NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 2  -  5 Februarie 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Waarop vestig die Here ons aandag hier in die Oos-Kaap?

Bosberade met predikante in ringsverband

Kerkhereniging: Ontmoeting van Ringskommissies te Cradock

VBO: Voortgesette Bedieningsonderrig kry prioriteit

Oos-Kaapse vennote vir VBO

Kommentaar: Verwagtings van VBO

Op die web: Sinodale Inligting en Bronne

DVD-pakket met die oog op lidmaatbemagtiging

Amazing Grace, William Wilburforce en slawerny

Sinodale Werkswinkel: Verdieping van Spiritualiteit Retraite (12 tot 15 Maart 2007)

Groot nuus van Dordrecht-gemeente

Studietoer na die VSA: 12 November - 14 Desember 2007 o.l.v. Malan Nel

Durban! Ville!

Oggend of aand?

 

 

Waarop vestig die Here ons aandag hier in die Oos-Kaap?

Tydens die SK-Dagbestuur se onlangse strategies-teologiese gesprek, is gevra waarop die Here tans die sinodale verband se aandag vestig. Uit die gesprek het n paar sake helder na vore gekom:

God is aktief aan die werk in die wreld, soos uitgedruk in die teologiese term missio Dei. God is op n missie. Die sleutelvraag vir ons is: wat is God besig om te doen? Waarheen nooi Hy ons om by Hom aan te sluit. Hierdie missio Dei moet bepalend wees vir die wyse waarop ons ons kerk-wees verstaan.

Die gesprek binne die Algemene Sinode oor kerkhereniging en homoseksualiteit plaas hierdie sake ook op ons agenda.

Hoe verstaan ons die wreld? Hoe maak mens sin van dit wat aan die gebeur is en hoe reageer jy ooreenkomstig die evangelie daarop?

n Studiesentrum vir lidmate en predikante is noodsaaklik, sodat kerkmense voortdurend gevorm word om God se roeping uit te voer. Ons is by die punt waar die bedieningsbydrae van lidmate baie ernstig geneem word.

Ons benodig die kultuur van n learning organisation (Peter Senge) waar ons nie vooraf oor al die antwoorde beskik nie, maar leer soos ons vorder deur Skrifgetroue nadenke oor die praktiese bediening. Aksie en refleksie in n voortdurende siklus van geloofsonderskeiding is nodig.

Die dienskarakter van die kerk na die wye gemeenskap kom al hoe sterker in die Oos-Kaap na vore. Dit word in ringsprojekte gereflekteer. Dit behoort te groei uit gelowiges wat hul gawes tot beskikking van die bediening stel en gerig wees op n diversiteit van behoeftes.

Die insluiting van diegene wat tans nie deel van die kerk is nie - sonder dat hulle eers hoef te verander om genooi te word - is n sleutelkenmerk van die nuwe pad wat die Here wys.

Aanpassende verandering is in n tyd soos hierdie nodig. Geloofsgemeenskappe moet self verander om vir God bruikbaar te wees - nuwe maniere van kerk-wees en kerk-doen. Dit kan nie altyd voorspel word nie, en mens weet nie by die aanvang van die reis hoe die Here jou wil verander om aan sy missio Dei diensbaar te wees nie. Daarom moet jy verander, en selfs in jou verandering voortdurend aanpassend wees.

Ons raak toenemend minder en minder ge-institusionaliseerd in ons denke oor die kerk. Ons is verby die punt waar die evangelie n instrument is om die instituut in sy gebaande we diensbaar te wees. Die evangelie is nie die kerk se instrument om haarself en haar belange te dien nie. Die evangelie is die goeie nuus van God en ons is in diens daarvan - die evangelie vorm ons en stuur ons. Hier is werklik bekering nodig vir die kerk-instituut.

Mense vra al hoe minder wat die kerkorde s en al hoe meer wat die Here s. Dit is n prysenswaardige ontwikkeling in soverre dit op de-institusionalisering dui en gaan nuwe strukture vra - nie struktuurloosheid nie. Daarom moet die kerkorde ons bly help om toepaslike bedieningstrukture te skep, en dit nie verhinder nie.

Institusionalisering: wat gemeente en kerkverband nou institusionaliseer - want ons moet tog strukture vorm - is van kritiese belang vir ons toekoms. Ons behoort die kruisweg, die weggee van mag, diensbaarheid, ontlediging, soos Christus, te institusionaliseer. Mens moet ast ware daagliks kies teen die konsentrasie van mag in die kerkinstituut.

Wat gaan vorm gee aan ons Christelike verbeelding - ons vermo om deur geloof God se voorkeur-toekoms vir ons raak te sien? Gaan dit n diep luister na die Woord, Gees en konteks wees? Ons Godgegewe roeping? Of gaan dit die vorm van die kerk-instituut, ons belange en ideale wees?

Die sinode se visie en missie is steeds relevant:

Missie: Die NG Kerk in Oos-Kaapland begelei gemeentes en ringe, en bou hulle kapasiteit, om deur n proses van geestelike onderskeiding God se roeping te ontdek en uit te voer.

Visie: Die NG Kerk in Oos-Kaapland is een, heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges.

Dit sal interessant wees om te hoor wat kerkrade en gemeentes oor hierdie opmerkings dink. Bo

 

Bosberade met predikante in ringsverband

Die bosberade, wat die moderatuurslede die afgelope twee jaar gelei het, het soveel waardevolle uitkomste gelewer, dat besluit is om weer vanjaar ontmoetings tussen die moderatuur en die leraars in ringsverband te organiseer. Ons skenk vanjaar weer hoofsaaklik aan verhoudinge en gesamentlike geloofsonderskeiding aandag.

Alle ringsleraars word genooi om die byeenkomste by te woord, wat weer op vier plekke in die sinodale gebied plaasvind.

 

Plekke en tye:

 

Datum

Ringe betrokke

Plek

Gemeente waar vergader

6 Maart

Algoa, PE, PE-Wes

PE

PE-Lorraine

7 Maart

Uitenhage, Sondagsrivier, Humansdorp

Uitenhage

Uitenhage De-Mist

19 Maart

Cradock, Albanie, Graaff-Reinet

Cradock

Cradock-Oos

20 Maart

Queenstown, Burgersdorp, Oos-Londen, Dordrecht

Word nog gefinaliseer

Word nog gefinaliseer

 

Program:

 

09h00 - 09h15

Tee/koffie en broodjies / Registrasie

09h15 - 11h15

Bespreking

11h15 - 11h30

Tee/koffie en verversings

11h30 - 13h00

Bespreking

13h00 - 14h00

Ete

14h00 - 16h00

Bespreking

 

Ons sal dit hoog op prys stel om alle ringsleraars by hierdie byeenkomste te verwelkom. Verlede jaar was die bywoning gemiddeld meer as 80%, werklik briljant. Bo

 

Kerkhereniging: Ontmoeting van Ringskommissies te Cradock

n Vriendelike herinnering dat alle ringskommissies genooi word na n byeenkoms van die Familie van NG Kerke se ringskommissies in die Oos-Kaap. Die VGK het sowat 15 leraars in die Oos-Kaap en hulle sal almal teenwoordig wees.

Dis nou krities belangrik dat ringskommissies vir hulle oornagplek op Cradock bespreek vir Vrydagaand, 2 Maart. n Lys van verblyfplekke is hier beskikbaar.

Die doel van die byeenkoms is verhoudingsbou, saam luister na die luisterskap van die VGK Kaapland en NGK Oos-Kaapland, en saam beplan aan praktiese maniere om kerkhereniging op grondvlak vorentoe te neem in die Oos-Kaap. Dr Alan Boesak, ds Lukas Plaatjie, moderator en assessor van die VGK-Kaapland en ds Hansie Schutte en dr Chris van Wyk, hul eweknie in die Oos-Kaap, sal insette lewer.

Ringskommissies het reeds kennis ontvang. Dink asb in jul voorbidding aan hierdie belangrike byeenkoms. Bo

 

VBO: Voortgesette Bedieningsonderrig kry prioriteit

Voortgesette Bedieningsonderrig kry vanaf vanjaar baie groter prioriteit in die NG Kerk met die prioriteit wat die Algemene Sinode na verwagting in Junie 2007 daaraan sal toeken. Met die goedkeuring van die A-Z predikante-handleiding sal VBO n noodsaaklike deel van die predikant se opdrag word.

Opleidingsinstansies en teologiese fakulteite voor die uitdaging te staan om n groot aantal predikante met betekenisvolle, praktiese en relevante onderrig te bedien.

Tydens die onlangse strategies-teologiese beplanningsessie van die Sinodale Kommissie se dagbestuur het dr Frederick Marais van Buvton die raamwerk geskets waarbinne VBO gemplementeer sal word. n VBO-forum, wat uit belanghebbende rolspelers soos Buvton (Stellenbosch, NGK en VGK), Shepherd (Bloemfontein), Excelsus (Pretoria), verteenwoordigers van die NGKA en die noordelike seminarium van die VGKSA bestaan, is tans besig om n gemeenskaplike VBO-sisteem te ontwerp.

Aandag word tans gegee aan die volgende komponente van die nuwe VBO-stelsel:

Een: Akkreditasie: kursusse sal as VBO-kursusse geakkrediteer moet word by die VBO-forum of die deelnemende instansies (bv Buvton, Excelsus of Shepherd).

Twee: Krediete: Dit word op hierdie stadium voorgestel dat predikante jaarliks 100 ure VBO blootstelling moet h om genoeg krediete te verwerf. Die krediete bestaan uit akademiese en professionele krediete. Vir die akademiese krediete sal n vorm van eksaminering nodig wees.

Die voorgestelde stelsel is so ontwerp dat meer krediete verwerf moet word hoe meer tyd verloop het sedert die predikant afgestudeer het. Die maksimum jaarlikse krediete moet verwerf word indien n leraar 10 jaar of meer gelede afgestudeer het.

Spesifiek wat Buvton betref, word daar tans n Roepingsretreat ontwikkel wat as portaal tot n VBO-program kan dien. In hierdie retreat word predikante tot roepingsverheldering en -fokus begelei. Die retreat spruit voort uit Buvton se navorsing oor drie jaar rondom amp en leierskapsontwikkeling. Hieruit blyk dat die Gereformeerde verstaan van die amp primr rondom roeping wentel, en nie om die professionaliteit of amptelike posisie van die predikant nie. Die roepingsretreat ondersteun dus die roepingsontwikkeling van die predikant soos sy/haar bediening ontplooi.

Vanuit die roepingsretreat word predikante bemagtig om n persoonlike roepings-ontwikkelingsplan te formuleer wat sinkroniseer met hulle VBO oor die volgende drie jaar.

VBO-weke: Buvton beoog jaarliks twee VBO-weke (een in elke semester) waartydens n verskeidenheid VBO-kursusse in Stellenbosch aangebied sal word. Tydens die eerste van hierdie weke tree proff Andrew Walls en Kwame Bediako op rondom gemeentes se missionre uitdagings in Afrika. Vanaf 27-30 Augustus word n week wat fokus op aanbidding en spiritualiteit beplan. Bo

 

Oos-Kaapse vennote vir VBO

Die Sinodale Kommissie en die Dagbestuur het reeds by minstens twee geleenthede gesprek gevoer oor die identifisering van VBO-vennote vir die Oos-Kaap. Ons het op hierdie stadium n eerste ooreenkoms met die Sentrum vir Kontekstuele Bediening van prof Malan Nel rondom die opleiding van leraars as aanbieders vir lidmaattoerusting ten opsigte van prediking en pastoraat. Ons is besonder opgewonde oor hierdie opleiding wat reeds in hierdie kwartaal n aanvang neem.

Die SK-Dagbestuur het ook in beginsel besluit om van Buvton as vennoot gebruik te maak, en sal ook graag na ander vennote se bydraes kyk, Ons sal na alle waarskynlik ook Oos-Kaapse inhoud ontwikkel en met die ander vennote saamwerk om dit te akkrediteer en aan te bied. Bo

 

Kommentaar: Verwagtings van VBO

Indringende gesprek is tydens die SK-Dagbestuur oor die toepaslikheid van VBO-programme gevoer. n Duidelike aanvoeling bestaan dat VBO nie n akademiese oefening moet wees waar eksperte bloot n bepaalde kennisinhoud kommunikeer nie. VBO sal deeglik kennis moet neem van die landskap(pe) waarin bediening plaasvind, en innoverend saam dink oor die uitdagings waarmee predikante gekonfronteer word. Leraars moet bemagtig word om kreatief te reageer op die kontekste waarin die kerk geroep word om die evangelie te bedien.

Wat vorm die bedieningspraktyk? Toe ons studente was, is tydens die vergadering ges, is ons in abstraksie voorberei vir bedieningskontekste wat nog net in beperkte mate bestaan het toe ons die dag wel predikante geword het. Die kernvraag: Is ons toegerus om teologies na te dink oor ons konteks en n nuwe bedieningspraktyk te skep wat in ooreenstemming is met die evangelie wat ons bely? Vorming wat ons in staat stel om in wyd-uiteenlopende situasies teologies-getrou en kontekstueel effektief te wees, is nodig. Mens dink hier aan Peter Senge se konsep van n learning organisation wat nie vooraf al die antwoorde het nie, maar leer soos ons vorder.

Oos-Kapenaars bepleit n benadering waar VBO-leweransiers deeglik luister na bedienaars en gemeentes om te verseker dat die VBO-toerusting toepaslik is. Bo

 

Op die web: Sinodale Inligting en Bronne

Lesers van OosKaap eNuus is welkom om ons sinodale webblad waarop inligting en brondokumente vervat word, te besoek by www.ngkok.co.za. Jy vind hier verskeie besluite van die Algemene Sinode en ander dokumente wat dalk vir jou van belang mag wees.

Kyk veral na die kennisgewingbord (klik op Kennisgewingbord onder die opskrif Kortpad) vir inskrywingsvorm en inligting oor sinodale projekte. Jy kan ook riglyne vir ringsprojekte en ander informasie iewers op die blad verkry.

Ons sinodale nuus word geplaas op die NG Kerk se webblad by www.ngkerk.org.za. Bo

 

DVD-pakket met die oog op lidmaatbemagtiging

Rinel Hugo, sameroeper van die Algemene Sinode se Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling skryf as volg aan alle gemeentes:

Beste Kollega

Die Algemene Sinode se Diensgroep vir Gemeente Ontwikkeling (ADGO) het as deel van haar opdrag, die taak om lidmate van die NG kerk te help om hulle roeping tot diens, duidelik te verstaan en beter hiervoor toegerus te word. Met die oog daarop is die Taakspan Lidmaatbemagtiging besig om aan verskillende projekte te werk om materiaal te ontwikkel om mee te werk aan die ideaal dat elke lidmaat sal weet waar hulle binne die koninkryksplan met hulle unieke gawes en passie inpas.

Baie dankie aan almal vir die positiewe reaksie op n vorige versoek rakende die materiaal wat gemeentes gebruik!!

Die taakspan stel tans in samewerking met Bybel-Media n DVD/CD pakket saam. Die doel is om die DVD te versprei sodat gemeentes bymekaar kan leer en mekaar inspireer en energeer. Daarom wil ons u vriendelik versoek om die taakspan weereens te help asseblief.

Ons is op soek na lidmaatverhale wat hoop bring of wat die harte aangryp. Daar is pragtige stories waar gewone lidmate aktief betrokke geraak het in die gemeenskap, of waar lidmate met n bediening of uitreik begin het en hulle Christenskap prakties uitleef. Enige storie is welkom en die idee is om n paar stories by die gemeente te gaan opneem en op die DVD te plaas. Ons is tans besig met n siftingsproses en kan nie belowe dat ons alle stories gaan gebruik nie, maar wil u nie in een kort paragraaf die essensie van die storie deurgee nie, asb. Indien die storie gebruik kan word sal iemand u kontak sodat die volle besonderhede uitgeklaar kan word.

Stuur asb die opsomming (paragraaf) storie voor 20 Februarie aan ons. Ons besef dit gee u nie baie tyd nie, maar die opnames gaan tydrowend wees en ons wil graag stad, platteland en alle streke bereik en steeds die DVD voor Junie vir die Algemene sinode gereed h.

Dit sal werklik hoog op prys gestel word as u so gou moontlik kan reageer. U kan dit epos na kotiew@gmail.com of per faks stuur na (012) 342 0380.

Dankie vir u samewerking.

Vriendelike groete

Mev Rinel Hugo (Sameroeper) Bo

 

Amazing Grace, William Wilburforce en slawerny

n Nuwe film oor die lewe van William Wilberforce (1759-1833), Britse parlementarir wat die leier van die slawerny abolusie-beweging in Brittanje was, word op 23 Februarie internasionaal bekendgestel. Wilberforce het sy veldtog om slawerny af te skaf op 12 Mei 1783 met n toespraak in die Britse parlement geloods. Eers teen 1807 (vanjaar 200 jaar gelede) kon hy daarin slaag om Britse deelname aan die slawehandel verbied te kry, terwyl slawerny self eers in 1833 - n maand na sy dood - in die Britse Ryk afgeskaf is.

Jy kan gerus meer oor Wilberforce se lewe lees - hy is n goeie voorbeeld van iemand wat in die greep van sy Godgegewe roeping geleef het.

Een van sy mentors was die Anglikaan John Newton, skrywer van die bekende Amazing Grace. Dit is ook die titel van die film oor Wilberforce se lewe.

Jy kan n voorskou van die fliek hier sien. Bo

 

Sinodale Werkswinkel: Verdieping van Spiritualiteit Retraite (12 tot 15 Maart 2007)

Vanjaar se sinodale werkswinkel word as retraite aangebied en is vir n beperkte aantal persone beskikbaar.

Hoe kan my en my gemeente se spiritualiteit verdiep word?

Dr Willem Nicol en ds Deon Loots bied n retraite aan waarin ons saam ervaar en besin oor:

* Gereformeerde Skrifmeditasie

* Gebed van die hart

* Ervaring van meditatiewe liturgiese vierings

* Liggaamlike kant van spiritualiteit

* Die geestelike reis

* Daaglikse bewussyn.

Plek

Die retraite word op die private wildplaas, Asante Sana (voorheen Petersburg), tussen Graaff-Reinet en Pearston aangebied. Die roete sluit 38 km grondpad in (roetekaart ibeskikbaar) wat per motor gery kan word. Kom met n bakkie, indien moontlik, om die plaas te besigtig. Die slaapplek te Asante Sana is ou plaashuise en die kamers word meestal gedeel. Beddegoed word voorsien. Bring asseblief jou eie handdoek saam.

Klik hier vir meer inligting, asook die inskrywingsvorm. n Roetekaart is ook beskikbaar. Bo

 

Groot nuus van Dordrecht-gemeente

Rika Potgieter, saakgelastigde, skryf opgewonde dat Dordrecht-gemeente so pas hul nuwe leraar, ds Johan Marais, ontvang het. Hy is op 2 Februarie bevestig en het sy intreepreek op 4 Februarie gelewer.

Dan herinner Rika ook aan die 150-jarige fees van die gemeente. Dit vind van 6 tot 8 April plaas. Navrae kan gerig word aan ds Johan Marais by 045 943-1065. Bo

 

Studietoer na die VSA: 12 November - 14 Desember 2007 o.l.v. Malan Nel

Prof Malan Nel: Kan ons iets by gemeentes in die VSA leer? Ek antwoord hierdie vraag sedert 1986 toe die eerste studietoer met 49 predikante begin het. Hierdie is nommer 8 en ek is oortuig dat dit een van die rykste ervarings van jou bediening kan wees - soos vir die meeste wat al op so 'n studietoer was.

Besoeke aan: 21 plaaslike gemeentes (waarvan ek van die meeste hulle bediening vir 25 jaar en meer monitor) met insette van hulle leiers, 6 Teologiese Seminaria met insette en perspektiewe van 14 teologiese leiers in hulle vakgebiede en  byna daaglikse evaluering en gesprekke as toergroepkan mos niemand onaangeraak laat nie. Ek is oortuig dat die bre en gebalanseerde blootstelling nodig is wanneer iemand die VSA besoek. Eensydigheid in daardie groot land is nie moeilik nie.  Vir meer inligting kontak Malan Nel by m.mcnel@mwebbiz.co.za. Bo

 

Durban! Ville!

Die aantreklike jong spraakterapeut vestig haar in die Kaap waar sy 'n praktyk begin. Sy het 'n groepie hakkelende jong mans, maar maak nie eintlik vordering met hulle nie. Uiteindelik besluit sy om 'n ongewone eksperiment te probeer: Sy kom na die groepsessie met skamele klere aan en belowe hulle dat as enige van die jongmans in die groep vandag 'n sekere ding kan regkry, sy hom 'n ordentlike soen sal gee as beloning. Hy moet die dorp waar hy gebore is, se naam kan s sonder om te hakkel. So ges, so gemaak. Opgewonde probeer die eerste ou: "K-k-k-k-k-Kaapstad!" hakkel hy en sink moedeloos op sy stoel neer. Die tweede ou staan op en s: "MmmmmmmMalmesbuRy!" en slaan moedeloos op sy heup. Die derde ou haal diep asem en s:  "Durban!"  "Mooi!" s die spraakterapeut en soen hom 'n volle minuut lank met oorgawe, soos sy beloof het. Toe sy klaar is, vra sy: "En wat s jy daarvan?" Waarop hy uitasem antwoord: ".....v-v-v-v-v-ville!" Bo

 

Oggend of aand?

Eendag merk die dominee 'n klein seuntjie in die voorportaal van die kerk op wat aandagtig na 'n groot gedenkplaat teen die muur staan en kyk. Dit was oortrek met name en daar was klein landsvlaggies weerskante. Die sewejarige seuntjie het vir 'n lang tyd aandagtig na die plaat gestaan en kyk. Toe loop die dominee nader, kom staan langs die seuntjie, en s saggies: 'Goeiemore my Seun.'

'More, Dominee s hy, met sy o nog vasgenael op die plaat. Dominee, wat is dit hierdie?' vra hy.

Die dominee antwoord:'Wel, my seun, dit is 'n gedenkplaat vir al die jongmanne wat in die diens gesterf het.'

In doodse stilte en met groot eerbied staan die twee toe voor die plaat en staar na die name.

Uiteindelik, in 'n skaars hoorbare stemmetjie en bewend van vrees vra die seuntjie: 'Watter diens Dominee? Die oggend- of die aanddiens'' 

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo