Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 18 - 12 Junie 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

Lees gerus oor die uitrol van die A tot Z-Beleid vir predikante , tee saam met dr Daoud, ‘n vonkeltee en vrouekamp, en ‘n versoek aan orreliste in hierdie uitgawe.

 

INHOUD

Crucial tips for women, and others

NG Kerk Sondagsriviermond se kontakbesonderhede

Noupoort adverteer predikantspos

Vir die orrelis, van die SA Kerkorrelistevereniging

Algemene Sinode Moderamen besin oor kerkhereniging

Wat is die historiese verloop rondom kerkhereniging in die NG Kerk van Oos-Kaapland?

Wat leer ons uit die konsultasie met gemeentes oor kerkhereniging?

Uitrol van die A tot Z-Beleid : Bedieningsvreugde vir predikante van die NG Kerk

Ring van Queenstown reik uit na die jeug met ervaringsleer

Ontmoet dr Daoud, ‘n dinamiese kerkleier uit die Midde-Ooste

Vir Vroue: Vonkeltee en Vrouekamp

Missie Japan Nuusbrief

How Responding to People's needs, hurts the Church

Zimbabwe: Skrywe van Henry en Susan Murray

Calvyn se 500ste geboortejaar in 2009 herdenk

‘n Nuwe Godsdiens

Kaalvoet uit kerk om armes te help

Evangeliese Inisiatief teken verskoning aan

Opwindende Nuwe Webwerf Vir Christen-Tieners

Jonk Live Musiekfees -   29-31 Augustus 2008 Irene Pretoria

Invitation to comment on or endorse the latest Amended Draft Charter of Religious Rights And Freedoms for South Africa

Deodat Ondersteuningsdienste

Vrae oor ‘n bediening in Kanada?

Bybel-Media Nuus

As my punte nie verbeter nie...

 

 

Crucial tips for women, and others

Ek sal graag jul kommentaar op hierdie wenke wil hoor…

Crucial Because of recent abductions in daylight hours, refresh yourself of these things to do in an emergency situation... This is for you, and for you to share with your wife, your children, everyone you know. After reading these 9 crucial tips, forward them to someone you care about. It never hurts to be careful in this crazy world we live in.  

1. Tip from Tae Kwon Do : The elbow is the strongest point on your body. If you are close enough to use it, do!  

2. Learned this from a tourist guide in New Orleans If a robber asks for your wallet and/or purse, DO NOT HAND IT TO HIM. Toss it away from you.... chances are that he is more interested in your wallet and/or purse than you, and he will go for the wallet/purse. RUN LIKE MAD IN THE OTHER DIRECTION!

3. If you are ever thrown into the trunk of a car, kick out the back tail lights and stick your arm out the hole and start waving like crazy. The driver won't see you, but everybody else will. This has saved lives. 

4. Women have a tendency to get into their cars after shopping, eating, working, etc., and just sit (doing their checkbook, or making a list, etc. DON'T DO THIS!) The predator will be watching you, and this is the perfect opportunity for him to get in on the passenger side, put a gun to your head, and tell you where to go. AS SOON AS YOU GET INTO YOUR CAR , LOCK THE DOORS AND LEAVE.  

If someone is in the car with a gun to your head DO NOT DRIVE OFF, repeat: DO NOT DRIVE OFF! Instead gun the engine and speed into anything, wrecking the car. Your Air Bag will save you. If the person is in the back seat they will get the worst of it . As soon as the car crashes bail out and run. It is better than having them find your body in a remote location. 

5. A few notes about getting into your car in a parking lot, or parking garage:

A.) Be aware: look around you, look into your car, at the passenger side floor , and in the back seat

B.) If you are parked next to a big van, enter your car from the passenger door. Most serial killers attack their victims by pulling them into their vans  while the women are attempting to get into their cars.

C.) Look at the car parked on the driver's side of your vehicle, and the passenger side.. If a male is sitting alone in the seat nearest your car, you may want to walk back into the mall, or work, and get a guard/policeman to walk you back out. IT IS ALWAYS BETTER TO BE SAFE THAN SORRY. (And better paranoid than dead.) 

6. ALWAYS take the elevator instead of the stairs. (Stairwells are horrible places to be alone and the perfect crime spot. This is especially true at NIGHT!) 

7.  If the predator has a gun and you are not under his control, ALWAYS RUN! The predator will only hit you (a running target) 4 in 100 times;  And even then, it most likely WILL NOT be a vital organ. RUN, Preferably in a zig-zag pattern! 

8. As women, we are always trying to be sympathetic: STOP It may get you raped, or killed. Ted Bundy, the serial killer, was a good-looking, well educated man, who ALWAYS played on the sympathies  of unsuspecting women. He walked with a cane, or a limp, and often asked 'for help' into his vehicle  or with his vehicle, which is when he abducted  his next victim.

9. Another Safety Point: Someone just told me that her friend heard a crying baby on her porch the night before last, and she called the police because it was late and she thought it was weird. The police told her 'Whatever you do, DO NOT open the door.' The lady then said that it sounded like the baby had crawled near a window,  and she was worried that it would crawl to the street and get run over. The policeman said, 'We already have a unit on the way, whatever you do, DO NOT open the door.' He told her that they think a serial killer has a baby's cry recorded and uses it to coax women out of their homes thinking that someone dropped off a baby He said they have not verified it, but have had several calls by women saying that they hear baby's cries outside their doors when they're home alone at night.  

Inhoud

 

NG Kerk Sondagsriviermond se kontakbesonderhede

Die nuwe Oos-Kaapse gemeente se kontakbesonderhede is as volg (opgestel in die Kerkjaarboek-formaat):

Sondagsrivier-Mond, 2008,D _, B _. Leraar: Vakant, Posbus 128, Colchester 6175. Skr/Kas: Me Rina Young, Posbus 128, Colchester 6175, tel/faks (041) 468-0896, sel 082 876 3516, e-pos ngsondagrivier@vodamail.co.za Kerkgebou: Colchester.

Inhoud

 

Noupoort adverteer predikantspos

Lees gerus die NG Kerk Noupoort se advertensie van hul predikantspos.

Inhoud

 

Vir die orrelis, van die SA Kerkorrelistevereniging

Dis nie aldag maklik om hierdie ‘alleenpad’ van orrelis-wees, te stap nie.  Om altyd gemotiveerd te bly, vra baie van ‘n mens.   Ons sou baie graag wou hande vat en sorg dat u alle nodige inligting bekom, asook kennisname van geleenthede, waarin nuwe inligting en motivering deurgegee word.  Al wat ek vra is dat u so gou moontlik aan my al u besonderhede sal deurgee, sodat ons u kan voorsien van alle inligting.

U kan my bel of faks by 041 360 6573 of 082 8777 803, of u kan dit vir my e-pos: jancoetzee@telkomsa.net.

Wat ons van u verlang is: Van, Naam, Posadres, Poskode, Gemeente, Tel, Sel,  E-pos, en Faks.

Laat weet my asseblief gou, want ons het ‘n wonderlike geleentheid die 20 September en wil graag vir u al die inligting betyds deurgee.

Baie dankie

Elbè Coetzee

SAKOV – Oos-Kaap

Posbus 10159

Linton Grange

6015

Inhoud

 

Algemene Sinode Moderamen besin oor kerkhereniging

Die Moderamen van die Algemene Sinode vergader van 11 tot 12 Junie 2008 te Benoni om te besin oor die kerkherenigingsproses. So gou ‘n verklaring beskikbaar is, deel ek dit met julle.

Prof Piet Strauss het tydens dié vergadering inleidend en oorsigtelik vertel hoedat die Algemene Sinode in 1966 te Bloemfontein opgewonde was oor die moreel-regverdigbare, prinsipieel regverdigbare beleid van afsonderlike ontwikkeling. In 1974 het Ras, Volk en Nasie verskyn wat hierdie beleid beskryf het. ‘n Nuwe klimaat het egter met die eerste Kerk en Samelewing beleidsdokument van 1986 by die Algemene Sinode gekom. Die ou beleid kon nie prakties uitgewerk word, en die morele regverdiging het onder verdenking gekom. Nou is daar ook afstand geneem van die ou Federale Raad, en ‘n nuwe kerkverband op grondslag van ‘n nuwe kerkorde is aanvaar. Die gedagte was destyds dat een, nuwe Algemene Sinode gevorm kon word, terwyl bestaande Algemene Sinodes kon voortbestaan. ‘n Gesamentlike Kommissie van die vier kerke in die Familie is toe gevorm, maar dit het nie van die grond gekom.

In 1990 het die Algemene Sinode besluit kerkhereniging moet voortgaan en is besluit Belhar is nie in stryd met die belydenisbasis, en opsigself genome nie in stryd met die Skrif nie.

In 1994 is besluit op ‘n gesamentlike kerkverband, waar verskillende sinodes in Suid-Afrika verneig in een, nuwe Algemene Sinode. Gaan oor ‘n nuwe kerkverband wat nie die herrangskikking van gemeentes behels nie.

Die volgende groot beweging kom by die sinode van 2002 - kerkverband is ‘n verband van gemeentes. Art 29 NGB, die kenmerke van die ware kerk, word in die gemeente aangetref. Verband is die verband van gemeentes wat volledig kerk is, maar nie die hel kerk nie. Omdat gemeentes kerk is, kan hulle nie anders as om in verband te tree nie.

‘n Belydenis gaan oor kernwaarhede van die geloof. Kerkverband het nooit in belydenisse tot uitdrukking gekom nie, maar wel die eenheid van die kerk. Omdat ons gebind is deur die kernwaarhede van die geloof, is ons gebind aan almal wat dit bely en glo. Die kerk is nie ‘n vereniging onder die gesag van die sinode nie. Ons word daartoe gedring tot die waarheid van die geloof wat ons bely.

By 2004 (Hartenbos) het die sinode rigtinggewende besluite oor kerkhereniging geneem. Ringe en gemeentes word aangemoedig om na mekaar te groei. Die ideaal bly een kerkverband. Die finale voorstel oor belydenis en voorstel moet derhalwe deur twee-derdes van kerkrade goedgekeur word. Dit dui nie op demokrasie nie, maar op die primêre belang van gemeentes. Hoewel kerkrade die besluite neem, moet hulle die gemeente konsulteer. Die sinode hanteer egter die herenigingsproses, omdat elke kerkvergadering optree in terme van dit wat op sy terrein lê.

Vanuit die terugvoer uit gemeentes blyk dat indringend besin moet word oor die posisie oor Belhar.

Prof Piet Strauss het verwys na twee artikels uit sy pen oor hierdie saak - die laaste uitgawe van die NGTT in 2007, en in die boek Ons Pelgrimstog na Eenheid met Howard du Toit as redakteur.

Uit die bespreking het geblyk dat die historiese oorsig ook moet rekening hou met die 1857-besluit van die sinode, wat deur baie beskou word as die wortel van skeiding in die kerkverband. Ons en die NG Sendingkerk was immers een. In die historiese oorsig blyk ook dat die gemeente van die NG Kerk in Afrika, en ander kerke van die familie, deur die NG Kerk gestig is. Dit verg verantwoording van ons, en ons moet erken dat ons die vrug van ons eie werk nie in ons midde en in ons verband verwelkom het nie, is gesê.

Inhoud

 

Wat is die historiese verloop rondom kerkhereniging in die NG Kerk van Oos-Kaapland?

Ons het voor ons eie sinode in 2007 opnuut bewus geword van die rol wat Oos-Kapenaars in die negentiende eeu gespeel het om die “swakheid van sommige”-besluit in 1857 aan te voor. Dit hou verband met spanning wat in die Katriviervallei ontstaan het na die Katrivier-rebellie. In die omgewing van Balfour was daar lidmate wat nie saam met lidmate van kleur die nagmaal wou gebruik nie.

Hansie Schutte het hierdie fassinerende verhaal van groeiende verlies aan een kerkverband en die soek na die herstel daarvan op ‘n uiters leesbare wyse opgeteken. Julle kan hierdie artikel op ons webblad naspeur en aflaai.

Inhoud

 

Wat leer ons uit die konsultasie met gemeentes oor kerkhereniging?

Nog ‘n verslaggie uit die Algemene Sinodale Moderamen se byeenkoms:

Prof Hennie Pieterse het die terugvoer van gemeentes oor kerkhereniging deur middel van ‘n steekproef nagegaan en bevindings daaroor gemaak. Volgens hom is die verdeling - teen kerkhereniging en daarvoor - sowat 50-50. “Oor die algemeen kom dit voor of daar ‘n amper om die helfte verskil is oor die voorgestelde kerkherenigingsproses”, sê hy.

Hou in gedagte dat hierdie ‘n kwalitatiewe en nie kwantitatiewe ondersoek is nie, dit gaan om tendense, versus die tel van individuele stemme.

Daar is ‘n voorwaardelike aanvaarding van die Belhar-Belydenis, volgens sy steekproef, sê prof Pieterse. 51% van mense is in beginsel vir kerkhereniging, maar hulle het probleme met Belhar, die voorgestelde model, die kerkleiers se styl van leierskap (“dit kom van bo af”) , die gebrekkige kommunikasie (ons het nie oor al die inligting beskik nie).

Volgens prof Pieterse het 34 temas / kategorieë uit die steekproef na vore gekom. Gesamentlike projekte, natuurlike en spontane samewerking en gedeel verantwoordelikheid kom 80 keer na vore. Belhar as uitsluitend en verdelend kom 77 keer voor.

Respondente voel nie noodwendig negatief oor kerkhereniging nie, maar verkies eerder assosiasie of federasie as ‘n strukturele eenheidsmodel. Mense is positief oor die huidige konfessionele basis en sien Belhar as beleidsdokument eerder as belydenisskrif.

Kommunikasie met gemeentes kom uit die terugvoer onder skoot. Pieterse beskryf die terugvoer se oordeel oor die kommunikasie as swak en teleurstellend.

Volgens die terugvoer is daar suspisie oor Belhar, finansies en eiendomme, die politieke motivering vir die proses en die tydsberekening en tydsraamwerk.

Volgens Pieterse moet ons nie die negatiewe rol van die media in die beïnvloeding van mense rondom kerkhereniging onderskat nie.

Oor die Oos-Kaap bevind Pieterse oor die terugvoer van die geselekteerde gemeentes as volg: “... kry ons die indruk dat die gemeentes uit die Oos-Kaap ... samewerking met ons dogterskerke nie net voorstaan nie, maar reeds (nie-amptelik) verder gevorder het as die model van die Algemene Sinode.”

Prof Pieterse, het na aanleiding van die bespreking, ook beklemtoon dat hierdie terugvoer handel oor diegene wat hul terugvoer neergeskryf en ingestuur het. Kwalitatiewe navorsing genereer tendense, en mens kan nou verdere kwantitatiewe navorsing op hierdie basis onderneem. Dit kan nie as ‘n stemming hanteer word nie. Maar die geldigheid van die navorsing berus daarop dat dit weergee wat mense op grondvlak gesê en geskryf het. Dit kom van voetsoolvlak af.

Ons kan die navorsing dus beskou as ‘n aanduiding en ‘n tendens.

Dr Braam Hanekom het sy ongemak uitgespreek met die tyd en energie wat gebruik word om te vra: “wat sê die mense?” Sinodale vergaderings moet vra: “Wat sê die Here?” Dié gesprek moet met dringendheid gevoer word en met mense gekommunikeer word - dit is Gereformeerd.

Prof Pieterse wys daarop dat ‘n beduidende groep lidmate volgens die navorsing ook so gevoel het: die vraag is wat sê die Here?

Inhoud

 

Uitrol van die A tot Z-Beleid : Bedieningsvreugde vir predikante van die NG Kerk

Ongeveer 20% van die NG Kerk se leraars verlaat die bediening binne die eerste 5 jaar, sê prof Malan Nel vandeesweek by die oorhandiging van die A-Z uitrolplan aan die ADGO Taakspan vir Predikante-begeleiding. Dit sê mos daar is iets fout: vir baie leraars is daar nie bedieningsvreugde nie.

Daarom is dit gepas dat ons kerk begin werk het aan die wyse waarop predikante binne die kerk funksioneer.

Prof Nel het gepraat by die geleentheid waar die interaktiewe CD waarin die A tot Z-Beleid volledig vir predikante uitgespel word, amptelik aan die voorsitter van die ADGO, ds André Barlow, oorhandig is.

Hy het ook oor die nuwe dimensies van hierdie beleid gepraat. Dit is belangrik dat bekwame mense gewerf moet word vir die bediening, het Nel beklemtoon. God gebruik mense om mense te roep - ons het ‘n pneumatologie wat sê dat God mense inskakel eerder as uitskakel, ook in die roeping van mense.

Die bemagtiging van ringe as kleiner geloofsgemeenskappe om predikante te begelei en te ondersteun - eerder as sinodes - is ‘n groot prioriteit. Hy dink in hierdie verband aan begrippe soos broederlike motivering, koördinering en toesighouding.

Die interaktiewe CD kommunikeer die besluite van die Algemene Sinode, soos vervat in die A tot Z-Beleid, aan predikante. Die beleid omsluit die kerk se bemoeienis met die predikant vanaf die punt van roeping en werwing tot en met emeritaat (aftrede).

Die uitrolplan, soos saamgevat op die CD en in ‘n begeleidende boekie, sal teen die einde van Julie in die hande van elke predikant en kerkraad geplaas word.

Inhoud

 

Ring van Queenstown reik uit na die jeug met ervaringsleer

Marelise Bekker vertel van Queenstown se ringsprojek rondom ervaringsleer (ek gee so ‘n paar uittreksels uit hul ringsverslag):

In ervaringsleer kan mens die mense van opnuut bewus maak van luister vaardighede, om te gee en na ook regtig weer mekaar te hoor.  Die grootste “gift” wat ons het kan ons deel met mekaar en dit is om keuses te kan maak en daardeur verantwoordelik te raak……..

Deur verskeie kreatiewe speletjies en avontuur aktiwiteite te gebruik kan mens hierdie “gift” wat Jesus vir ons gegee het so gemaklik en sonder persoonlike persepsies vir ander weer terug gee sodat ‘n positiewe lewens keuse hieruit groei.

Daar’s so baie om julle te vertel van die nood, sukses verhale of nie….

Die feit staan duidelik voor ons elkeen dat daar ‘n nood is, begin by ons Huisgesinne wat so gebroke is, regdeur die skool programme en dissipline wat ontbreek, onnies en leiers wat depressief is en nie meer hulle werk sien as ‘n bediening nie en ook in die gemeentes wat leeg raak.  Mense is negatief , hul kyk so negatief na hulself dat hulle geleenthede wat die lewe bied nie meer raak sien nie en al hoe swaarder dra aan persoonlike dinge wat  nie uitgesorteer word nie.  Enige ding wat na hulle kant toe kom is die antwoord …

Tydens ‘n ervaringsleer program word daar gepoog om elke kind, onderwyser, predikante, jeugwerkers sommer enige persoon wat ‘n behoefte het deur sy eie ervaringsreis te neem sodat hy homself beter verstaan en ook dan ander daardeur kan neem en vir hulle om te gee. Met elke ervaring word die Woord gebruik as verwysings raamwerk.. Is dit nie dalk wat ons nou nodig het om weer ‘n positiewe lig te laat skyn wat so lank onder die maat emmer weg was, veral by ons jeug as deel van ‘n gesin…..

JJ Serfontein, Hexagon, Hangklip en Queens - en Laerskole is al na uitgereik met die programme en daar is baie positiewe reaksies by die groepe ontlont. Hierdie programme kon weer herhaal word hierdie jaar en daardeur is meer kinders, onderwysers en ouers bereik.  Die verskil is duidelik hoorbaar by die evaluering van programme.  Sienbaar in kinders se gedrag en selfbeeld wat weer blom.  Die deur na hul harte om die Verlossing Boodskap van Jesus Christus te bring is nou soveel makliker. 

So min mense maak die paradigma skuif om dit deel van die bediening in die kerk d.w.s deel van die kinder, jeug of grootkerk ook te gebruik  Deur die toerusting en opleiding kursus ontdek leiers opnuut die verskeidenheid in ervaringsleer.

Hierdie projek is nog lank nie klaar nie – solank ons as NG Kerk besig is met Jesus se boodskap, transformering, vernuwende denke en doen -solank kan ervaringsleer help met die proses om mense te bereik. Om mense regtig te kan help om meer en meer bewus te raak van Jesus en ons naaste se ware Omgee, liefde,…… Ander groepe soos die VGK kerk, Baptiste, New Life Ministry het ook al kom aanklop vir hulp.

Verhale van hoop:

Definitief die verhaal van ‘n 13 jarige dogter en 15 jarige boetie wat uit ‘n baie onstabiele huis kom; albei kinders is verkrag.  Albei kinders sukkel met nagmerries en verhoudings in die huis en ook by  die skool.  Albei kinders ontvang ervaringsleer terapie en albei kinders lig al weer hul koppies omhoog om jou in die oë te kyk.  ‘n Swart skool wat tydens ‘n kamp deur die proses van ervaringsleer is het die hele skool by ‘n program betrek om nader aan mekaar te kom maar ook in die proses die Evangelie te ontdek. 

Baie dankie aan die Sinode wat hierdie projek ondersteun en dit moontlik maak om ook vir die jaar 2007/8  verder te kan werk aan hierdie projek.  Ons sal jul op hoogte hou van die verhale van hoop.  Nog ‘n keer baie dankie vir die bedrag wat vir die projek beskikbaar gestel was  tydens 2007/8. 

Inhoud

 

Ontmoet dr Daoud, ‘n dinamiese kerkleier uit die Midde-Ooste

Carl Crouse nooi ons almal na die volgende geleentheid:

OGGENDTEE  met Dr Daoud (aangebied deur Ring van Algoa)

Woensdag 25 Junie 2008, NG Kerk PE-Wes, 10:00

Kaartjies: R25

of RSVP aan Carl (0834637462) voor 22 Junie.

Dr Daoud

Hy het in die Suide van Amerika grootgeword as die kind van Egiptiese ouers wat daarheen verhuis het.  Na skool het hy Teologie gaan studeer en vir ‘n paar jaar as ‘n leraar in die Southern Baptist Church gewerk. 

Hiervandaan is hy ___  toe waar hy vandag nog as een van die vaders van die moderne ____ kerk beskou word. 

Hy is tans woonagtig in ____  vanwaar hy die Area Direkteur van die International Missions Board is.  Dit beteken dat hy regdeur die Midde Ooste en Noord Afrika reis en ‘n baie goeie verstaan het van die kwessies wat in hierdie streek ter sprake is. 

Hy en sy vrou het ‘n sterk bediening onder mense wat vanuit ‘n Moslem agtergrond tot bekering gekom het.  Hulle saam vorm ook ‘n span wat skryfwerk oor Islam en vir Moslems betref.

Hy dien op die Raad van Veritas College NAMO (Noord Afrika, Midde-Ooste) en die leraars van die Ring van Algoa wat laas jaar Egipte toe is, het die voorreg gehad om hom te ontmoet. Hy het ‘n groot indruk op ons gemaak deur sy wysheid, nederigheid en toewyding. 

Die Here het ons gewys dat Hy besig is om ‘n brug te bou tussen die kerk in Suid Afrika en Egipte, om sodoende die Evangelie te bring na die hele NAMO gebied. Ons wil graag NGK leraars en lidmate uitnooi om ‘n oggendtee met Dr Daoud by te woon.

(Skuilnaam gebruik en plekname uitgehaal vir sekuriteitsdoeleindes)

Inhoud

 

Missie Japan Nuusbrief
Lees die Junie 2008-uitgawe van die Missie Japan Nuusbrief, wat o.a. meer vertel oor Tobie en Annalie de Wet.

Inhoud

 

Vir Vroue: Vonkeltee én Vrouekamp

Hier is twee afkondigings van die NG Kerk PE-Heideveld

1. VONKELTEE met ANNELIE

Saterdag 21 Junie  - 9.30vm

Kerksaal NG Kerk Heideveld - Dundeeweg - Rowallan Park

Koste: R40.00 per persoon - RSVP 17/06/2008 - 041-371 2435

Navrae: Annette 084 549 2525

2. HEIDEVELD - VROUEKAMP 2008 - "Vrouwees: 'n Uitdaging"

Datum: 8 - 10 Augustus 2008 @ Jeffreysbaai. (Vrydag 5nm tot Sondag 12uur)

Koste: R170 - R210 afhangende van verkose verblyf, etes ingesluit

Deposito: R100 met bespreking. Sluit datum 15 Julie asb!!

Feminaar, musiek, pret, eietyd & ontspanning, vervulling, motiverend, kameraadskap

Kom geniet die naweek saam met ons en ervaar jou vrouwees******

Navrae: Annette 084 549 2525 of kerkkantoor 041 371 2435

Inhoud

 

How responding to People's needs, hurts the Church

Elizabeth I. Steele, in ‘n publikasie van die Alban Instituut verskyn:

Defining the church’s ministry by responding to people’s needs is a common notion; but, because of the blurred line between want and need, no matter how much we speak of needs or perceived needs, it puts the church in the position of being defined not by its faith or history but by people’s wants. This trivializes the church, its mission, and its outreach. It eviscerates the heart of the church’s message and cuts the church off from its identity as the people of Christ. But the attitudes engendered in people who come to congregations expecting the church to make meeting their needs (or, more likely, their wants) a priority also harms the church. Simply put, when we say the church is to meet people’s needs, many people personalize that message. They hear, “If I go to church, those folk will take care of me.” In selling the church as a place where people’s needs are met, we draw people for whom there is, at least in their perception, an implied promise that if they come to the church it will provide them with what they think they need. The measurement of a congregation then becomes personal: “Is it meeting my needs?”

These needs are not limited to the basic needs of food, safety, and shelter. In all but the poorest congregations, members tend to meet those needs on their own. More often people turn to the church for emotional and spiritual well-being. They envision the church providing what they think they need to ensure contentment and satisfaction. Their confusion between needs and wants means their attitude often becomes not “Is this congregation meeting my needs?” but “Is this congregation giving me what I want?” They come believing the church will have as its priority, in terms of time and effort, taking care of whatever they feel is important. They require the church to respond to them personally. They believe it is the church’s job to listen to them, act on their ideas, and support their beliefs. Other aspects of the congregation’s life, other things it might be doing, are strictly secondary to the parts that impact them directly. So, if their concern is children’s ministry, they aren’t interested in outreach to singles or empty-nesters. If their interest is in traditional music, contemporary hymns or a praise service will be deemed unimportant. At best, they will treat such activities with disinterest. At worst, they will see such endeavours as detractions from their concern that should therefore be eliminated.

What happens when these people feel their needs are not being met? That is, what occurs when they do not get what they want? They believe the church is letting them down. It is failing to do as promised, which they see as a breach of contract. In response, they may leave, or they may challenge whatever is happening and whoever is in charge until the promised care-taking and attention are provided.

A Sense of Entitlement

Jesus said, “The Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many” (Matthew 20:28). He also said, “If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me” (Matthew 14:24). Christian faith has always been about giving, not receiving. Those who expect the church to respond to their needs—no matter what—frequently have little interest in doing for others. They came to be cared for, so they see being asked to help others as changing the rules. The signs of declining commitment noted by many pastors—lower rates of worship attendance, pledging, and other forms of participation—indicate this emphasis on receiving. So do the requests, ranging from minor to impossible, that people feel free to make of congregations and the often extreme reactions they have when a congregation does not do as they desire. The underlying thinking appears to be this: The church is supposed to care for my needs, so I can ask whatever I desire of the church. It does not matter whether or not the congregation knows me, nor does the difficulty of my request matter. I do not need to cooperate or be flexible. It is the congregation’s duty to respond, giving me what I want the way I want it.

A Source of Disruption

Churches include people who are not only troublesome and disruptive but who also feel free to attack, diminish, and destroy church leaders, including and especially pastors. A portion of the blame for such disruptive conflict must rest with the needs definition of ministry. As mentioned above, when people believe the church is to care for their needs and it is not doing so, they feel free to become increasingly disruptive until they get what they want. The same expectations for personal response are applied to church leadership: If I believe the congregation is to care for my needs, then so are the congregation’s leaders. They are to visit me when I want to be visited and stay away when I don’t. They are to share my concerns and interests, make sure the kinds of programs I want are available when I want them, and design worship to include the kind of music I like. The expectations are even greater for pastors: Pastors should preach sermons I approve of. Their prayers should be neither too long nor too short and should cover the topics I consider important. They should be available whenever I want them.

No one can meet such expectations for every member of the congregation. Sooner or later the congregational leadership will disappoint someone. When that happens, the disappointment is again treated as a breach of contract. The church is failing to do what it is supposed to do and the disappointed member feels free to challenge the guilty leaders until they capitulate.

Misplaced Loyalties

One of the ironies is that, while some pastors are attacked no matter how much they do, others are defended despite misconduct. Indeed, there are almost always members strongly championing their pastor even in the face of extensive evidence of egregious misconduct. Part of this is the natural denial of grief. When misconduct is first discovered, it is hard to believe. As the evidence mounts, however, the support continues. Because the needs mentality encourages people to measure pastors by what they personally receive, it encourages such misplaced support. Just as it does not matter what a pastor is doing for others if my needs are not being met, so it does not matter what a pastor is doing to others if my needs are being met. Misconduct thus becomes unimportant when it does not affect me directly.

Changing Our Language

“Need” is an elastic term. Many congregational ministries could be placed under it. If the needs aren’t physical, they are emotional or spiritual. The problem with the idea of ministry as responding to people’s needs is not in what congregations do but in how people come to think about the church. It reduces the church to a service provider whose clients/recipients are free to complain whenever they are dissatisfied. Lost is the idea of people being and becoming the church. Lost is the understanding of the church as a community of faith whose members struggle together to draw closer to God and to express that closeness in how they live and interact with the world.

To counter this, a shift in thinking is called for, and this shift must be reflected in our language. There are other, richer ways of speaking about ministry and mission than just talking about needs. Congregations that move beyond that language find that their self-understanding expands. As a denominational representative, I worked with one congregation that had been through a disastrous two-year pastorate. As we talked, I asked them who benefited from their existence and how. They answered solely in terms of trying to respond to community needs—providing a preschool to help young families, and helping the homeless who came to their door. We then spoke of what tied them together as a church. They spoke of shared bonds of fellowship and growing together in faith, of the importance of worship in their lives. The word “need” was never mentioned. I pointed out they had just described two different kinds of pastors, and that pastors whose primary emphasis was responding to community needs used their time differently than those whose primary concern was nurturing a community of faith. As we reflected on the priorities of a pastor focused on needs, one of the congregants spoke up, “That’s what we just got rid of,” he said. From this conversation and others, the congregation came to realize that the center of their life was not to respond to community needs but to be a community of faith. They changed their self-description and pastoral expectations. They still have the preschool and feed the homeless, but now they do it as an expression of their life as a community of faith.

Looking at spiritual gifts is another way to move beyond the “needs” mentality because it reminds people that they have much to give. One congregation I worked with as an interim pastor had a twelve-week new members’ class. From the very first session, new members were asked how they would share their gifts. At the last session they were not only asked to fill out a financial pledge card but also to complete a spiritual gifts inventory and describe where and how they would be involved in the life of the congregation. The whole twelve-week program was designed to remind them that they were becoming participants in the church, not just recipients of it.

Reclaiming the language of call is another way to inspire a new awareness of purpose. As an interim minister, I often introduce congregations to Fredrick Buechner’s comment, “The place where God calls you to is the place where your deep gladness and the world’s deep hunger meet.” The wonder is how much this quote changes congregations’ understanding of mission. They stop trying to duplicate what another congregation does well and begin to consider what they can do. They stop looking for someone to tell them what to do and start generating ideas themselves. Best of all, ministry moves from being something they are supposed to do to being a celebration of their own call.

Adapted fromHow Responding to People’s Needs Hurts the Church from the Spring 2008 issue of Congregations magazine.

Copyright © 2008, the Alban Institute. All rights reserved. We encourage you to share Alban Weekly articles with your congregation.

Inhoud

 

Zimbabwe: Skrywe van Henry en Susan Murray

Ons nuus en verslae kom na jou teen die agtergrond van politieke onsekerheid, maar veral onrus. Vorige keer was daar so 'n straaltjie optimisme, maar teen hierdie tyd is daar heeltemal niks meer oor daarvan nie. Oor ongeveer 'n maand is Zimbabwiërs veronderstel om weer 'n keer hulle stem uit te bring.

Die groot vraag in gewone Zimbabwiërs se harte is of die volgende vier weke wat vir ons voorlê, vir almal die kans sal gee om vreedsaam hulle gang te gaan, politieke byeenkomste van hulle keuse by te woon en hulle stem uit te bring op 27 Junie. En natuurlik die versugting dat 28 Junie en verder aan 'n tyd van vrede en rus sal inlei.

Weens die mislukking van die landbouseisoen in Zimbabwe, begin al hoe meer gesinne rondom Morgenster ly aan voedseltekorte. Vir meeste van die deursneë-plattelanders is dit eenvoudig net nie meer moontlik om kos in 'n winkel te kan koop nie - wat hulle eet moet hulleself produseer of deur ruilhandel van hulle bure kry. Dit wat (soms) in die winkels is, is onbekostigbaar. En die groot nie-regeringsorganisasies soos CARE, World Vision en die VN se World Food Programme word tans eenvoudig glad nie toegelaat deur die regering om voedsel te versprei nie. As hierdie situasie nie verander nie, sal ons in Masvingo-provinsie oor twee maande 'n hongersnood in die gesig staar..... Voedsel is hier lankal verpolitiseer.

Wat die Kweekskoolstudente betref, raak die situasie vir hulle nou haglik. Hulle toelaes wat hulle van die RCZ ontvang, het eenvoudig net nie meer genoeg koopkrag nie. Hulle familielede kan ook nie meer bybly met die aanstuur van kos nie, omdat hulle self swaar kry. Op die oomblik lyk dit of die enigste oplossing vir ons is om maandeliks kosvoorraad vir die 80 stuks persone op Musina te koop, dit in te voer en dit dan hier aan die studente en personeel, sowel as hulle afhanklikes, uit te deel.

Die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) van die familie van NG Kerke in die Wes- en Suid-Kaap ontvang en bestuur bydraes van enigiemand wat graag wil bydra tot die noodleniging aan mense op en om Morgenster. Die KGA sal alle bydraes behoorlik erken.

As jy voel om 'n bydrae te maak, moet jy asseblief 'n cc-epos stuur aan die KGA by henslin@kaapkerk.co.za , aan Susan Murray by hensansjm@gmail.com en aan Henry Murray by hensan11@gmail.com

Jou deposito moet ook asseblief hierdie verwysing hê: Morgenster Nood. Die bankbesonderhede van die KGA:ABSA Bank, Adderleystraat, KaapstadNaam van rekening: N G Kerk in SA Rekeningnommer: 360 740 579Takkode: 312 109Verwysing: Morgenster Nood

Ons is baie jammer oor die voorvalle van vreemdelingehaat wat in Suid-Afrika plaasvind. Mag die Here vir julle wat daar woon, help om self simbole van versoening te wees in julle gemeenskappe, vredemakers wat met woord en daad bewys dat julle Sy liefde uitleef en uitdeel aan elkeen rondom julle.

Tot volgende keer,

Henry en Susan Murray

Inhoud

 

Calvyn se 500ste geboortejaar in 2009 herdenk

Johan van der Merwe (van George) vertel:

Volgende jaar is 'n groot feesjaar vir almal wat ons gereformeerde erfenis kosbaar ag. Die 500ste herdenking van Calvyn se geboorte word dan internasionaal gedenk.

Hopelik sal daar ook hier te lande besondere geleenthede geskep word om die reuse-bydrae van Calvyn tot 'n Bybelgetroue teologie en 'n lewe van deurleefde dissipelskap vars onder die aandag van veral kerklidmate te bring.

Daar word o a uit die VSA - dalk ook uit ons eie land - spesiale toere na Europa beplan om historiese plekke wat verband hou met Calvyn en die Hervorming te besoek, voorwaar iets om in gedagte te hou vir diegene wat lankal mik om oorsee te gaan vakansie hou. Versamelaars van gedenkmunte kan gaan loer by http://www.calvin500.org/index.html . En by http://www.johannescalvin.de/ is daar o a 'n uitnodiging aan diegene met die nodige begaafdheid om 'n lied te komponeer waarin God gedank word vir die manier waarop Hy vir sy kerk gesorg het deur Calvyn aan ons skenk. Hier en daar kan 'n mens ook inligting kry oor cd-opnames van gereformeerde kerkmusiek uit die tyd van Calvyn of in elk geval deur hom geïnspireer. Heelwat publikasies oor Calvyn [boeke, artikels] is in beplanning en in hierdie verband sal goeie bydraes seker ook uit Suid-Afrika nie ontbreek nie.

Les bes, om solank jou dors na al die feestelikhede te les, sal jy moontlik 'n besoek aan http://www.calvinus.ch/ geniet.

Inhoud

 

‘n Nuwe Godsdiens

Ene C van der Merwe skryf op die Litnet-Blog:

Trauma word gekenmerk deur die uitmekaar val van ‘n lewensverhaal, het ek in ‘n vorige blog gesê. Die manier waarop die lewe vroeër vir jou inmekaar gesit het, maak nie meer sin nie; “I have lost the plot”, kla mense dikwels. Dit gaan saam met ‘n gevoel van verlies, die treur oor iets kosbaars wat verlore is.

Maar wat maak jy nou van ander soort “trauma”, ‘n lewensverhaal wat geleidelik, stilletjies, uitmekaar val, sonder dat mense bewus is van die verlies? ‘n Student bring vir my ‘n artikel geskryf deur David Loy, “The religion of the market”. Daarin beweer Loy dat tradisionele godsdienste die laaste tyd geleidelik plek gemaak het vir ‘n nuwe god - dié god is materialisme, sy teologie is die ekonomie, die “shopping centres” is sy tempels, sy hoogste waardes is wins en besit. Dit bied ‘n sekulêre verlossing, geluk lê in ‘n bankbalans, en hemel en hel is op die aandelemark. Die val van die Kommunisme het wêreldwyd aan hierdie godsdiens ‘n finale, skynbaar onkeerbare krag verleen.

“Human values are reduced to a calculus that maximizes pleasures ... and minimizes discomfort”, sê Loy. “Our humanity is reduced to a source of labour and a collection of insatiable desires ... Does this leave any place for the sacred? For wonder and awe before the mysteries of creation?” Die “insatiable desire” is “a human trait that is unsavory at best and unambigiously evil at its worst”. Die onversadigbare honger stuur af op ontnugtering, omdat groter rykdom nie groter geluk kan waarborg nie - inteendeel.

Die weg wat die groot godsdienste aandui, staan direk teenoor hierdie materialistiese godsdiens. In ‘n vorige blog het ek vertel van Martinus Versfeld en van Lao-Tse; in ‘n volgende een vertel ek meer.

Bron: David R Loy: The religion of the market. Journal of the American Academy of Religion, vol 65, no 2 (Somer 1997), pp. 275-290.

Inhoud

 

Kaalvoet uit kerk om armes te help

Burger, 2.6.2008

Honderde gemeentelede het gister ná ’n oggenddiens van die Rant-en-dal-gemeenskapskerk hier kaalvoet uitgestap nadat ’n dominee hulle gevra het om hul skoene vir die armes agter te laat. Ds. Jannie Pelser, predikant en stigter van die Jesus-projek, het dié versoek gister aan gemeentelede gerig. “Dit was iets om te sien. Daar was net kaalvoete waar jy kyk,” het ’n gemeentelid gesê.  Dié versoek het gemeentelede onkant gevang en ’n spontane handeklap uitgelok toe skoene van alle kleure en groottes op die kerk se verhoog by die preekstoel neergesit is: van babaskoentjies tot moderne stewels en stapskoene.  Gelowiges het gehoor “hul wapenrusting is skoene aan hul voete waarmee hulle die evangelie verkondig” en dat hul “draers van goeie nuus” moet wees aan “gevangenes, moedeloses en gebrokenes”.  As ’n mens sonder skoene is, voel jy broos, het Pelser gesê. “Die Here wil hê ons moet broos en afhanklik wees.” Volgens Pelser het die gemeente nie geweet hy gaan hulle vra om hul skoene uit te trek nie, maar hy het vooraf vir hulle ’n SMS-boodskap gestuur en gevra om stapskoene kerk toe aan te trek.  Die meer as 100 pare skoene sal vandag aan slagoffers van xenofobiese geweld in vlugtelingkampe geskenk word. – Amanda Roestoff

Inhoud

 

Evangeliese Inisiatief teken verskoning aan

Die volgende apologie is van die Evangeliese Inisiatief (EI) ontvang:

Beste Broer en Suster,

Die EI het ’n Uitvoerende Komitee vergadering gehad. Tydens die byeenkoms is die volgende verklaring opgestel na aanleiding van die laaste Predibrief waarin sekere persone se name genoem is. Ek gee graag ons opregte apologie aan julle deur.

Verklaring:

Die EI het kennis geneem van die ongelukkigheid wat veroorsaak is deur die brief wat aan predikante gestuur is en wat die name van sekere persone bevat het.

Die EI is opreg jammer oor hierdie gebeure en bied sy verskoning hieroor aan teenoor die Kuratorium en die dosente.

Die EI se beleid is nie om persone in die openbaar te diskrediteer nie, maar om standpunt in te neem teen dwalinge en positief en gebalanseerd die Skrifwaarhede van die Evangelie aan die groot klok te hang.  

Mag die Here se seën oor jou lewe en bediening rus en mag die werking van die Heilige Gees steeds nou na Pinkster voortgaan in jou lewe en bediening. Ons loof die Here vir getuienisse van nuwe vlamme wat oral oor die land besig is om op te vlam waar die liefde van Christus mense se lewens aan die brand steek.

Saam in Sy Diens

Die Uitvoerende Komitee van die EI.

Inhoud

 

Opwindende Nuwe Webwerf Vir Christen-Tieners

‘n Opwindende nuwe Afrikaanse webwerf vir Christen-tieners met medewerkers soos Roxy Louw en Dieter Voigt is op 1 Junie 2008 geloods. Die webwerf word LIGnet genoem en kan besoek word by www.lignet.co.za

LIGnet is 'n verlengstuk van Suid-Afrika se enigste Afrikaanse Christelike gesinstydskrif, LIG. Volgens me Adri-Louise van Renen, redakteur van LIG, dra dié tydskrif die belange van die totale uitgebreide gesin op die hart. “Ons wou graag iets besonders vir ons tienerlesers skep en só het LIGnet ontstaan.”

René Badenhorst, webredakteur van LIGnet, sê dié webwerf daag Christen-tieners uit om voluit te leef. “LIGnet is dié internet-uithang­plek vir Christen-­tieners en bied 'n positiewe alternatief in die kuberruim. Die webwerf praat tienertaal en bied ‘n wye verskeidenheid.”

LIGnet bestaan uit ‘n unieke samestelling van:

*  Artikels met onderwerpe wat vir tieners belangrik is (uitgaan; geloof; selfbeeld; vermaak; aktuele sake; familie; vriende; omgewingsake; skool). Artikels word geskryf deur op-en-wakker Christen-tieners en ander jongmense wat nog onthou hoe dit is om ‘n tiener te wees.

*  Gereelde rubrieke deur bekendes soos Roxy Louw en Dieter Voigt (Mnr SA 2007).

*  ‘n Vermaak-afdeling met inligting oor mode, flieks, boeke, gospel “bands”, gratis aflaai van Mp3’s, skakels na interessante webwerwe, gratis speletjies en baie meer.

*  ‘n Geestelike komponent met ‘n berader wat tieners se vrae antwoord, gebedsversoeke, ‘n lys van plekke waar hulle by uitreike betrokke kan raak en ‘n kalender van kampe en gebeure soos gospel “bands” se optredes.

*  ‘n Forum en “chatroom” wat hulle die geleentheid bied om met ander Christen-tieners te gesels.

Inhoud

 

Jonk Live Musiekfees -   29-31 Augustus 2008 Irene Pretoria

Die reëlings vir die NG Kerk se groot musiekfees vir jongmense en gesinne is in 'n finale stadium. Name soos Retief Burger, Louis Brittz, Vertikaal, Stass, Leza Liversage, Julian Manuel en Jan Hogendyk is by die Fees te siene. Die nuwe Luidkidz DVD word ook by die Fees vrygestel; gemik op laerskool kinders.

Gemeentes se musiekgroepe het nog tot 30 Junie om in te skryf vir die Dagfees, terwyl nuwe komponiste ook hul nuutskeppinge oor die tema HOOP kan inskryf tot op dieselfde datum. Besprekings vir die Fees kan soos volg gedoen word. 'n Naweekkaartjie (wat die totale Fees program, toegang en verblyf insluit) kos R220 (Tent p.p) of R300 (Houthuisie p.p). Besprekings hiervoor kan gedoen word by die Algemene Sinode se kantore (0027 12 342 0092 of jonk@ngkerk.org.za). Dagkaartjies (wat jou vir die Vrydag of Saterdag toegang verleen) is teen R70 by www.itickets.co.za beskikbaar. Gemeente jeuggroepe moet asb so gou as moontlik hul groepbesprekings doen by die Algemene Sinode se kantore!

Dit gaan 'n wonderlike gebeurtenis wees! Moet dit nie misloop nie. Alle inligting is beskikbaar by www.live.jonk.co.za .  

Inhoud

 

Invitation to comment on or endorse the latest Amended Draft Charter of Religious Rights and Freedoms for South Africa

Prof Pieter Coertzen van die Universiteit van Stellenbosch skryf:

Dear Colleague/Friend

The Continuation Committee for the Proposed Charter of Religious Rights and Freedoms for South Africa herewith (see attached document) presents you with the amendments (marked in red) which was taken up into the Proposed Charter on 29 May 2008.  On that day the Continuation Committee met to discuss all the comments that we received on the draft of 14 February.  We wish to thank every person that sent us comments and suggestions and we want to ensure you that we considered every comment and suggestion very seriously.  Thank you also for the very positive comments and helpful suggestions that we received, in fact we did not receive a single negative comment on the Proposed Charter.

May we please ask for your comments on the amended Charter before 1 August 2008.  If you already at this stage can endorse the document we ask that you please inform us.  We are planning on meeting a few more groups before the cut off date, above, and if such meetings produce substantive change to the Charter, we shall send those on to you as soon as possible thereafter.

May we further please ask for a final endorsement of the document by your religious institution,  denomination or organisation not later than 30 September 2008.  After that date we are considering a  meeting where the document can be publicly signed by representatives of the various religions and denominations in South Africa.  Please comment on this idea as well, as its success depends completely on your support.  Your views on the process that should be followed from here on to recruit the maximum support for the Proposed Charter will also be appreciated.

Please respond to me at pc@sun.ac.za or wriek@sun.ac.za tel 021 887-2619.  You can also contact me if you need any further information

We believe the Proposed Charter is a very important matter for all religions and for the whole of South Africa and that we as religious communities have a big responsibility to make a contribution to freedom of religion in our country through such a Charter of Religious Rights and Freedoms.. 

We look forward to hear from you.

Kind regards

Prof Pieter Coertzen

Chair of Continuation Committee

University of Stellenbosch

pc@sun.ac.za

Tel 021 887 2619

9 June 2008

(Klik hierdie skakel vir die jongste weergawe van die konsep-handves - Junie 2008.)

Inhoud

 

Deodat Ondersteuningsdienste

Deodat Ondersteuningsdienste het ’n nuwe gesig op sy webtuiste gekry. Dit is baie meer omvattend en ons dienste word soveel beter beskryf. Ons het die afgelope jaar ook ’n hele verskeidenheid produkte ontwikkel, soos wat ons tegnologie ontwikkel het, en dit is nou beskikbaar teen baie redelike pryse. Die webtuiste (Dienste) was ook voorheen net in Gauteng beskikbaar, maar dit (die dienste en produkte) is nou landwyd beskikbaar.

Daar is nou ook weekliks ’n asemskepper wat vir predikant en lidmaat stof tot nadenke sal wees. Om eentonigheid te vermy, vra Deodat of u nie wil betrokke raak in die skryf van boodskappe vir die asemskepper nie. Die boodskap moet ongeveer 1½ tot 2 getikte bladsye (Word formaat) wees. Vir elke boodskap wat gebruik word, word die skrywer vermeld en Deodat betaal ook ’n R100,00 per boodskap aan die skrywer daarvan. Kontak ons gerus vir meer besonderhede indien u sou belangstel. (dink net hoe al die ou preke vir u kan geld maak).

Sal u asseblief ook so vriendelik wees om hierdie webtuiste in u gemeente bekend te stel by wyse van u gemeenteblad of per bekendmaking op watter manier ookal. Ons voel dat daar baie produkte is wat die gewone lidmaat baat sal by vind.

Indien u graag pamflette wil bekom wat u in die gemeente kan versprei, is u welkom om ons te kontak. Ons voorsien dit kosteloos aan u en sal dit ook op eie koste by u gemeente kry.

Gaan kyk gerus na die webtuiste by http://www.deodat.co.za

Indien u enige gedagtes het rondom die verdere ontwikkeling of verbetering van die webtuiste, kontak ons asb. by deodatsupport@deodat.co.za.

Vriendelike groete

Pieter C van der Merwe

Deodat Ondersteuningsdienste

Teerstraat 204, Posbus 53350, Wierda Park, 0149

Tel.: (012) 654-5451 Faks.: (086) 514-0678 Sellulêr: (084) 622-6297

E-pos: deodatsupport@deodat.co.za Webwerf: http://www.deodat.co.za

Inhoud

 

Vrae oor ‘n bediening in Kanada?

Verlede week het iemand gevra of dit reg is om dominees aan inligting te help om in die buiteland te gaan bedien? Wil ons hulle help emigreer uit die plek van hul primêre roeping?

Ds Deon Slabbert, vroeër van die Gamtoosvallei, en nou in die bediening in Kanada, skryf hieroor:

“Jou roeping is elkeen se persoonlike saak voor die Here.  Elke leraar se omstandighede verskil.  Ek het 'n baie duidelike roeping gehad en is amptelik beroep na twee gemeentes in Kanada.  Ek sou in Afrika gebly het as ek nie hiernatoe beroep is nie.  Ek was nie van plan om te bedank en Kanada toe te immigreer nie.  Ek het gewag en die wil van die Here hierin gesoek.  "Immigrasie is nie vir sissie nie."  Die Here het voorsien dat ons dinge wonderlik uitgewerk het.  Ek stel myself bereid om vrae te antwoord van ouens wat wil navraag doen, ek torring nie aan mense se roeping nie en ek motiveer hulle ook nie om Afrika te verlaat nie.”

Deon is ‘n Oos-Kapenaar sonder bedrog, én van formaat. Hy is bona fide. Julle kan Deon kontak by revdeons@shaw.ca

Ek het Deon gevra om vir ons iets neer te pen oor sy ervarings in Kanada. Sy opmerking, “immigrasie is nie vir sissies nie”, maak mens nuuskierig om te hoor hoe die Here hulle as gesin daar vêr gebruik. Mens dink sommer terug aan die baie Hollandse, Skotse en nog ander dominees wat die Here uit Europa na ons land geroep het en die belangrike rol wat hulle gespeel het in die vestiging van die evangelie hier. Dis presies hoe die NG Kerk se sendingywer gebore is, sodat nie net die kerk nie, maar groot dele van Afrika by hierdie immigrante gebaat het.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuus

Lees in die jongste uitgawe van Kerkbode:

Xenofobie: die humanitêre ramp is skande!

Waarom mense steeds kan glo – ‘n antwoord aan George Claassen

Ek het my geloof teruggevind – Joan Hambidge

Biskop Paul Verryn – ‘n barmhartige Afrikaan

EI en Tukkies grom steeds vir mekaar

Eerste ekumeniese byeenkoms vir dowes word gehou

“Tsoenami” wag op mensdom oor internet-seks” – Patrick Carnes

Cecile Cilliers: steeds geseënd op 75

Wat maak ‘n dominee “goed”?

Hoe los die kerk sy probleme op?

God se boerderybeginsels kan groot “mens-oes” oplewer

Kruisgewys praat padlangs oor rassisme

Die jongste uitgawe van Kruisgewys is pas aan alle NG-dominees en Afrikaans-sprekende leraars van die VGK gepos (2 084 eksemplare).

Dié uitgawe word aan rassisme as onderwerp gewy "omdat die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk met bekommernis kennis geneem het van die voortslepende rassisme van alle kante wat voortgaan om verhoudings in ons samelewing te vertroebel", skryf dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris, in die redaksioneel.

"Die Moderamen is oortuig dat die NG Kerk graag méér wil doen om lidmate op die pad van versoening en die bekamping van rassisme te begelei."

Die uitgawe bevat boeiende artikels oor gemeentes soos Kovsie-kampus wat met 'n multikulturele bediening begin het, en 'n Ghanese prediker wat in die PE-middestad 'n vennootskap met die NG Gemeente PE-Sentraal gevorm het. 'n Prokureurslidmaat skryf oor rassisme vanuit 'n nie-dominee se perspektief en vra onder andere:

"Ek mag myself troos met die gedagte dat ek nie 'n rassis is nie, omdat ek nie aktief aan die grappe, e-posse en SMS'e meedoen nie. Ek ondersteun immers sending in Transkei en Mosambiek en aksies onder straatkinders in Port Elizabeth. Ek gee geld vir vigswesies en vir 'n sopkombuis in 'n swart gebied. Maar hoekom stuur mense wat my ken steeds van tyd tot tyd vir my uiters rassistiese SMS'e of e-posse? Hoekom vertel 'n vriend 'n rassistiese grap vir my by die braaivleisvuur? Is ek aandadig aan die skep van '"veilige ruimtes" waar dié soort goed maar kan plaasvind?"

Kruisgewys se artikels is ook elektronies beskikbaar op www.bybelmedia.co.za of by www.gemeentes.co.za (die webtuiste van die Gemeentedienste-Netwerk GDN).

Lekker eietydse Bybelstudiegids – bestel dadelik

Magla – die dogter wat buite die boks gedink het deur Christelle Bekker en Nico Simpson verskyn 30 Mei by Bybel-Media teen R79.95

40 (minder bekende) Bybelkarakters waaroor gesinne saam kan lees, gesels en groei. Prikkelende stukke vir ‘huisgodsdiens’, gemaklike en informele aanslag met ’n interaktiewe formaat.

Ons weet dat gesinne die eintlike plek is waar geloof geleer en geleef word. Een van die opbouendste gewoontes van ’n gesin is om gereeld saam die Here te ontmoet en te aanbid. Dit word ’n reis wat gesinne se geloof versterk en hulle aanmekaar bind.

In Magla – die dogter wat buite die boks gedink het word 40 cool Bybelkarakters, waarvan die meeste minder bekend is, uit hulle wegkruipplek in die Bybel gehaal. Hulle kon net sowel vandag geleef het, want hulle is mense net soos ons, met dieselfde giere, drome, vrese en hang-ups.

Hierdie Bybelkarakters sal elke gesin baie gee om oor te dink en te praat.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Groete vanaf Kwazulu-Natal Sinode (3-5 Junie 2008).

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

As my punte nie verbeter nie...

Die seuntjie het nie baie goed op skool gedoen nie. Eendag kom staan hy langs die meneer en se: "Ek wil nie vir Meneer laat skrik nie, maar my pa het gesê as my punte nie verbeter nie, gaan iemand 'n goeie pak slae kry!"

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud