Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 12  -  23 Augustus 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Padberade oor kerkhereniging verloop positief

Uitdagings vir gemeentes en Skrifgesag: Prof Jan van der Watt tree in Port Elizabeth op

Jeug EE III Kliniek

Die Effektiewe Rol van Radio onder Mense steeds Onbereik met die Evangelie van Jesus Christus

Willow Creek: Global Leadership Summit in PE aangebied

Verklaring Kuratorium re Evangeliese Inisiatief : Fakulteit Teologie Universiteit van Pretoria

Respons: Die dominee wat nie so lekker inpas nie

Ds Johan Symington tree einde 2007 uit as NG Kerk se kommunikasiedirekteur

Teologie Stellenbosch 150+  1 November 1859 –1 November 2009

Jammer vir die vier sendelinge wat ons voorouers opgeëet het

 

 

Padberade oor kerkhereniging verloop positief

Die afgelope week het lede van die moderatuur drie padberade oor kerkhereniging in ons sinodale gebied gehou. Dit het grotendeels positief verloop, veral in die plattelandse gebiede waar die besef van ‘n lotsgebondenheid met die VGK toenemend groei.

    Die padberade lui ‘n konsultasieproses met gemeentes in. Daar is vir elke gemeente konsultasieboekies, wat óf reeds in gemeentes se besit is, óf afgehaal kan word by die ringskriba van die ring waaronder gemeentes ressorteer.

    Die volledige bundel bronne is ook op ons sinode se webblad beskikbaar, naamlik:

1.  Die konsultasieboekie (3MB)

2.  Die terugvoervorm waarop jou gemeente se kommentaar gekonsolideer moet word;

2.  ‘n Powerpoint wat die konsultasieproses verduidelik - in Powerpoint 2003 of Powerpoint 2007 formaat. Aanbeveel dat jy die 2007-formaat aflaai (dis ‘n baie kleiner lęer) en dan net die filter vir jou Powerpoint 2003-program van die internet aflaai om dit in 2003 oop te maak;

3.  ‘n Historiese oorsig oor die verlies en herstel van die kerkverband in die Oos-Kaap. In hierdie oorsig word onder andere die sterk besluite wat die Oos-Kaapse Sinode oor meer as ‘n dekade ten gunste van kerkhereniging geneem het aangedui.

4.  ‘n Kort gespreksgids vir kleingroepe oor die kerkherenigingsproses.

 

Uitdagings vir gemeentes en Skrifgesag: Prof Jan van der Watt tree in Port Elizabeth op

Ons is bevoorreg om die Nuwe Testamentikus, prof Jan van der Watt, op 15 en 16 September in Port Elizabeth te hę. Hy kom op 15 September 'n seminaar aanbied rondom die tema: Uitdagings vir gemeentes wat Skrifgetrou wil lewe. Op 16 September lei hy die eredienste (oggend en aand) in Sionsrand-gemeente.

    Daar word deesdae so baie dinge oor Skrifgesag, en veranderinge in die kerk gesę, dat mens 'n slag net weer by 'n nederige, Skrifgetroue, maar węreldwyd-erkende akademikus, wat steeds in gemeentes en met lidmate werk, en eenvoudig kan kommunikeer, wil hoor: Wat is aan die gang oor Skrifgesag? Wat is werklike uitdagings vir die kerk en wat in bloot pogings om modern te probeer wees?

    Hierdie seminaar is spesifiek gerig op lidmate en hul leraars. Die leraars word genooi na 'n ete om 13:00 saam met prof Van der Watt waar leraars meer spesifiek teologiese of enige ander vrae kan vra.

    Dan word almal ook uitgenooi na die twee eredienste by Sionsrand-gemeente op 16 September.

    Hierdie is 'n gesamentlike projek van die Ring van PE en die NGK Sionsrand.

PROGRAM:

TEMA: UITDAGINGS VIR GEMEENTES WAT GETROU AAN DIE SKRIF WIL LEWE.

Sat. 15 Sept. PE-HOOGLAND GEMEENTE

08h30-10h30:   Eerste sessie

10h30-11h00:   Tee

11h00-13h00:   Tweede sessie

13h00-14h30:   Ete saam met predikante (ons beoog die PE-Klub of soortgelyke fasiliteit) met geleentheid vir vrae.

 

Son. 16 Sept. SIONSRAND-GEMEENTE

09h00; Erediens Sionsrand (geleentheid vir vrae daarna)

18h30: Erediens Sionsrand  

Koste:

1.  Vir die seminaar: R20 pp

2.  Vir die seminaar en middagete (slegs leraars): R50

 

========

 

INSKRYWINGSVORM

 

E-pos die inskrywingsvorm aan riana@pehoogland.co.za of faks aan 041 368-7340 - saam met u bewys van betaling:

 

Naam:         ______________________________

 

Gemeente:   ______________________________

 

Selfoon:       ______________________________

 

Ek woon die oggend-seminaar by (R20):                               JA / NEE

 

Ek woon die oggend-seminaar plus die middagete by: (R50)  JA / NEE

 

Sluitingsdatum vir inskrywings: 10 September 2007

Navrae: Ds Danie Mouton (082 9234 178) of ds Jan Coetzee (072 320 2844)

 

Jeug EE III Kliniek

Ds Jan Coetzee bring die volgende onder ons aandag:

JEUG EE KLINIEK.

23-26 SEPTEMBER 2007

EVANGELISASIE SENTRUM PORT ELIZABETH

DIE WONDERLIKSTE GELEENTHEID VIR ONS JONGMENSE !!!

’N GELEENTHEID WAAR DIT GAAN OOR DIT WAT DIE HERE EINTLIK VAN ONS VRA.

Die paar dae gaan ons jeugwerkers en tieners help toerus om met vrymoedigheid die evangelie met mense te deel. Elke tiener wat hierdie plan van God snap, kyk met ’n totale ander oog na die kerk en na mense rondom hom.

Dit sal wonderlik wees as kerkrade die jongmense kan help borg en ’n groep(met ’n jeugleier) uit die gemeente kan stuur, wat weer met ’n evangelisasieprogram in hulle eie gemeente kan begin. Ons het nie net Christene nodig nie, maar getuienisse.

INLIGTING:

SIEN INSKRYWINGSVORM EN PROGRAM:

(Die inskrywingsvorm en die program is op ons webblad beskikbaar.)

Sluitingsdatum: 17 September 2007.

Navrae: Jan Coetzee 0723202844

              Ds Danie en Marlene du Plessis 0413642786

              EE Kantoor 012 3427650

 

Die Effektiewe Rol van Radio onder Mense steeds Onbereik met die Evangelie van Jesus Christus

Ds Carl Crouse laat weet:

Rev. Christian Benjamin, Nasionale Direkteur van FEBA Radio Indië besoek Suid-Afrika gedurende September 2007 op uitnodiging van FEBA Radio SA.

Uitnodiging aan: 

alle FEBA Radio-ondersteuners en belangstellendes,

alle gelowiges, vriende, lidmate en leraars, sendingkommissie- of kerkraadslede wat graag betrokke wil wees by die Here se liefde-volle en vrugbare uitreik na onbereikte mense deur middel van radio.

Wanneer?  Woensdagaand, 12 September 2007 - 19h00

Waar?       Evangelisasiesentrum, Cleeveweg 26, Cotswold, Port Elizabeth

Toegang?  Gratis (vrywillige offergawe)

Verversings word vanaf 18h45 bedien.

Inligting:    Skakel Geo de Kock by 083 732 4117 of Carl Crouse by 083 463 7462

 

Willow Creek: Global Leadership Summit in PE aangebied

Die Willow Creek Assosiasie bied hul Global Leadership Summit, wat pas in die VSA plaasgevind het per grootskerm-DVD op 12 en 13 Oktober 2007 in Port Elizabeth aan.  Op beide dae vind die aanbieding van 9-uur tot 5-uur plaas. Dit is ‘n baie positiewe belewenis, en word ook pakkend aangebied. Moenie dat die DVD-formaat jou mislei om te dink die byeenkoms is sonder dinamiek nie.

    Sprekers wat optree is Bill Hybels van Willow Creek, Carly Fiorina (Hewlett Packard), Marcus Buckingham (skrywer), Richard Curtis (screenwriter en stigter van Make poverty history), John Ortberg (skrywer en senior leraar), Michael Porter (Harvard Besigheidskool) en Colin Powell.

    Skryf gerus in by www.willowcreeksa.co.za

   Rig navrae aan ds Christo van Heerden, christovanheerden@telkomsa.net

 

Verklaring Kuratorium re Evangeliese Inisiatief : Fakulteit Teologie Universiteit van Pretoria

Die Dagbestuur van die Kuratorium het op sy vergadering van 8 Augustus 2007 kennis geneem van die aksie van die Evangeliese Inisiatief.  Uit gesprekke van die verteenwoordigers van die Evangeliese Inisiatief waarvan kennis geneem is in die media word daar negatiewe en ongekontroleerde aantygings teen die Kuratorium en die Fakulteit Teologie by die Universiteit van Pretoria gemaak - sonder dat daar gesprek gevoer is.

    Die Dagbestuur van die Kuratorium verwelkom gesprek oor teologiese opleiding indien dit deursigtig is en op 'n verantwoordelike en 'n broederlike wyse geskied (Matt 18:15-20). Daarom het die Dagbestuur die Stuurkomitee van die Evangeliese Inisiatief uitgenooi vir geprek.  Hulle het aangedui dat hulle aan die gesprek sal deelneem wanneer hulle daarvoor gereed is. Desnieteenstaande het die Dagbestuur van die Kuratorium twee van sy lede aangewys om ‘n broederlike gesprek te voer met een van die leiersfigure in die Evangeliese Inisiatief.

    Die Dagbetuur het verder ook kennis geneem van die verspreiding van 'n DVD met die titel: ‘"Nuwe” strominge in die teologie’.  Daar word nie aangedui wie die opteller(s) van die DVD is nie en in die samestelling van die  DVD word daar eweeens negatiewe en ongekontroleerde aantygings gemaak en word die dosente van die Teologiese Fakulteit in die spervuur geplaas sonder dat daar met hulle gesprek gevoer is. Die Kuratorium verwerp die wyse waarop die opteller(s) van die DVD op 'n onbillike wyse die uitsprake van dosente buite konteks aanhaal ten einde hulle eie voorafopgestelde oogmerke te bereik. So 'n bedenklike hermeneutiek gee die indruk van doelbewuste verdagmakery teen die dosente. Daarom wil die Dagbestuur ter wille van eerlike geprekvoering die volgende sake uitlig ten einde perspektief op die optrede van die dosente te gee.

    1.  Prof Julian Muller beskou homself nie as ‘n Nuwe Hervormer nie.  Wanneer hy dan een preek lewer by ‘n Hervormingssondag in die gemeente Pierre van Ryneveld (in 2000), en op versoek aan gesprek deelneem by die gemeente Skuilkrans om sekere sake te stel, hy ook oor die Nuwe Hervorming by die  Centurion Teater op versoek van ‘n Kommissie van die Sinode van Oos-Transvaal  en by die Teologiese dag 2003 op versoek van die Kuratorium optree, moet sy uitsprake binne die konteks van die gesprek gesien word.  Sy doel was om kritiese gesprek met die Nuwe Hervorming te bevorder.  Wanneer prof Muller persone aanmoedig om Walter Wink se boek te lees, impliseer dit nie dat hy alles onderskryf wat Wink skryf nie, maar is hy oortuig daarvan dat Wink 'n bydrae kan lewer tot 'n teologiese verstaan van die problematiek.

    2.  Wanneer Prof Jurie le Roux as deelnemer aan ‘n gesprek by Unisa in 2002 deelneem en verklaar dat hy teen die dosente se verklaring van 2002 was, het dit nie oor die inhoud van die verklaring gegaan nie, maar oor die feit van 'n verklaring. Hy het die waarde van so 'n wyse van gesprek tussen Christene betwyfel.

    3.  Wanneer Prof Piet Geyser in sy bedanking 'n beleefdheidswoord rig aan 'n verteenwoordiger van die Jesus Seminaar word die indruk gewek dat hy met alles wat die persoon gesę het saamstem. Dit is 'n misbruik van van die situasie.

Hierdie is enkele voorbeelde om daarop te wys dat almal wat die erns van teologiese opleiding op die hart dra, eerlik met mekaar as broers en susters in Christus moet omgaan ten einde die saak van die koninkryk van God die beste te dien. Juis om alle billikheid te laat geskied is die kwessie van leerklagtes deur die Kuratorium na die onderskeie ringe van die kerk verwys en is die dosente nie aan leerdwaling skuldig bevind nie.

    Daarom wil die Kuratorium alle belangstellendes uitnooi om aan 'n gesprek oor teologiese opleiding deel te neem tydens die Lentekonferensie.  Die gesprek sal die aand van 18e September om 19:00 in die kerkgebou van die gemeente Universiteitsoord plaasvind.

Dr PR du Toit

Predikant vir Teologiese Opleiding

Namens die Dagbestuur van die Kuratorium

15 Augustus 2007

 

Respons: Die dominee wat nie so lekker inpas nie

Dion van Rooyen reageer as volg oor die paragraaf “Herwaardeer jou dominee - veral die wat nie so lekker inpas nie” in die vorige OosKAap eNuus:

Liewe Danie

Die  OosKaap eNuus van 14 Augustus 2007 se stukkie or die dominee wat nie inpas nie, het my laat voel om te reageer. Ek weet nie of dit  jou skepping is nie, maak ook nie regtig saak nie want ek bedoel dit nie persoonlik nie.  Ek weet ook nie of OosKaap eNuus sulke terugvoer hanteer of plaas en of dit ‘n eenmanssaak is nie. Ek het waardering vir die poging om gebalanseerd te bly. Daar is egter ‘n paar dinge wat gesę word wat my laat voel dat hierdie tipe skrywe nie billik is nie.

    Eerstens voel dit vir my asof die dominees waarvan aanvanklik geskryf word, tipeer word as die wat eintlik tot nadeel van die kerk optree. Dis teleurstellend dat skrywes soos die gewoonlik verwys na dominees wat nog besoeke doen, wat onder die wanindruk verkeer dat dit iets beteken, wat kuier, wat eintlik daarmee op ‘n dwaalspoor is.  ‘n Onderskeid kom tot stand tussen hierdie  “agtergeblewe” dominee – en die “krapper” (die een wat almal eintlik voor is) waarvoor ‘n pleidooi gelewer word. Waarom is dit nodig is om sulke onderskeide te maak? Sou die “agtergeblewe” se pogings nie meer deur God gebruik word nie? Is sy kuiers buite God se wil? Wie het bepaal watter een van hierdie twee se plant of natgooi (wat maar al is wat hulle kan doen) van die saad meer belangrik is? Of het God Hom meer openbaar aan die “krapper” omdat hy/sy meer guns by God gevind het as gevolg van sy/haar meer verhewe roeping om nie lekker in te pas nie? Of om nie te doen wat die mense wil hę nie? Dis ‘n onderskeid wat vir my raak aan geestelike meerderwaardigheid  – die “krapper” is immers mos die een wat die dinge doen wat die toekoms gaan verseker! Is dit die rede waarom hulle die ander ‘n trap voor is?  

    Dis die tweede opmerking wat my absoluut verbaas gelaat het, dat die “krappers” volgens die skrywer “eintlik besig is om die soort dinge te doen wat die kerk se toekoms uiteindelik gaan verseker.” Dis vir my nuus dat enige dominee iets kan doen wat die kerk se toekoms verseker en waarborg, wat deur sy besigwees so kan kies dat sekere uitkomste verseker kan word. Ek het nog altyd seker verkeerdelik verstaan dat die toekoms van die kerk in die hande van God is, wat daaroor sou waak en wat alleen daaroor besluit, wat by tye toelaat dat selfs slegte tye die kerk nie gespaar word nie. Kan dit so werk dat  net die “krappers”  hierdie funksie van God kan hoor en aanvoel, en daarom met absolute sekerheid kan sę ek weet waarheen die Here Sy kerk wil lei? In teenstelling met die soos ek wat wat nog nie eers die maat van die dromme hoor nie!

    Die laagtepunt van die skrywe is die verwysing na die “krappers” wat nie altyd gedienstig is met die groepe wat tans in beheer van die gemeente is nie. Ek weet nie of die Skrif se vermanings oor gelowiges se aanvaarding van selfs heidense gesag ook anders verstaan moet word nie. Ek vind dit jammer dat hierdie kenmerk so gemaklik aanvaar word. Die kwessie van mag en beheer word  vele male ingespan en gebruik soos dit ons pas. Dis reg as “krappers” die gesag uitdaag en bevraagteken en nie gedienstig is nie. Maar moenie vrae vra oor dieselfdes se oortuigings nie, want dan is jy in opstand, en word beskou as ‘n dwarsbomer van die wyse waarop die Here Sy kerk wil lei en as een wat die voortgang van die koninkryk beskadig.

    Dankie vir die laaste paragraaf – wat handel oor die vaardighede wat die “krappers” moet opdoen. Sterkte ook aan hulle – ek is nie so seker dat daar vaardighede is wat hulle sal bemagtig om die toekoms te implementeer nie! 

Antwoord:

Daar is tereg baie waardering in gemeentes vir dominees wat nog glo in besoeke en wat kuier.  Die vorige eNuus probeer dit nie ontken of afkraak nie. Dit probeer ook nie alle “krap” as positief ophemel nie. Daar is van tyd tot tyd leraars wat onoordeelkundig “krap”. In ons sinodale gebied is daar egter ook leraars wat swaarkry omdat hulle nie regtig inpas by gemeentes se tradisionele verwagtings nie. Dit het nie met dwarstrekkery te doen nie, maar met die doen van wat reg is en met die oriëntering van gemeentes aan wat hierdie leraars onderskei as God se voorkeurtoekoms vir die gemeente. Hulle word nie altyd waardeer nie, en eNuus vra dat gemeentes hul dominees weer ‘n slag waardeer.

    Natuurlik kan niemand vrede hę met indiwidualistiese leraars wat die sisteem saboteer, in onvrede en swak verhoudinge met ander leef, gesag uitdaag terwille van uitdaag, en hardkoppig op hul eie koers voortboender terwyl die gemeente as gevolg van hul optrede op die afgrond huiwer nie.

    Daar is ongelukkig ook dominees wat baie goeie vernuwingsideale koester maar nie oor die prosesvaardighede beskik om dit opbouend te implementeer nie. Hieraan moet ons iets doen.  Danie Mouton

 

Ds Johan Symington tree einde 2007 uit as NG Kerk se kommunikasiedirekteur

(Uit: Die Burger)

KAAPSTAD - Die NG Kerk het Maandag bekend gemaak dat ds Johann Symington, direkteur:  kommunikasie van dié kerk, einde vanjaar gaan uittree.  hy bly egter aan as redakteur van Kerkbode.  "Die moderatuur het met dank kennis geneem van die jongste verslae oor Kerkbode en Lig.  Die finansiële posisie van die groep is gesond.  Sowel Kerkbode as Lig het die afgelope tyd betekenisvolle groei beleef.  Die moderatuur erken graag die rol van ds Symington in dié verband," sę dr JJ Gerber, algemene sekretaris van die kerk, in ‘n verklaring.  Symington het gesę hy gaan uittree omdat hy in die Kaap wil aanbly en die laaste ses jaar in die bediening aan ‘n gemeente wil wy.  "Ek is nog werkloos, Daar is seker ‘n gemeente wat in my dienste belangstel."   Hy het gesę sy vier jaar as kommunikasiedirekteur was seker van die interessantste tye om by die kerk te werk.  Wat vir hom veral interessant was, is hoe die kerk homself sedert 2002 geherposisioneer het.

    Dr Kobus Gerber se verklaring sę bykomend dat ds Symington aanbly as redakteur van Die Kerkbode.

 

Teologie Stellenbosch 150+  1 November 1859 –1 November 2009

Op 1 November 1859 is die pragtige gebou aan die bopunt van Dorpstraat op Stellenbosch in gebruik geneem as ‘n Teologiese Seminarium of te wel ‘n Kweekskool vir die opleiding van predikante.  Tans is die gebou die tuiste van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch.  Hoewel die Seminarium hoofsaaklik die opleiding van predikante vir die NG Kerk ten doel gehad het, is van die oudste fotos teen die mure van die gebou stille getuies daarvan dat studente uit ander denominasies en rassegroepe van die begin af ook in die Seminarium opgelei is.

    Op 1 November 2009 sal hierdie instelling – die alma mater van die latere Universiteit van Stellenbosch - 150 jaar oud wees.

    Die Fakulteit Teologie onder leiding van die dekaan prof Elna Mouton in samewerking met die Kuratoria van die NG Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk van Suider-Afrika en die Presbiteriaanse Kerk – almal huidige vennote van die Universiteit in die opleiding van predikante – het reeds begin om voorbereidings te tref om van 2009 ‘n besondere feesjaar te maak.  ‘n Projekkomitee onder voorsitterskap van prof P Coertzen is besig met aanvoorwerk.

    As tema vir 2009 is besluit op Teologie Stellenbosch 150+  Met hierdie tema wil ons graag die afgelope 150 jaar in dankbare herinnering roep en terselfdertyd ook onomwonde ‘n openheid na die toekoms verklaar. 

    Benewens die normale akademiese werksaamhede word die volgende ook tydens die feesjaar in die vooruitsig gestel:

*  ‘n Mini-teologiese konferensie aan die begin van die akademiese jaar;

*  deurlopende lesingreekse, publikasies en feesgeleenthede;

*   ‘n groot internasionale teologiese konferensie in die tweede helfte van die jaar.

*   1 November 2009 sal ‘n besondere hoogtepunt wees – op dié dag 150 jaar gelede is die Teologiese Seminarium feestelik in gebruik geneem.  In 2009 val 1 November op ‘n Sondag en planne word reeds nou al bedink om die geleentheid op ‘n gepaste wyse te vier.

    ‘n Gedenkboek, waarin sowel na 150 jaar se geskiedenis as na die toekoms gekyk sal word, sal ook deel wees van die besinning en vieringe van 2009.  Beplanning daarvoor is goed op dreef.

Prof E Mouton

Dekaan Fakulteit Teologie

Stellenbosch

 

Jammer vir die vier sendelinge wat ons voorouers opgeëet het

Ds Johan van der Merwe skryf:

Dis eintlik fantasties dat mense na vore kom en met werklike spyt/berou erken dat hulle fouteer het. Die Gees van God werk baie meer en op baie meer plekke as wat ons ons kan voorstel. Dat dit in die afgelope paar jare op baie en soms onverwagte plekke gebeur het, is nie bloot politieke mode of toeval nie. En daardeur raak 'n mensvriendeliker en [hopelik] meer Godverheerlikende wyse van saambestaan moontlik.

    On reading the report below, I was reminded of the furore in white Afrikaner circles when the late prof. Willie Jonker admitted his personal guilt and that of the Dutch Reformed Church on behalf of the DRC re Apartheid and the theological justification thereof. One objection was that an individual cannot repent on behalf of his group / people / church without their knowledge or consent. Well, apart from the fact that what Jonker did was a thoroughly Biblical thing to do, authentic heart-felt and Spirit-worked repentance by one / a few on behalf of the represented many makes a lot of sense and has never failed to touch and change hearts and lives.

    Jonker het sy outobiografie betitel: Selfs die kerk kan verander. Inderdaad. En die besef van eie armoede, skuld en berou daaroor teenoor mekaar en teenoor die gemeenskappe waarvan ons deel is, kan ons almal bring tot 'n meer deurleefde Christen-wees en mens-wees

======

Port Moresby - The descendants of cannibals who killed and ate four Fijian missionaries in 1878 have apologised for their forefathers' actions, the Australian Associated Press reported on Thursday.

Fiji's High Commissioner to Papua New Guinea, Ratu Isoa Tikoca, accepted the apologies at a reconciliation ceremony attended by thousands of people near Rabaul in East New Britain province on Wednesday.

"We at this juncture are deeply touched and wish you the greatest joy of forgiveness as we finally end this record disagreement," Tikoca said.

PNG's Governor-General Paulias Matane told the crowd he appreciated the work of the early Fijian missionaries in spreading Christianity, AAP said.

The ceremony marked 132 years since Methodist ministers and teachers from Fiji arrived in the New Guinea islands region in 1875 headed by Englishman George Brown.

In April 1878, a Fijian minister and three teachers were killed and eaten by Tolai tribespeople on the Gazelle Peninsula.

Brown directed and took part in a punitive expedition that resulted in a number of Tolais being killed and several villages burnt down.

His actions caused a storm of protest in the Methodist Church in Australia and elsewhere. Official investigations by British colonial authorities in the Pacific cleared him of criminal charges.

(news24.com)

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Skriba Sinodale Kommissie

Bo