Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 4  - 6 Maart 2008  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Sterkte aan almal wat die naweek Argus trap

Een van die dae kan lidmate preek en pastoraal versorg in gemeentes

Padberade met leraars in ringsverband : Besonderhede

Sinodale Werkswinkel : 17-19 Maart 2008

ADGO Navorsingsresultate : Potensiaal van vroue in die NG Kerk

EE 111 Toerusting : 18-23 April 2008

Sen die Volkere Konferensie : 27-29 Junie 2008

Missie Japan : Dringende uitnodiging om betrokke te raak

Obed-Nuusbrief - van Danie Matthee

Opgedateerde webtuistes die moeite werd om te besoek

Zimbabwe - die ander (positiewe) kant

Die nood van mede-gelowiges in die Midde-Ooste

Iraq: Refuge lost; Archbishop kidnapped

MISSIONAL: A New Imagination for the Church

Handelinge (notule) Algemene Sinode 2007

Excelsus: Verskuiwing in datums van die brugpastoraat en induksieleiers-kursusse

Back to Jerusalem 2008

Tips on filling your car(s) (Good information)

Korter is soms meer effektief

Bybel-Media Nuusbrief 4/2008

Wat de %&* sou jy ges het?

Wat is die nut?

 

 

Sterkte aan almal wat die naweek Argus trap

Ja, n hele klompie fikse Oos-Kaapse dominees trap die naweek Argus. Sterkte aan Wicus Wait en Willie van Zyl (dis twee waarvan ek weet). Ralph du Toit van die Christelik-Gereformeerde kerk (voorheen CGK-predikant van PE) laat weet hy trap vanjaar vir Bybels. n Goeie idee.

Veilig ry, ouens! Hou die oog op daai agterwiel voor jou, moenie weg kyk nie, en trap laaik mad....

Inhoud

 

Een van die dae kan lidmate preek en pastoraal versorg in gemeentes

Die beleidsbesluit van die Oos-Kaapse Sinode dat geakkrediteerde lidmate - na voltooiing van die vereiste toerusting - deur kerkrade benut kan word om prediking of pastorale versorging waar te neem, sal later vanjaar DV n werklikheid word.

Die leraars, wat as opleiers opgelei is, is tans besig om die laaste afronding aan die opleidingsmateriaal te doen. Hulle is opgelei deur prof Malan Nel se Sentrum vir Kontekstuele Bediening en is dus uitnemend in staat om die opleiding waar te neem.

Watter gemeentes kan almal baat by hierdie opleiding?

Natuurlik gemeentes wat tans nie n leraar het nie, of nie n leraar kan bekostig nie. Daar is nege sulke gemeentes in die Oos-Kaap.

Tweedens een-mans-gemeentes waar ouderlinge gereeld moet preek as die dominee n afnaweek het, of verlof neem. Hierdie ouderlinge kan nou werklik bemagtig word vir die werk.

Derdens gemeentes met meer as een bedieningspunt / preekpunt, waarvan daar sommer n hele klomp in die Oos-Kaap is. Dit kan nou moontlik word om elke Sondag by elke bedieningspunt n erediens te h.

Vierdens gemeentes met meerdere leraars. Daar is ouetehuise, werkplekke e.s.m waar die bring van n boodskap in n groot geestelike behoefte voldoen. Baie lidmate doen reeds hierdie geestelike saai- en opbouwerk en kan nou bemagtig word om dit soveel beter te doen.

Ringe word volgens ons beplanning ingeskakel by hierdie werk. Die voortgesette geestelike versorging en opbou van lidmaat-bedienaars sal deur n mentorprogram op ringsvlak verseker word.

Hierdie is pionierswerk. Bid daarvoor!

Ons hou julle op hoogte.

Inhoud

 

Padberade met leraars in ringsverband : Besonderhede

Vanjaar handel die padberade weer oor geloofsonderskeiding met die oog op die tyd waarin ons leef, die uitdagings en uitnodigings waarop ons moet reageer en ringsprojekte as praktiese antwoord op ons deelname aan God se werk in ons midde. Daar is twee kort videos waarmee ons ons bestaan gaan belig en waaroor ons gaan gesels. In die lig daarvan gaan ons saamgesels oor dit waarmee God besig is - in ons eie lewens, ons gemeenskappe en ons kerkverband.

Die kerkantoorpersoneel word ook vanjaar uitgenooi. Hulle het ook n vol dag. Ons begin saam, waarna die dominees en die skribas apart besig sal wees.

Aangesien die skribas heelwat kursusmateriaal sal ontvang, moet ons ongelukkig n fooi koppel aan hul bywoning. Vir die eerste lid van die kerkkantoorpersoneel is die inskrywingsgeld R100, wat die heerlike middagete insluit, en vir elke addisionele kerkkantoorpersoneellid beloop die fooi R50. Dominees woon die dag gratis by.

Ons beplan op hierdie stadium aan n pakket nuttige gebruiksmateriaal ook vir die dominees, waarvan ons een pakket gratis vir elke gemeente wil gee. Ons gaan ons bes probeer om dit helemal verniet te doen. Die voorwaarde is dat jy die byeenkoms moet bywoon, anders gaan jy nie weet hoe om die materiaal in jou gemeente te hanteer nie.

Die datums het ietwat verander. Hier is die gewysigde tabel:

 

Datum

Plek

Ring(e)

Gasheer-Gemeente

Maandag, 14 April

Paterson

Albanie, Sondagsrivier, Uitenhage

Paterson

Dinsdag, 15 April

Oos-Londen

Oos-Londen

Oos-Londen-Noord

Woensdag, 16 April

Dordrecht

Burgersdorp, Dordrecht, Queenstown

Dordrecht

Donderdag, 17 April

Cradock

Cradock, Graaff-Reinet

Cradock-Oos

Vrydag, 18 April

Cradock

Volle Sinodale Kommissie vergader

Cradock-Oos

Maandag, 21 April

Port Elizabeth

PE-Wes

Van Stadensrivier

Dinsdag, 22 April

Port Elizabeth

PE, Humansdorp

PE-De Duin

Vrydag, 25 April

Port Elizabeth

Algoa

Algoapark-Noord

 

5. Om die veranderinge op te som:

5.1 Die volle Sinodale Kommissie se vergadering skuif van die Donderdag na Vrydag, 18 April.

5.2 Die padberaad wat oorspronklik vir Vrydag, 18 April, op Jansenville beplan is, verval.

5.3 Die Ring van Cradock vergader nie langer op 16 April te Dordrecht nie, maar op 17 April te Cradock.

5.4 Die Ring van Graaff-Reinet vergader nie langer op 18 April nie, maar n dag vroer, 17 April te Cradock

5.5 Die Ring van Humansdorp vergader op Dinsdag, 22 April, te Port Elizabeth

Inhoud

 

Sinodale Werkswinkel : 17-19 Maart 2008

Onthou asseblief om betyds in te skryf vir ons besondere sinodale werkswinkel wat vanjaar van 17-19 Maart 2008 te Willows, Port Elizabeth, plaasvind. Die tema is geloofsonderskeiding in gemeentes en vergaderings, met dr Frederick Marais as aanbieder. Klik hier vir volledige besonderhede.

Vanaf vanjaar implementeer ons die Algemene Sinode se beleid op Voortgesette Bedieningsopleiding. Predikante wat die hel werkswinkel bywoon, sal 30 krediete daarmee verdien.

Benewens die kursusdokument sal die leraars ook - as bonus - n gratis kopie van Frederick Marais se jongste boek oor geloofsonderskeiding in gemeentes en op vergaderings ontvang.

Inhoud

 

ADGO Navorsingsresultate : Potensiaal van vroue in die NG Kerk

Christine Higgs bring vroer vandeesweek n vroere verslag van die Algemene Sinode se Taakspan vir Vrouelidmate onder my aandag. Dit bestaan uit navorsing wat n jaar of twee gelede ewekansig onder vrouelidmate dwarsdeur die NG Kerk gedoen is. Die resultate spreek van ordentlike, geloofwaardige metodiek en behoorlik deurdagte konklusies. Glo my: geloofwaardig en behoorlik is woorde wat by hierdie dokument pas.

Ewenwel, daar is merkwaardige insigte in die verslag vervat. Ek haal so n paar aan:

Een: Leierskap: Dit is opvallend dat 12% van die respondente aandui dat hulle as leiers in die gemeente dien, terwyl 27% aantoon dat hulle gewillig is om as leiers diens te lewer. Daar word dikwels in die kerk gekla oor die gebrek aan leiers, en tog toon hierdie studie dat minder as die helfte van vroue wat gewillig is om leiding te neem, as leiers benut word. In die ouderdomsgroep 20-34 is 46% van die respondente gewillig om diens te lewer as leiers!

Vir bespreking

* Die afleiding sou gemaak kon word dat daar nie noodwendig aan vroue gedink word as leiers nie, maar eerder in n dienskapasiteit by funksies en fondsinsameling. Waarom sou dit die geval wees en hoe kan dit in gemeentes reggestel word?

* As in ag geneem word watter ho persentasie jonger vroue bereid is om as leiers te dien, 46% van die respondente, is die vraag: Is gemeentes bereid/ gereed om jonger vroue in leiersposisies te gebruik en hierdie behoefte te kanaliseer? Watter waarde kan hierdie jong vroue in leiersposisies toevoeg tot die kerk?

Twee: Leiersrolle

* 81% van respondente ervaar daar is geleentheid vir vroue om hulle as leiers in gemeentes uit te leef.

* Tog is slegs 27% van respondente bereid om as leiers te dien. Wat sou die rede wees vir hierdie onskynlike teenstrydigheid?

Vir bespreking

* Vroue word verkies, gebruik in verteenwoordigende leiersrolle, maar minder vroue word benut in werklike leiersposisies.

* Het dit dalk daarmee te doen dat vroue gewillig is om in aktiewe bedieninge en diensgroepe leiding te neem, maar nie in verteenwoordigende leiersposisies nie bv kerkrade/ringe/sinodes?

Opmerking

Dit is interessant dat net 24 % van respondente blootstelling aan n vrouepredikant gehad het. 55% het die behoefte aan meer blootstelling van vrouepredikante.

Drie: Dinge wat vroue motiveer om in die gemeenskap betrokke te raak. (Hierdie was n oop vraag waar die respondente opmerkings kon maak. Die getal dui op die aantal respondente wat die spesifieke reaksie getoon het.)

* Persoonlike (eie) dankbaarheid teenoor die Here (190)

* Naasteliefde/omgee (104)

* Armoede/nood (98) eie swaarkry en ander se swaarkry

* Opdrag van God (uit Bybel en direkte oproep vanaf kansel) (72)

* Simpatie en deernis (67)

* Diensbaarheid (wil iets doen) (35) veral die jonger vroue 20-49

Vir bespreking

* Dit is interessant dat dankbaarheid teenoor God n belangrike motivering is.

* Meer respondente word gemotiveer deur dankbaarheid as di wat deur n pligsbesef gemotiveer word.

* Armoede spreek respondente baie aan.

Vier: Areas van nood waarby respondente betrokke wil raak

* Armoede

* Ongeletterdheid

* Verbrokkeling van gesinne

* Werkloosheid (vroue 6574) en morele verval (vroue 75 +)

Opmerkings

* Dit is opvallend dat armoede in al die ouderdomsgroepe die terrein is wat by verre die meeste respondente aanspreek.

* Dit wil voorkom asof respondente veral betrokke wil raak by areas waar hulle ervaar hulle prakties/konkreet iets kan doen, soos armoede, werkloosheid en ongeletterdheid.

* Verbrokkeling van gesinne is by al die ouderdomsgroepe hoog op die lys.

* Sake soos versoening, misdaad en korrupsie toon laer vlakke van belangstelling.

* Miv/Vigs is opvallend laag op die lys.

* Daar is n verband tussen ouderdom, belange en concerns

Vir bespreking

* Waarom dink u dat Miv/Vigs so laag op die lys is, terwyl dit in Suid-Afrika so n ernorme samelewingsuitdaging is?

* Stem u saam dat die sake wat meer belangstelling geniet, meer prakties en konkreet van aard is?

Vyf: Voorkeure vir inrigting van byeenkoms om God se teenwoordigheid die beste te ervaar

As belangrikste georden:

1. Klem moet val op lering uit Bybel.

2. Daar moet spontane meelewing en getuienis wees.

3. Daar moet klem gel word op aanbidding en lof.

Opmerking

* Die vraag bevestig dat die Woord sentraal is ten opsigte van die behoeftes van vroue by geestelike byeenkomste. Die styl van die byeenkoms moet egter gekenmerk word deur spontane meelewing. Getuienisse en lofprysing blyk belangrik te wees.

* Leiers van geestelike byeenkomste sal bogenoemde in ag moet neem en fasiliteer.

Ses: Verwagtinge tov erediens

* Om verbintenis met God te maak (68%)

* Bly te wees oor God (67%)

* Met nood na God te gaan (64%)

* n Ontmoeting met God te h (63%)

Opmerking vir bespreking

* Dit is opvallend dat die belewenis-verwagtings baie hoog is. Dit hou ook nie met n spesifieke ouerdomsgroep verband nie. Om te ontmoet, om bly te wees, om met my nood na God te gaan en my te verbind, blyk die primre verwagtings te wees terwyl om te onthou, n kognitiewe funksie, byna geen aandag geniet het nie.

* Eredienste, wil dit blyk, is eerder n belewing as om iets te verstaan.

NB: Die volledige verslag is hier beskikbaar.

Inhoud

 

EE 111 Toerusting : 18-23 April 2008

Jesus se enigste groot opdrag wat Hy na Sy opstanding gegee het, was om die goeie nuus aan almal te verkondig. Ons weet ongelukkig nie altyd hoe om dit met vrymoedigheid te doen nie. Die EE bied vir ons die moontlikhid om lidmate te bemagtig om die evangelie te deel. Die basiese beginsels wat dit n wenresep maak, is die volgende:

        Gebed met gebedsvriende is onontbeerlik.

        Die eenvoudige basiese raamwerk wat geleer word, gee vrymoedigheid.

        Die indiensopleiding (praktiese uitgaan) leer deur ervaring en laat mense ervaar hoe wonderlik Jesus nog aan die werk is.

        Die kragtige werking van die Heilige Gees.

 

Volwasse kliniek vir Port Elizabeth:

 

PLEK: SIONSRAND GEMEENTE

VIR WIE: Alle leiers en lidmate

Datum: 18 23 April 2008

Program: 18 April 17h30 20h00

19 April 08h00 1700

20 April Tussen eredienste, of net die middag.

21 April 17h30 21h00

22 April 17h30 21h00

23 April 17h30 21h00

Koste: R250.00 ( 2 ligte etes en verversings ingesluit)

Sluitingsdatum: 10 April 2008

 

KONTAKBESONDERHEDE:

 

Jan Coetzee tel/faks 041 360 6573

Sel. 072 320 2844

EE 111 Kantoor 012 3427650

Esme Fax 012 342 7649

E-pos: jancoetzee@absamail.co.za

Web adres: www.ee3.co.za

 

Verskaf jou Naam, Adres en Tel nr as jy inskryf

Inhoud

 

Sen die Volkere Konferensie : 27-29 Junie 2008

Die 21ste jaarlikse Sen die Volkere Konferensie vind vajaar van 27-29 Junie 2008 by die Algoa Gemeenskapskerk in PE plaas.

Sprekers sluit in:

* Dr Raouf Ghattas - Arabiese wreld

* Abu Johannah - Direkteur Arab World Ministries Media

* Elspeth Liebenberg - Campus Crusade

* Sam Modise - Operasie Mobilisasie

Kontak Jean Greyling by jean.greyling@nmmu.ac.za of 083 5544 183

Inhoud

 

Missie Japan : Dringende uitnodiging om betrokke te raak

Baie van die Oos-Kaapse gemeentes is reeds bekend met Missie Japan, die gesamentlike sending van die NG Kerk-familie in Japan. Ons werk daar saam met die Reformed Church of Japan (RCJ), wat een van die amptelike susterkerke van die NG Kerk is. Hierdie mooi, historiese werk word net al hoe belangriker. Vanaf die klein, maar lewenskragtige gereformeerde kerkie in Japan, kom daar n noodkreet: kom oor en help ons in ons uitreik na die gemeenskap, waarin die oorweldigende meerderheid Boeddhiste en Shintoiiste is. Julle sendelinge kan n reuse bydrae maak; alleen kan ons klein gemeentetjies dit nie doen nie.

Tobie en Annalie de Wet is die heel eerste keer in 1974 deur die Sinode van die NG Kerk in die Vrystaat na Japan gestuur. Die Oos-Kaap Sinode was n amptelike vennoot in die uitsending. Na n aantal jare word die werk tydelike opgeskort. Tobie en Annalie woon en werk toe vir 18 jaar in die Oos Kaap (NG Kerk Parkheuwel en RCA Calvary gemeentes in PE). Op versoek van die RCJ het Tobie en Annalie weer in 2000 teruggekeer na Japan, die keer uitgestuur deur die NG Kerk-familie, met vrywillige ondersteuning van gemeentes uit die Vrystaat, Oos-Kaap en ander dele van die land. Vir sewe jaar doen hulle vriendskap-evangelisasie saam met die RCJ op die suid-eiland, Kyushu .

Meer onlangs versoek die RCJ dringend vir Missie Japan om met `n nuwe werk, saam met die gemeentes op die eiland Shikoku te begin `n Boeddhistiese vesting en moontlik die moeilikste sendingveld in Japan. Vir die afgelope 9 maande het Tobie en Annalie landwyd besoeke aan baie gemeentes gebring. Hulle het onder andere in November 2007 ook n draai by die Oos-Kaapse Sinode gemaak. Oral het hulle die nuwe uitdaging op die eiland Shikoku verduidelik en oral het mense hierdie roeping begin deel. Sedert Februarie vanjaar is hulle terug Japan toe.

Hulle woon nou in die stad Tokushima, in n klein pastorie wat deel uitmaak van n tipiese Japannese kerkie in n middestadgebied. Die Ring van Shikoku is baie opgewonde oor die werk wat hulle daar kom doen. Tobie hulle neem verantwoordelikeid vir drie gemeentes en ander sendingposte, hulle gaan gemeentes skool vir hul uitreikwerk, evangelisasie veldtogte begelei, jeugprojekte organiseer, ens. Die noue samewerking met die kerk daar bied onbeperkte moontlikhede. En natuurlik is die ideaal dat hulle die weg sal voorberei vir n tweede sendelingpaar hulle moet binne enkele jare aftree en die mooi werk moet dan voortgesit word. Vir Tobie en Annalie vra dit nuwe aanpassings en meestal groter offers.

Missie Japan wil graag vir gemeentes en groepe in die Oos-Kaap uitnooi om ons medewerkers te word.

* Stuur asseblief adresse, sodat ons gereelde nuusbriewe kan uitstuur.

* Kontak asseblief vir Tobie hulle, of dan een van die Oos-Kaapse verteenwoordigers.

* Omdat dit n geloofsending is, wat van vrywillige bydraes afhanklik is en omdat dit uit die aard van die saak n duur sending is, sal ons bly wees as gemeentes of individue ook bydraes kan stuur of hulle kan verbind tot n bepaalde bedrag per maand. Saam het ons n verantwoordelikheid. Skakel ons gerus hieroor.

* En natuurlik vra ons gebedsondersteuning. Groot asseblief!

Kontakadresse:

Tobie en Annalie kan per e-pos gekontak word by tobiedewet@hotmail.com.

Die Oos-Kaap verteenwoordigers van Missie Japan is: Stephan en Carina van der Watt in Aliwal Noord (jsvdwatt@lantic.net), Oom Giep Louw in Blouwaterbaai PE (gieplouw@telkomsa.net) en Wikus en Carina van der Walt van die RCA Calvary in PE by (wikusvdw@gmail.com). Missie Japan se kantoor in Bloemfontein kan by getuienis@ngkerkovs.co.za of tel: 051 4066729 gekontak word.

Met vriendelike groete

Gideon van der Watt

Sekretaris Missie Japan

Inhoud

 

Obed-Nuusbrief - van Danie Matthee

Ds Danie Matthee skryf oor sy kunste-bediening:

Nog 'n maand is verby en dit is vir my 'n voorreg om vir julle 'n briefie in die pos te gooi. Die maand het afgeskop met 'n hele paar veranderinge by Obed. Aan die positiewe kant het Neil hom voltyds by my aangesluit. Neil doen klank en beligting en help my ook met die opstel en instandhouding van toerusting. Elsje wat besprekings, bemarking en administrasie hanteer het, het ongelukkig besluit om nie daarmee voort te gaan nie. Bid asseblief vir die regte persoon om die gaping te vul en vir my om intussen die bemarking te kan hanteer. Hierdie maand is daar veral baie reklame wat gedoen moet word, met die dat ek Vry! in begin April in Port Elizabeth en daarna op Uitenhage opvoer.

Na verlede maand se nuusbrief was daar van julle wat wou weet waaroor die produksies, Breek 'n Been en Die Avonture van Perd en Vlinder gaan. Jammer, omdat ek elke dag daarmee werk vergeet ek dat meeste van julle nie daarmee vertroud is nie. Breek 'n Been is 'n musiekblyspel vir tieners en almal wat tieners in die huis het. Die storie handel oor 'n klompie horskool leerlinge wat 'n toneelstuk wil opvoer, en raak kwessies waarmee jongmense worstel aan. Dis 'n musiekblyspel vir die jongklomp, so natuurlik is die tempo vinnig, met baie humor, op en wakker musiek en vrolike dans nommers. Perd en Vlinder se storie is 'n kinderproduksie. Die karakters kom uit die pantomime Eendag op 'n Rendag wat ek twee jaar gelede geskryf , en wat ons toe by die KKNK opgevoer het. Verlede jaar het ek vir Kingfisher, ons plaaslike gemeenskapsradiostasie, 'n kinderreeks met die titel Perd en Vlinder geskryf en vanjaar is die tweede reeks voltooi. Die verhoog produksie is daarop gemik om kleingoed te leer hoe belangrik die Bybel in 'n mens se lewe behoort te wees.

Hierdie maand is Paasfees en my gebed vir jou is dat jy hierdie paastyd, tyd sal h om stil saam met die Here deur te bring sodat jy weer bewus kan word van die ongelooflike groot offer wat die Here vir jou gebring het, en sodat jy die krag van sy opstanding in jou lewe sal beleef. So van Paasfees gepraat, bid asseblief vir die Paasproduksie Golgota wat ek saam met Framesby Horskool op die 15de en 16de Maart doen en ook vir my optredes oor Paasnaweek in Pretoria. Vra asseblief dat die Here ons op die pad sal bewaar en dat alles goed sal afloop met die opvoer van Vry!

Bid asseblief ook vir al die repetisies hierdie maand. Kan jy glo ek repeteer gelyktydig aan vier produksies. Vry! en Golgota waarin ek natuurlik self speel en 'Breek 'n Been en Die Gegrabbel na die Appel wat ek vir DF Malherbe- en Framesby horskool regisseur. Dit is vir my 'n groot voorreg om met soveel tieners te kan werk. Bid asseblief vir elkeen van hulle se gesondheid en dat die Here deur die produksies geleenthede sal skep om van Hom te getuig. Die jongmense se programme is so vol, baie van hulle is van voor 8 in die oggend tot 9 uur saans besig, en dan moet huiswerk ook nog tussen deur ingepas word.

As jy dalk 'n draai by ons website (www.obed.co.za) gemaak het, het jy seker agter gekom dat die nuwe website nog nie op is nie. Als behoort so teen die middel van Maart reg te wees. Ons boekmerke het laas week van die drukers af teruggekom en ek moet s dit lyk sommer baie spoggerig. Die plan is om dit by al Obed se shows uit te deel en ook by kerke en skole waar ek optree. Ek kan ongelukkig nie dit vir almal pos nie, maar maak asseblief seker jy vra my vir een wanneer ons mekaar sien.

Bid asseblief vir die volgende:

Dank nog steeds die Here vir die musiekblyspel Breek 'n Been by DF Malherbe wat op dreef is.  Bid dat die jongmense deur die produksie ons Here sal leer ken of beter sal leer ken.  Bid asseblief vir die backtracks wat gemaak moet word. S asseblief baie dankie vir die Here vir Neil en al die werk wat hy insit.  Dank die Here ook vir optredes vir Perd en Vlinder wat ons by skole gekry het. Vra asseblief dat die Here deure sal oopmaak vir optredes in teaters en kerke, met Vry! Bid asseblief ook vir finansiele ondersteuning. As jy enige gebed nodig het, of sommer net wil gesels, skakel my gerus of stuur sommer 'n e-pos.

My gebed vir jou is Paulus se gebed vir die Efesirs in hoofstuk 1 vers 17. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle sal openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geesteso so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.

As jy hierdie maand op die pad gaan wees, ry versigtig en kom veilig by jou bestemming. Jesus groete.

Danie Matthee

Sel: +27 82 876 9015

E-pos: danie@obed.co.za

Inhoud

 

Opgedateerde webtuistes die moeite werd om te besoek

Chris van Wyk, Skriba GDN  en webmeester vir GDN en Seisoen van Luister, skryf:

Beste vriende

Ek het GDN en die Seisoen van Luister se webtuistes opgegradeer en ook die nuwe Kruisgewys (8/1 - Februarie 2008) daar geplaas.

Die relevante skakels is ingesluit in die bewoording hieronder (klik daarop en jy gaan onmiddellik daarheen):

Gemeentedienste Netwerk

GDN het nou drie groot bedieningsareas: Kruisgewys, Seisoen van Luister en Gemeentedienste.  Dit is meer interaktief: benewens die benutting van ongeveer 200 Kruisgewys artikels, 80 PowerPoint en Word lers vir eredienste, en die dienste van al ons vennote (almal se eposse nou daar gelys en die webtuistes in die linker kantlyn) in die NG Kerk, kan verhale van luister en transformasie ook op die webtuiste geplaas word.  Leraars en gemeenteleiers word deur die onderskeie sinodale nuusbriewe uitgenooi om deel te neem aan di gesprek.  Ek sal egter waardeer as julle die bal aan die rol sit met julle eie reaksies!  Daar is ook n area waar hulpmiddels vir gemeentes geplaas en geadverteer kan word.  Benut dit Globex het dit al gebruik as advertensie van hulle internet dienste en is positief oor die reaksie.  Enige kommentaar is welkom en enige bykomende inligting, stories en hulpmiddels.  Benut dit tot julle eie voordeel.  Reply net op di epos.

Seisoen van Luister

Die Seisoen van Luister se webtuiste is ook herontwerp.  Dit het nou drie hoofafdelings: 1) die boeke (dit kan direk van die webtuiste af bestel word) wat rondom die luistersiklus ontwerp is (daar is al 10!), die PowerPoint en Word lers vir gebruik in luisterryke eredienste (die meer as 80 erediens-hulpmiddels is nou ook alfabeties gerangskik vir leraars wat nie die kerkjaar volg nie dit word al hoe meer gebruik!) en 3) die grafika en luisterlied van die Seisoen van Luister.  n Nuwigheid is die uitnodiging om verhale van luister te vertel en s aan die groter gesprek in die Seisoen van Luister deel te neem.  Weereens wil ek vra dat julle ook hier die bal aan die rol sal sit en vir my storie van luister sal stuur vir plasing op die webbladsy.  Enige hulpmiddel wat julle al uitgewerk het, enige uitdeelstuk, PowerPoint, Graphic ens. sal ook welkom wees. .  Reply net op di epos.

Kruisgewys

Die nuwe Kruisgewys vir Februarie 2008 (8/1) is in die pos.  Die tema is Missio Dei Volg of Verdedig?  Lees solank die artikels op die webtuiste elektronies: Die beweging van God deur tyd - 'n meditasie (Robert Vosloo),  Waar is Jesus as ons Hom vandag nodig het? (Coenie Burger), Godsbegrip bepaal kerkbegrip (Andr van Niekerk), Geroep tot Iemand - nie net tot iets nie (Pierre Goosen), en Roepingsbegrip bepaal DVK's se taak (Johan Kotze).  Coenie Burger maak ook n paar boekaankondigings wat vir missionre gemeentes aanbeveel word en die boek Rethinking Ministry (Dons Kritzinger) word geresenseer en daar is die gebruiklike voorwoord en n uitstekende bydrae van Johann Symington oor Die genadegawe van onbekwaamheid .

Inhoud

 

Zimbabwe - die ander (positiewe) kant

n Werker skryf die volgende uit Zimbabwe:

Zimbabwe is gereeld in die nuus en ongelukkig is dit meestal net negatiewe berigte wat deurgegee word. Daarom vra mense gereeld die volgende vrae wanneer ons SA besoek:

"Is dit veilig om in Zimbabwe te reis en is julle veilig?"

"Is dit regtig so erg as wat ons lees en hoor?

"Wat kan ons doen om te help?"

Om julle gerus te stel, ons is en voel veiliger in Zimbabwe as in SA! Ja, hier is diefstal, maar mense steel baiekeer omdat hulle honger is. Ons lewens word nie bedreig nie en mense word nie sommer by 'n robot geskiet vir 'n selfoon nie!

Nee, dis nie so erg as wat die media vertel nie - dis erger! Mens voel jy kan kwalik byhou met die hoogste inflasie ter wreld van meer as 100,000% per jaar, werkloosheid van meer as 80%, pryse wat binne een week 'n paar keer verdubbel, winkelrakke sonder selfs die heel basiese, die VIGS pandemie wat toeneem ook agv ondervoeding!

Ja, daar is die mense wat om bogenoemde verstaanbare redes moeg en moedeloos is en nie meer weet watter kant toe nie

MAAR daar is ook die mense in Zimbabwe wat bly glo en weier om op te gee .

"Die kyk in hul oog is nie moedeloos nie, maar vol hoop", merk 'n besoeker verlede naweek op! Ja, daar is hongersnood, maar met 'n ingebore oorlewingsdrang en gawe om te improviseer het 'n ouma al op 'n keer vir twee weke haar wees kleinkinders op maroelawater aan die lewe gehou! Die swanger vroue en familielede van pasinte by die hospitaal het uitgevind as hulle water in die gate op die grasperk gooi, dan kruip die krieke uit. Die word vinnig opgeraap en na so 'n uur stap hulle baie in hul skik hier weg met 'n plastiekbottel vol kriewelende "proteene" om te gaan braai!

Daar is ook ons goeie vriende wat nou al vir drie weke die menslik-onmoontlike stryd stry in die hof om hul plaas te behou en weier om op te gee en te swig voor ongeregtigheid en gierigheid - dit nogal van iemand wat homself 'n christen noem! Hulle word omhoog gehou deur 'n gebedsbende binne en buite die landsgrense. Ja, hier is ook die baie christene wat glo dat God steeds in beheer is en dat Hy uitkoms SAL gee!

Meeste mense in Zimbabwe WIL werk en hul "brood" verdien en wil nie net bakhand kom aalmoese vra nie. Daagliks word ons gekonfronteer met mense by die hek wat kom vra vir 'n werkie in die tuin in ruil vir kos en klere. Ons is soms verstom deur hul vindingrykheid met artikels wat hulle gemaak of verbou het en dan bring om te verkoop om 'n inkomste te genereer.

Ramson kom vra, asvaal na 'n halwe dag se stap hierheen, kan hy asb werk vir kos vir sy siek suster? Twee onderwyskollege studente kom huilend hier aan -hulle moes aan die begin van die termyn $100 miljoen betaal en moet nou 'n "top-up" van $400 miljoen betaal - hulle het nie busgeld om huis toe te gaan nie en hul ouers het in elk geval nie die geld nie - kan hulle asb werk daarvoor? 'n Gesiene skoolhoof is bereid om gedurende skoolvakansie landuit te gaan en selfs kruiwa te stoot om sy seuns se studiegeld te kan betaal! 'n Jong vrou en haar kind stap ure hierheen met 'n 20 liter emmer vol patats uit haar landjie - ek koop sommer alles, net omdat sy iets probeer doen aan haar situasie - ek deel dit maar weer uit!

Ja, die ekonomie lyk lelik en stukkend, maar die bosryke, vrugbare natuur in die land van die beroemde bouvalle is nog steeds ongelooflik mooi. Die Mutirikwe-dam span 'n kleurvolle renboog in die fyn sproei van sy oorloop na die baie ren van die seisoen! As daar niks anders is om te eet nie, is daar altyd een of ander vrug in seisoen. Die naweek het 'n tak afgebreek van 'n ou avokadoboom in ons agterplaas en ons het meer as 600 avokados aan daardie een tak afgepluk en uitgedeel - die tak kon die gewig nie meer dra nie!

Dankie dat jy saam met ons nie net bid vir die nood nie, maar ook die Here loof vir al die positiewe en mooi van Zimbabwe en sy mense.

Saam met Paulus wil ons s: " ...ons word verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ..oor raad verle, maar nie radeloos nie, ...ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond gegooi, maar nie vernietig nie! Voortdurend word ons ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word" 2 Kor 4 vers 8 - 11

Inhoud

 

Die nood van mede-gelowiges in die Midde-Ooste

Johan van der Merwe (George) skryf die volgende inleiding vir die artikel wat oor die situasie in Irak gaan:

In sy uiters lesenswaardige en dikwels ontroerende boek, From the Holy Mountain, beskryf William Dalrymple hoe die eens bloeiende Christelike kerk in groot dele van die Midde-Ooste sedert veral die opkoms van Islam mettertyd al vinniger meedoenloos uiteengedryf, verwilder en bloedig vervolg is. Massiewe getalle Christene het a g v sulke faktore na veral die Weste emigreer. Waar daar eens belangrike teologiese sentra bestaan het, is daar vandag op sommige plekke so min as een Christen oor. En steeds is het de einde niet.

Met reg word die vraag gestel of ons genoeg meelewend dink aan ons broers en susters wat - waar ook al - ter wille van Christus vervolg word. Dit geld spesifiek ook van hulle wat in 'n belangrike mate die nasate is van 'n groot deel van die vroeg-Christelike kerk. Sal ons maar telkens net kennis neem [indien wel] dat die getal Christene in bv. Irak nogmaals gehalveer is, totdat daar niemand meer oor is nie?

Lees asseblief hieronder nuus oor die jongste onrusbarende verwikkelinge. Gee dit asseblief deur aan gebedsgroepe in u gemeente, aan vriende en bv aan u kerkkantoor vir insluiting in u gemeentebulletin.

29 Februarie - vir die meeste van ons net 'n interessante datum op die kalender, 'n ekstra dag. Vir die Christene van Irak 'n dag van skok, en moontlik die begin van selfs nog erger dinge as wat hulle reeds ervaar.

Johan van der Merwe

Inhoud

 

Iraq: Refuge lost; Archbishop kidnapped

Iraq's indigenous Assyrian-Chaldean Christian population has halved over the course of the Iraq war. Hundreds of thousands have been driven out of their homes in the Shi'ite south and the Sunni centre through violent, systematic religious-ethnic cleansing and terror. They are now struggling to survive, either as refugees outside the country, or as internally displaced people (IDPs) in northern Iraq where there is an established Assyrian Christian community in the historic Assyrian homeland of Upper Mesopotamia (the Nineveh Plains around Mosul).

Northern Iraq was once the most secure and stable region of Iraq, but is no longer.

In mid-2006 American forces drove al-Qaeda out of the Sunni centre. Those terrorists relocated and consolidated in northern Iraq and now openly describe Mosul as the 'cradle of the Islamic State of Iraq' (Jamestown Foundation, Terrorism Monitor, 27 February). For 18 months now, Islamists in Mosul have been terrorising the Christian community, bombing churches and kidnapping and assassinating religious leaders. Through this strategy they aim to crush the community's spirit and ultimately drive Christianity out of Iraq.

On Friday 29 February, Chaldean Catholic Archbishop Paulos Faraj Rahho (65) was leaving Mosul's Holy Spirit Cathedral after celebrating the rite of the Way of the Cross when his car was ambushed by Islamic terrorists. In a premeditated and highly organised attack, Archbishop Rahho was kidnapped while his driver, Faris, and bodyguards, Rami and Samir, were shot and killed.

Compass Direct reports that Faris, Rami and Samir each leave behind a wife and three children. Catholic News Agency reports the kidnappers have demanded a $1.8 million ransom for Archbishop Rahho.   According to Compass Direct, Archbishop Rahho had been under constant attack from Islamic militants trying to extort money. The day before he was kidnapped, his home was attacked and vandalised by militants demanding money, which the Archbishop refused to pay. Father Bashar Warda, Dean of St Peter's Seminary in Erbil, told Compass that the stress of the situation has weakened the Archbishop's heart and he now requires medication. 'His health is one of the issues that concerns us because it is not good, and his medicine is not with him,' Fr Warda told Compass. 'Prayer is needed. 'The war has slowly moved north leaving polarised -- some say 'stabilised' -- communities in its wake.

Now war looms over northern Iraq like a dark storm waiting to break. When war erupts it will dwarf all Iraq's conflicts to date, centred around the battle for oil-rich Kirkuk. It will involve Kurdish separatists, Turkish nationalists, Arab Sunnis, Arab Shi'ites, nationalists and Islamist jihadists, those who want to dismember Iraq and those who want to control Iraq as a whole -- all against each other.

Militants are amassing funds and jostling for supremacy in these days of escalating terror which are a prelude to the coming war. Unfortunately Iraq's Christians do not have oil, gas, precious minerals or control of drugs or geo-strategic territory -- things that generally buy help in this materialistic age of the competing regimes in which we live. They do, however, have a merciful, sovereign Almighty Father. Iraq's Christians need our prayers. 

PLEASE PRAY SPECIFICALLY FOR --

* Archbishop Paulos Faraj Rahho, that our Almighty God and Father will guard his body and soul and that the Holy Spirit will counsel, comfort and sustain him, fixing his eyes on Jesus, the author and perfecter of his faith. (Hebrews 12:2) May God mercifully return him to the church to spare them 'sorrow upon sorrow'. 'Indeed he [Epaphroditus] was ill, and almost died. But God had mercy on him, and not on him only but also on me, to spare me sorrow upon sorrow.' (Philippians 2:27 NIV)

* God to preserve and sanctify the Church in Iraq so that it will grow in grace for a blessed future. 'Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart.' (Hebrews 12:3 NIV)

* God to command heavenly and earthly forces to protect and rescue Iraq's threatened Christians. 'It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.' (Psalm 118:8 NIV)

Inhoud

 

Missional: A New Imagination for the Church

Dave Dunbar (www.bliblical.edu) skryf op sy gewone briljante trant:

In the last issue of the Journal I suggested that the challenge for Christians in the West is re-imagining the shape of the church and its ministry in a post-Christendom environment where it must function on the margins of (worldly) power. What will such churches look like? Are there any obvious patterns that will characterize their structure and function?

At this point we see only the leading edge of the missional transformation. A variety of experiments are currently under way and more will follow if churches successfully navigate the transition period. While I am hesitant to prophesy about the future, I think it is probably safe to anticipate a number of distinctives.

1. Missional is not McChurch

Since the 1990s the term "McChurch" has referred to a consumer-oriented Christianity which pursues church growth by offering more and better spiritual goods and services. Sometimes the notion of franchising is even included, i.e. the practice of marketing to the larger Christian community the programs, practices, or strategies of churches regarded as particularly successful.

The popularity of the franchise approach is understandable. Church leaders passionate about reaching their culture are looking for help but don't know what to do in a time of cutural upheaval. Buying a program off the shelf, or looking for an external prescription that produces results when applied faithfully, is a strong temptation.

The problem with this approach is that it is not missiologically sound. It doesn't take into consideration the fact that the medium and the way the message is presented will vary, at least in emphasis, from one local context to the next. Most Christians recognize the need for missionaries to translate or contextualize the gospel in appropriate ways to specific cultures--our churches need to do the same.

Missional practitioners recognize that the principle of contextualization applies equally to churches in the West. From region to region, city to city, neighborhood to neighborhood, we see a kaleidoscope of cultures. One size will not fit all. Franchising is usually unsuccessful. Missional therefore means a local, culturally-specific application of the message.

2. Evangelistic/attractional missional/incarnational

At this point I am borrowing the language of Alan Hirsch to distinguish two basic approaches to communicating the gospel. By evangelistic/attractional Hirsch means the traditional approach of the Western church in the culture of Christendom. In this context a church may grow largely on the basis of attraction--a nice building in a good neighborhood, with a charismatic leader and/or good programming, can bring in non-Christians to be evangelized (presented with the message of salvation).

By contrast Hirsch advocates a missional/incarnational pattern. It is missional because it is "an outwardly bound movement from one community or individual to another. It is the outward thrust rooted in God's mission that compels the church to reach a lost world. Therefore, a genuine missional impulse is a sending rather than an attractional one. The NT pattern of mission is centrifugal rather than centripetal" (The Forgotten Ways [Brazos, 2006], pp. 129-30).

It is incarnational because it understands God's action in Christ as the model for the life of the church. "If God's central way of reaching his world was to incarnate himself in Jesus, then our way of reaching the world should likewise be incarnational. To act incarnationally therefore will mean in part that in our mission to those outside the faith we will need to exercise a genuine identification and affinity with those we are attempting to reach" (Forgotten Ways, p. 133).

Incarnation requires a church's presence in the community. Missional leaders commonly speak of "moving back into the neighborhood," of learning to listen and build relationships and create a context in which the gospel may flourish in word and deed. In the words of Bryan Stone: "The reign of God proclaimed by Jesus and embodied in his person becomes a concrete possibility in the world when a space is created for it through the Spirit's formation of persons into the life, death, and resurrection of Christ (and thus into his 'body')" (Evangelism after Christendom [Brazos, 2007], p. 108). As the church confronts wide-spread cynicism about the Christian message, the gospel displayed will give credence to the gospel declared.

I don't want to argue for missional to the exclusion of all attractional aspects of current church practice. Many people are drawn to the church by good preaching, good programs, and fine facilities. The problem is that 1) many of those attracted (not all) will be disgruntled members of other churches and 2) the percentage of the population who can be reached in this way is rapidly shrinking.

3.  Cultivating spiritual discernment

In the culture of late modernity many churches adopted a corporate model for leadership, decision-making, and planning. Pastors became CEOs, elders (or deacons) transformed themselves into corporation directors, and top-down, vision-driven planning became the order of the day.

It is a sign of biblical-theological health that this paradigm is being questioned in the missional church movement. Here is a good place to begin "re-imagining" the nature and function of the church for a post-Christian and postmodern era. What is there about the decision-making and planning process of the church that makes (or should make) it distinctively Christian? Or, to ask the question differently, what is missing from the older model?

The short answer is sensitivity to the leading of the Spirit. Or, in the words of Craig Van Gelder, "An essential dimension that Christian leaders must attend to in the midst of a discernment and decision-making process is how to keep God in the conversation" (The Ministry of the Missional Church [Baker, 2007], p. 99).

One can hardly read the narrative of Acts and fail to note the level to which God is "in the conversation." From Pentecost onward the Holy Spirit is repeatedly identified as the directing and empowering force in the expanding mission of the church. Individuals like Philip, Peter, and Paul experience the direct leading of the Spirit at missionally strategic points (Acts 8:29; 11:11-12; 16:6-7).

However, there are also critical points at which the gathered body discerns the leading of the Lord. Luke tells us (Acts. 13:1-3) that the commissioning of Barnabas and Paul for the expanded mission to the Gentiles was the result of the Antioch believers hearing from the Holy Spirit during a period of worship and fasting (likely focused on discerning "next steps" in God's purposes for the congregation). The Jerusalem Council is another example of communal listening for the voice of the Spirit which allows the apostles and elders to speak with (for us!) surprising assurance: "it seemed good to the Holy Spirit and to us . . ." (Acts 15:28). Luke also records the warning given to Paul by the Spirit through the community of disciples at Tyre, which Paul ignored to his own detriment--and perhaps that of the mission (Acts. 21:4).

The point is that missional churches need to cultivate what for many of us is a forgotten art--the ability to discern what God is up to in our world (or neighborhood). This is best accomplished in a community of believers who are able to listen prayerfully for what the Spirit is saying in Scripture, in and through the voice of the congregation, and in the specific context where the church is located.

From a practical standpoint, it is important to realize that good listening/discerning is often dependant on asking good questions. So perhaps I should close by listing a few questions that can help churches and leaders who desire the Spirit's guidance toward a new day of missional engagement. For instance, consider a retreat for your church in which small groups wrestled with these questions:

*  What means or activities in the history of our church have proven most effective in introducing non-Christians to the gospel? (This is not the same question as what activities have been most effective in adding members/attendees to the congregation.) What can we learn from this that might guide our present efforts?

*   Jesus taught us to pray "your kingdom come, your will be done on earth as in heaven." If the kingdom were to come today, what things would be different in our neighborhood? How might the answers to this question guide the participation of our church in the mission of God?

The Abrahamic covenant promises that Abraham's descendants will be blessed in order that they may be a blessing (Gen. 12:2-3). How is our church a blessing to our community? How would our neighbors answer this question?

Now imagine a congregation posing such questions, listening carefully to the answers, and with prayer (and fasting?!) asking for the Spirit to guide them toward one small missional experiment. And, perhaps six months later, another missional experiment. And then . . . well, just imagine!

Inhoud

 

Handelinge (notule) Algemene Sinode 2007

Die Handelinge van die Algemene Sinode 2007 is op die web gepubliseer en kan hier afgelaai word.

Inhoud

 

Excelsus: Verskuiwing in datums van die brugpastoraat en induksieleiers-kursusse

Van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria:

Belangrike Kennisgewing:  Neem asb kennis dat die volgende twee kursusse wat in die program van voortgesette bedieningsontwikkeling aangebied word, nou op onderstaande datums aangebied word.  (Vir detail besoek ons webwerf: www.ccm.up.ac.za)

>>  Brugpastoraat:  Kontakweek 1 verskuif van Maart na: 05-07 Augustus 2008.  Nuwe kontakweek 2: 21-23 Oktober 2008

>>  Opleiding van induksieleiers (span ontwikkeling in nuwe gemeente na bevestiging):  Kontakweek verskuif van Maar na: 21-23 Mei 2008 in Kameeldrif.

Inhoud

 

Back to Jerusalem 2008

Anita Strydom laat weet:

Datum: 24 Junie 9 Julie

Konferensie: 5 dae in Jerusalem

Tema: Empowering the Church to bring the gospel back to Jerusalem and the Holy Land.

Tweede deel van konferensie: gaan na dorpe en stede om mense te bedien en voor te bid.

Laaste dag: vergader op Olyfberg om fees te vier en nagmaal te hou.

Ander : Daar sal ook tyd wees om Bybelse plekke te besoek.

Koste; R 17 000 4 5 ster akkommodasie

R15 500 youth hostels, monastries

Sluit in: vervoer na en van lughawe

Vliegtuigkaartjie

Konferensie registrasie fooie

Besoek aan Bybelse plekke

Vervoer na Olyfberg

Hierdie is n historiese gebeurtenis en dit is n groot voorreg om deel daarvan te wees.

Gebedsversoeke:

-Dat die Here se volmaakte wil en raadsplan sal geskied

-Die Here se sen oor projek, dat sy Koninkryk sal uitbrei.

-Vir al die logistieke en administratiewe relings

Skrif: Ef 3 :20

Inhoud

 

Tips on filling your car(s) (Good information)

Isa Goosen stuur hierdie waardevolle brokkie:

I don't know what you guys are paying for petrol.... but here in Durban we are also paying higher, up to R7.35 per litre. But my line of work is in petroleum for about 31 years now, so here are some tricks to get more of your money's worth for every litre.

Here at the Marian Hill Pipeline where I work in Durban, we deliver about 4 million litres in a 24-hour period thru the pipeline.

One day is diesel the next day is jet fuel, and petrol, LRP and Unleaded. We have 34-storage tanks here with a total capacity of16,800,000 litres.

Only buy or fill up your car or bakkie in the early morning when the ground temperature is still cold. Remember that all service stations have their storage tanks buried below ground. The colder the ground the more dense the fuel, when it gets warmer petrol expands, so buying in the afternoon or in the evening....your litre is not exactly a litre. In the petroleum business, the specific gravity and the temperature of the petrol, diesel and jet fuel, ethanol and otherpetroleum products plays an important role. A 1-degree rise in temperature is a big deal for this business. But the service stations do not have temperature compensation at the pumps.

When you're filling up do not squeeze the trigger of the nozzle to a fast mode. If you look you will see that the trigger has three (3) stages: low, middle, and high. In slow mode you should be pumping on low speed, thereby minimizing the vapours that are created while you are pumping. All hoses at the pump have a vapour return. If you are pumping on the fast rate, some of the liquid that goes to your tank becomes vapour. Those vapours are being sucked up and back into the underground storage tank so you're getting less worth for your money.

One of the most important tips is to fill up when your tank is HALFFULL. The reason for this is, the more fuel you have in your tank the less air occupying its empty space. petrol evaporates faster than you can imagine. Petroleum storage tanks have an internal floating roof.

This roof serves as zero clearance between the petrol and the atmosphere, so it minimizes the evaporation. Unlike service stations, here where Iwork, every truck that we load is temperature compensated so that every litre is actually the exact amount.

Another reminder, if there is a fuel truck pumping into the storage tanks when you stop to buy, DO NOT fill up--most likely the petrol/diesel is being stirred up as the fuel is being delivered, and you might pick up some of the dirt that normally settles on the bottom.

Hope this will help you get the most value for your money.

Inhoud

 

Korter is soms meer effektief

Het jy geweet 91% van alle selfoon eienaars se selfone is 24/7 binne een meter van hulle hande af? 20% van alle tieners se liefdesverhoudings word deur middel van SMS boodskappe gesmee en 16% van alle tieners beindig liefdesverhoudings deur middel van SMS boodskappe. Nou wil jy sommer dadelik vra: watter tipe verhouding kan jy bou in 160 karakters op 'n selfoon skerm? Maar aan die ander kant is dit die nuwe haastige kommunikasie-wreld waarbinne ons leef.

Maar wag, voordat ons dink dis net vandag se wreld wat dit regkry om by wyse van korter boodskappe effektief te kommunikeer - gaan kyk bietjie na die meeste gebede in die Bybel. Hulle kan almal binne 'n paar minute gebid word. Die Ons Vader (Matteus 6), asook Paulus se gebede vir sy gemeentes is altyd kort en kragtig. Geen wonder dat Jesus in die Bergrede s God word nie deur 'n stortvloed van woorde bendruk nie. Daar's nooit hemelse stophorlosies ter sprake wat ons gebede se waarde of diepte meet aan die tydsduur daaraan verbonde nie. Bid opreg, eerlik en uit die hart in Jesus se Naam. S dan amen. Dis lank genoeg.

(Stephan Joubert, eKrag)

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 4/2008

Kry jou oopkop-leesstof in hierdie week se Kerkbode:

* Kerkleiers veroordeel UV se rassevideo

* Wreldraad van Kerke vra groter dialoog tussen Christene en Moslems

* Hoe sou Jesus se offer lyk as hy vandag moes sterf?

* Wat dink die jonger geslag regtig van die Christene?

Moed om mens te wees: Groepstudies vir lidmate- Elna Mouton e.a.

10 Bybelstudies oor n ongewone gesin Marta, Maria en Lasarus

Christene ervaar dikwels dat hulle lewenskwaliteit deur 'n mag bedreig word di soort wat neersien en minag, plattrap en uitbuit, manipuleer en wegkyk kortweg: wat menswaardigheid misken. Die baie bekende gesin van Betani in Judea Marta, Maria en Lasarus se verhaal sal jou help om met waagmoed te leef in die tyd en ruimte wat God vir jou gee. (Gebaseer op die luistersiklus.) Prys 59.95

Kruisgewys

Die Februarie-uitgawe van Kruisgewys is propvol interessante artikels. Aan elke predikant is reeds n eksemplaar gepos. Indien u teen 14 Maart nie n Kruisgewys ontvang het nie, stuur asseblief u korrekte posadres per e-pos na: cjordaan@bmedia.co.za en ons gee dadelik daaraan aandag.

n Makliker opsie is om Bybel-Media se tuisblad: www.bybelmedia.co.za te besoek en n kopie daar af te laai!

Vars op Bybel-Media se tuisblad

Vir baie jare kry Bybel-Media se bedieningsafdeling navrae oor velerlei geloof- sake. Hierdie vrae het ons groepeer en probeer om standaard antwoorde daarvoor te gee. Dikwels het hierdie eenvoudige verduidelikings vir mense helderheid gebring ten opsigte van vrae waarvoor die antwoorde nie voor die hand liggend is nie. 

Ongeveer 70 van hierdie geloofsvrae en uiteensettings is nou op Bybel-Media se webtuiste. Besoek www.bybelmedia.co.za en kliek op GELOOFSVRAE onder die hofie BEDIENINGS.

Bybel-Media Monitor is ook 'n ou gunsteling wat vir baie jare na predikante en lidmate gestuur is met handige rekenaarwenke, bruikbare webwerwe, materiaal vir die gemeenteblad en n bietjie humor. Bybel-Media Monitor trek 'n nuwe baadjie aan en word voortaan vanuit Bybel-Media se kantoor aan intekenaars gestuur. Jy kan ook die jongste uitgawe (sowel as vorige uitgawes) kry by www.bybelmedia.co.za. Kliek op BMMonitor onder die hofie BEDIENINGS.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

* Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

* Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Groete uit n pragtige Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

Wat de %&* sou jy ges het?

'n Boer, Piet, was in 'n motorongeluk. In die hof, is die vervoer maatskappy se hot shot prokureur besig om hom te ondervra oor sy eis om skadevergoeding.

"Het jy, op die ongelukstoneel, ges: "Ek's orraait!" vra die prokureur.

Piet: "Wel, kom ek vertel jou wat gebeur het. Ek het net my gunsteling koei, Bessie, op die sleepwa gelaai en..."

Prokureur val hom in die rede: "Ek vra nie vir detail nie, antwoord net die vraag." "Het jy, op die ongelukstoneel ges: "Ek's orraait!" Ja of nee?"

Piet: "Wel, ek het net vir Bessie op die sleepwa gehad en ek was skaars op die pad."

Prokureur val hom weer in die rede en s aan die regter: "Edelagbare, ek probeer net die feit vasstel, dat hierdie man, by die ongelukstoneel, aan die verkeersman ges het dat hy 'oraait' is. Nou probeer hy my klint dagvaar. Ek glo vas hy is bedrier. S asb vir hom hy moet net die vraag beantwoord."

Teen hierdie tyd is die regter al redelik genteresseerd in Piet se storie oor Bessie, en s vir die prokureur: "Ek wil graag sy storie oor die koei hoor."

Ou Piet bedank die regter en gaan voort met sy storie. "Wel, soos ek ges het, ek het net vir Bessie op die sleepwa gelaai en was op die pad toe daar skielik 'n moviese trok van die kant af kom, 'n stop straat skip en my bakkie en sleepwa binne in hulle maai in ry. Ek is eenkant toe gegooi in 'n sloot en Bessie anderkant toe in 'n ander sloot. Ek was seer, nogals erg seer en wou nie beweeg nie."

In elk geval, ek het toe vir Bessie gehoor kerm en ek het geweet sy is in erge pyn, net deur te luister na haar kreune. Nou, net na die ongeluk, kom daar 'n spietkop op die toneel aan en hy het ook Bessie se gekerm gehoor, so hy het toe nader aan haar gegaan.

Nadat hy na haar gekyk het en die toestand gesien het waarin sy was, het hy sy pistool uitgetrek en haar tussen die o geskiet.

Toe kom die spietkop oor die pad na my kant toe, sy pistool nog steeds in sy hand, en hy vra: "Hoe voel jy?"

"Nou vertel vir my, meneer prokureur, wat de *& sou jy vir hom ges het?"

Inhoud

 

Wat is die nut?

Weet jy toe ek vanoggend wakker word, toe vra ek myself die vraag: "Wat is die nut? Waaroor gaan die lewe nou eintlik? Is dit nog al's die moeite werd?"

Toe tref dit my: Die antwoord l reg daar m my in my eie kamer!!

Die Waaier s : "Be cool!!"

Die Plafon s : "Mik hoog!!"

Die Venster s : "Kyk na die wreld daar buite!!"

Die Horlosie voor my bed s : "Elke minuut van jou lewe is s kosbaar!!"

Die Kombers s : "Soos God belowe in Sy Woord, het Hy jou laasnag beskerm!!"

Die Spiel s : "Jy is uniek in God se o!!"

Die Kalender s : "Vandag is die 1ste dag van die res van jou lewe!!"

Die Deur s : "Druk hard om jou doel te bereik!!"

Die Mat s : "Gaan af op jou knie en dank God vir n nuwe dag!!"

......hoe kon ek so stupid wees!!!

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud