Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 6  - 20 Maart 2008  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

Nie die vorige twee weke se OosKaap eNuus ontvang nie?

Lidmate vir bedieningshulp: Ontwikkeling van nuwe gemeentes en bedieninge

Ontmoet die aanbieders

Terugvoer tov Konsultasieproses Kerkhereniging

Kerkwees kry nuwe gedaantes - Stephan Joubert

Brugbouers in hierdie tyd benodig - Tim du Plessis

Die lewenslange terugkeer na die tafel in Emmaus - stil-word geleentheid

Agtste SA Calvyn-Navorsingskongres

Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers 2008
Vrydagnuus weekliks op ons webblad beskikbaar

Bybel-Media 5/2008

Hoekom is Paasfees so vroeg vanjaar?

Jou beste vriend

How to give a cat a pill

 

‘n Geseënde herdenking van Jesus se sterwe en opstanding - vir ons - word elke leser toegewens!

 

Nie die vorige twee weke se OosKaap eNuus ontvang nie?

Die laaste paare dae het MWeb, IAfrica en ‘n paar van hul ander domeine OosKaap eNuus geweier. Of oënskynlik geweier. Indien jy dit nie ontvang het nie, onthou eNuus word ook op ons webblad geplaas - besoek www.ngkok.co.za/enuus.

Inhoud

 

Lidmate vir bedieningshulp: Ontwikkeling van nuwe gemeentes en bedieninge

Die opleiding van lidmate om in gemeentes te preek en pastorale versorging waar te neem, kan maklik misverstaan word as ‘n blote instandhoudingsfunksie in die afwesigheid van die predikant.

   ‘n Primêre doelstelling is die vestiging van kapasiteit in gemeentes om nuwe bedieninge en selfs nuwe gemeentes te ontwikkel. Die opleiding wil gemeentes help om prakties-relevant te reageer op die uitdagings vir die kerk:

*  Die sendingveld het tot by die voordeur van die kerk gekom, en gemeentes moet kreatief nuwe bedieninge ontwikkel, geleenthede om die Woord te kommunikeer en gebrokenes pastoraal te versorg - deur lidmate daarvoor af te sonder, te laat oplei, en as entrepreneurs te bemagtig om hierdie taak uit te voer. Besoldigde predikante alleen sal nooit hierdie uitdagings die hoof kan bied nie;

*  Gemeentes het bykomende werkers nodig om belangrike bedieningsfunksies in die bestaande bediening te hanteer - in enkele gevalle omdat predikante hoegenaamd nie bekostig kan word nie, en in die meerderheid van situasies om die bediening te versterk.

   Korrespondensie is verlede week aan gemeentes gestuur en nou wag ons op die inskrywings van lidmate!

   Volledige besonderhede by www.ngkok.co.za/lidmaatbediening.

Inhoud

 

Ontmoet die aanbieders

Die Netwerk vir die Bedieningstoerusting van Lidmate is verantwoordelik vir die opleiding van lidmate om verantwoordelikheid vir prediking en pastorale sorg in gemeentes te aanvaar. Vandeesweek stel ek julle graag bekend aan die ses lede van hierdie Netwerk (een van die netwerke in ons oorkoepelende Begeleidingsnetwerk):

Dr Jannie Richter
Jannie is predikant van die NGK Barkly-Oos en staan reeds vir meer as 30 jaar in die bediening. Sy spesialisasieveld is gemeentebou, waarin hy 'n doktorsgraad verwerf het. Hy is ook die skrywer van 'n publikasie oor die erediens en erediensbeplanning, "Het ons harte nie warm geword nie...".
    Benewens sy verantwoordelikheid as aanbieder, tree Jannie ook as bestuurder van die Netwerk vir die Bedieningstoerusting van Lidmate op.

Ds Dries Coetzee
Dries is predikant van die NGK Oos-Londen-Noord en staan reeds vir meer as 20 jaar in die gemeentebediening. Hy is besig met verdere studie en spesialiseer in gemeentebou.

Ds Dewald Davel
Dewald is predikant van twee gemeentes, Molteno en Sterkstroom, en is reeds meer as 20 jaar in die bediening. Dewald spesialiseer in gemeente-ontwikkeling en fasilitering, waarin hy verdere opleiding ontvang het.

Ds Aldo Liebenberg
Aldo is vir die afgelope twee jaar leraar van die NGK Willowmore. Hy spesialiseer in gemeentebou, prediking en pastoraat. Hy het vir twee jaar in 'n buitelandse bediening vir Suid-Afrikaners in Taiwan hanteer.

Ds Christo Stümke
Christo is vir meer as 20 jaar in die bediening, trouens sedert 1984 die leraar van die NGK Uitenhage-De Mist. Hy spesialiseer in pastoraat en beskik oor 'n meestersgraad in pastorale terapie.

Ds Willie van Zyl
Willie is die leraar van die NGK Maclear en staan reeds byna 30 jaar in die bediening. Hy lê homself toe op toerusting, leierskap en pastoraat. Lidmaatbediening lê hom na aan die hart.

Inhoud

 

Terugvoer tov Konsultasieproses Kerkhereniging

Die Moderamen van die Algemene Sinode het die volgende terugvoer aan gemeentes op 18 Maart 2008 uitgereik na ‘n indringende gesprek tydens sy twee-daagse vergadering in Kemptonpark.

Inhoud

 

Kerkwees kry nuwe gedaantes - Stephan Joubert

“Terwyl tradisionele kerke sukkel om aan te pas by ’n veranderende wêreld of om ’n sinvolle alternatief vir ’n kritiese post-Christelike samelewing te bied, groei innoverende geloofsgemeenskappe dikwels los van bestaande kerke”, skryf prof Stephan Joubert in verlede Sondag se Rapport.

Hy verduidelik op ‘n eenvoudige manier waarom tradisionele kerke sukkel, en waarom ‘n nuwe, innoverende benadering tot kerkwees van krag tot krag gaan, ook in Suid-Afrika.

Hierdie bedieninge gedy onder andere hulle nie aan formele strukture gebonde isnie, omdat buitestanders nie eers hoef te verander (om soos ons te word) voordat hulle welkom is nie, omdat daar nie so ‘n skeiding tussen Sondag, kerk en die lewe van die week is nie (‘n skeiding wat kerkgeboue weer beklemtoon).

“Ook beskou innoverende kerke die wêreld nie as ’n vyandige plek nie. Hulle sien alle mense as beelddraers van God. Ontluikende kerke wil dit met mekaar en ander deel sonder om te veroordeel.

“As navolgers van Christus wil hulle mense bewus maak van God se liefde en nie teen alles en almal in die samelewing wees wat “Christelike waardes” bedreig nie.

“Verhoudings is vir hulle ’n doel op sigself, en nie ’n manier om nog mense op hul kerkpersele te kry nie.

Kerkwees beteken om deel te wees van die nuwe familie van God wat in liefde saamleef. Daarom is hulle gemaklik met verskeidenheid en andersheid – omdat hulle glo aan die slagspreuk: “Belong before believe”.”

Elke kerkraad behoort hierdie artikel in diepte te bespreek. Dit is volledig op ons webblad geplaas.

Inhoud

 

Brugbouers in hierdie tyd benodig - Tim du Plessis

Nelson Mandela het ons geleer jy moet eers ’n paar myl in die ander man se skoene loop. Waar is vandag se ander-skoenlopers?

Só vra Tim du Plessis, redakteur van Rapport, verlede Sondag in sy Raakpunte-rubriek.

Hy wys op die noodsaak dat brugbouers erns moet maak om grense oor te steek en mense bymekaar te bring - iets wat tans skade lei in ons land. Ons het brugbouers nodig ....

“Soos noemenswaardige wit stemme wat sê kom ons probeer verstaan waarom swart mense so heftig en emosioneel reageer op die Reitz-video. Waarom hulle eenvoudig nie kán insien dit was “onskuldige studentepret” waaraan die koshuishulpe vrolik deelgeneem het nie.

“Wat probeer begryp dat ’n primordiale woede oor skeefgetrekte magsverhoudinge en eeue se onmenslike behandeling vulkanies opkook as hulle so ’n video sien selfs al hét die werkers meegedoen en was die gees goed.

“Is daar swart figure van gravitas wat wittes se frustrasie oor “transformasie” en rasse-kwotas in sport en by die werk probeer verstaan?

“Dat dit níé is oor wittes swartes geleenthede misgun nie, maar omdat hulle regtig bekommerd is oor ’n samelewing waar meriete en prestasie ondergeskik gemaak word aan ideologie.

“Dat daar by húlle weer ’n primordiale vrees is dat Suid-Afrika kan eindig soos Kenia of Zimbabwe. Weens die ras-ideologiese beheptheid van die ANC en die getalle-tirannie waarmee hy regeer.”

Tim du Plessis se volledige Raakpunte is op ons webblad geplaas - lees dit gerus.

Inhoud

 

Die lewenslange terugkeer na die tafel in Emmaus - stil-word geleentheid

'n Stilwordkans vir predikante en ander geestelike leiers word van 19 tot 21 Mei 2008 deur ds. Jan Lubbe by die Menuha Retreatsentrum aangebied. 

Tema: "Die lewenslange terugkeer na die tafel in Emmaüs" - nagedink oor Lukas 24 en die kunswerke van Rembrandt van Rhijn oor hierdie verhaal.  Genoeg tyd vir stilte, musiek, gebed, rus (en gesond eet!) word ingeruim.

Hierdie is 'n ideale geleentheid om ná die besige Paas- en Pinkstertyd bietjie te onttrek en self geestelik versterk te word.  Vir meer besonderhede, sien die aanhangsel of kontak Jan Lubbe by 051 436 2261 of 0827849362.

    Volledige inligting is hier beskikbaar.

Inhoud

 

Agtste SA Calvyn-Navorsingskongres

 Die agtste SA Calvyn Navorsingskongres word 2-4 September 2008 in Bloemfontein gehou. Referaatvoorstelle en inskrywings word ingewag. Meer besonderhede hier.

Inhoud

 

Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers 2008
Lees meer oor die toerustingsmoontlikhede vir 2008. Ons sinode het pas besluit om hierdie bediening sterk by kerkrade aan te beveel.

Inhoud

 

Vrydagnuus weekliks op ons webblad beskikbaar

Die weeklikse epos nuusbrief van die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland, Vrydagnuus, word weekliks op die Oos-Kaapse webwerf geplaas waar julle dit volledig kan lees. Die skakel is www.ngkok.co.za/enuus. Net soos OosKaap eNuus, sal dit ook in die argief bly. Waar nuus van direkte belang vir die Oos-Kaap in Vrydagnuus geplaas word, word dit in OosKaap eNuus herhaal.

Inhoud

 

Bybel-Media 5/2008

Kry jou oopkop-leesstof in die 21 Maart-uitgawe van Kerkbode :

*  NG Kerk wil rassisme aandurf.

*  Depressie en gerugte knak James Buys.

*  Pous wil Martin Luther se eer herstel.

*  Christene en onreg: Hou die oë op die kruis.

*  Vervolg oor jou geloof – ‘n verslag oor die vervolgde kerk wêreldwyd.

*  Paasfees - Die doeke getuig: Hy het opgestaan!

*  Paasfees – As Christus vir ons gesterf het, waarom moet ons dan ook nog sterf?

*  ’n Venster op Jerusalem - Vir die Joodse kunstenares Birgitta Yavari-Ilan lyk die wêreld anders vanuit Jerusalem as uit Rome, Oslo of New York.

Jongste Groepsbybelstudies is nou beskikbaar: 

Moed om mens te wees – Elna Mouton e.a.

10 Bybelstudies oor ’n ongewone gesin – Marta, Maria en Lasarus

Christene ervaar dikwels dat hulle lewenskwaliteit deur 'n mag bedreig word– dié soort wat neersien en minag, plattrap en uitbuit, manipuleer en wegkyk – kortweg: wat menswaardigheid misken. Die baie bekende gesin van Betanië in Judea – Marta, Maria en Lasarus – se verhaal sal jou help om met waagmoed te leef in die tyd en ruimte wat God vir jou gee. (Gebaseer op die luistersiklus.) Prys 59.95

Gló God – Beth Moore (herdruk)

Die Bybelstudie – vir ’n kragtige versterking van jou geloof

Deur die lewe van Abraham, Moses en ander uit Hebreërs 11 as voorbeeld te neem, moedig Beth Moore gelowiges aan om hulle eie geloof in God te verdiep en Hom op ’n kragtige manier met hulle te hoor praat. Prys R99.95

Lekkerlees artikels in die April-uitgawe van LIG:

*  VOORBLAD:  Sepiester “Marko” van 7de Laan vertel hoe sy pitbullterriër, Cerberus, sy lewe gered het tydens ‘n aanval op sy kleinhoewe by Midrand.

*  Elke boompie na sy aard. Daar’s nie meer ’n standaard-opvoedingsmetode vir kinders nie. Deesdae word kinders na hulle aard opgevoed. ‘n Bekende opvoeder vertel daar’s die palmboom-, denneboom-, roosboom- en sierboom-kind.

*  Platsak? Geldgids vir maer jare.  Die huidige ekonomiese toestand gee almal grys hare. Hier’s jou geldgids.

*  As Oupa en Ouma weer Pa en Ma moet wees. Dit gebeur al hoe meer dat grootouers hulle kleinkinders moet versorg.

*  Ons voel nie vere: die harde feite oor troeteldiersorg. Jou kind neul vir ‘n troeteldier. Maar kan hy/sy na Oortjies omsien?

*  Ons kinders verdrink in drank. LIG ondersoek drankmisbruik onder kinders.

*  OOK IN HIERDIE UITGAWE:

l  Lees die Bybel met vars oë.

l Johan Rademan: Een doring, vyf rose.

l Rolprente wat jou wêreld (kan) verander.

l  Antoinette Pienaar se goue eiers broei uit!

l  Protesteer en prosedeer: Wat mág ’n Christen?

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

*  Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

*  Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Paasgroete vanuit Wellington

Hans Steyn

Hoof:  Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

Hoekom is Paasfees so vroeg vanjaar?

Ds Clem Marias (PSD NGK Namibië) help ons verstaan wat vanjaar aan die gang is met die vroeër Paasfees en boonop twee vakansiedae op een dag (dit is ook in Namibië die geval). Hy skryf in Feldmuis, e-nuusblad van die Namibiese sinode:

   Dat Goeie Vrydag en Onafhanklikheidsdag op dieselfde dag val vanjaar het sommige ouens uiters onkant betrap. Twee potensiële langnaweke is ewe ongevraag en abrupt ingekort na net één toe.

    Só werk dit: Paassondag is die eerste Sondag ná die eerste volmaan wat voorkom op of na 21 Maart. Indien volmaan op ’n Sondag val, is Paassondag die daaropvolgende Sondag.

    Nou hoekom juis 21 Maart? En waar pas die maan in die prentjie in?

    Op 21 Maart is die dag en nag ewelank. Van dáár af word die dae in die Noordelike Halfrond al hoe langer in hulle lente. Lente-tyd is wanneer die nuwe lewe ná die winter begin bot. En Paasfees, die Opstandingsfees, is toe die Nuwe Lewe in Christus ’n werklikheid geword het.

    Maar waar pas die maan in? Die tradisionele Joodse Kalender is op die fases van die maan gebaseer. Daarom is teruggegryp na die maan toe die dag waarop die Opstanding gevier word, vasgestel moes word.

    Volgens hierdie formule kan Paasfees net tussen 22 Maart en 25 April val. Vanjaar is dit 23 Maart – dus op een dag na die vroegste in die jaar wat dit kan voorkom.

    ’n Lekker webblad waar ’n ou kan gaan rondkuier, is http://www.kencollins.com/holydays.htm. Daarop is ‘n “rekenaar” waarop jy die datum vir Paasfees vir enige jaar tussen 1900 en 2099 kan opsoek!    

Inhoud

 

Jou beste vriend

Jou hond is regtig jou beste vriend. Indien jy twyfel, probeer hierdie eksperiment:

    Plaas jou eggenoot en jou hond in jou motor se kattebak. Los al twee daar vir presies een uur.

    Wanneer jy die kattebak oopmaak, sal jy spoedig vir jouself sien (voel?) wie jou beste vriend is!

 

Laat my dink aan die persoon wat gebid het: “Here, maak my die mens wat my hond dink ek is!”

Inhoud

 

How to give a cat a pill

Geen diere is beseer in die opskryf van hierdie storie nie.

1.       Pick cat up and cradle it in the crook of your left arm as if holding a baby. Position right forefinger and thumb on either side of cat's mouth and gently apply pressure to cheeks while holding pill in right hand. As cat opens mouth pop pill into mouth. Allow cat to close mouth and swallow.

2.       Retrieve pill from floor and cat from behind sofa. Cradle cat in left arm and repeat process.

3.       Retrieve cat from bedroom, and throw soggy pill away.

4.       Take new pill from foil wrap, cradle cat in left arm holding rear paws tightly with left hand. Force jaws open and push pill to back of mouth with right fore-finger. Hold mouth shut for a count of ten.

5.       Retrieve pill from goldfish bowl and cat from top of wardrobe. Call spouse from garden.

6.       Kneel on floor with cat wedged firmly between knees, hold front and rear paws. Ignore low growls emitted by cat. Get spouse to hold head firmly with one hand while forcing wooden ruler into mouth. Drop pill down ruler and rub cat's throat vigorously.

7.       Retrieve cat from curtain rail, get another pill from foil wrap. Make note to buy new ruler and repair curtains. Carefully sweep shattered figurines and vases from hearth and set to one side for gluing later.

8.       Wrap cat in large towel and get spouse to lie on cat with head just visible from below armpit. Put pill in end of drinking straw, force mouth open with pencil and blow down drinking straw.

9.       Check label to make sure pill not harmful to humans, drink glass of water to take taste away. Apply band-aid to spouse's forearm and remove blood from carpet with cold water and soap.

10.    Retrieve cat from neighbor's shed. Get another pill. Place cat in cupboard and close door onto neck to leave head showing. Force mouth open with dessert spoon. Flick pill down throat with elastic band.

11.    Fetch screwdriver from garage and put cupboard door back on hinges. Apply cold compress to cheek and check records for date of last tetanus jab. Throw Tee-shirt away and fetch new one from bedroom.

1.       Ring fire brigade to retrieve cat from tree across the road. Apologize to neighbor who crashed into fence while swerving to avoid cat. Take last pill from foil-wrap.

2.       Tie cat's front paws to rear paws with garden twine and bind tightly to leg of dining table, find heavy duty pruning gloves from shed. Push pill into mouth followed by large piece of fillet steak. Hold head vertically and pour 2 pints of water down throat to wash pill down.

3.       Get spouse to drive you to the emergency room, sit quietly while doctor stitches fingers and forearm and removes pill remnants from right eye. Call furniture shop on way home to order new table.

4.       Arrange for SPCA to trace cat and ring local pet shop to see if they have any hamsters.

 

How To Give A Dog A Pill

1. Wrap it in bacon.

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud