Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 26 - 21 Augustus 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

Verhoudinge in NG Kerkfamilie deur rampspoedige gebeure onder geweldige druk

Ons is Jammer”: Swaard-seun se ouers

Die tekort word ‘n oorskot - en word toe gegee vir die evangelie

Streekkonferensie van SA Kerkorrelistevereniging in PE

Samewerkingsooreenkoms tussen gemeentes betrokke by die Gemeentes van Lusikisiki en Bambisana in die Transkei

Willie van Zyl opgewonde oor die opleiding van brugpredikante

Die Bybel in Afrikaans 75 jaar oud

Waarom stuur julle sendelinge uit Suid-Afrika na Japan?

‘Reguleer MXit met wette’

Jannie Moolman en Annake de Villiers tree in die Baai op

Dalk boeke te leen vir Strauss Joubert?

Gespreksforum op NG Kerk webblad

Verskillende vertalings van die Bybel op internet: Biblegateway.com

God kan jou gebruik - ook na jou aftrede

Nuut op Seën die Volkere se webblad

Bid vir Zimbabwe - Gebedsversoek deur NIRSA

Pos vir Christen-onderwyser in Japan

Modernisme : ‘n Kritiese perspektief

Vroue wil erkenning gee aan gelowiges wat verskil maak in die Oos-Kaap

Bufferplakkers

 

 

Verhoudinge in NG Kerkfamilie deur rampspoedige gebeure onder geweldige druk

Die NG Kerk se aansoek om lidmaatskap by die All Africa Council of Churches (AACC) het tot ‘n krisis in die NG Familie gelei. Volgens die standaard vereistes vir so ‘n aansoek is die VGK saam met ander lidkerke gevra om die NG Kerk by die AACC aan te beveel.

Die VGKSA het egter nie sy weg oopgesien om so ‘n aanbeveling te doen nie, vanweë redes soos aangedui in hulle skrywe aan die Moderamen van die Algemene Sinode (beskikbaar op ons webblad).  Die VGK se skrywe kom neer op ‘n ernstige aanklag teenoor die NG Kerk, wat nie strook met die werklikheid van die situasie nie.

Die Moderamen van die NG Kerk Algemene Sinode het ‘n antwoord aan die AACC geformuleer, wat ook aan die VGKSA gestuur is. Die skrywe is ook in Engels op ons webblad beskikbaar.

Hierdie rampspoedige gebeure sal ongetwyfeld ‘n baie groot impak hê op die verhoudings in die NG Kerkfamilie.

Die Moderamen het ook op 20 Augustus 2008 die volgende besluit geneem: Die Algemene Sinode se Moderamen is opreg jammer dat die proses ten opsigte van kerkhereniging nie so vlot loop soos al die deelnemers dit graag sou wou hê nie. Ons bevestig weereens ons verbintenis tot kerkeenheid as die wil van God vir sy kerk, en onderneem om steeds voort te gaan met gesprekvoering om die proses steeds op dreef te hou.

Ons sal dit waardeer as gemeentes lidmate se aandag op hierdie saak kan vestig, sodat hulle beter ingelig kan wees as bloot die inligting wat die openbare media oor die gebeure sal dra.

Inhoud

 

Ons is Jammer”: Swaard-seun se ouers

Beeld,  21/08/2008 

Die beweerde swaardmoordenaar van die Wes-Rand, Morné Harmse (18), is in sy vormingsjare gereeld afgeknou, het sy ouers, mnr. Machiel en mev. Liza Harmse gister in die volgende eksklusiewe verklaring gesê:

Ons wil eerstens ons innige simpatie en meegevoel aan die Pretorius-gesin oordra. Ons besef jul kosbaarste besitting is deur die daad van ons kind van julle weggeneem. Ons is vreeslik jammer en wens so dat dit nie die omstandighede was nie en dat ons dit kon verander.  Morné is baie klein en skraal vir sy ouderdomsgroep. Tot Maandagoggend het ons nooit gedink dat hy tot so-iets in staat kan wees nie. Ons is ‘n baie hegte familie en ons kinders is streng, maar met baie liefde, grootgemaak.

Weens Morné se liggaamsbou is hy gereeld in sy vormingsjare afgeknou. Waar ons kon, het ons vir hom opgestaan en by geleentheid die betrokke boelies aangespreek, maar dit ook aanvaar as deel van die lewe. Tydens ‘n besoek aan Morné gister (Dinsdag) het ons gesien ons het nooit die werklike impak wat die fisieke en emosionele aftakeling op hom gehad het, besef nie.  Hy het aan ons verduidelik hy het so magteloos en nikswerd gevoel, dat hy ‘n standpunt wou stel. Hy het skool toe gegaan met die bedoeling om ‘hulle’ – wat nie tot ‘n spesifieke mens gerig was nie – te laat skrik en seer te maak, maar het nie bedoel om iemand dood te maak nie. Hy wou uiting gee aan sy opgeboude frustrasie en sy gevoel van magteloosheid. Hy wou iemand wees.  Morné was by geboorte ‘n baie klein baba en ons het hom maar deur die lewe as stil en op sy plek leer ken.

 Tot ons spyt blyk dit Morné het met satanisme geëksperimenteer en dat dit hom in sy psige ‘n mate van beskerming gebied het. Dit was asof hy kon ontvlug na dié idee – dat hy sekere magte sou ervaar, wat dan aan hom ‘n beskermingsmeganisme sou bied.  Sy woorde aan ons was: ‘Toe ek die masker aansit, het alles doodstil geword en my liggaam het beweeg. Ek wou stop, maar kon nie.’  Hy het ook genoem dat die matriekeindeksamen baie druk op hom geplaas het. Alhoewel hy nog nooit ‘n standerd gedruip het nie, was hy vreeslik bang om te misluk.  Ons vermoed ‘n sameloop van spanning, ‘n swak selfbeeld, verkeerde invloede en ‘n absolute gevoel van magteloosheid het ons kind tot dié vreeslike daad gedryf. Morné was tydens ons besoek (in die selle) vreeslik verward en het eers gister (Dinsdag) besef iemand het gesterf. Hy kon basies niks van die gebeure onthou nie.

Twee lewens is verwoes deur dié onbegryplike gebeure. —  Ons doen ‘n beroep op alle ouers om ‘n diep gesprek met hul kinders te voer om seker te maak alles is pluis. ‘n Mens is geneig om ‘n sekere persoonlikheidsverandering toe te skryf aan liggaamlike ontwikkeling, maar dit is nie altyd die geval nie.  Ons vra dat julle asseblief vir ons, die Pretorius-gesin en almal wat hierdeur geraak is, sal bid. Ons wil ook van die geleentheid gebruik maak om almal vir hul ondersteuning te bedank. Ons doen ‘n beroep op mense om nie geoordeel te word nie. Gun ons asseblief die tyd om die skerwe van ons lewe op te tel.  Dankie,  – M.C. & L. Harmse

Inhoud

 

Die tekort word ‘n oorskot, en word toe gegee vir die evangelie

‘n Leraar in ons sinodale gebied skryf :

Tydens ’n kerkraadsvergadering ná ’n oggenderediens gedurende Mei luister ons na wat ons hoor die Here vir ons sê. Die eerste van die sake wat uit die vergadering kom is dat ons die evangelie wyd en syd moet verkondig. Met die hantering van die punte op die sakelys neem die vergadering kennis van die behoefte aan ’n vervoermiddel vir ’n nuutgestigte skooltjie vir gestremde leerders, asook van die feit dat die politieke situasie in Zimbabwe die jaarlikse getuienisuitreikspan na ’n ander buurland dwing om ’n veel langer roete te volg. Die bus waarmee ons uitreik is besonder stadig, wat die reeds beperkte tyd beskikbaar in die sendingveld met ’n verdere twee dae sal inkort.

Wanneer die finansiële state van die afgelope boekjaar dien, neem die vergadering met groot dankbaarheid kennis van ’n oorskot wat gerealiseer het, ten spyte van die feit dat ’n jaar gelede vir ’n groot tekort begroot moes word: ’n ommekeer van ’n paar honderdduisend rand. Uit die vergadering kom die gedagte: Koop ’n nuwe bussie! Ek sekondeer, kom dit van ’n ander kant. Ek as voorsitter wil nugterheid bring: Kan dit dan so maklik wees? Die antwoord kom: Ja, die Here het dan die geld gegee!  ’n Klein ad hoc-kommissie, bestaande uit myself en die sameroepers van administrasie en eiendomme, kry volmag om te handel, en ook om die twee buurgemeentes, wat saam met ons die uitreik doen en ook saam met ons die ou bus besit, in die saak te ken en te nader vir ’n finansiële bydrae.

Maandagoggend begin ek navraag doen. Op die vloer by een van die handelaars staan ’n splinternuwe bussie, deur iemand op ’n buurdorp bestel, maar die kerk sou dit kon kry. Maar ons soek ’n dieselaangedrewe voertuig – in die sendingveld is daar nie petrol nie. Dominee, die dieselmasjiene is skaarser as hoendertande – die waglys is 15 maande, waarsku die verkoopsman my: Maar ek sal op die internet nagaan waar staan dieselbussies by handelaars.

Na middagete skakel hy my: Kan jy ’n draai maak? Hy’s stomgeslaan: Ek’s lankal in die trade – ek ken dit! Maar hier het nou ’n snaakse ding gebeur: Een van die soveelste handelaars  wat ek skakel sê ’n gemeente daar by hom in die Suid-Kaap het 15 maande gelede ’n dieselbussie bestel, maar nou dat die bus gekom het dink hulle dat hulle, in die lig van die hoë dieselprys, liefs ’n petrolaangedrewe bus wil hê. Hy’s bereid om die dieselbus op sy vloer vir die petrolbus op my vloer te swop!

Intussen kom ons ooreen op ’n afslag van 10% op die prys, en dat die voertuig die volgende dag gehaal sal word. En ek skakel met die kollegas in die buurgemeentes. Een van die kerkrade stel ’n klein kommissie saam om ons te ontmoet. By hierdie ontmoeting stel ons ad hoc-kommissie die saak en die verloop daarvan. Is dit nie ekonomies ’n baie slegte belegging nie? Is dit nie goedkoper om ’n bus te huur vir die doel nie? En as ons kerkraad en die ander buurgemeente nie kans sien vir hierdie belegging nie – wat gaan julle dan doen?

Voordat ek kan sê dat ons seker maar weer sal moet gaan dink oor die aangeleentheid, antwoord een van my broers: Dan koop ons dit alleen! Want as slegs een mens in die sendingveld tot bekering kom, sal dit die beste belegging wees wat ons gemeente nog ooit gemaak het!  Daardie aand sê ek (met trane in my oë) in die donker van ons slaapkamer vir my vrou: Hier het iets gebeur wat net van die Here kan wees!

Maar nog was dit het einde niet! Vroeg die volgende oggend bel die verkoopsman my – stom-verslae: My baas (van  die buurdorp)  het my nou net geskakel:  Hy sê hy’t sleg geslaap laasnag – hy moenie geld maak uit die Here se werk nie – ek moet die bus vir julle teen kosprys gee....

Inhoud

 

Streekkonferensie van SA Kerkorrelistevereniging in PE

Die jaarlikse streekkonferensie vir die SA Kerkorrelistevereniging vind op 20 September 2008 in PE plaas. Ds Jacques Louw, komponis, teksdigter, liriekskrywer, en ‘n sleutelpersoon in die ontwikkeling van die Liedboek en Flam-liedere, tree as gasspreker op.

Volledige inligting is op ons webblad beskikbaar, waaronder die inskrywingsvorm.

Die byeenkoms is oop vir alle belangstellendes.

Inhoud

 

Samewerkingsooreenkoms tussen gemeentes betrokke by die Gemeentes van Lusikisiki en Bambisana in die Transkei

Vanuit die Transkei kom ‘n versoek wat daartoe gelei het dat gesprek geïnisieer word om al die gemeentes landwyd wat betrokke is by dienslewering aan bogenoemde gemeentes saam te snoer in ‘n gekoördineerde ooreenkoms. Ds Christo Wooding van die Transkei speel ‘n leiersrol in hierdie verband. Lees gerus hierdie skrywe - wat ‘n inisiatief van die Ring van Albanie verteenwoordig - vir meer inligting.

Inhoud

 

Willie van Zyl opgewonde oor die opleiding van brugpredikante

Ds Willie van Zyl van Maclear het die pasafgelope opleiding vir brugpredikante bygewoon. Hy is dus die eerste Oos-Kaaplandse NG dominee wat ‘n gekwalifiseerde brugpastor is.

Willie is baie opgewonde oor die opleiding, en kan sien dat dit in ‘n baie groot behoefte in die NG Kerk sal voldoen. Hy moedig geskikte leraars aan om dieselfde opleiding te deurloop.

Die A tot Z-Beleid van die NG Kerk bepaal dat kerkrade ernstig oorweging skenk aan die gebruik van ‘n brugpastor wanneer ‘n vakature in ‘n gemeente ontstaan. Die brugpastor help om die vorige leraar se bediening tot afsluiting te bring, oriënteer die gemeente aan haar roeping, en help met die beroeping van die geskikte en gepaste volgende leraar.

Leraars word tans in ringsverband op hoogte gebring met die volledige A tot Z-Beleid van die NG Kerk.

Inhoud

 

Die Bybel in Afrikaans 75 jaar oud

Die jaar 1933 was 'n donker tydperk in wêreldgeskiedenis.  Dit was onder andere die tyd toe die Groot Depressie die wêreldekonomie vernietig het, toe miljoene mense werkloos was en armoede 'n realiteit, toe Adolf Hitler se Sosialistiese Party beheer van Duitsland oorgeneem het en hy die Kanselier van dié land geword het en die donker wolke van die Tweede Wêreldoorlog begin saampak het.

Aan die suidpunt van Afrika het die ontdekking van goud gunstige ekonomiese gevolge gehad, en deurdringende reën het gevolg op een van die ergste droogtes in menseheugenis en in Augustus van 1933 het iets gebeur wat aan Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners ware hoop gebring het – die eerste volledige Bybel in Afrikaans is in ontvangs geneem.

Die verskyning van die Bybel in Afrikaans in 1933 was een van die belangrikste mylpale.  Daardeur is nie net ’n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die Afrikaanssprekende bevolking aangeteken nie, maar ook in die Bybelgenootskap van Suid Afrika.

Op Maandag 29 Mei 1933 het die Carnavon Castle met die eerste Afrikaanse Bybels in Tafelbaai anker gegooi.  Só groot was die vreugde dat etlike belangstellendes na die hawe gegaan het om die swaar kiste met hulle kosbare inhoud te verwelkom.

In daardie stadium was ds HPM Steyn hoofsekretaris van die Bybelgenootskap, nie self daar nie maar op reis in die Oostelike Provinsie. Die besending Bybels is op 1 Junie oopgemaak.

 “So het die  Suid-Afrikaanse lig op die eerste Afrikaanse Bybel geval”, is aangeteken in ’n notule  van die Bybelhuis.  Van die eksemplare is aan Steyn gestuur.  Op 4 Junie is in Oos-Londen die eerste keer van ’n preekstoel af uit die Afrikaanse Bybel gelees en dit het vir “groot opgewondenheid en algehele tevredenheid” gesorg. 

Onder leiding van Steyn is gereël dat die Afrikaanse Bybel op ’n Bybelfees op Sondag 27 Augustus 1933 en elke gemeente van die drie Afrikaanse kerke amptelike in ontvangs geneem word. Regoor die land is feeste gehou om hierdie Bybel in ontvangs te neem.  Die sentrale fees is op 27 Augustus 1933 in Bloemfontein gehou.  Vyfduisend mense het die groot Marksaal volgesit en met heilige ontroering die Afrikaanse Bybel in ontvangs geneem. Daarna het hulle in die woorde van die feeslied gejuig: "Welkom dierbaar Woord van God, Lig in al ons lewenslot, …"

Totius, een van die eindvertalers van die eerste Afrikaanse Bybel, het op daardie dag die middagdiens waargeneem. Elkeen van hierdie eindvertalers het ’n spesiale gebinde geskenk-eksemplaar van die Bybel ontvang. Daar is selfs ’n eksemplaar aan die koningin van Nederland gestuur.

Sedert 1933 het die Bybelgenootskap reeds meer as 10 miljoen Afrikaanse Bybels versprei.  Tien miljoen Afrikaanssprekendes wat die Woord van Lig en Lewe in hulle moedertaal ontvang het.

Vanjaar herdenk ons die 75ste bestaansjaar van die Bybel in Afrikaans en die Bybelgenootskap wil graag regdeur dié jaar saam met Christen-Afrikaanssprekendes die Here dank vir die wonderlike voorreg om die Bybel in 'n mens se eie taal te besit.  Verskeie feesgeleenthede sal aangebied word.  Die jaar het afgeskop met die verskyning van Die Afrikaanse Bybel vir Dowes op 3 Februarie 2008 en daar word  'n sentrale fees vir die naweek van 29-31 Augustus in Bloemfontein beplan.

Vanjaar is die 75ste herdenking van die Bybel in Afrikaans en aangesien die hoofvieringe in 1933 met die ingebruikneming destyds in Bloemfontein was, is die Bybelgenootskap se begeerte dan ook om die 75ste herdenking met nasionale feesvieringe as hoogtepunt in Bloemfontein te vier. 

Ons wil almal nou reeds uitnooi, maar soos in 1933, is dit ons gebed dat elke gemeente in ons land wat die Bybel in Afrikaans gebruik, spesiale geleenthede sal hou om die Here te loof en dank vir die Bybel in die Afrikaanse taal. (31 Augustus 2008)

Bestel gerus u gemeente/instansie se medaljes (gratis) by die Bybelgenootskap ten einde te stap/draf/trap ens vir Bybels in 2008.

Ek vertrou dat u en u gemeente saam met die Bybelgenootskap deel sal wees van hierdie besondere jaar en om sodoende vir elke Afrikaanssprekende Christen die geleentheid te bied om deel te wees van die Bybel in Afrikaans: 75 jaar.

Ds Gerrie van Dyk

(Met dank aan Vrydagnuus, 22 Aug 2008)

Inhoud

 

Waarom stuur julle sendelinge uit Suid-Afrika na Japan?

Dr Gideon van der Watt skryf ter inleiding van ‘n brief deur ‘n leiersfiguur van die kerk in Japan:

Om sendelinge na Japan te stuur is so duur? Hier is soveel werk in Suid Afrika ! Kan die sendelinge nie veel meer vir die koninkryk in Suid Afrika beteken nie? Kan die Japannese kerk dan nie maar op hul eie  klaarkom nie? Die vrae word nogal dikwels gevra. Veral noudat ons besig is om vir Stephan en Carina van der Watt as ons tweede sendelingpaar na Japan te stuur en sendelingonderwysers te soek. Ons het gevra dat Prof Makita, ‘n leiersfiguur in die Japanese Gereformeerde Kerk, vir ons uitspel waarom hy dink dat dit tog nodig is om sendelinge uit te stuur. Ons plaas sy vertaalde brief netso. Ons meen dat dit ‘n baie belangrike brief is.

 

Brief van Makita sensei aan gelowiges in Suid Afrika

Liewe Broers en Susters in die Here.

Dankwoord

In die naam van die Reformed Church in Japan (RCJ) Shikoku Ring en van die Ring Sending Samewerking Komitee wil ek my hartlike dank uitspreek vir die amptelik sending-samewerking ooreenkoms tussen die kerk in SA en die RCJ Ring van Shikoku en die stuur van Tobie en Annalie de Wet na Shikoku. Die sending-samewerking met die De Wets is uitstekend en geseënd. Baie dankie aan julle wat hulle met soveel offers na Japan stuur en hier onderhou. Verder, nadat ons verneem het dat julle beplan om ook vir Stephan en Carina van der Watt as nuwe sendelinge na Japan te stuur, is ons vol dankbaarheid teenoor die Here en loop ons oor van blydskap. Met groot verwagting kyk ons biddende uit na die koms van die nuwe sendelinge.

Waarom benodig ons nog sendeinge in Japan?

Ons het `n baie duidelike en sterk uitgesproke behoefte aan en versoek vir nuwe sendelinge hier in Japan en op Shikoku. Ons besef egter dat daar onder julle allerhande vrae mag wees rondom die nodigheid van nog sendelinge na Japan. Byvoorbeeld: “Japan as een van die wereld se sterkste ekonomiee benodig seker nie meer sendelinge nie...?“ “Die lewenskoste in Japan is so hoog, dis te duur om sendelinge daarheen te stuur en te onderhou.... Dit is te erg om aan die Japanese kultuur, gewoontes en samelewing gewoond te raak en die moeilike taal onder die knie te kry. Sal dit nie baie meer ekonomies en effektief wees om liewers net Japanese predikante op te lei nie?“  “Die probleme waarmee SA  binnelands sit, is so groot en baie, moet ons nie liewer ons finansies en energie gebruik om dit aan te spreek as om sendelinge oorsee te stuur nie?“ Ek beskou dit as my verantwoordelikheid om op sulke vrae te antwoord.

Ek gee dus hiermee die volgende redes waarom ons sendelinge hier in Japan benodig en daarvoor vra:

1)   Japan is geheel en al `n nie-Christelike land. Dis een van die lande wat die verkondiging van die Evangelie die meeste benodig. Ons benodig die hulp van oorsese sendelinge....

Die populasie van Japan is ongeveer 130 miljoen, en selfs wanneer Protestante en Katolieke Christene saam gereken word, is dit nog nie 1% van die populasie nie. Die toltale aantal Protestante is maar ongeveer 400,000. Japanese is omtrent almal Boediste en Shintoeiste. Ekonomies mag Japan skatryk wees, maar geestelik is ons brandarm. Dit is geheel en al onmoontlik vir die 1% Christene om op hul eie alleen die 130 miljoen nie-Christene te bereik. Dit behoort die noodsaaklikheid van oorsese sendelinge baie duidelik te beklemtoon.

2)   Japan as `n land mag ekonomies sterk wees, maar nie die kerk van Japan nie....! Veral die gemeentes op die eiland Shikoku trek ekonomies baie swaar en is nie instaat om sendingwerkers te onderhou nie. Die kerk benodig oorsese sendelinge.

Japan is `n ryk land maar die kerk is nie ryk nie. Selfs in die groot stedelike gebiede is die erediensbywoning nie meer as 150 in groot gemeentes nie. In die 19 gemeentetjies van die RCJ op Shikoku is die belydende lidmaattal per gemeente gemiddeld 25 persone. Die groot meerderheid gemeentes kan nie `n predikant bekostig nie. “Groter“ gemeentes moet ook nog vakante gemeentetjies finansieel en andersins dra. Baie lidmate is soos skape sonder `n herder. Lidmate word net ouer, met die gemiddelde ouderdom reeds oor die 70 jaar....! Tien, twintig jaar van nou af sal die kerk op Shikoku se voortbestaan in die gedrang wees.... Sonder die hulp van sendelinge is daar nie veel verwagting t.o.v die voortbestaan van die kerk of die voortsetting van die sending van die kerk nie...

3)   Die kerk van Japan het nodig om geestelik geinspireer te word deur die sendingvisie en passie van sendelinge.

Sending in Japan en veral in die meer landelike gebiede soos Shikoku kry die wind van voor. Die aantal bekeerlinge / dopelinge uit die heidendom vir die hele kerk op Shikoku in die jaar 2006 was slegs een enkele persoon en in 2007 was dit maar net vier. Sendingwerkers gee hulle beste en alles vir die evangelisering van mede-Japanese, maar dikwels is beide die voltydse werkers en die lidmate ontmoedig en moedeloos. Dit is onberekenbaar in hoe `n mate sendelinge se sendingvisie en passie voltydse Japanese sendingwerkers en lidmate weer nuwe moed en inspirasie verskaf. Tobie en Annalie is besig om groot geestelike invloed op al die gemeentes en lidmate van Shikoku uit te oefen.

4)   Die kerk van Japan het die invoer van die geskiedkundige geestelike erfenis van die NG Kerk van Suid Afrika deur middel van sendelinge nodig

Die geskiedenis van die Protestanse kerk in Japan is slegs 150 jaar. Die Christian Reformed Church of Japan (RCJ) is maar 60 jaar oud. Ons het nodig om meer van die geestelike en geskiedkundige geloofs-besitting van die kerk in SA te ontvang. Ons benodig die “invoer“ van julle geloofs-erfenis. Dit word die beste oorgedra deur die lewe en voorbeeld van sendelinge. Selfs al is dit slegs `n paar sendelinge is hul impak onberekenbaar groot. Dit is selfs moontlik dat die spesifieke samelewing en kultuur deur hulle teenwoordigheid beinvloed mag word. Ons wil graag dat die invloed van sendelinge oor `n wye veld bereken word.

5)   Sendelinge open `n venster na die wyer wereld vir die jongmense en kinders van Japan en die kerk in Japan

Sendelinge wek by Japanese jongmense en kinders `n sterk belangstelling vir die Christendom. Veral in sending onder die jeug het sendelinge `n belangrike rol te speel. In Japan is sending onder jongmense en kinders geweldig belangrik en nodig. Wat dit betref het ons `n groot verwagting van sendelinge. Die nuwe jong sendelingpaar, Stephan en Carina behoort `n groot impak op die jongmense te maak. Verder kan dit vir ons jongmense en kinders ’n venster oopmaak vir die wyer wereld en spesifike na Afrika. Dit kan tot gevolg he dat jongmense vanuit Japan as sendelinge ook na Afrika sal gaan om veral in die veld van die mediese en opvoedkunde te werk.

6)   Sendelinge bring ook indirek en direk geestelike voordele vir die kerk in Suid Afrika

Wereldsending is die roeping van die kerk. Wanneer die kerk sy roeping vervul word hyself daardeur verryk. Die finansiële las van sendingwerk in Japan is groot vir die kerk in SA, maar deur die uitvoer van jul geestelike erfenis ook na die kerk in Japan sal julle self ook weer bevoordeel en geseën word. Daar is ook die moontlikheid dat julle kerk in SA iets belangriks en waardevols kan ontvang van en so verryk word deur ons klein kerkie in Japan. In die toekoms kan dit gebeur dat ook vanaf Japan sendelinge na Suid Afrika gaan om daar `n groot impak te maak. God se paaie is soveel wonderliker as wat ons kan bedink.

7)   Om die werk van sendelinge regtig effektief te laat wees, is dit nodig om meer sendelinge saam op die veld te hê

Die werk van sendelinge kan alleen regtig effektief wees wanneer meer sendelingpare saam op die veld dien om mekaar te bemoedig, te versterk, saam te bid, saam te beplan en saam in `n span te werk. Dit is nie maklik om sendeling in `n nie-christelike land soos Japan te wees nie. Sendelinge moet mekaar pastoraal kan bedien. Wanneer hulle hul kragte saamvoeg behoort hulle `n groot werk te verrig. Verder, wanneer daar meer sendelinge is, word verseker dat die werk ononderbroke voortgesit word wanneer een uittree. Dit het nie veel betekenis indien die werk van sendelinge net vir `n beprekte tydperk is en dan skielik stop nie. Wanneer dit egter oor `n lang periode voortgaan dra dit veel vrug. Veral nou, hierdie geval van die jong sendelinge,  Stephan en Carina, wat kom om vir Tobie en Annalie, wat op aftrede staan, op te volg, is `n uitstekende voorbeeld van wat bedoel word met ononderbroke voortsetting van die werk. Daarby is Carina, die dogter van Tobie en Annalie, reeds bekend met Japan, die kultuur, taal en lewenswyse. Ons is absoluut oortuig van God se Hand en leiding in hulle koms...!

Ten slotte

Ons vra nie in die eerste plek finansiëe hulp en ondersteuning van die kerk in Suid Afrika nie. Ons begeer om so ver moontlik selfversorgend te wees. Ons wil graag van ons kant so ver moontlik ook ons bydrae lewer tot die werk van sendelinge. Ongelukkig is ons vermoëns beperk. Ons sal bly wees indien julle dit verstaan. Meer as finansiele hulp benodig ons sendelinge self en deur middel van die sendelinge iets van die kerk in Suid Afrika se geestelike erfenis en dan veral die die sendingpassie van die sendelinge. Dit is ook ons verwagting wat die nuwe jong sendelingpaar betref.

In die nabye toekoms beplan ek om self na Suid Afrika te kom en saam met my danksegging ook direk ons behoefte aan en redes vir meer sendelinge oor te dra.

Mag die seen van ons Here Jesus Christus ryklik op julle rus.

Makita

Inhoud

 

‘Reguleer MXit met wette’

Beeld, Aug 13 2008; Herman Scholtz
Die Rolprent- en Publikasieraad wil hê sosiale netwerke soos MXit moet deur wetgewing gereguleer word. “Dit is net nie genoeg om regstellende stappe te doen nie. Ons wil nie net na slagoffers omsien nie, maar sulke voorvalle voorkom,” het mnr. Iyavar Chetty, waarnemende hoof van die raad, gesê. Dit volg op verskeie voorvalle die laaste paar weke waar beledigende materiaal deur die netwerk versprei is. Beeld het vroeër berig hoe “sletlyste” met meisies se name, telefoonnommers en adresse versprei is. “Juis oor die voorvalle sal die raad die wysigings aan die Rolprent- en Publikasiewet streng toepas en stappe teen MXit doen indien nodig,” het Chetty gesê. Die wetswysigings is reeds deur die parlementêre portefeuljekomitee goedgekeur en is dus goed op dreef om wet te word. Volgens Chetty sal die wysigings van sosiale netwerke verwag om die bedrywighede in hul netwerk te monitor vir “enige materiaal wat skadelik of traumaties vir kinders sal wees”. Mnr. Herman Heunis, uitvoerende hoof van MXit, het gesê Chetty se kritiek is onregverdig. Hy het in ’n verklaring gesê die netwerk het verskeie voorkomende maatreëls. MXit gebruik byvoorbeeld reeds moderators om uit te kyk vir “onaanvaarbare gedrag” in die geselskamers. Die moderators is nie heeldag aanlyn nie en monitor die geselskamers lukraak. “Daar is duidelik ’n ernstige wanopvatting oor hoe MXit werk en waar die verantwoordelikhede lê. Dit is menslik onmoontlik om al die verkeer op die netwerk te monitor,” het Heunis gesê. Hy het ook gesê hul gebruikers het ’n grondwetlike reg op privaatheid en dat dié netwerk net inligting aan die owerhede sal verskaf as hulle deur ’n hof beveel word.

Inhoud

 

Jannie Moolman en Annake de Villiers tree in die Baai op

Die kunstenaars Jannie Moolman & Annake de Villiers tree Vrydag 5 September om 19:00 by die Laerskool Lorraine op.  Daar sal ook 'n kunsuitstalling wees deur Michiel Cruywagen, leraar van PE-Lorraine.  Kaartjies - R80pp.  Kom geniet 'n heerlike aand van sang & kuier!  Verversings te koop gedurende pouse.  Wynproe - Van Loveren wynlandgoed! 

Kaartjies beskikbaar by Hannalize, tel 083 6308620.

Inhoud

 

Dalk boeke te leen vir Strauss Joubert?

Strauss Joubert van die NGK Somerset-Oos het reeds ‘n meestersgraad in teologie en jare se ervaring op die sendingveld agter die rug. Hy is tans besig met verdere teologiese studie om hom as predikant van die NG Kerk te bekwaam. Hy skryf ‘n briefie oor boeke wat hy hiervoor benodig. Kan iemand hom help?

Strauss skryf:

Ek benodig die volgende boeke vir die NDT by US. Kan jy dalk by predikante vasstel of van hierdie boeke beskikbaar is, asb.?

Louw, D.J. A Pastoral hermeneutics of care and encounter.

Samuel & Sugden (eds), The Church in Response to Human Need.

August, K. Community Development in Practical Theology.

Migliori     Faith Seeking Understanding

Brueggemann, W. 1997. theology of the old Testament

Ceresko, AR. 1999. Introduction to Old Testament Wisdom: A Spirituality for Liberation.

Clements, RE. 1996. Old Testament Prophecy.

Skakel direk met Strauss Joubert by joubertss@telkomsa.net

Inhoud

 

Gespreksforum op NG Kerk webblad

Terwyl die dominee se vrou in die hoogaangeskrewe film “As it is in heaven” sê “The church invented sin,” verskil baie mense - binne én buite die kerk - vandag toenemend oor die vraag “Wat is sonde?” Hierdie onderwerp onder Gespreksforum op die NG Kerk se webblad beloof om baie reaksie uit te lok. Dit is ook lekker kort en toeganklik geskryf. As jy hieroor wil lees en selfs saamgesels, gaan klik dan op http://www.ngkerk.org.za/AS/gespreksForum.asp.

Inhoud

 

Verskillende vertalings van die Bybel op internet: Biblegateway.com

Johan van Rooyen vestig ons aandag op hierdie webblad waar verskillende volledige vertaling van die hele Bybel beskikbaar is. ‘n Baie handige instrument wanneer mens vertaling wil vergelyk. Ek het so vinnig gekyk en die NIV en The Message is byvoorbeeld beide beskikbaar.

Inhoud

 

God kan jou gebruik - ook na jou aftrede

‘n Bekende in kerklike kringe in Port Elizabeth, Julius Eberhard, is op 18 Augustus oorlede. Julius was ‘n gebedskoördineer van formaat en ook betrokke by wêreldsending. Ons gebede en gedagtes reik uit na Adlette, sy eggenote, en die res van die familie.

Ons dank die Here vir die impak van Julius se lewe op baie mense oor baie jare. Hieronder verskyn ‘n kort essay wat die Eberhard-egpaar in Mei 2008 vir die Seën die Volkere Konferensie geskryf het:

God can use you even after you have retired

Julius and Adlette Eberhard

When I retired from my career as a professional engineer in 1993 my wife and I asked the Lord if he would not give us opportunities to serve him on a foreign field if that was His will. It was ! Very soon two short term practical work opportunities were offered to me with Trans World Radio in Swaziland. In 1995 we were both called to teach English in Japan for 10 months and to assist an O.M.F. missionary couple in Takamori Sendai. In 1999 I was asked to volunteer for practical construction work on two O.M.F. building projects in Ichikawa outside Tokyo for 10 weeks. These were all life changing experiences.

It led us to really pray regularly for and with the missionaries and to write to them regularly. We still write to and pray for several of our English students and of course we have a regular correspondence with a number of OMF missionaries in Japan. The desire to do this all stemmed from the personal contacts we made in the field.

We want to recommend to anyone who can find the time either by taking a gap year or shorter period or after they retire, to go and work on a mission field. There is no more satisfying and yet humbling experience than to do this. It engenders in you a deep and lasting love of mission work both in respect of the workers and of the people being ministered to. The intimate knowledge gained and the zeal which the Lord places in one’s heart changes ones outlook on mission work for ever. It is only by going to the field and working there for a while that one appreciates what our mission workers go through. One learns to appreciate the sacrifices they make, the strain on the family, the burden of educating children, health and practical problems which we otherwise cannot even begin to imagine.

Think about doing something like this yourself. You will never regret it.

Inhoud

 

Nuut op Seën die Volkere se webblad

Seën die Volkere / Bless the Nations is ‘n ou gevestigde plaaslike sendingorganisasie in Port Elizabeth. BTN bedryf ‘n sendingskool en is veral bekend vir hul jaarlikse sendingkonferensie. Deesdae het BTN ook ‘n baie gebruikersvriendelike en interessante webblad: www.blessthenations.co.za

Hieronder volg ‘n aangekondigde opdatering ten opsigte van die nuutste items, waarvan ds Giep Louw, voormalige PS Sending, se vertelling oor die geskiedenis van sending in die Oos-Kaap vir my baie interessant was.

New Essays

*  Sam BanziMissions in the townships

*  Andre Barnard – Why use native missionaries?

*  Lynette Barnard – The missionary family in the home office

New Sermons

*  The realities of missions – Elspeth Liebenberg - 2008

*  History of Missions in the Eastern Cape – Giep Louw – 2006

New Interview on Kingfisher FM

*  David Bliss – August 2008

Reunion breakfast with David Bliss and David Mniki (16 Aug 2008)
See some photoshttp://picasaweb.google.com/BtNphotos

Inhoud

 

Bid vir Zimbabwe - Gebedsversoek deur NIRSA (Netwerk vir die Reformasie van Suider-Afrika)

Naomi Boshoff bring die volgende onder ons aandag:

A reminder to pray for the negotiations, for the political leaders and processes, for the people of Zimbabwe

We would like to make an urgent appeal to you to  specifically draw together with others and bring before God the people of Zimbabwe.   Again we ask God that the people in Zimbabwe be protected from greater evil which seeks to destroy.  Psalm 57.  Pray for the fear of God to come upon the leaders of that nation and that they would get a revelation of His rulership and compassion for all creation and follow that example in how they conduct themselves.  Pray for the Church in that nation – for greater boldness and with understanding be an active and effective witness in these times.  

In addition we would like to make an urgent call to identify Christian leaders who have a passion to engage with our neighbours in Zimbabwe during this time of crisis.  During the course of the last few months many have engaged  in various ways with Christian leaders in Zimbabwe. In response to a request from NIRSA delegates to follow up on how the Church in SA could support the Church in Zimbabwe we have engaged in a very small way to do so. There is a sense that there needs to be greater participation with intent to support processes in Zimbabwe. If you would be available to meet as part of a 'think tank' we ask that you respond by return email to enable us to begin preparations for this.

Would you also take the time to reflect on the following questions and respond as you are able:

*  On what level can the Church in SA be supportive during this time of crisis in Zimbabwe

*  Who is already engaged in such a process and how best could we as NIRSA support those initiatives

*  How can we make a greater and more informed response

*  We have felt that it may be advantageous to encourage towards a NIRSA type of event in Zimbabwe to draw together Christians in key positions of influence to come before God for that nation. Is there a need for this?

*  What should/could we do to be an expression of Matt 19 v 19 ?

We look forward to your response. God bless you.

Naomi Boshoff

NIRSA, REM Building, 459 Leyds Str, Sunnyside, Pretoria

Attn: Debbie van Wyk, Tel 27 12 343 9488, Fax 27 12 343 5280

Email communications@nirsa.co.za

Inhoud

 

Pos vir Christen-onderwyser in Japan

Missie Japan is ‘n vennootskap van die NG Kerkfamilie en ander meewerkende kerke wat vanuit Suid Afrika die verhouding met die Reformed Church in Japan (RCJ) en die uitstuur van sendelinge behartig. Missie Japan fokus veral op die eiland Shikoku. In samewerking met die RCJ stel Missie Japan graag die volgende pos vir sendeling-onderwysers bekend:

Seiwa Gakuen Christian Girls Junior & Senior High School,

Kochi City, Shikoku, JAPAN

Posts for Christian, mission minded English language teachers in Japan

·   A unique opportunity for young South African couple to fulfill their mission calling in Japan on a two-year, short-term basis.

·   The one post is for the main English teacher and the second post for the assistant English teacher.

·   Assignment: to teach English conversation for Junior and Senior High school students, assist with English programs and activities; participate in school events and programs and to give chapel messages.

·   Main teacher: not more than 18 hours lessons per week for 35 weeks in a school year. Assistant teacher: not more than 12 hours lessons per week for 35 weeks in a school year.

Terms of office: April 1, 2009 to March 31, 2011. 

Salary: main teacher - monthly salary 300,000 Japanese Yen; assistant teacher - monthly salary of 200,000 Japanese Yen. (Enquire for other allowances).

Accommodation:  A furnished housing unit on campus, provided with electricity, gas and running water for levy of 2,000 Japanese Yen per month.

Application:

·   Final date of application: September 19th 2008

·   Applications must include a proper CV, documents confirming qualifications and job experience and a short explanation of mission calling (in English).

·   Send applications to:

Mission Japan, PO Box 1399, Bloemfontein, 9300 

            Fax: 0865020811 or E-mail: getuienis@ngkerkovs.co.za

·   Final appointment to be made by employer: Seiwa Gakuen Christian School.

Enquiries:

Dr Gideon van der Watt, Secretary Mission Japan: 051 406 6729 or Dr Theo and Marlene Badenhorst, present teachers at school: theomarlene@yahoo.com

Inhoud

 

Modernisme : ‘n Kritiese perspektief

Nic Paton beskryf modernisme op die Emerging Africa Blog as volg:

Modernism: The predominant worldview of the 20th Century, comprising of:

*  The culmination of the Individual as Ideal, at the expense of Community.

A belief in "Progress": Man's indominitability and superiority in the Order of Things, as represented in his unsustainable exploitation of the Earth.

*  A faith in technology - abstraction from nature - to provide man's needs.

*  A hope in a final, universal, and therefore static, solution to mans problems.

*  A denial that the creative process is ongoing, and that we will forever be faced with the unknown.

*  An epistemology (theory of knowledge) based in rationality at the expense of emotional intelligence and intuition.

*  Communication methods based on broadcasting, one to many, one way, rather than through conversation, many to many, many ways.

*  A thorough quid pro quo economic sense, in a comprehensively monetarised culture, in which the possibility of true giving is eradicated.

*  An emphasis on Law as opposed to Grace, and the breakdown of trust, as witnessed in obsessive rights protection, overbearing legislation, and litigation.

*  A misunderstanding and rejection of myth (which is seen as falsehood) whilst at the same time propagating a myth of "Objectivity".

*  The domination of Literalism and Fundamentalism and an inability to read life and the world poetically and metaphorically.

*  Is riddled with dualisms, creating false either or dilemmas.

Modernist Christian theology therefore:

*  Places individual salvation above full, cosmic salvation.

*  Has a domination mentality in terms of church growth. Growth expressed largely in market terms; headcount and income.

*  Does not have a thorough critique of technology or industry, but accepts its norms without question.

*  Believes in a systematic, "final" view; this is apparent in an inability to view truth beyond the cannonical Bible.

*  Harbors hostility towards evolutionary theory or evidence.

*  Emphasises the bible, doctrine and the pulpit above many other life-giving sacred activities.

*  Believes in the superiority of the preacher, who broadcasts his teaching in a lecture format, as well as total buy in to television as an appropriate vehicle for spiritual growth.

*  Buys in to a system of conditional giving, where true generosity of spirit is lost under the defensive politics and economics of orthodoxy.

*  Places the knowledge of and adherence to doctrines, above all things. A morality of piety undergirds relationships.

*  Fails to read the Bible as a mythical text, instead presents it as an historical textbook, which it is not, (despite containing many historical references).

*  Breeds literalism and stifles imagination, defining faith as adherence and conformity to one interpretation rather than authentic, revealed knowledge.

*  Upholds damaging dualisms: Heaven/Hell, Heaven/Earth, Redeemed/Damned, and Sacred/Secular, which undermine true spirituality.

Kritiese Gesprek

In die daaropvolgende gesprek op die blog is Paton gevra wat positief in modernisme vir die kerk en evangelie is? En wat in die moderne wêreldbeeld word deur die evangelie bevestig - die evangelie opponeer tog nie net kulturele gestaltes nie, maar bevestig ook aspekte daarvan.

Ek sou hierby wou byvoeg: hoe bewus is die skrywer van die invloed van moderniteit op sy eie denke as iemand wat hom veral aan post-moderniteit oriënteer? “Post-“iets beteken immers “groei uit” eerder as “’n absolute alternatief vir”.

Wat dink jy?

Inhoud

 

Vroue wil erkenning gee aan gelowiges wat verskil maak in die Oos-Kaap

Christine Higgs, Netwerkbestuurder vir ons sinodale vrouebediening, het ‘n blink plan: Tydens Finesse se kuier in PE, met die Vroue van Hoop-dag, word beoog om erkenning te gee aan mense wat ‘n wesenlike verskil maak in die Oos-Kaap.

Hiermee in gedagte, vra Christine dat gemeentes die besonderhede van sulke persone aan haar deurgee. Sy wil graag weet: waar en hoe dien hierdie mense, hoe het hulle God se roeping ontvang, en hoe seën die Here dit.

En: wanneer hierdie werk erkenning ontvang, help dit die vroue sommer ook om te weet welke praktiese diensgeleenthede daar is waar hulle betrokke kan raak.

Kontak Christine asseblief by dhiggs@cybersmart.co.za

Inhoud

 

Bufferplakkers

Koffie, sjokolade, mans - party dinge is maar net beter as dit ryk is;

Liefde mag blind wees maar die huwelik is 'n bril;

As jy gewoonlik nie die eerste keer regkom nie - moenie valskermspring probeer nie;

Kry 'n nuwe kar vir jou gade - dit kan 'n goeie ruil wees;

'n Dag sonder sonskyn is soos nag;

Ouderdom kom altyd op 'n slegte tyd.

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud