NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 3  -  15 Februarie 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Roepingsretraite: Opleiding van fasiliteerders

Opdatering: Bosberade in Maart

Preekbeurte / gesprekke oor kerkhereniging

Opdatering: Ontmoeting van Ringskommissies te Cradock re kerkhereniging

Loerie Gospelfees

Lady  Slipper Plaasmark

Liturgie vir die lewe

Kerk en Rugbywêreldbekertoernooi in Frankryk

Kerkhereniging: beskikbare materiaal

Wat is ‘n Brugpredikant? Brugpastoraat?

Wet op die bevordering van toegang tot inligting

Algemene Sinode vergader van 4-7 Junie 2007 in Boksburg

Akkommodasie in die Skiereiland

Op die web: Sinodale Inligting en Bronne

Sinodale Werkswinkel: Verdieping van Spiritualiteit Retraite (12 tot 15 Maart 2007)

The Impact of the Roman Empire on Space Shuttle Design

 

Onthou jou inskrywing vir die sinodale werkswinkel oor verdiepte spiritualiteit!

 

Roepingsretraite: Opleiding van fasiliteerders

Met die oog op Voortgessette Bedieningsopleiding (VBO) het die VBO-Forum dit goed gedink om gedurende 2007 aan leraars die geleentheid te bied om Roepingsretraites by te woon. Shepherd gaan in samewerking met BUVTON en by name Dr Frederick Marais fasiliteerders oplei vir hierdie doel. Hierdie is 'n unieke geleentheid en vind plaas vanaf 4 - 6 Maart by Menuah in Bloemfontein. Sondag 4 Maart sal ons vanaf 17:00 registreer en Dinsdag 6 Maart om 12:00 vertrek. 'n Volledige program sal aan elkeen wat registreer voorsien word. Die koste beloop R 680-00 wat alles insluit - ook Dr Coenie Burger se boek "Ontmoetings met God". Hierby aangeheg 'n registrasievorm. Daar is plek vir net 20 persone. Die sluitingsdatum is Maandag 26 Februarie.

    Leraars / gemeentes moet hul eie koste dra.

    Die registrasievorm is op ons webblad beskikbaar. Faks dit na met bewys van betaling (sien bankbesonderhede op die vorm) na 086 642 8616.   Bo

 

Opdatering: Bosberade in Maart

Die ontmoetings met predikante in Maart vind as volg op die volgende plekke en datums plaas (let veral op die Cathcart:-byeenkoms:

 

Datum

Ringe betrokke

Plek

Gemeente waar vergader

6 Maart

Algoa, PE, PE-Wes

PE

PE-Lorraine

7 Maart

Uitenhage, Sondagsrivier, Humansdorp

Uitenhage

Uitenhage De-Mist

19 Maart

Cradock, Albanie, Graaff-Reinet

Cradock

Cradock-Oos

20 Maart

Queenstown, Burgersdorp, Oos-Londen, Dordrecht

Cathcart

Buiteklub, Gholfbaan (eerste af­draai links van Queenstown se kant)

 

Dit beloof opbouende byeenkomste te wees. Ons gaan onder andere met mekaar oor die ringe se ringsprojekte gesels, en luister na wat die Here besig is om daardeur te doen. Daar is ook ‘n inset oor geloofsonderskeidende kerkraads- en ander vergaderings (bv ses God-vrae in vergaderings en hoe om die bewegings van die Heilige Gees tydens vergaderings te onderskei).

    Dan, belangrik: die SK-Dagbestuur het besluit om voorsitters van kerkrade (waar dit lidmate is) ook na die bosberade uit te nooi. Ons vertrou dit sal moontlik wees om hulle saam te bring - juis omdat geloofsonderskeidende praktyke tydens vergaderings aandag kry.

    Die byeenkomste begin om 09:00 en duur nie later as 16:00 nie.   Bo

 

Preekbeurte / gesprekke oor kerkhereniging

Die Sinodale Kommissie wil graag toesien dat gemeentes volledig ingelig is oor kerkhereniging en dat lidmate se vrae beantwoord word. Die lede van die moderatuur is getaak om preekbeurte en/of gesprekke by gemeentes, wat so ‘n versoek rig, waar te neem. Rig gerig julle versoek aan my, en ek kanaliseer dit na een van die moderatuurslede - die een van julle keuse (Hansie, Chris, Schalk of Danie).

 

Opdatering: Ontmoeting van Ringskommissies te Cradock re kerkhereniging

Volledige en finale kennisgewings is vandeesweek aan ringskribas gestuur. Hierdie beloof ‘n merkwaardige byeenkoms te wees. Alle ringe moet asseblief moeite doen om deur die ringskommissie en/of sekundi en/of ander leraars verteenwoordig te word.

    Kyk gerus na die volledige kennisgewing en registrasievorm op die web.  As jy verblyf moet reël, kyk na die beskikbare gastehuise   Bo

 

Loerie Gospelfees

Die van julle wat al op Loerie fees gehou het (nartjies!), weet daai klein dorpie kan feesvier. Nou hou Loerie op 3 tot 4 Maart Gospelfees. Die Saterdag tree kunstenaars soos Jan de Wet, Willie Joubert, Innes Benade en Jan de Wet op. Die Sondagoggend, 4 Maart, lei Jan de Wet die erediens. Gemeentes moet asseblief tog lidmate aanmoedig om ‘n draai by Loerie te maak vir die Gospeelfees. Kyk hier na die feesbrosjure.   Bo

 

Lady  Slipper Plaasmark

Die NG Kerk Vanstadensrivier, Ou Kaapweg, St Albans, Port Elizabeth, bied elke Saterdag - beginnende 17 Februarie - ‘n besondere plaasmark aan. Tyd: 08:00 - 12:00.

    Kontak Denise - 082 727 3 252  of   041- 7751407 vir meer inligting.

Hierdie is ‘n unieke plaasmarkprojek aan voornemende entrepreneurs om ‘n wyer gemeenskap te bedien.  ‘n Keur van vrugte, groente, rooivleis, pluimvee, suiwelprodukte, biltong/wors, tuisgebak en smul-lekker eetgoed sal aangebied word.

    Kom ondersteun die entrepreneurs!  Kom koop jou vars produkte vir die week.Nog stalletjies welkom!   Bo

 

Liturgie vir die lewe

‘n Kreatiewe twee-dag werkswinkel oor erediens, prediking en musiek

Sprekers: Theo Geyser, Annalise Wiid en Schalk van Wyk

Datum: Maandag 23 en Dinsdag 24 Julie 2007

Plek: Bedford, Oos-Kaap

Koste: Sal bevestig word

Sluitingsdatum vir inskrywings: 9 Julie 2007

Ons gaan kuier, gesels, sing, luister en droom.

Vir meer inligting, kontak vir Rudi Swanepoel by 046 685 0062 of 084 581 9537.   Bo

 

Kerk en Rugbywêreldbekertoernooi in Frankryk

Corné du Plooy, Oos-Kapenaar en predikant in Toulouse, Frankryk, skryf oor die gemeente se planne om met die evangelie uit te reik tydens die komende Rugbywêreldbekertoernooi:

“Ons is opsoek na bekende rugbyspelers wat bereid sal wees om tydens hierdie geleentheid in Toulouse op te tree.  Indien enigeen kontakte het in hierdie verband, laat ons gerus weet. 

    “Indien julle nog nie die datums ken nie, dis 7 September tot 20 Oktober.

    “In Toulouse gaan ons ’n gesamentlike aksies met die ander kerke vir die openingswedstryd en die finaal loots.  Elke kerk kan dan met die ander wedstryde maak wat hy wil.  Ons sal self probeer om sekere wedstryde in die kerk te vertoon – indien ons kan regkom met die uitsaairegte.”

    Belangstellende kan gerus met Corné kontak maak.   Bo

 

Kerkhereniging: beskikbare materiaal

Chris van Wyk skryf namens GDN: Soek jy na materiaal wat jy kan gebruik in die kerkherenigingsproses?  Besoek GDN se webtuiste vandag nog by http://www.gemeentes.co.za en kliek op Kerkhereniging vir ‘n hele aantal hulpmiddels en artikels.  Die opleidingsdokument Op reis van Opponente na Vennote vir die onlangse vergadering van ringsverteenwoordigers in die Wes- en Suid-Kaap is daar, die Achterberg verklaring, inligting oor TIW se opleidingskursusse, hoe om ‘n Waarderende Ondersoek te loods, en ‘n klomp relevante artikels uit Kruisgewys en die onderskeie sinodes.  Indien jy self ‘n bydrae wil instuur vir plasing, doen dit gerus na chris@gemeentes.co.za .  Terwyl jy daar is, kan jy ook die weeklikse Powerpoint of Word aanbieding, Boekelys of Luisterliedjie van die Seisoen van Luister aflaai!  Bestellings by Bybelmedia of 0860 26 33 42.   Bo

 

Wat is ‘n Brugpredikant? Brugpastoraat?

Die woord “brugpredikant”en brugpastoraat” word deesdae gereeld gehoor. Wat is dit? Dr Howard du Toit van Hoe”veld-sinode verduidelik in hierdie inligtingstuk:

Brugpredikante is ervare predikante wat spesiaal opgelei is om gemeentes te help en te begelei om tydens ‘n predikantsvakature of trauma in die gemeente opnuut hulle besondere roeping en taak te verstaan. Hulle word tydelik aangestel en is nie beroepbaar in die betrokke gemeente nie. Hulle vervul die funksies van ‘n predikant en help die gemeente om behoorlik afskeid te neem van die vorige bedeling en hulle voor te berei vir ‘n nuwe fase. Dit kan beteken ‘n moontlike nuwe groeifase in die gemeente of om ‘n geskikte predikant te beroep wat sal inpas in die behoeftes van die spesifieke gemeente.

Wanneer is ‘n Brugpredikant nodig?

* In ‘n sekere sin behoort die meeste gemeentes tydens predikantsvakatures ‘n brugpredikant (BP) te betrek want die gemeentelike situasie en omstandighede in die samelewing verander gedurig en soms baie vinnig. Na 3-5 jaar behoort elke gemeente opnuut sy bediening te evalueer en na sy unieke rol en taak te kyk. Die situasie van gemeente-wees het heelwat ingewikkelder en meer gevarieerd as tevore in ons tyd geword. Daarom is dit meer wenslik dat gemeentes beter moet kyk en meer tyd moet gee om die regte soort predikant te beroep wat in die spesifieke gemeente sal kan inpas. Hoeveel skade en pyn kom daar nie as dit later blyk dat die verkeerde predikant beroep is nie!

* Indien daar trauma in die gemeente na vore gekom het soos die onverwagse sterwe van ‘n predikant of interne konflikte in die kerkraad/gemeente. Gemeentes is emosionele sisteme en die emosies moet hanteer word. Dit is baie beter indien die BP hieraan aandag kan gee. Lidmate kan griewe hê oor wat die (‘n) vorige predikant gedoen of miskien nie gedoen het nie.

* Na ‘n lang en “suksesvolle” bediening van die vorige predikant kan dit ook baie nodig wees om ‘n tydsverloop te hê sodat die gemeente sy identiteit kan herontdek los van die vorige leraar. As daar te gou beroep word – so is deur navorsing bevind - dan word gewoonlik iemand gekies wat net soos die vorige dominee is of reg die teenoorgestelde is. Nee, ‘n BP kan help dat weer gekyk sal word na die bestaansdoel van die gemeente en gevra word waarheen die gemeente op pad is.

* In ons tyd word opnuut raakgesien dat die kerk moet uitreik na die gemeenskap. Die BP kan die gemeentes lei en begelei om van ‘n na binne gerigte gemeente te groei na ‘n gemeente wat sy taak ook in die wêreld sal verstaan en uitleef. Die 21ste eeu stel nuwe eise aan die gemeentes..

Verskil tussen die Optrede van ‘n Pastorale Hulp en Brugpredikant

* Die BP is spesiaal opgelei om ‘n gemeente te begelei in ‘n oorgangstyd en aan al die fasette daarvan aandag te gee – sien hierbo. Hy word net vir ‘n bepaalde tyd (9-12 maande) aangestel. Hy soek nie (heimlik) ‘n beroep nie want dit mag nie. Dit moet in die kontrak ingevoeg word. Hy is slegs voorbereidend in die gemeente om die grond voor te berei vir die saad van ‘n nuwe bediening wat in die toekoms gesaai moet word.

* ‘n Pastorale hulp kan vir ‘n onbepaalde tyd aangestel word en hou meesal net die gemeente aan die gang met die gewone predikantswerk. Meesal is daar nie ‘n bepaalde toekomsvisie gestel nie, behalwe om te oorleef en die gemeente te onderhou.

Konsulent se Taak

Die konsulent van ‘n gemeente kan tydens ‘n predikantsvakature slegs die noodsaaklikste doen soos kerkraadsvergaderings te lei (waar nodig), bevestiging van kerkraadslede, sakramente bedien, ens Maar hy het nog sy eie gemeente en elke gemeente is deesdae baie veeleisend. Die BP kan egter sy volle aandag aan die gemeente en sy belange gee.

Die BP is nie by die beroepingsproses van ‘n nuwe predikant betrokke nie, dis die konsulent se taak om dit te hanteer. Die BP kan wel help met ‘n profieltekening van die gemeente en daaruit voortvloeiend die profiel van die nuwe predikant saam te stel.

Sinodale Rol

Tot sover Howard du Toit. Dit is duidelike dat ons hier in die Oos-Kaap ook indringend sal moet kyk na hulp aan gemeentes wanneer vakatures ontstaan.

(Met dank aan Kruis en Dwars)   Bo

 

Wet op die bevordering van toegang tot inligting

Die DA, Jan Viljoen, verduidelik in ‘n brief aan gemeentes volledig wat die implikasies van hierdie wet vir gemeentes is. Hy het ook ‘n inventaris van inligtingsbronne beskikbaar gestel vir gebruik deur gemeentes.   Bo

 

Algemene Sinode vergader van 4-7 Junie 2007 in Boksburg

Die Algemene Sinode vergader vanjaar van 4-7 Junie by die Birchwood Konferensiesentrum in Boksburg, baie naby aan die OR Tambo Lughawe. Die sentrum bied die ideale eilandsituasie en kan die hele sinode huisves. Daar word dringend versoek dat alle afgevaardigdes op die terrein slaap. Die akkommodasie is van hoë kwaliteit.

    Volgens die nuwe stelsel van proporsionele verteenwoordiging kan 36 Oos-Kapenaars die sinode bywoon. Die afvaardiging is reeds saamgestel.   Bo

 

Akkommodasie in die Skiereiland

Vir Oos-Kapenaars is akkommodasie dikwels ’n probleem as hulle mediese behandeling in die Kaap moet kry – of noodsaaklike afsprake het wat oorbly noodsaaklik maak.  Hier is ’n oplossing

    Straatwerk het ‘n veilige, billike akkommodasie beskikbaar by hul Hoofkantoor in die Noordelike voorstede (20 km vanaf Kaapstad-middestad, naby Tygerberg en Panorama Hospitaal).  Moet jy iemand in die hospitaal kom besoek of dalk ‘n konferensie of kursus bywoon?  Skakel Fourie Truter by (021) 930-8055.   Bo

 

Op die web: Sinodale Inligting en Bronne

Lesers van OosKaap eNuus is welkom om ons sinodale webblad waarop inligting en brondokumente vervat word, te besoek by www.ngkok.co.za. Jy vind hier verskeie besluite van die Algemene Sinode en ander dokumente wat dalk vir jou van belang mag wees.

    Kyk veral na die kennisgewingbord (klik op “Kennisgewingbord” onder die opskrif “Kortpad”) vir inskrywingsvorm en inligting oor sinodale projekte. Jy kan ook riglyne vir ringsprojekte en ander informasie iewers op die blad verkry.

    Ons sinodale nuus word geplaas op die NG Kerk se webblad by www.ngkerk.org.za.   Bo

 

Sinodale Werkswinkel: Verdieping van Spiritualiteit Retraite (12 tot 15 Maart 2007)

Inskrywings vir die sinodale retraite vorder fluks. Dit vind by die luukse gastehuis / private wildplaas, Asante Sana, plaas.

Hier is die inligting weer:

Hoe kan my en my gemeente se spiritualiteit verdiep word?

Dr Willem Nicol en ds Deon Loots bied ‘n retraite aan waarin ons saam ervaar en besin oor:

*  Gereformeerde Skrifmeditasie

*  Gebed van die hart

*  Ervaring van meditatiewe liturgiese vierings

*  Liggaamlike kant van spiritualiteit

*  Die geestelike reis

*  Daaglikse bewussyn.

Plek

Die retraite word op die private wildplaas, Asante Sana (voorheen Petersburg), tussen Graaff-Reinet en Pearston aangebied. Die roete sluit 38 km grondpad in (roetekaart ibeskikbaar) wat per motor gery kan word. Kom met ‘n bakkie, indien moontlik, om die plaas te besigtig. Die slaapplek te Asante Sana is ou plaashuise en die kamers word meestal gedeel. Beddegoed word voorsien. Bring asseblief jou eie handdoek saam.

    Klik hier vir meer inligting, asook die inskrywingsvorm. ‘n Roetekaart is ook beskikbaar.   Bo

 

The Impact of the Roman Empire on Space Shuttle Design

A useless fact (with a twist) about technology:

The US standard railroad gauge (distance between the rails) is 4 feet 8.5 inches. That's an exceedingly odd number.

Why was that gauge used? Because that's the way they built them in England, and English expatriates built the US railroads.

Why did the English build them like that? Because the first rail lines were built by the same people who built the pre-railroad tramways, and that's the gauge they used.

Why did 'they' use that gauge then? Because the people who built the tramways used the same jigs and tools that they used for building wagons, which used that wheel spacing.

Okay! Why did the wagons have that particular odd wheel spacing? Well, if they tried to use any other spacing, the wagon wheels would break on some of the old, long distance roads in England, because that's the spacing of the wheel ruts.

So who built those old rutted roads? The first long distance roads in Europe (and England) were built by Imperial Rome for their legions. The roads have been used ever since. And the ruts? Roman war chariots first made the initial ruts, which everyone else had to match for fear of destroying their wagon wheels and wagons. Since the chariots were made for, or by Imperial Rome, they were all alike in the matter of wheel spacing.

Thus, we have the answer to the original question. The United States standard railroad gauge of 4 feet, 8.5 inches derives from the original specification for an Imperial Roman war chariot.

Specifications and bureaucracies live forever. So, the next time you are handed a specification and wonder which horse's rear came up with it, you may be exactly right. Because the Imperial Roman war chariots were made just wide enough to accommodate the back ends of two war-horses.

And now, the twist to the story...

There's an interesting extension to the story about railroad gauges and horses' behinds. When we see a Space Shuttle sitting on its launch pad, there are two big booster rockets attached to the sides of the main fuel tank. These are solid rocket boosters, or SRBs. Thiokol makes the SRBs at their factory at Utah. The engineers who designed the SRBs might have preferred to make them a bit fatter, but the SRBs had to be shipped by train from the factory to the launch site. The railroad line from the factory had to run through a tunnel in the mountains. The SRBs had to fit through that tunnel. The tunnel is slightly wider than the railroad track, and the railroad track is about as wide as two horses behinds.

So, the major design feature of what is arguably the world's most advanced transportation system was determined by the width of a Horse's rear!

Think about it!

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo