Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 15  -  14 September 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

 

INHOUD

 

Moderamen Algemene Sinode reik verklarings uit oor kerkhereniging en die Evangeliese Inisiatief

Gemeentes: Ontsluit n Christelike respons op MIV-Vigs

Attie van Niekerk in gesprek met Julian Muller

NGK Queenstown wil gemeentes rondom lofprysing bemagtig

Ester-Konferensie 16-18 November te Jeffreysbaai

Moderamen Algemene Sinode se verklaring na gesprek met die Evangeliese Inisiatief

Die Moderamen se besluit oor die NG Kerk en die Kerkherenigingsproses

Vakature: Adjunk-Algemene Sekretaris SA Raad van Kerke

Goed wat jy nie wil hoor tydens n operasie nie!

 

 

Moderamen Algemene Sinode reik verklarings uit oor kerkhereniging en die Evangeliese Inisiatief

Kort op die hakke van vandeesweek se OosKaap eNuus volg hierdie spesiale uitgawe wat kommunikasie vanaf die Algemene Sinode deurgee. Maar eers n ander opmerking of twee, drie - hierdie was n vol week. Daarna volg die twee verklarings van die Algemene Sinode. Inhoud

 

Gemeentes: Ontsluit n Christelike respons op MIV-Vigs

Wat n aangename ervaring om Nelis du Toit, predikant in diens van (bestuurder van) CABSA (Christen Aids Buro van Suider-Afrika), by die Gemeentedienste-Netwerk te ontmoet. Ons kon lekker gesels oor die bemagtigingsrol van hierdie kerklike bemagtingsentrum van die Hugenote Kollege.

Julle kan n kort voorlegging oor die rol en dienste van CABSA hier besigtig.

Een van die uitdagings vir gemeentes is om n Christelike respons tot HIV-Vigs te ontwikkel. ABSA se webblad (www.cabsa.co.za) help mens geweldig baie hiermee. Wat opval, is dat Vigs en die lyding daaraan verbonde ons as gemeentes eintlik ni opval nie. Dit trek nie ons aandag nie. Mens wonder hoe ons Godsverstaan, asook ons begrip van wie die kerk is en wat haar roeping is, sal moet skuif om n Christelike bediening saam met mense wat leef met HIV-Vigs moontlik te maak. Inhoud

 

Attie van Niekerk in gesprek met Julian Muller

Dr Attie van Niekerk lewer n verhelderende bydrae in gesprek met prof Julian Muller oor die sogenaamde nuwe rigtings in die teologie. Hierdie is n omvattende artikel wat wyer gaan as die artikels van Van Niekerk en Muller wat in hierdie dae in Kerkbode en koerante verskyn.

Die volle titel van die artikel is: Teologiese Strominge in die NG-Opleiding aan die Teologiese Fakulteit, UP in Gesprek met Prof Julian Mller

Klik hier om die artikel te lees.

Let ook daarop dat Kerkbode van 14 September 2007 drie artikels oor die Opstanding dra. Hierin vra prof Adrio Knig bepaalde vrae aan prof Muller, dr Attie van Niekerk s Moenie die baba met die badwater uitgooi nie, en prof Julian Mller reageer. Inhoud

 

NGK Queenstown wil gemeentes rondom lofprysing bemagtig

Ds Velle Potgieter van Queenstown-gemeente vertel in meegaande dokument hoe hulle lofprysingsbediening na belangstellende gemeentes wil uitreik om lofprysing in gemeentes te bevorder en te help vestig.

Hy vertel self: Deur die uitreike wil Selah gemeentes opgewonde maak en help om hulle eie unieke lof en aanbiddingsbedieninge te vestig. In elke gemeente is die potensiaal daarvoor. Die getuienisse uit gemeentes van hoe die Here werk deur musiek en sang is te veel om te noem, maar word deel van die gesprekke in gemeentes waar daar gefokus word om God te vereer.

Dit word tans in die vooruitsig gestel om volgende jaar (2008) opleiding en toerusting as `n naweekgeleentheid te rel in Queenstown spesifiek vir gemeentes van die Oos Kaap. Selah stel hulleself beskikbaar vir eredienste en toerustingsgeleenthede en vertrou dat gemeentes van hierdie geleentheid sal gebruik maak om hulle te kontak vir bediening in u gemeente.

Aangesien hierdie `n geloofsbediening is, is daar nie `n vasgestelde tarief nie, maar Selah versoek net dat die reiskostes en verblyf (indien hulle moet oornag), deur die gemeente gedra sal word. Indien gemeentes finansiel swaarkry, kan met Selah onderhandel word.

Selah bid dat gemeentes weer opgewonde sal raak oor die lewende Here en sal bid dat die Here herlewing sal bring in Sy kerk. Inhoud

 

Ester-Konferensie 16-18 November te Jeffreysbaai

Hierdie skakels was foutief in die vorige uitgawe van Oos-Kaap eNuus. Jammer vir die ongerief.

'n Ester-Konferensie vind op genoemde datum by Mentorskraal net buite Jeffreysbaai plaas. Kyk gerus na meegaande plakkaat wat al die inligting verskaf, asook na die inskrywingsvorm. Inhoud

 

Moderamen Algemene Sinode se verklaring na gesprek met die Evangeliese Inisiatief

12.09.2007

1. Die Moderamen en leiersfigure van die Evangeliese Inisiatief het op uitnodiging van die Moderamen n gesprek gevoer met die doel om begrip vir die huidige situasie te kry.

2. Die Moderamen bevestig die besluit van die Moderatuur dat die 6 geloofspunte van die Evangeliese Inisiatief oor die breedste spektrum van die NG Kerk aanvaarding geniet.

3. Die Moderamen versoek die Evangeliese Inisiatief om in hul poging om die saak van die evangelie te bevorder, versigtig te wees om motiverings te gebruik wat persone of instansies op ongekwalifiseerde wyse verdag maak, of om polarisasie te bevorder.

4. Die Moderamen wys daarop dat alle kanale in die kerk beskikbaar is as eerste opsie vir enigeen wat die koninkryk met passie wil bou.

5. Die Moderamen versoek die Evangeliese Inisiatief om hul feesviering binne gereformeerde spiritualiteit te vier.

6. Die Moderamen versoek sy voorsitter om die uitnodiging vir n spreekbeurt by die byeenkoms van die Evangeliese Inisiatief op 13 Okt te aanvaar.

7. Die Moderamen en die afgevaardigdes van die EI bevestig hiermee gesamentlik hierdie besluite. Inhoud

 

Die Moderamen se besluit oor die NG Kerk en die Kerkherenigingsproses

12.09.2007

Agtergrond: Rondom Kerkhereniging was die Moderamen in die versoeking om kommentaar oor verskeie onlangse gebeure en koerantberigte te gee, maar het volstaan met slegs n kort verklaring. Die rede is dat ons tans n konsultasieproses in ons eie sinodes volg oor vaste sinodebeluite wat nie benvloed moet word deur opmerkings van individue en dagbesture nie. Hul stemme dra nie die gesag van n kerkvergadering nie en koerantberigte is nie woordeliks korrekte besluite nie.

Verklaring:

Die ASM was van die begin af bewus daarvan dat die kerkherenigingsproses nie n maklike proses sal wees nie. Verskillende verklarings van deelnemende kerke hieroor moet in die lig daarvan verstaan word. Die NGK is verbind tot die proses van kerkhereniging en beskou probleme wat van tyd tot tyd mag opduik as uitdagings wat ons in afhanklikheid van die Here wil hanteer. Ons moedig lidmate aan om deel te neem aan die konsultasiegesprekke in gemeentes sodat so veel as moontlik insette van lidmate uit al vier kerke deel kan vorm van ons verdere soeke na konsensus oor kernsake. Inhoud

 

Vakature: Adjunk-Algemene Sekretaris SA Raad van Kerke

Indien jy sou belangstel om vir die SA Raad van Kerke te werk, klik hier. Inhoud

 

Goed wat jy nie wil hoor tydens n operasie nie! Vra vir deeglike narkose....

* Kyk mooi daarna.  Ons sal dit benodig vir die outopsie.
* O gits!  Waar is my Rolex?
* Oeps!  Haai, sal iemand 400 ml van hierdie goed oorleef?
* Daar is deesdae goeie geld in niere... en hierdie ou het twee van hulle. 
* Ag sit tog af daardie ding wat so biep!  Ek kan nie konsentreer nie!  
* Ek haat dit wanneer goed hier wegraak.
* Goed mense, hierdie is vir ons almal 'n leerskool...
* Wat bedoel jy hy was nie hier vir 'n ...?
* Hierdie pasint het reeds kinders, nie waar nie?
* Suster, het hierdie pasint die orgaanskenkingkaart geteken?
* Toemaar, ek is seker dis skerp genoeg
* Verbrands!  Waar is bladsy 47 van die handleiding?
* s hierdie die ou met die slegte lewensversekering?
 

(Met dank aan Wesvonk)

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Skriba Sinodale Kommissie

Inhoud