werk aan die bekamping van geweld en misdaad. Ons doen `n beroep op die regering om deur doelgerigte, sterk optrede t.o.v. geweld en misdaad dit vir mense moontlik te maak om in die land se potensiaal te bly glo, om energie en geld hier te bly belê en `n toekoms vir elke kind in die land te help bewerk.

    Wanneer die regering die voorbeeldigheid van leiers ernstig neem, enige sweem van korrupsie ten sterkste veroordeel en aan die kaak stel en onmiddellik met `n geloofwaardige en suksesvolle strategie kom om misdaad te beperk, sal die vertroue in die regering herstel word en kan al die sektore van die gemeenskap vrywillig en toegewyd werk aan `n Suid-Afrika wat vir ons almal dierbaar en waarin ons graag vreedsaam wil woon.

    Ons meen ook dat die tyd nou ryp is vir die samestelling van `n sterk, gedepolitiseerde alliansie uit die burgerlike samelewing om die polisie te begelei, te adviseer, en by te staan in hulle taak. Ons bid, soos wat dit gelowiges betaam, voortdurend vir die regering en spesiaal vir die polisie en is bewus van hulle haas onmoontlike taak. Maar ons is daarom ook verplig om, wanneer dit nodig is, ons profetiese stem te laat hoor.

(Januarie 2007)  Bo

 

Fasiliteerderskursus van Veritas College

Veritas College bied vanaf Dinsdag 6 Februarie tot Donderdag 8 Februarie 2007 ’n fasiliteerderskursus vir leraars en kerkleiers in die kerksaal van die NG Gemeente Cradock-Oos aan. Die doel van die 3 dae kursus is om kerkleiers bekend te stel met die  materiaal van Veritas College, en  toe te rus om self as fasiliteerders die kursus in gemeentes  aan te bied.

    Die kursus is ‘n leierskap-opleidings kursus en  is uitnemend geskik om leraars te help om nuwe leiers in  gemeentes te kweek. Dit is verder ook gemik op evangelisasie en gemeente-groei, en sal leraars instaat stel om doelgerig  gemeentes op te bou.

    Die kursus sal aangebied word deur die besturende direkteur van Veritas College in SA, Ds. Ivan Skinner van Stellenbosch. Die kursus word in die oggend en middag aangebied, en sluit middagete in. Dit alles, ingeslote die kursus-materiaal en opleiding en etes, kos R450 per persoon.

    Indien u belangstel om die kursus by te woon kan u skakel met Ds. Riaan Terblanche van Veritas College in Cradock by 048-8812404 of by 082-7734684.  Bo

 

Veritas College –Voorlegging in Port Elizabeth

Veritas College bied DV op Saterdag-oggend 10 Februarie 2007 ‘n voorlegging van sy leierskapsopleidings-kursus in die VGK Gemeente Bloemendal aan.

    By hierdie voorlegging sal Ds. Ivan Skinner, besturende direkteur van Veritas College, saam met Ds. Riaan Terblanche van Veritas College in Cradock, vir leraars en kerkraadslede  inligting deurgee oor wat die leierskapsopleiding behels, en hoe dit  die groeipotensiaal van gemeentes kan ontwikkel.

    Die opleiding duur  vanaf 8vm to 12 vm.  Leraars en ouderlinge van alle gemeentes  is hartlik welkom om  dit by te woon. 

    Indien u belangstel kan u kontak met Ds. Riaan Terblanche by 082-7734684 of Ds. Andrew Fransman by 082-6956518.  Bo

 

Forum for Intercultural Ministries 2007 (FIM)

From 5-8 February 2007 the Forum for Intercultural Ministries will convene at Achterberg, Gauteng.  This conference intends to serve congregations with intercultural ministries in the DRC.

    With a brand new name and vision, as well as some new participants we look forward to a very interesting and fruitful meeting. We also encourage you to invite other congregations with intercultural ministries, as well as those who are on the brink of initiating such ministries to join us in the forum.
    For those who can’t attend for the whole week, there is also a one-day seminar on Tuesday the 6th (09:00-16:00), titled “Intercultural ministries in the dawn of church reunification”. We have some exciting and interesting speakers for the open day, being amongst others dr. Gustav Gous, a well known motivational speaker, and Mike Hendricks, for years now a member of the forum and an expert in Diversity Training.
    The cost per delegate per congregation will be R900-00 per person for the whole week (accommodation and meals included), whilst those attending the open day only will pay R120 (lunch, tea and administration fees included).
    Those who are planning to attend, must please give an indication to Ryk Brink (rykbrink@telkomsa.net), or André Agenbag (agenbag@global.co.za) or Johannes Wessels (moruti@botsnet.bw) as soon as possible, preferably before the 25th of January. We will then provide you with the finalized program, as well as the full accommodation arrangements and fees payable.
    Those needing transport to and from the airport or bus terminus must please notify André Agenbach about your planned times of arrival and departure in order to organise transport for you.
    Entry fees must be paid into the following bank account:
ANDREW MURRAY CONGREGATION
ACC NR: 2930140115
BRANCH: 632-005   
Bo

 

Studietoer na die VSA: 12 November - 14 Desember 2007 o.l.v. Malan Nel

Prof Malan Nel: Kan ons iets by gemeentes in die VSA leer? Ek antwoord hierdie vraag sedert 1986 toe die eerste studietoer met 49 predikante begin het. Hierdie is nommer 8 en ek is oortuig dat dit een van die rykste ervarings van jou bediening kan wees - soos vir die meeste wat al op so 'n studietoer was.

Besoeke aan: 21 plaaslike gemeentes (waarvan ek van die meeste hulle bediening vir 25 jaar en meer monitor) met insette van hulle leiers, 6 Teologiese Seminaria met insette en perspektiewe van 14 teologiese leiers in hulle vakgebiede en  byna daaglikse evaluering en gesprekke as toergroepkan mos niemand onaangeraak laat nie. Ek is oortuig dat die breë en gebalanseerde blootstelling nodig is wanneer iemand die VSA besoek. Eensydigheid in daardie groot land is nie moeilik nie.  Vir meer inligting kontak Malan Nel by m.mcnel@mwebbiz.co.za.  Bo

 

Bybel-Media Nuusbrief  1/2007

2007 – Groot Uitdagings!!

Wat ’n wonderlike voorreg het ons om ’n nuwe jaar met baie uitdagings te kan begin. Ons kyk doelgerig en dankbaar na die toekoms. Ons is die draers van die boodskap van hoop in ’n deurmekaar wêreld … vanjaar gaan baie mense na jou opkyk om die boodskap van hoop in hulle leefwêreld verstaanbaar te help maak. Sterkte daarvoor!

NGTT: Toelogiese hulp vir elke predikant

Die September/Desember-uitgawe van die NGTT met 39 aktuele, wetenskaplike en teologiese artikels het in Desember 2006 verskyn. Bybel-Media ondersteun die projek sodat elke leraar die twee uitgawes per jaar teen die nominale bedrag van R95,00 kan bekom. Stuur jou inligting aan danny@bmedia.co.za om in te teken.

Bestellings vir 2007-Jaarboek

Het jou gemeente al 'n bestelling vir die 2007-uitgawe van die Jaarboek van die NG Kerke geplaas? Skakel Esther van Biljon vandag nog by 0860 26 33 42 om die Jaarboek 2007 teen R154,50 (boek) of op CD te bestel. Die Jaarboek is 'n onontbeerlike hulpmiddel vir kerkkantore en leraars in die uitvoering van hulle dagtaak en hulle kommunikasie met ampsdraers en gemeentes in die NG Kerkfamilie.

Kategesemateriaal: Jy kan nog bestel!

Alle gemeentes het reeds Jeugfokus se katalogus vir 2007 ontvang wat ‘n wye verskeidenheid produkte vir kategese en jeugbyeenkomste bevat. Ons vestig kategete se aandag op Susan Fourie se “Lesse wat leef” vir graad 1 tot 6 en haar “Tienertoppix”-reeks vir graad 7’s. Bestel enige produk of vra vir meer inligting by 0860 26 33 42 (of 0860 BMEDIA).

Internet-aankope met Kredietkaart nóú aktief

Met die gerief van die internet en jou kredietkaart kan alle produkte wat op Bybel-Media webwerf te koop is, bestel en dadelik met jou kredietkaart betaal word. Dié diens is nou geaktiveer en nou is inkopies by Bybel-Media ’n vreugde.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Méér inligting op tuisblad: www.bmedia.co.za

Alle bestellings van DVD’s, CD’s, boeke, kommentare, kategesemateriaal, katalogi en inligting kan op volgende maniere gedoen word:

*  Skakel 0860 26 33 42 (of 0860 BMEDIA) óf

*  e-pos bestelling en jou kontakbesonderhede na: bestel@bmedia.co.za

Mag 2007 ‘n jaar wees wat jy altyd wil onthou.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

E-pos: hans@bmedia.co.za  Tel. 021 864 8223  Bo

 

Kampplek Rondom Port Elizabeth gesoek

Nelllie Westraadt van die sinodale kantoor vertel hoe dikwels sy navrae uit gemeentes en van jeugaksies ontvang oor plekke rondom Port Elizabeth en omgewing waar gekamp kan word - met kleiner en groter groepe. Dit laar haar vra: weet jy dalk van iemand wat ‘n strandhuis, plaashuis, lapa of self skuur met toiletgeriewe beskikbaar het. Soms vir ‘n naweek of ander keer net om vir ‘n dag bymekaar te kom vir beplanning sonder om oor te slaap. Dit kan wissel van gesofistikeerd tot baie basies - soms wil mense net ‘n dak oor hulle kop in die veld hê, ander kere darem bietjie meer gerief.

    Dalk is daar mense wat die beskikbaarstel van ‘n his of ander fasiliteit as deelneem aan ‘n bediening sien. Wil julle nie bietjie so ‘n versoek vanaf die kansel rig nie? Dan kyk ons watter inligting kan ons bekom!  Bo

 

Kan jy onverdraagsaamheid verdra?

Johannes de Villiers, in Repliek; Burger, 13.01.2007

VERLEDE jaar is ’n seminaar in die Wes-Kaap oor godsdienstige fundamentalisme aangebied. Verteenwoordigers van verskillende godsdienste is uitgenooi om lesings oor die gevaar van fundamentalisme binne hul onderskeie geloofstradisies – oftewel die gevaar van ekstremistiese, anti-modernistiese en dikwels onverdraagsame strominge – te lewer. Besorgde Christenteoloë het lesings oor die toename van fundamentaliste in hul midde gelewer. “Ons is nie almal so nie,” het hulle gesê.

    Jode het vertel dat daar ál meer onverdraagsaamheid onder sekere Joodse groepe voorkom en dit bekommer hulle. Ook ’n verteenwoordiger van tradisionele Afrika-godsdiens het vertel dat hulle soms met fundamentaliste te make het, iets waaroor die gematigdes in hul tradisie bekommerd is.

    Daar was ook Moslemsprekers. Fundamentalisme neem baie vorme in die Moslem- wêreld aan, het hulle gesê. Daar is mense wat geweld aanstig, wat burgerlike vryhede teenstaan en selfs terroriste wat in die naam van Islam optree. Maar, het een as ’n bygedagte bygevoeg, mens moet onthou dat selfmoord bomaanvallers in Palestina eintlik martelaars is wat vir die vryheid van Palestina baklei. ...

    As “gematigdes” in ’n godsdiens eers na terroriste as “martelaars” begin verwys, staan daardie geloof, om die minste te sê, voor ’n stel spesiale uitdagings. Islam se unieke probleem vandag is nie ekstremiste nie, almal het daardie probleem. Islam se unieke probleem is ’n hoofstroom wat hom nie genoegsaam teen ekstremisme verset nie. ... Fundamentalisme kom inderdaad oral voor, maar word ongelukkig nie oral luid genoeg veroordeel nie. “Islam se unieke probleem tans is nie ekstremiste nie, almal het daardie probleem. Islam se unieke probleem is ’n hoofstroom wat hom nie genoegsaam teen ekstremisme verset nie.”  Bo

 

Overloaded

Five Englishmen in an Audi Quattro arrive at the Italian border. The Italian Customs agent stops them and tells them: "Itsa illegal to putta fiva people ina Quattro."

"What do you mean it's illegal?" asked the Englishmen.

"Quattro means four," replies the Italian official.

"Quattro is just the name of the automobile," the Englishmen retorted disbelievingly.

"Look at the papers: this car is designed to carry 5 persons."

"You can'ta pulla thata one ona me," replies the Italian customs agent. "Quattro means four. You hava fiva people ina your car and you are therefore breakin'a the law".

The Englishmen replies angrily, "You idiot! Call your supervisor over – I want to speak to someone with more intelligence!"

"Sorry," responds the Italian official, "he can'ta come. He's a busy with two guys in a Uno."  Bo

 

Flying Rules

Hier is nou goeie raad vir diegene wat van vlieg hou:

*  If you push the stick forward, the houses get bigger. If you pull the stick back the houses get smaller -- that is unless you keep pulling the stick all the way back, then they get bigger again.

*  Every takeoff is optional, every landing is mandatory.

*  Flying isn't dangerous. Crashing is dangerous.

*  It's always better to be down here wishing you were up there, than be up there wishing you were down here.

*  The propeller is just a big fan in front of the plane that keeps the pilot cool. When it stops, you can actually see the pilot start to sweat.

*  Always try to keep the number of landings equal to the number of takeoffs.

*  There are three simple rules to a smooth landing. But no one seems to know what they are.

*  Good judgement comes from experience. Unfortunately, experience comes from bad judgement.

*  Helicopters can't fly; they are just so ugly the earth repels them.

*  In the ongoing battle between frail aluminum objects going hundreds of miles per hour and the ground going zero miles per hour, the ground has yet to lose.

*  It's always a good idea to keep the pointy end of the plane going forward as much as possible.

 

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo