Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 21 - 17 Julie 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

Skryf gerus in vir die konferensie met prof Andrew Purves en die Konferensie oor multi-kulturele kommunikasievaardighede. Lidmaat-leiers ook welkom.

Jy kan ook ontbyt geniet met Floyd McClung of dalk oorweeg om n opgeleide brugleraar te word. Moenie die Liturgie Werkswinkel mis nie!

 

INHOUD

Jaarlikse Werkswinkel oor Liturgie

Nuwe NG Kerk Webblad

Interaktiewe CD: A-Z beleid vir predikante

Men of Passion - ontbyt met Floyd McClung

Brugbediening : Nuus en Opleidingsgeleenthede

Pastorale Versorging vir Kerkleiers - Prof Archibald Hart

Biblia Hawesending (PE) se jongste Gebedsbrief

Hoop ontspring op die platteland

M.Th. in Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie

Skoolkwartale 2009

Lidmaatbemagtiging

Leer die Bybel self verklaar

Kerkbode : 18 Julie Poster vir JONK Live

Leierskapkonferensie: Geleentheid om die grense na mekaar oor te steek (4-5 Augustus 2008)

Prof Andrew Purves besoek Oos-Kaap op 4 Augustus
Abraham Lincoln en Leierskap

Heavenly Rates

They walked everywhere they went...

 

 

Jaarlikse Werkswinkel oor Liturgie

Verlede jaar was die terugvoer oor hierdie liturgiese werkswinkel in die idilliese Bedford-natuurskoon aangrypend. Persone was diep geraak deur die teologiese raamwerk waarbinne liturgie geplaas, bedink en gedoen word. Dit beloof om weer so n gesende ervaring te wees, veral as mens kyk na die lysie sprekers. Skryf gerus in.

Liturgie vir die Lewe

Aangebied deur die Ring van Albanie en die Sinode van Oos-Kaapland

Sprekers: Theo Geyser, Marina Strydom en Carel Anthonissen

Ons tweede jaarlikse werkswinkel vind hierdie jaar plaas op Maandag 29 en Dinsdag 30 September 2008 op Bedford. Kom kuier en wees saam met ons terwyl ons dink en praat oor ons eredienste, musiek en eintlik oor die hele Christelike lewe.

Kontak Rudi Swanepoel 084 581 9537 of rudiswan@telkomsa.net vir meer inligting.

Vir akkommodasie besprekings besoek www.bedford.co.za

Inhoud

 

Nuwe NG Kerk Webblad

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Elektroniese Kommunikasie het die webblad van die NG Kerk herontwerp - dit was n groot werk! - en stel die blad graag vanaf Vrydag, 18 Julie 2008, op die kuberruim bekend. Julle kan dit gerus vanaf 18 Julie besoek by www.ngkerk.org.za

Ons eie Sinode we webadres bly www.ngkok.co.za en skakel met bogenoemde blad.

Baie geluk aan Ben du Toit en sy span.

Inhoud

 

Interaktiewe CD: A tot Z-Beleid vir predikante

Elke leraar in die NG Kerk ontvang n pragtige, interaktiewe CD, met die volledige besonderhede van die A tot Z Beleid vir predikante. Dit sal in ringsverband persoonlik aan julle oorhandig en toegelig word.

Letterlik net voor ek hierdie woord skryf, het die koeriers die drie kartonne met ons sinode se CDs kom aflaai. Dit lyk goed!

Julle ringe sal mettertyd met julle kontak oor die oorhandiging hiervan.

Inhoud

 

Men of Passion - ontbyt met Floyd McClung

Die bekende Floyd MClung tree op Saterdag, 16 Augustus, tydens n ontbyt op wat deur die NG Kerk Patmos gerel word.

Floyd is n internasionaal-bekende spreker, sendeling en die stigter van die All Nations Mission. Hy s: In 1967 God put a dream in my heart to train and mobilize young people to go to the far corners of the earth with the message of Gods love. I had experienced first hand the tremendous openness to Jesus, not religion, but Jesus, on university campuses and among the poor in Africa, Asia, Latin America and Europe. If we obey His command to go, teach, baptize and make disciples, Jesus promised that He will be with us. I know that is true!

Klik hier vir volledige besonderhede.

Inhoud

 

Brugbediening : Nuus en Opleidingsgeleenthede

Brugbediening is n nuwe konsep in die NG Kerk, maar baie belowend. Na die bediening van n leraar, voordat sy/haar opvolger beroep word, word van n brugpredikant gebruik gemaak wat die gemeente begelei om sinvol voor te berei vir die nuwe leraar se dienstyd. Brugpredikante moet opgelei word vir die taak. Indien n gemeente te gou beroep, beroep hulle gewoonlik f presies dieselfde soort dominee, f die teenoorgestelde van hul vorige dominee. Beide is foute. Soms is daar trauma wat deurgewerk moet word, die gemeente moet dalk behoorlik nadink oor die pad vorentoe en watter profiel die mees geskikte bedienaar behoort te h.

Howard du Toit, wat n sleutelrol in hierdie proses speel, stuur die volgende nuusbrief.

Lees dit gerus met aandag. Geskikte (sien hieronder) Oos-Kaapse leraars, wat belangstel in die opleiding, moet my (Danie Mouton) asseblief kontak vir moontlike subsidie vir jou koste.

Vorming van Ekumeniese Netwerk

Die bal is op 20 Junie 2008 aan die rol gesit vir die vorming van n ekumeniese netwerk vir die Brugbediening (Interim Ministry) in Suid-Afrika. Nege denominasies is uitgenooi na die byeenkoms nl die Ned Herv Kerk van Afrika, Anglican Church in South Africa, Uniting Presbyterian Church in Southerrn Africa, United Congregational Church of Southern Africa, Evangelical Presbyterian Church of South Africa, Methodist Church, Verenigende Geref Kerk in Suidelike Afrika, Geref. Kerke (SA) en die Ned Geref Kerk. Die meeste van die denominasies het verteenwoordigers kon stuur. Ook was n groep van die opgeleide brugpredikante teenwoordig. n Lewendige bespreking het tydens die byeenkoms te Kempton-Kruingemeente (NGK) onder voorsitterskap van Hugo van der Linde in Kemptonpark plaasgevind. Dit het geblyk dat die sin, waarde en moontlikhede van die Brugbediening in al meer kerke raakgesien word. n Klein kommissie is aangestel om voorstelle te maak hoe die netwerk vir die Brugbediening in Suid-Afrika sou kan funksioneer.

Belangstelling Groei Steeds

In die NG Kerk groei die belangstelling in die Brugbediening steeds. Vanaf die Wes-Transvaalse sinodale gebied kom verskeie predikante vir die opleiding in Brugbediening wat op 4 Augustus vanjaar in die Noorde begin. Ook in die Noord-Kaap, Wes-en Suid-Kaap en Herv Kerk stel al meer predikante belang. In die Kaap vind ook opleiding plaas en in verskeie gemeentes is brugpredikante werksaam. Sommige van hullle ondergaan in-diens-opleiding in die Brugbediening. Navrae van gemeentes kom oor die hele land. Die konsep van n spesiaal-opgeleide predikant wat gemeentes begelei in oorgangsituasies soos tydens predikants-vakatures is nog n vreemde begrip en kerkrade is dikwels huiwerig om hierdie perd op te saal. Maar die afgelope tyd het verskeie kerkrade in die sinodale gebiede Hoёveld en Wesen-Suid-Kaapland verslae ingelewer tov brugpredikante se bediening wat hulle dienstyd voltooi het. Hierdie verslae is ter insae beskikbaar. Die Here seёn hierdie werk ryklik!

Wie is beskikbaar vir Opleiding?

Ons het begin om emeriti en mense kort voor emeritaat te betrek om verskeie redes. Hulle gesinsomstandighede is sodanig dat emeriti se kinders uit die huis mag wees en hulle meer mobiel kan wees. Ouer predikante is waarskynlik meer ervare, maar nie elkeen is daarom noodwendig geskik as brugpredikant nie. n Aanbevelingsbrief van die laaste gemeente word gevra want die goeie hantering van mense en gemeentes is wesenlik belangrik. Daar is soveel veranderings in die wreld en in besonder in ons land aan die gebeur dat die brugpredikante daarop ingesteld en opgelei moet word om o.a. konflik en transformasieprosesse te kan hanteer. Predikante kan gerus oorweeg om vanaf 55 jaar en selfs vroeёr brugpredikante te word. Opleiding kan gedoen word al is brugpredikantskap nie direk in hulle beplanning nie. Die opsie kan oopgehou word. Die Here kan skielik so n situasie oor mens se pad bring!

Besonderhede oor die Opleiding

Vanjaar word by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, van die Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria, weer eens n 6-maande opleidingskursus deur medium van Afrikaans aangebied. Die kontakweke vind op 4 tot 7 Aug en 21 en 22 Oktober 2008 plaas. Die Brugbedieningsopleiding deur medium van Engels het nie vanjaar deurgegaan nie. Errol Dengler van Anglikaanse kant is vanjaar by UP ingeskryf vir die Afrikaanse kursusaanbieding en beoog om gedurende September ook in die VSA opleiding te ondergaan. Moontlik kan hy volgende jaar met die aanbieding van die Engelsmedium opleiding van interim ministers behulpsaam wees. Vir meer besonderhede oor vanjaar se opleiding, kan Suki by 012 420 4951/2 geskakel word of vir Howard by 082 371 9346. E-pos : dutoit@netactive.co.za Ook deur Communitas word vir 18-20 Augustus 2008 n kursus beplan en daaroor kan met Pierre Goosen geskakel word. Sy kontaknommers is 021 808 2914 / 808 3382 of sel 083 630 5676. E-pos is pmgoosen@sun.ac.za.

Inhoud

 

Pastorale Versorging vir Kerkleiers - Prof Archibald Hart

Die nimlike prof Archibald Hart is n Suid-Afrikaner wat vir dekades aan die Fuller Seminarium in die VSA betrokke was (pastorale sielkunde). Hy is n besondere man met n hart vir predikante en teologies skerp.

Hy kom later vanjaar by die African Enterprise (AE) Kampus in Pietermaritzburg besondere opleiding aanbied. Hieronder is n kort opsomming, maar julle kan AE se volledige bekendstelling hier lees.

Dr. Arch Hart, Dean Emeritus of the School of Psychology of Fuller Seminary (USA), is offering this special five-day course in the area of urban mission and transformation. This course targets those ministry leaders who desire to grow in their understanding of a Christian leaders mental and spiritual health. For those interested in post graduated studies, this course may be taken for academic credit from Fuller Seminary. (http://www.fuller.edu).

Ek het sy opleiding persoonlik beleef. Dit is insiggewend, prakties, lei tot self-ontdekking en altyd toepasbaar in jou eie lewe. Iets om nie te mis nie.

Inhoud

 

Biblia Hawesending (PE) se jongste Gebedsbrief

Martin Britz stuur Biblie se jonge Gebedsbrief. Dit is ook n lekker nuusbrief:

BIBLIA HAWESENDING PORT ELIZABETH

POSBUS 47 PORT ELIZABETH 6000

TEL NO 041-5855483. SEL NO 0834697138

E-POS seafarers@iburst.co.za

REIK OP VIR DIE UITREIK 27 JUNIE 2008

Hartlike Christus groete aan al ons gebedsondersteuners:

Soos ons beloof het in ons laaste gebedsbrief (Feb 2008) wil ons die volgenede statistiek deur gee net om u n kykie te gee in ons werksaamhede vir die afgelope jaar. Ons het 592 skepe besoek. Party meer as eenkeer. 1035 seemanne het die sentrum besoek. 460 Bybels en 112 traktaatjies is uitgedeel. Ons het met 92 bemanningslede n persoonlike geestelike gesprek gehad. Daar was 6 skepe met n bybelstudie groep aan boord. Op 3 skepe het ons motivering gedoen om n bybelstudie groep te begin. 10 skepe het ons toegang geweier. 8 Hospitaalbesoeke is gedoen, op 8 skepe is oor die gevaar van H.I.V gepraat. 973 (wolmusse) beanies is aan die bemanning gegee. 109 pakkies koekies en 89 kersgeskenksakkies is ook aan die bemanning gegee. Dit alles kon ons slegs doen deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ons dank die Here omdat Hy vir ons die krag en genade gegee het wat ons instaat gestel het om die werk te kan doen.

Ons dank ook die Here vir Joy se been wat besig is om mooi te genees, en ons bid dat sy spoedig ook weer skeepsbesoek sal kan doen. Maar intussen hink en pink sy hier in die kantoor rond om al die seevaarders te bedien wat na ons toe kom.

Bid vir ALEX `n wedergebore christen op n Indiese ertsdraer. Hy was baie opgewonde toe Martin aanboord sy skip kom. Hy het n groot behoefte gehad om net met iemand geestelik te praat en ook om saam te bid. Martin het die voorreg gehad om ook die evangelie met Arokia, Manzar(n Moslem) Shimon, Magesh, Praveen, Ignatius Savio en Tandel te deel. Bid dat die Heilige Gees self die na-prediker sal wees, en ook dat ALEX sal voortgaan om sy lig op die skip te laat skyn.

Bid vir die bemanning van n tenkskip waar 10 van die bemanningslede vir Martin vir n Bybel gevra het. Dit was weereens n pragtige geleentheid om die evangelie met hulle te kon deel. Ons het ook motiveringswerk gedoen, dat die bemanning n Bybelstudie groep op die skip sal begin.

Op n vrugte skip het ons met die Kok van Latvia kennis gemaak. Dit is vir haar as vrou baie moeilik tussen al die manlike seevaarders. Sy was nie bereid om haar naam te gee nie, maar was baie opgewonde oor die bybel wat ons haar aangebied het. Michael en Vladas ook van Latvia het vir n Bybel gevra. Bid vir die dame se eensaamheid en dat sy die teenwoordigheid van die Here sal ontdek in die lees van die Bybel.

Bid vir die bemanning van n Ertsdraer wat 4 maande gelede n salaris ontvang het. Elke keer as die skip n hawe aandoen, word daar n rede gegee hoekom hulle nie salaris ontvang nie.

Bid vir ons Bybel-vir-Seevaarder projek. Dit het ons verlede jaar ongeveer R18,000 gekos om die Bybels te voorsien.

As daar nog mense is wat by die projek wil betrokke raak, ons bankbesonderhede is: Biblia Hawesending. Absa bank. Rek No 4060566177. Merk die strokie Bybels vir Seevaarders dan weet ons dat die geld net daarvoor kan gaan. Baie dankie aan u wat ons al reeds ondersteun het.

Dankie dat ons op u voorbidding kan steun.

Martin, Sus en Joy

Inhoud

 

Hoop ontspring op die platteland

Coenie Burger se opmerkings - na aanleiding van die Cerderberg Plattelandse Gemeentekonferensie in Junie te Citrusdal - strook met ons eie gewaarwordinge tydens die padberade in April en Mei vanjaar. Iets besonders is aan die gebeur op die platteland. Jakes Gerwel het ook al daaroor geskryf na aanleiding van sy onlangse ervaringe op die Oos-Kaapse plattelandse dorpie waar hy grootgeword het.

Oor die Citrusdal Gemeentekonferensie: Heelwat Oos-Kaapse dominees het as sprekers opgetree, en Oos-Kaapse inisiatiewe - ons kursusse in lidmaattoerusting, insette oor liturgie en praktiese versoeningsprosesse in gemeente - is hier gedeel. Ons is deel van die nuwe hoop wat ontspring!

Wel, hier is Coenie aan die woord:

Coenie Burger, Godsdiens-aktueel; Beeld, Jun 22 2008

Ek het die afgelope week `n byeenkoms bygewoon wat my te midde van die broeiende onrustigheid in die land baie hoop gegee het. Dit was n konferensie vir plattelandse gemeentes wat aan die Weskus gehou is. Die plattelandse gemeentes vertel ons lankal dat hulle anders funksioneer as stadsgemeentes en dat die planne wat vir stadsgemeentes werk nie altyd op die platteland werk nie.

Die mense het van oraloor gekom. Van Springbok en Steinkopf, van Fraserburg en Loeriesfontein, van Beaufort en Touwsrivier, van Lutzville en Garies en van baie ander dorpies. Predikante en lidmate van alle kleure. Die konferensie was `n lafenis en verkwikking vir almal wat daar was. Daar is gepraat oor die land en sy moeilikheid, maar ten spyte daarvan was die klimaat nie swaarmoedig of negatief nie. Om die waarheid te s: die gees was veel blymoediger as wat ek verwag het. Die verhale oor wat in gemeentes aan die gebeur is, was ongelooflik bemoedigend. Ons het gehoor van n wonderlike werkskeppingsprojek wat nou al jare in Beaufort-Wes loop uitgedink en bestuur deur n dominee en n gemeente. Ons het gehoor van n aangrypende holistiese opvoedingsprojek wat in die Hantam-Karoo bedryf word deur lidmate. Ons het gehoor van boere wat besig is met grondhervormingsprojekte nie omdat hulle dit moet doen nie, maar omdat hulle glo dat dit voor die Here die regte ding is om te doen. Ons het gehoor van voedingsprojekte, versorgingsprojekte, jeugprojekte van mense wat omgee en bereid is om te dien. Ek moes aan die einde van die konferensie iets s oor wat ek gehoor en beleef het. Dus: ek het heeltyd probeer luister en dink oor wat hier aan die gebeur is.

Dit was die algemene stemming van die konferensie wat my die meeste verras het. Daar was `n rustigheid amper `n soort stille onverstoorbaarheid wat vir my nuut was. En daar was energie baie meer as wat ek verwag het. Die houding was min of meer: ons weet van al die probleme, maar ons sal moet aangaan en deurdruk. As jy vra waar die houding vandaan kom, sou n mens kon dink dat die platteland se gehardheid dalk iets daarmee te doen het. Maar hoe langer ek geluister het veral na lidmate se praat hoe meer het ek geweet dat dit ook te doen het met n verbintenis tot God en die evangelie. Wat duidelik ook aan die gebeur is, is dat plaaslike leiers verantwoordelikheid begin neem vir hul eie omgewings en vir die lot van hul mense. Dit is asof hulle begin verstaan dat ons probleme van so n aard is dat dit nie deur een of twee leiers sentraal opgelos gaan word nie.

Ek het dieselfde ding n maand gelede by die SARK-jaarvergadering gesien. Jong leiers wat na vore tree en praat met n durf wat ek nog nie vantevore by die vergaderings gehoor het nie. Hulle voel bedrieg deur die politici en gaan sukkel om hulle weer te vertrou. Hulle is reg om meer as tevore self te dink en hul menings hoorbaar te maak. Hiervoor is ek baie, baie dankbaar. Die lidmaatleiers het my die meeste verbaas. Van die uitdagendste projekte waarvan ons gehoor het, is projekte wat deur lidmate uitgedink en staan gemaak is. Wit boere en onderwysers wat regtig omgee en groot droom en doen. Bruin en swart ouderlinge wat gemeentes sonder predikante lei met groot wysheid, liefde en vaardigheid. Wat uitgestaan het, was die diep en helder persoonlike geloof van hierdie lidmate. Dit is mense wat die Here ken en nie skaam is om daaroor te praat nie.

Die twee dae het my laat dink aan iets wat Augustinus geskryf het in sy City of God. Jy kan nie bloot uit wat met mense gebeur aflei of hulle Christene is of nie. Ons het nie soveel beheer oor wat met ons gebeur in die lewe nie. Of iemand n Christen is of nie, kan jy eers sien as mense begin reageer op dit wat met hulle gebeur. Christene kan jy daarin herken dat hulle ook in slegte tye probeer leef met geloof, hoop en liefde. Geloof dat die evangelie van Christus waar is; Hoop op God en op sy beloftes; Terwyl ons poog om sonder voorbehoud en selfverlonend lief te h soos Jesus liefgehad het.

Inhoud

 

M.Th. in Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie

Die MTh : Bedieningspraktyk as Missionale Transformasie moet beskou word as n geloofsonderskeidingsreis waar die Drie-enige God se roeping opnuut ontdek word vir jouself as geestelike leier, vir die gemeente waarin jy staan en vir die gemeenskap waarbinne die gemeente funksioneer. Die reis beoog om die bedieningsproblematiek van gevestigde kerke aan te spreek deur opnuut te besin oor die bestaande programme wat gevolg word. Entrepreneur-kerkleiers uit bepaalde kerkgenootskappe is nodig om binne die akademiese dissipline met hierdie problematiek te worstel. Die uitkoms daarvan moet realiseer in die transformasie van n Christendom-institutre model van kerkwees tot ?n dinamiese missionale model, oftewel van n selfgesentreerde tot ?n ander-se-nood-gefokusde bedieningswyse.

Kom word deel van n gestuurde studiereis!

Deel in die ontluikende geleenthede wat in Suider-Afrika deur missionale transformasie ontvou.

* Ervaar geestelike groei saam met 10 kollegas en 12 "dosente" oor n periode van twee jaar.  

* Kom drie maal per jaar vir n week lank byeen, telkens in n ander bedienings- en gemeenskapskonteks.

* Werk saam met mentors en bly deurentyd deur middel van die internet in gesprek met die groep wat die reis meemaak.  

* Ervaar kruis-kulturele blootstelling en deel in die internasionale samewerkingsooreenkoms van die Partnership for Missional Church.  

 Die program is daarop toegespits om kerkleiers in Suider-Afrika toe te rus om hul gemeentes te lei in n kulturele transformasieproses. Dit kom neer op ?n teologiese paradigmaverskuiwing wat veel ingrypender is as die aanleer van nuwe tegniese vaardighede. Die aanbiedingswyse, leersituasie as sodanig en die navorsingstyl moet die nuwe paradigma beliggaam, demonstreer en fasiliteer. Leierskap word gesien as n uitvloeisel van n lewe in die Triniteit, van luister en dien en oor grense beweeg.

Ses modules (Blogs)

n Span van twee aanbieders werk saam met die studente as n groep. Ses kontaksessies (blogs) vind plaas gedurende die twee jaar, waartydens die studiemateriaal aangebied word binne nuwe bedienings- en gemeenskapsgeorinteerde kontekste. 

BLOG 1 Tritiniteit en identiteit (missio Dei):

Stellenbosch: 14 -20 Februarie 2009: Prof Nelus Niemandt & ds Danie Mouton 

BLOG 2  Spiritualiteit:

Somerset West: 13 -19 Junie 2009: Dr Breda Ludik and Father Fred Hendricks.

BLOG 3 Ontdek God in die konteks:

Port Elizabeth: 26 September - 2 Oktober 2009: Prof Jurgens Hendriks and ds Danie Mouton.

BLOG 4 Gestuurde-gemeente kultuur:

Durbanville: Februarie 2010: Drr Nico Simpson, Frederick Marais and Gordon Dames.

BLOG 5 Missionale leierskap:

Pretoria: Junie 2010: Drr Theo Geyser and Marius Nel.

BLOG 6 Koninkryksgerigte gemeenskappe:

George: September -Oktober 2010: Drr Xolile Simon and Christo Thesnaar.

Die ses modules dra 50% by tot die finale prestasiepunt. n Tesis dra die orige 50%.

Toelatingsvereistes

Diegene wat wil aansoek doen moet oor die volgende beskik:

* n vier-jaar graad in Teologie, OF

* n toepaslike vier-jaar kwalifikasie wat goedgekeur is deur die Senaat, OF

* n US Nagraadse Diploma in Teologie

Diegene wat aansoek wil doen moet betrokke wees in n gemeente en geskrewe toestemming van die gemeente h om deel te kan neem aan die program.

Aansoeke

Aansoeke moet die Fakulteit teen 31 August 2008 bereik en geen laat en/of onvolledige aansoeke sal aanvaar word nie.

Net agt studente word gekeur per jaar. Studente wat die kortlys maak sal daarvan verwittig word in die week van 1-5 September 2008.

Finale individuele onderhoude sal gehou word in die eerste drie weke van September, by die Teologiese Fakulteit in Stellenbosch.

Diegene wat gekeur word vir die kursus sal daarvan verwittig word in die laaste week van September.

 Aansoekvorms kan gekry word by:

* http://academic.sun.ac.za/theology/programmes.htm

* Jurgens Hendriks, by hjh@sun.ac.za

* die sekretaresse van die Teologiese Fakulteit.

Voltooide aansoekvorms kan:

         ingehandig word by die sekretaresse van die Teologiese Fakulteit,

         OF gepos word aan Prof. H.J. Hendriks

Faculty of Theology

Stellenbosch University

171 Dorp Street

Private Bag X1

Matieland

7602

*** geposte aansoekvorms moet die Fakulteit bereik teen 31 Augustus 2008, anders sal dit nie vir keuring oorweeg word nie ***

OF gefaks word aan +27 (0)21 808 3251, vir aandag H.J. Hendriks.

Verder inligting

Vir meer inligting aangaande klasgelde en betalingsopsies, sien Afdeling 3 van die jaarboek, by http://www.sun.ac.za/university/jaarboek/

Vir meer inligting aangaande die kursus, besoek http://academic.sun.ac.za/theology/programmes.htm 

Vir enige verdere navrae, kontak Jurgens Hendriks by hjh@sun.ac.za of Frederick Marais by jfm@sun.ac.za

Terugvoer van studente

Die aanbieding was deurleef en nie net teoreties van aard nie. Die praktykgerigte aard van die leesstof is baie sinvol.

Ek het moeg by die ontmoetingsgeleentheid gearriveer, maar het die retreat-ervaring as n hoogtepunt beleef en het na afloop daarvan vars en nuut gevoel met n nuwe insig en verstaan van my roeping.

Ek ervaar myself as ryker na die week saam en het meer helderheid oor my rol in die gemeente en gemeenskap.

My spiritualiteit is van n aktiewe aard, maar ek kry nie altyd te midde van my besige program kans om genoegsaam aandag daaraan te gee nie - het die tyd saam genesend gevind.

Dit was verblydend om te sien hoedat selfs die aanbieders energie uit die interaksie geput het 

Inhoud

 

Skoolkwartale 2009

Carl Crouse vestig ons aandag op hierdie nuttige skakel na die skoolkwartale vir 2009:

http://www.info.gov.za/aboutsa/school_cal/2009.htm

Publieke vakansiedae vir 2009 word ook gelys.

Inhoud

 

Lidmaatbemagtiging

Tydens die Algemene Sinode 2007 is belangrike insette gelewer en besluite geneem rondom die bemagtiging van lidmate tot dienswerk. Daar is goeie aanduiders dat gemeentes wat lidmate ontmagtig (dit is ons tradisionele gemeente-modelle, die leraars neem sentrale rolle in as bestuurders of diensleweraars en hou lidmate so in die koue) ook lidmate met leierspotensiaal verloor aan ander gemeentes of denominasies waar hulle gawes benut word.

ADGO (Algemene diensgroep Gemeente-Ontwikkeling) is met belangrike inisiatiewe besig om gemeentes te bemagtig om lidmate te bemagtig. Die Taakspan vir Liodmaatbemagtiging, waarop ons sinode ook verteenwoordig word, het onlangs weer vergader. Frank van Rensburg, een van die lede en van KwaZulu Natal-Sinode, gee sy indrukke:

Dit was n voorreg om bogenoemde taakspan se vergadering te gaan bywoon. Alhoewel dit n eerste keer was, was dit duidelik dat hier baie hard gewerk is deur mense wat besonder geseёnd is. Daar is n passie geopenbaar om by te dra tot die welwese van die Kerk van Jesus Christus. Die fokus is gerig op die verskaffing van konkrete bedieningsmateriaal wat gemeentes ondersteun om lidmate te help om hulle gawes te gebruik, hulle rol en plek binne die liggaam van Christus te verstaan en hulle te begelei tot aktiewe dissipelskap (diensbaarheid) in die wreld.

Elke lidmaat is onteenseglik deel van God se sending in die wreld. Juis daarom moet lidmate tot hul reg kom in die bediening. Hiervoor is volwasse lering en verdere toerusting nodig. Die vraag is hoe? Met die oog hierop word n Rimpel DVD in die vooruitsig gestel. Hierdie DVD is lekker prakties. Dit bevat n skatkis van sake waarin leraars en lidmate gehelp kan word. Hierin sal iets van die volgende gevind word: Net vir die dominee, die droomkis, die oudit aktetas, die aksie reistas, die gereedskapkas en die evaluasielaai. Die DVD sal gebruikersvriendelik wees. As op een van die sake gekliek word, maak n hele skatkis van rykdomme, inligting en gereedskap oop. As jy wil weet waar om op die webwerf te gaan soek, dan sal jy selfs hierin gehelp word. Kursusse beskikbaar, dissipelskap modules, boeke wat gelees kan word, preke, en vele meer. Daar word selfs nagedink oor die daarstel van A-Z Rimpel slypmodules, alles bedoel om lidmate te begelei op hul geloofsreis.

Aanpassings mag dalk nodig wees in bepaalde kerkordelike artikels. Dalk is alle artikels nie ewe vriendelik ten opsigte van lidmaatbemagtiging nie. Miskien was dit nooit die bedoeling nie, maar het dit dalk juis ontmagtiging in die hand gewerk. Hieroor moet verder besin word. n Nuwe Artikel 55 sou as volg kon lyk:

Dienswerk van Gelowiges Nuwe Artikel 55

1) Die roeping van die kerk in sy gestuurdheid na die wreld (Missio Dei) impliseer die toegewyde dienswerk van elke gelowige.

2) Elke gelowige ontvang van die Here die gawes, die geleenthede en die krag van Sy Gees om in hulle daaglikse lewe gestalte te gee aan God se liefde vir hierdie wreld.

3) Met die oog hierop behoort die kerk sy gelowiges toe te rus, te inspireer en te ondersteun.

4) Die kerk stel self organisasie in plek waardeur gelowiges betrek word by die uitbou van die kerk en die uitbreiding en versorging van God se Koninkryk.

5) Dit staan gelowiges (egter) vry om ter wille van hulle dienswerk in die wreld self aksies te begin, organisasies te stig, netwerke en vennootskappe te vorm ten einde om die Koninkryk te bevorder.

6) Die kerk as organisasie gee met gesonde oordeel sy sen en samewerking aan hierdie ander organisasies, netwerke en vennootskappe wat ook in diens staan van die Missio Dei.

Kerkordelike veranderings vind nie sondermeer plaas nie. Dit word van alle kante bekyk, deurdink en uiteindelik is dit die Sinode wat hierin die besluit neem. Dit kan natuurlik help as n mens saam luister, saam dink en deel.

(Met dank aan ePosduif.)

Inhoud

 

Leer die Bybel self verklaar

'n Omvattende gids om die krag van die Bybel as Woord van God te ontsluit

Die Bybel is lewend en kragtig. Maar soms loop n mens die gevaar om dit verkeerd te interpreteer. Leer die Bybel self verklaar wil lesers bemagtig om die Bybel s te lees dat hulle die krag en die lewe van die Woord van God eerstehands ervaar en verstaan.

Om hulle hiervoor toe te rus bied die boek die volgende:

         * Die geskiedenis en gesag van die Bybel

         * n Stap-vir-stap-metode om Bybeldele te verklaar

         * Selftoets-oefeninge

         * n Woordelys

Leer die Bybel self verklaar sal lesers help om dit al meer reg te kry om die Bybel geldig te verstaan, en nie sommer net lukraak en intutief hulle mening te gee nie. S sal hulle al meer n verdieping in hulle verhouding met God ervaar, en die Bybel regtig as rigsnoer kan gebruik vir n leefstyl wat God se goedkeuring wegdra.

Oor die outeurs

Fika Janse van Rensburg is mederedakteur en mede-outeur van verskeie Bybels en ander publikasies, waaronder Die Bybel in Praktyk, Die Bybellennium, Die Bybel A-Z en Die Multivertaling Bybel. Sy spesialiteitsrigting is Verklaarkunde van die Nuwe Testament en Nuwe-Testamentiese Grieks. Fika is professor in Nuwe Testament aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom, en die Teologiese Skool se Direkteur: Bybelwetenskappe en Bybeltale.

Francois Kruger het n meestersgraad in Pastorale Teologie, n doktorsgraad in Praktiese Teologie en is sedert 1982 predikant in Middelburg-Noord. Hy is ook die skrywer van n aantal boeke en artikels en bied lesings aan. Sy spesialisterrein is die pastorale hantering van persoonlikheidsprobleme

Inhoud

 

Kerkbode : 18 Julie Poster vir JONK Live

Rinel Hugo van ADGO (Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling) skryf:

In Kerkbode van hierdie week is n poster met die advertensie vir JONK Live  se musiekfees.

Hiermee rig ADGO die versoek dat u asseblief van die posters sal uithaal om by  die kerk teen die aansteekbord op te sit.  Op die agterkant is die advertensie van Lux Verbi se 24/7 bybel vir jongmense. Aangesien Lux Verbi een van die fees se borge is, wil ons vra dat u asb die voorkant sowel as die  agterkant van die plakate sal benut.

Na die Musiekfees kan al die plakate omgedraai word om Lux Verbi se bybel te adverteer, aangesien die advertensie tydloos is.

Al die inligting vir die JONK Live fees  is by www.jonk.co.za te kry. Skakel  ADGO se kantoor gerus vir besprekings vir verblyf en/of

bespreek u kaartjies by i-tickets (Sien webblad) vir die fees wat u nie mag misloop nie!!!!!

Inhoud

 

Leierskapkonferensie: Geleentheid om die grense na mekaar oor te steek (4-5 Augustus 2008)

Die Oos-Kaapse leierskap van die NG Kerk en VG Kerk bied op 4 en 5 Augustus n avontuurlike leierskapskonferensie aan. Die bedoeling is om gn besluite te neem of enige beleid te formuleer nie. Die missie is vir leraars en gemeenteleiers om mekaar te leer ken oor alle denkbare grense heen.

Daar is baie dinge wat ons nooit s of hanteer nie. Bloot omdat ons te ordentlik is. Daar is dinge wat ons nooit van mekaar te wete kom nie - omdat ons nie bewustelik daaraan aandag gee nie. Daar is punte wat ons grensloos irriteer, en ons sien dit nooit vanuit die ander se perspektief nie.

Nou gaan ons vir n slag daaraan aandag gee.

Die twee kerke vra dr Ryk van Velden, 16 jaar lank sendeling in Malawi, en voormalige jeug-bedienaar van formaat, om die leierskapskonferensie te kom lei. Hy gaan ons help om saam pret te h, te speel en saam te gesels op n manier wat ons mens-wees oor grense heen vir mekaar ontsluit.

Jy kan deel wees van hierdie ervaring.

Die volledige besonderhede bereik gemeentes waarskynlik vandag nog, met n inskrywingsvorm. Ander belangstellendes kan die besonderhede op die web lees (www.ngkok.co.za - kyk onder Kennisgewings)

Inhoud

 

Prof Andrew Purves besoek Oos-Kaap op 4 Augustus
Andrew Purves is professor in Pastorale Teologie en bekend vir kwaliteit publikasies oor predikantebedieing soos The Crucifixion of Ministry. Lees meer oor sy besoek aan die Oos-Kaap waar hy 'n dagseminaar vir predikante kom aanbied. Die datum is 4 Augustus 2008.

Onderwerp: Reconstructing Pastoral Ministry: Christs Ministry, the Ministry of the Congregation and our Pastoral Ministry

Prof Purves preek op Sondag, 3 Augustus, om 09:00 by die NG Kerk Swartkopsrivier in Blouwaterbaai, PE, en sy vrou - ook n predikant - die aand van 3 Augustus, om 18:30, by die NG Kerk PE-Hoogland.

Ons stuur die inskrywingsvorms binne enkele dae. Dit sal binnekort onder die opskrif Kennisgewings by www.ngkok.co.za verskyn.

Inhoud

 

Abraham Lincoln en Leierskap

(Uit E-kerk se Leiersnuusbrief:)

Meeste Amerikaners beskou Lincoln as een van hulle grootste presidente. Wat ons wel kan s, is dat hy 'n groot leier was en vir elkeen van ons 'n voorbeeld is van wat bereik kan word as jy jou op iets toespits.

Hy is in 'n houthuis gebore; hy het minder as een jaar formele opvoeding gehad - en hy word president. Wat egter opvallend is, is sy mislukkings:

* 1843: hy verloor die nominasiestryd vir die Amerikaanse Kongres.

* 1846: hy word verkies tot die Kongres, maar twee jaar later is hy uit, want sy party het Kongreslede se termyn tot twee jaar beperk.

* 1854: hy verloor 'n verkiesing as senator.

* 1856: hy verloor die nominasie vir vise-president.

* 1858: hy verloor weer die verkiesing as senator,

Ook op persoonlike vlak gaan dit maar sleg met hom: sy eerste liefde sterf; 'n vrou verwerp sy huweliksvoorstel - klinies was hy depressief. Ten spyte van al sy terugslae word hy in 1860 as president van die VSA verkies.

Wat kan ons van Lincoln leer?

Hoe kan ek my mislukkings verander in suksesse? Let op: elke keer as Lincoln misluk het, was hy terug om iets groters te doen. Hy het dikwels misluk, maar soos Maxwell s: opwaartse mislukking. Dit beteken dat hy innerlik baie sterk moes gewees het. Daar was baie emosionele en professionele hekkies waaroor hy moes kom, maar nooit het 'n terugslag hom permanent ondergekry nie.

Hoe dikwels laat ek en jy toe dat mislukking ons toekoms bepaal? Hoe het Lincoln daarin geslaag om uit elke mislukking te leer - om sterker anderkant uit te kom? Ons kan twee lesse by Lincoln leer:

* Volharding. Dit is die kern en Lincoln was 'n meester in volharding.

* Glo in jouself. Lincoln het hom as 'n leier gesien lank voordat hy een was. Dit was nie arrogansie of le ambisie nie. Hy het 'n doel in die lewe gehad wat die moeite werd was om na te streef.

Ek kan ook hierdie twee eenvoudige beginsels toepas om my lewensroeping te ontdek en te bereik.

Inhoud

 

Heavenly Rates

A man dies and goes to heaven. Of course, St. Peter meets him at the pearly gates.
St. Peter says, "Here's how it works. You need 100 points to make it into heaven. You tell me all the good things you've done, and I give you a certain number of points for each item, depending on how good it was. When you reach 100 points, you get in."
"Okay," the man says, "I was married to the same woman for 50 years and never cheated on her, even in my heart."
"That's wonderful," says St. Peter, "that's worth three points!"
"Three points?" he says. "Well, I attended church all my life and supported its ministry with my tithe and service."
"Terrific!" says St. Peter, "that's certainly worth a point."
"One point? Golly. How about this: I started a soup kitchen in my city and worked in a shelter for homeless veterans."
"Fantastic, that's good for two more points," he says.
"TWO POINTS!!" the man cries, "At this rate the only way I get into heaven is by the grace of God!"
"Come on in!"

(Dankie aan David Higgs)

Inhoud

 

They walked everywhere they went...

A teenage boy had just gotten his driver's license and inquired of his father as to when they could discuss his use of the car.

His father said he'd make a deal with his son: 'You bring your grades up from a C to a B average, study your Bible a little, and get your hair cut.

Then we'll talk about the car.'

The boy thought about that for a moment, decided he'd settle for the offer, and they agreed on it.

After about six weeks his father said, 'Son, you've brought your grades up and I've observed that you have been studying your Bible, but I'm disappointed you haven't gotten your hair cut.'

The boy said, 'You know, Dad, I've been thinking about that, and I've noticed in my studies of the Bible that Samson had long hair, John the Baptist had long hair, Moses had long hair...and there's even strong evidence that Jesus had long hair.'

To this his father replied, 'Did you also notice they all walked everywhere they went?'

(Dankie, Anita de Wet)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud