NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 5  -  15 Maart 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Die storie van Antonius, eerste Afrikaan oor wie n biografie geskryf is

Kerkhereniging: Baie geslaagde konferensie te Cradock, 2-3 Maart 2007

Terugvoer: Bosberade met leraars in ringsverband

Leraars van Jeffreysbaai besoek verskeie gemeentes

Netwerkbestuurder vir Vroue-bediening soek kontakbesonderhede

n Klomp Moderators bymekaar

Grondhervorming in Mpumalanga het impak op Sinode van Oos-Transvaal

Bybel-Media: Nog Seisoen-van-Luister-produkte verskyn

Egoli se Hennie Smit in PE

Oulike gratis agtergronde vir jou media

Empiriese navorsing oor die funksionaliteit van psalmsang in die NG Kerk in S.A. en Namibi

Ds Zachie le Roux beskikbaar vir algemene predikantswerk

CFN: Opleiding as Fasiliteerder of as Gevorderde Fasiliteerder

Absolutely Ruthless!

 

[Besoek gerus www.ngkok.co.za en klik onder Kortpad op die kennisgewingbord-skakel vir die jongste inligting oor gebeure in Oos-Kaapland.]

 

Die storie van Antonius, eerste Afrikaan oor wie n biografie geskryf is

Verplaas jouself na die middel van die derde eeu n.C. na Egipte. Die bekende kerkvader Atanasius is die biskop van Aleksandri, die groot kosmopolitaanse sentrum aan die Middelandse See, op die kus van Egipte. Die Grieks-Hellenistiese kultuur is in hoogbloei en die stad is n wreldbekende sentrum van geleerdheid. Hier gebeur dit nog van tyd tot tyd dat mense vervolg word vir hulle geloof in Jesus Christus, die Here. Verder is dit n moderne stad met Griekse as voertaal.

Beweeg nou suidwaarts na een van die dorpies in die Nyldelta. Hier leef die eerste Afrikaan wie die moeite werd geag is dat n biografie oor sy lewe geskryf is. Sy naam is Antonius. Sy dorp is Christelik, en verteenwoordig n mondelingse kultuur. Antonius hoor die Woord weekliks soos dit voorgelees word in eredienste. Hy hoor hoedat Jesus se volgelinge uitdaag om hulle kruis op te neem, dit wat hulle het ter verkoop en die opbrengs aan die armes te gee. Hy hoor n boodskap van radikale Christenskap.

Antonius besluit om die Here op n radikale manier te volg. Hy verkoop al wat hy het, deel die opbrengs met armes. Sonder n sent op sy naam begin hy mense besoek wat buite die dorpies van die Nyldelta woon en n lewe van gebed lei. Hierna wend hy hom tot die woestyn weaar Hy bid en lofsange sing. Die woestyn is vir hom nie ontvlugting van die wreld nie. Die punt is dat die woestyn die woonplek van demone is. Demone het nie liggame nie, s Antonius, maar gebruik ons liggame om hul bose werk te doen. In die woestyn kondig hy deur lofsange en gebed Christus se oorwinning oor die bose aan.

Antonius word op n keer bebloed en bewusteloos in n begraafplaas gekry. n Vriend neem hom na n kerk waar mede-gelowiges oor hom waak en vir hom bid. Laatnag herwin Antonius sy bewussyn en dring aan om dadelik teruggeneem te word na die begraafplaas. Hy vertel dat hy die duiwel hier aangetref het, en dat di hom probeer oorwin het - later selfs met geweld. Vandaar sy wonde. Hy moet die oorwinning in Christus se naam gaan voltooi.

Die gevolg is dat die woestyn n stad word. Van heinde en verre kom besoek mense Antonius en voer geestelike gesprek met hom. In sy plattelandse eenvoud begelei hy talle ander gelowiges op n pad van oorwinning. Antonius se wreldbeeld en sy stryd vir Christus het n veel groter omvang as die wreldbeeld van die moderne, wetenskaplike opvatting. Sy Christus is radikaal. Sy Christus verlos van bose magte wat die lewe verwoes. Antonius is n gewone gelowige wat absoluut toegewy aan Jesus Christus is.

Sy biograaf, Atanasius, beskryf die gevolge van Antonius se bediening en oorwinning oor die bose. Verskeie mense in meer dorpe is van hul siektes genees. Diepgewortelde stryd en twis in van die dorpe is beindig.

Antonius het uit die gewone, alledaags Christelikheid van sy dorpie tot n radikale vorm van Christenskap tot bekering gekom. Hy is nie n bekeerling uit die heidendom nie, maar uit die gewone Christelikheid van die gemeenskap. Hiermee begin Antonius n radikale vorm van Christenskap wat op soveel plekke en tye so n beslissende invloed op die Christelike kerk sou h.

Antonius se verhaal is een van vele wat prof Andrew Walls vandeesweek tydens sy absoluut merkwaardige lesingsreeks by Buvton se eerste week van Voortgesette Bedieningsopleiding (12-15 Maart 2007) vertel het. Walls het n merkwaardige verhaal van die ontplooiing van die Christelike geloof deur die eeue vertel. Bo

 

Kerkhereniging: Baie geslaagde konferensie te Cradock, 2-3 Maart 2007

Meer as sestig verteenwoordigers van ringskommissies van die NG Kerkfamilie het op 2 en 3 Maart by die NG Kerk Cradock-Oos bymekaar gekom om kerkhereniging in die Oos-Kaap n tree verder te neem. Die NG Kerk, VGK en RCA was amptelik verteenwoordig. Hoewel die NGKA uitgenooi is, en aangedui het dat een of twee verteenwoordigers die byeenkoms sou bywoon, het niemand opgedaag nie. Baie goeie verteenwoordiging is van die ander drie kerke verkry. Aangesien die RCA slegs een gemeente in die Oos-Kaap het, skakel hulle op gemeentelike vlak in.

Afgevaardigdes het in bre geografiese eenhede in kleingroepe mekaar leer ken en saam gesels oor die toekoms van die kerk. Dit was opvallend hoe vriendskaplik, bemoedigend en eensgesind die gesprekke verloop het. Heelwat predikante van die NG Kerk het na afloop van die byeenkoms aangedui dat kerkhereniging nou vir hulle na n baie meer praktiese werkbare saak lyk. Dr allan Boesak het ook n baie goeie indruk op NG predikante gemaak. Meer as een, veral die lede van sy kleingroepie, het hom as sag, toeganklik en getemperd beskryf.

Die twee moderators, ds Hansie Schutte en dr Allan Boesak, het Saterdag n oorsig oor die kerkherenigingsproses gegee. Dit is aangevul deur n bydrae van ds Wikus van der Walt, leraar van die RCA Calvary-gemeente en ook aktuarius van die RCA.

Uit die terugvoer blyk n oorweldigende gewilligheid, behoefte en vasberadenheid om aan kerkeenheid gestalte te gee op die vlak van gemeentes, en wel op inisiatief en onder toesig van plaaslike kerkrade. Daar is n bewussyn dat ons dit nie sonder mekaar in ons verskillende kontekste kan maak nie, veral nie op die platteland nie. Die kerke het mekaar nodig. Ons het ook nodig om mekaar beter te leer ken - daarom is meer byeenkomste van hierdie soort - miskien in kleiner eenhede - nodig.

Die konsep-notule van die byeenkoms, waarin die toesprake, terugvoer van kleingroepe en ander bydraes verwoord word, is op die web beskikbaar. Dit sluit ook n opsomming van dr Allan Boesak se toespraak in.

Dis Hansie Schutte het die volledige teks van sy voordrag beskikbaar gestel. Dit is op die web beskikbaar. Bo

 

Terugvoer: Bosberade met leraars in ringsverband

Die lede van die moderatuur het reeds by die skryf hiervan twee bosberade of daglange konferensies met leraars uit ses ringe afgehandel. Die byeenkomste het geloofsonderskeiding in ringe met die oog op toekomstige ringsprojekte ten doel. Verder word daar ook gesels oor geloofsonderskeiding tydens kerklike vergaderings en terugvoer gegee oor die kerkherenigingsproses.

Oor die algemeen was die energievlakke tydens die Port Elizabeth-byeenkoms nie altyd deur die hele dag ewe hoog nie, hoewel wonderlike terugvoer hier oor die verloop van die ringsprojekte ontvang is. Die byeenkoms op Uitenhage was veel meer energiek, met dieselfde positiewe vlak van terugvoer oor die ringsprojekte.

Dit blyk dat ringsprojekte daadwerklik besig is om gemeentes te transformeer. Die lewering van praktiese diens aan mense in nood, om maar een voorbeeld te noem, het n geweldige impak op lidmate gemaak. Bo

 

Leraars van Jeffreysbaai besoek verskeie gemeentes

In die ware tradisie van pioniers en trekkers het die vier gemeenteleraars van Jeffreysbaai verskeie ander gemeentes gaan besoek om meer te leer oor verskillende gestaltes van kerk-wees in die NG Kerk. Willie de Koker, Evert de Kock, Komatie van Niekerk en David Higgs vertel in meegaande bydrae dqat dit glad nie so sleg gaan met die NG Kerk nie. Op n onderhoudende manier vertel hulle wat hulle geleer en beleef het. Klik gerus hier vir die volledige verslag. Bo

 

Netwerkbestuurder vir Vroue-bediening soek kontakbesonderhede

Christine Higgs, die sinode se netwerkbestuurder vir vroue-bediening, versoek gemeentes wat oor n vroue-bediening beskik om asseblief hul kontakbesonderhede aan haar te stuur. Meld die naam van die kontakpersoon, asook haar telefoonnomers, posadres en e-pos. Christine wil dit graag gebruik om direk met gemeentes te kommunikeer oor sake van belang.

Sy wil ook graag weet watter interessante dinge julle vir die jaar beplan. Christine se kontakbesonderhede is:

E-pos: dhiggs@telkomsa.net

Tel: 042 296-0531 (na-ure)

Sel: 082 449 4780

Faks: 042 293-2112 Bo

 

n Klomp Moderators bymekaar

Hansie Schutte vertel die afgelope week hoe gesend die onlangse byeenkoms van moderators by die Wildernis was. In hierdie bydrae vertel Schalk Pienaar, een van die moderators - van Namibi, die storie:

Die Algemene Sinode van die NG Kerk in Suider Afrika, word saamgestel uit die tien streeksinodes van die kerk. Dit sluit die Namibiese Sinode in. In elke streek dien n Moderator, of as jy wil sommer n voorsitter van die streeksinode.  Vir die afgelope amper 15 jaar word daar n jaarlikse moderatorskonferensie gehou met die doel om kerkleiers se batterye te laai deur n retraite, saambid en saamgesels oor die uitdagings wat ons elkeen in ons eie sinode moet hanteer.  Die grootste deel van die koste  word oor al die jare  geborg deur Anton le Roux, n besigheidsman van George met n passie vir die werk van die Here.

Vanjaar is die konferensie weer in Wildernis in die Suid-Kaap gehou.  Soos vir die afgelope paar jaar, het ek ons sinode daar verteenwoordig. Maar vanjaar was dit so bietjie anders. Die was nie net ons nie.  Ook die Moderators van die Verenigende Gereformeerde Kerk,  die NG Kerk in Afrika sowel as die Reformed Church in Africa was saam met ons daar.  Soos ander jare, was daar geen formele vergadering met agendas en notules nie, maar het ons elkeen vertel wat in ons sinodes tans gebeur, wat goed gaan en waar ons swaarkry.  

Ons het uit verskeie gedeeltes met mekaar saam Bybelstudie gehou, saam gebid, saam gekuier en sommer saam gaan stap.  

As n samevatting Woensdag het ons vir mekaar ges ons het die volgende by mekaar gehoor wat ons ook help met ons gesprek oor kerkeenheid;

    Ons het mekaar nodig want nie een kerk kan op sy eie wees nie.  Geen kerk kan die koninkryk van God help kom deur alleen te probeer werk nie.  Ons het elkeen swakpunte waarmee die ander kan help. Bv. n Swakpunt van ons NG Kerk is dat ons in een kultuurgroep vasgevang is en dat dit vir ons moeilik is om oor etniese grense heen mense te bereik. By van die ander kerke het ons weer gehoor hulle het veral  n tekort aan leraars,  gemeentes kwyn omdat by party  net 60% van gemeentes leraars het.

Geen kerk is n bedreiging vir die ander nie, want elkeen het n posisie en identiteit wat nuttig kan wees in die geheel, en  wat so behou moet word.

Ons besef dat ons ons in die verlede nie altyd op persoonlike vlak met mekaar moeite gemaak het nie, daarom mekaar net op vergaderings ontmoet en geken het.

Die volgende getalle van ons 4 kerke (bereken uit gegewens wat die moderators beskikbaar gestel het) wys hoe n klein deeltjie van die Christene in Suidelike Afrika ons maar uitmaak, selfs al sou ons een kerk wees:

VGK 900,000 lidmate, 753 gemeentes, 70% van gemeentes het leraars

NGKA 80,000 lidmate, 150 gemeentes, 60% van gemeentes het leraars

RCA 2,000 lidmate, 12 gemeentes, 7 leraars

NGK 1,16 miljoen lidmate, 1158 gemeentes, 1700 leraars

(Schalk Pienaar, oorgeneem uit Feldmuis, Nuusblad van die Namibiese Sinode) Bo

 

Grondhervorming in Mpumalanga het impak op Sinode van Oos-Transvaal

U verdryf my van my grond af; Beeld, 05.03.2007

Kyk n mens na n kaart van Mpumalanga waarop die dele aangedui word wat deur grondeise geraak word, is daar min wat van die provinsie oorbly. Hele plattelandse gemeenskappe word ingrypend daardeur geraak en die kerk wat hulle bedien, uiteraard ook.

*Ds. Henry van der Schyff, uitvoerende amptenaar van die NG Kerk se Oos-Transvaalse sinode, s een vlak waarop die kerk geraak word, is deurdat lidmate se sekerhede en uiteindelik selfs hul geloof aangetas word. Uit gesprekke met dominees en uit n sinodale verslag oor die situasie kom n prentjie na vore van sommige lidmate nie almal nie wat soos die Bybelse Job in n worsteling met God gedompel word. Mense wat geslagte lank op een plaas boer, wie se hele lewe in die landbou gewortel is, voel hulle word van dit alles ontneem. Ds. Hancke van Blerk, predikant van Piet Retief, verwys na die sielkundige Maslow se teorie van menslike behoeftes. Op die heel basiese vlakke die behoeftes aan kos en klere, aan die sekuriteit van woonplek dr word mense getref, s Van Blerk. Di ondermyning van sekerhede gebeur op verskillende maniere. Van Blerk vertel van n boer wat sy grond aangebied het vir grondhervorming, maar dat die proses so gesloer het dat die eiendom later heeltemal deur vandale geplunder is, sonder dat die saak afgehandel is. Di tema, van boere wat met die proses wil saamwerk, maar gefrustreer word deur burokratiese onbeholpenheid, duik telkens op. Ds. Erik Botha van Badplaas vertel van boere wat ingewillig het om afstand te doen van hul grond en in afwagting van die proses opgehou boer het. In die twee, drie jaar se wag vir die afhandeling van die proses het hulle geen inkomste gehad nie en is hulle in skuld gedompel. Dan is daar ook faktore buite die wetlike grondhervormingsproses, soos boere wat vermoor word, mense wat gedreig word, selfs twee maal met n lem teen die keel in die geval van een lidmaat. Dis in sulke omstandighede, waar party lidmate voel hulle word deur God verlaat, dat die kerk hulle wil help om in die geloof aan Hom te bly vashou.

Aan die hand van Bybelboeke soos Job en die Psalms, wil die kerk lidmate help om deur die krisisse te kom, om in geloof met God te worstel totdat hulle berusting in Hom vind.

*n Tweede vlak waarop die kerk geraak word, is in die onderlinge verhoudings tussen lidmate. Botha s naas die spanning waaraan elke boer deur die proses onderwerp word, gebeur dit ook dat spanning tussen mense ontstaan omdat hulle die proses verskillend hanteer. Party mense wil die grondeise op hul grond teenstaan terwyl ander met die grondeisekommissaris wil saamwerk en hul grond van die hand wil sit. Op di manier kan daar twee kampe in die gemeente ontstaan. Ds. Pieter Dorey van Kampersrus by Hoedspruit s in hul omgewing wou al die boere di wat wou verkoop en di wat die eise wou teenstaan in een komitee met die grondeisekommissaris onderhandel. Di het egter geweier en die boere is in twee groepe verdeel, met die gevolg dat spanning tussen die groepe ontstaan het. n Sinodale besprekingsdokument s wanneer grondeise geregistreer word, bring dit onmiddellik onsekerheid wat veroorsaak dat n gemeenskap wanfunksioneel word. Mense begin veg vir oorlewing en dit lei tot openbare benadeling van ander mense in die gemeenskap . . . mense maak hulle selfs los van alle bande wat hulle bind. Die gevolg is dikwels eensaamheid en isolasie (vervreemding). Dit is baie sleg vir alle verhoudinge. Die weerstand in plattelandse gemeentes teen kerkeenheid word ook minstens deels hieruit verklaar. Van Blerk s die kerk kan vergeet van kerkhereniging as goed soos plaasmoorde, misdaad en die verkeerde hantering van grondhervorming nie opgelos word nie. By hulle, s Van Blerk, het lidmate geen beswaar daarteen as n swart persoon n erediens by hulle wil bywoon nie. Mense is ook nie teen grondhervorming as sodanig nie. In die lig van wat in Zimbabwe gebeur het, besef hulle n mens kan die proses nie uitstel nie, anders oorval dit jou later.  Die verkeerde hantering van die grondhervormingsproses doen egter baie skade aan gesindhede oor kerkeenheid. Vir die kerk is daar teen di agtergrond n groot uitdaging om aan onderlinge verhoudinge te werk.

*n Derde vraag voor die kerk is hoe die kerk sy lidmate kan help om te midde van die gespanne situasies waarin hulle hul bevind, n Christelike getuienis uit te leef. Predikant n predikant vertel hoe hulle lidmate probeer help om n positiewe gesindheid te probeer behou en hoe moeilik dit gemaak word deur die behandeling wat hulle soms van grondeisekantore kry. Van die amptenare, s Van der Schyff, behandel die boere asof hulle misdadigers is. Teen di agtergrond word daar van kerkleiers verwag om helder en duidelik met die regering te praat oor lidmate se klagtes dat hulle in die proses verontreg word. Luidens die Oos-Transvaalse sinode se besprekingsdokument moet die kerk help toesien dat reg en geregtigheid vir almal geskied. Daarby moet die kerk ook help om verkeerde persepsies en valse stereotipes by sy eie lidmate, in die gemeenskap n by die regering reg te stel. Terwyl die kerk op di manier deur sy bediening betrokke is by die grondhervormingsproses en die gevolge daarvan, kom die bediening self ook op die spel. Van der Schyff s sowat 60 van die 86 gemeentes van die NG Kerk se Oos-Transvaalse sinode l in die platteland en word deur die proses geraak. Baie van hulle is klein gemeentes en almal saam het miskien 25% van die sinode se lidmate, maar die bediening in di gemeentes kan drasties geraak word. Dit gebeur omdat grondhervorming onder meer tot gevolg het dat lidmate trek. Die gemeente Hazyview het byvoorbeeld twee jaar gelede nog 360 belydende lidmate gehad, s Van der Schyff. Nou is daar 240 oor. By Badplaas, s Botha, was daar 136 belydende lidmate. Dit het afgekom tot 105 met die vooruitsig dat dit tot 82 kan daal. Di gemeente kan klaar nie meer n volle predikantspos dra nie. S n verlies van n derde van n gemeente se lidmate is volgens Van der Schyff byna fataal.

Dan kom opsies op die tafel soos dat twee of drie gemeentes in kombinasie gaan om saam een predikant te h of dat n dominee ander werk ook moet begin doen om die pot aan die kook te hou. Van der Schyff s in Limpopo en Mpumalanga is 88% van bewerkbare landbougrond onder grondeise. As di grondeise realiseer, gaan die bediening op die platteland ingrypend verander. Gemeentes soos Komatipoort, Malelane, Letsitele, Gravelotte en Hazyview sal n skadu wees van wat hulle nou is. Nie alle gemeentes loop egter so erg deur nie. Dorey is nie te bekommerd oor sy gemeente se toekoms nie. Min mense wat hul plase verlaat, beweeg weg uit die omgewing. Hulle vind ander werk en bly in die gemeente. Ds. Japie du Plessis, voorsitter van die plattelandse streek van die Wes-Transvaalse sinode, s dat die vier plattelandse ringe van die verre Wes-Transvaal ook geraak word party erger as ander. Hy noem sommer sonder om te dink tien gemeentes op wat sal sukkel om te oorleef as die grondeise deurgaan. Die sinode van Oos-Transvaal kom reeds 30 van sy plattelandse gemeentes tegemoet wat hul sinodale bydraes betref. Dit beteken die helfte van die sinode se plattelandse gemeentes se voortbestaan is al in gevaar.

Dit is nie net die NG Kerk wat so geraak word nie. Die gemeentes van die Verenigende Gereformeerde Kerk loop ook deur omdat baie van hul lidmate plaaswerkers is wat in die proses sonder heenkome gelaat word. Botha vertel van een plaas waar 300 heeltydse werkers hul werk s verloor het. In seisoentyd het tot 700 werkers n inkomste verdien op grond wat nou onbewerk l. Daarom dat die NG Kerk en die VGK se leiers die regering saam wil nader. Hartseer verhale wat illustreer hoe n gemeenskap in duie stort, is daar baie. S word daar vertel van n spogplaas naby Hazyview waar daar ook n gastehuis bedryf is. Nadat dit van hande verwissel het, het dit n bordeel geword.  Vir lidmate is dit swaar, s Van der Schyff.

Luidens die sinodale besprekingsdokument is die gevoel van verlies as n boer se grond onteien word, vergelykbaar met di van stedelinge wat hul werk as gevolg van regstellende aksie verloor. Dit dompel mense in n bestaanskrisis. Vir sommige is dit meer traumaties as vir ander en elke gemeenskap reageer op sy eie manier daarop.

Dis in di trauma dat die kerk, sover hy kan, saam met sy lidmate wil stap. Bo

 

Bybel-Media: Nog Seisoen-van-Luister-produkte verskyn

Hans Steyn skryf:

1. Vergaderings:nuwe publikasie beskikbaar einde Maart!

Hierdie boek help leiers om beter te luister. Dit l die fondament vir die onafwendbare

kreatiewe ontploffing wanneer leiers saam luister en hulle roeping hoor.

Leiers wat na hierdie boek luister gaan hulle gemeentes en kerke help om te groei van relgebonde vergaderings na luisterende vergaderings. Hulle gaan ontdek dat die sleur om n agenda deur te werk, verander in die opwinding van n byeenkoms voor God se aangesig.

Dit is n nuwe wreld met die belofte van n skuif van demokrasie na geloofs-onderskeiding en van besluite na geloofsoortuigings.

Teen slegs R44-95 kan niemand bekostig om sonder di besondere hulpmiddel te wees nie.

2. In April verskyn God praat leef luisterryk, vir stiltetyd Die bekende geestelike begeleier Willem Nicol gebruik die luistersiklus om gelowiges voor God tot rus te laat kom. Hy begelei lesers stapsgewys om die boodskap van die Evangelie van Johannes nuut te hoor en dan gehoorsaam te leef.  

Bybel-Media help Teologiese Skole in Afrika

Die N G Kerk glo dat sy n besondere roeping in Afrika het. So s ons roepingsverklaring. Vanselfsprekend kan ons daardie roeping net vervul in vennootskap met ander kerke. Veral die kerke in die brer N G Kerkfamilie is daarvoor van kardinale belang. En verder is dit n uitgemaakte saak dat teologiese opleiding n uiters strategiese middel tot daardie doel is. As die kerke in Afrika gesamentlik hulle roeping wil uitleef, moet ons seker maak dat ons oral op hierdie vasteland mense oplei om te verstaan wat God vandag van ons in die Afrikakonteks vra. Die dringende behoefte is dus: relevante teologiese opleiding op n ho standaard.

Vir Bybel-Media is dit n wonderlike voorreg om n klein bydrae tot laasgenoemde te lewer deur n skenking van R10 000 vir die aankoop van teologiese boeke aan elk van 8 verskillende teologiese skole in Afrika suid van die Sahara. Dit is almal inrigtings wat ook verbonde is aan NetACT (Network for African Congregational Theology). Die lande wat geraak word is Kenia, Malawi, Mosambiek, Zambi, Zimbabwe en Namibi. Die Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER) se Library and Textbook Program sal help om die skenking te administreer. Die 8 inrigtings sal dmv hierdie GER program elk R10 000 se teologiese handboeke of biblioteekboeke kan bestel by die bekendste teologiese uitgewers in die wreld teen afslae van tot 50%.

Geen predikant kan effektief sy roeping vervul sonder boeke nie. Net so kan geen teologiese skool kwalifiseer vir akkreditasie sonder n ordentlike biblioteek nie. Die bg teologiese skole sukkel almal om aan hierdie standaarde te voldoen. Meeste van hulle se biblioteke kom nie naby die vereistes vir akkreditasie nie. Meeste van hulle studente gaan in die bediening in met n uiters karige voorsiening op hulle boekrakke. Dis soos n ambagsman sonder basiese gereedskap!

Bybel-Media se bede is dat die Here hierdie skenking sal gebruik om sy Koninkryk te laat kom in Afrika. Ons glo die ondersteuning van teologiese opleiding is een van die heel belangrikste vennootskappe wat ons met ons kerkfamilie in Afrika kan aangaan om te sorg dat die Evangelie die dringendste behoeftes van hierdie vasteland aanspreek.

Nuwe Bybel-Media publikasies:

1. Die derde boek in die reeks In gesprek oor ... het pas verskyn. Die nuwe titel uit die pen van Francois Wessels is: Wie was Jesus regtig? Prikkelende vrae wat bespreek word, is onder andere: Het ons werklik genoeg gegewens vir n histories betroubare beeld van Jesus? En kan n historikus werklik iets oor n gebeurtenis soos die opstanding s? Moet ons nie liewer heeltemaal afsien van n soeke na die historiese Jesus en slegs vertrou op die Christus van ons geloof nie?

2. Openbaring vandag, van Tiaan Jordaan, het teen die einde van 2006 verskyn. Die simboliese taal van Openbaring teken vir ons n skynbaar volledig vreemde wreld hoe raak dit ons vandag? Die leser kry drie sleutels in die hand om self daardie verrassende boodskap agter die vreemde beeldprente te verken.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Alle bestellings: Skakel 0860 26 33 42 of 0860 bmedia DVDs, CDs, boeke, kommen-

tare, kategesemateriaal, inligtingspamflette en katalogi.

Mr inligting op die webtuiste: www.bmedia.co.za

Bybel-Mediagroete uit Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

E-pos: hans@bmedia.co.za Tel 021 864-8223

NS. In die Tydlose-Geloofskatte-reeks het CS Lewis se Mere Christianity nou by Lux Verbi in Afrikaans verskyn met die titel: Doodgewoon Christen, teen R109,95. Bo

 

Egoli se Hennie Smit in PE

Deon van Staden laat weet:

Hennie Smit (Bertie van Egoli) tree op 23 Maart 2007 om 19h00 op by VERKENNER LAERSKOOL in Linton Grange met "n Lag en Kuieraand".   U sal hom BAIE GENIET! 

Kaartjies is R40-00 (Volw.) en R20-00 (o/16) met 'n ligte ete ingesluit  OF R30-00 (Volw) en R15-00 (o/16) sonder 'n ete.   Verversings (Worsrolle, kerrievetkoek / sosaties / pannekoek / koffie, ens. sal vanaf 17:30 beskikbaar wees en daar sal ook verskeie stalletjies wees vanaf 17:30 (o.a. juwele, klere spesiaal vir die dames, lekker nat beskuit, ens.

Vir kaartjies/navrae skakel:  0823458401  of  041 3605148  of  041 3601496 Bo

 

Oulike gratis agtergronde vir jou media

Worshiphousemedia het hierdie maand n BAIE nice freebie n reeks agtergronde vir Paasfees, asook n motion background en countdowns.  Mens moet registreer om dit af te laai.  Dis egter die moeite werd om te registreer, aangesien hulle elke maand n freebie (van wisselende gehalte) het.

http://www.worshiphousemedia.com/index.cfm?hndl=details&id=7002&tab=ST Bo

 

Empiriese navorsing oor die funksionaliteit van psalmsang in die NG Kerk in S.A. en Namibi

Me HJ Jankowitz maak die volgende mededeling oor n studie rondom psalmsang:

1. Motivering

Psalmsang het ongelukkig binne ons kerkverband n hartseer geskiedenis; sodat die kosbaarste Bybelse lofbundel besig is om in onbruik te raak die kosbaarste lofsang-erfenis wat die hoogtepunt van ons lof aan God moet uitsing, is besig om traag en stemloos geword. Selfs kosbare, vars omdigtings saam met heelwat nuwe wysies kon blykbaar nie die saak beredder nie.

2. Plan van aksie

Die identifisering van die stand van sake kan as n beginpunt vir riglyne vorentoe beskou word.

Derhalwe is n vraelys vir die inwin van statistieke rondom psalmsang ten opsigte van funksionalieit en gebruiksfrekwensie saamgestel en deur die Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus goedgekeur. Dit vorm deel van n PHD-studie oor die Psalms in die Liedboek van die Kerk deur n ingeskrewe student onder leiding van prof Daleen Kruger, me HJ Jankowitz.

3. Omvang van die navorsing

Die navorsing sal die uitstuur van vraelyste aan 500 gemeentes van die NG Kerk in Suid-Afrika en Namibi behels. Gemeentes is gekies om n bepaalde verskeidenheid te dek ten opsigte van ligging, bedieningstyl en lidmaattal. Dit word beplan om gedurende Maart uitgestuur te word en terugvoering word ongeveer Mei tot Julie terug verwag. Die aangehegte stukke sal elektronies aan die bepaalde gemeentes gestuur word.

4. Redes vir hierdie skrywe

Die redes vir hierdie skrywe, is om u in te lig oor hierdie beplande empiriese studie, die motivering daarvoor asook die omvang daarvan te beskrywe en te versoek dat u dit, indien moontlik, die betrokke inligting kan deurgee aan u sinodale gebied.

By voorbaat baie dankie vir u aandag en ondersteuning. Met senwense vir u omvangryke taak.

HJ Jankowitz. Bo

 

Ds Zachie le Roux beskikbaar vir algemene predikantswerk

Ek ken ds. Zachie le Roux nie, maar hy meld hy is beskikbaar vir algemene predikantswerk in enige gemeente in die kerk. Miskien bevind u gemeente hom in n oorgangstydperk en wil u nie nou iemand voltyds beroep nie. U soek dalk iemand vir Pinkster. Kontak hom gerus by 072-621-1149. Bo

 

CFN: Opleiding as Fasiliteerder of as Gevorderde Fasiliteerder

Die bekende Church and Commmunity Facilitation Network, waarvan onder andere Buvton lid is, bied weer vanjaar opleiding aan vir persone wat graag as fasiliteerders op as gevorderde fasiliteerders opgelei wil word. Kyk gerus na www.cfn.org.za vir meer inligting of kontak Letitia Sullivan by 021 685-6883. Bo

 

Absolutely Ruthless!

Q. What kind of man was Boaz before he married Ruth?
A. Ruthless.

Q. What do they call pastors in Germany ?
A. German Shepherds.
Q. Who was the greatest financier in the Bible?
A. Noah He was floating his stock while everyone else was in liquidation.
Q. Who was the greatest female financier in the Bible?
A. Pharaoh's daughter.. She went down to the bank of the Nile and drew out a little prophet.
Q. What kind of motor vehicles are in the Bible?
A. Jehovah drove Adam and Eve out of the Garden in a Fury. David's Triumph was heard throughout the land. Also, probably a Honda, because the apostles were all in one Accord.
Q.. Who was the greatest comedian in the Bible?
A. Samson. He brought the house down.
Q. What excuse did Adam give to his children as to why he no longer lived in Eden ?
A. Your mother ate us out of house and home.
Q. Which servant of God was the most flagrant lawbreaker in the Bible?
A. Moses. He broke all 10 commandments at once.
Q. Which area of Palestine was especially wealthy?
A. The area around Jordan . The banks were always overflowing.
Q. Who is the greatest baby-sitter mentioned in the Bible?
A. David. He rocked Goliath to a very deep sleep.
Q. Which Bible character had no parents?
A. Joshua, son of Nun.
Q. Why didn't they play cards on the Ark ?
A. Because Noah was standing on the deck. ( Groan...)

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Skriba Sinodale Kommissie

Bo