Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 27 - 28 Augustus 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

Kerkhereniging knars tot stilstand

Kerkhereniging en perspektiewe rondom die dinamika van “onderhandelinge”

Iziko - Nuwe e-Nuusbrief van die Communitas Netwerk vir Gemeentebegeleiding

Jeffreysbaai hou Mannekamp : 5-7 September 2008

Angus, Thabo en die posisie van vroue

WENSA Sendingkonsultasie vir Christenleiers

Kingfisher Mobiliseringsentrum-Toerusting vir Leraars en Gemeenteleiers

Vakante Predikantspos : Noupoort

Elisma Beets se getuienis

Nuwe publikasie: Christelike Kern-Ensiklopedie

Gebedsgids vir Ramadan

Lady Slipper Plaasmark

Agtste Suid-Afrikaanse Calvyn Navorsingskongres

Matrieks van Framesby 1983 hou reünie

The Practicing Congregation: Imagining a New Old Church

Onskuldig

Where I used to go to church

 

 

Kerkhereniging knars tot stilstand

Dit blyk dat die jongste besluite van die uitgebreide moderamen van die NG Kerk, geneem in Junie 2008 te Carmelite Retraitesentrum in Boksburg, gelei het tot die breekspul in die kerkherenigingsproses. In VGK-kringe is skok uitgespreek omdat hierdie besluite ‘n fundamentele verandering in die inhoud, doelstellings en oogmerke van die kerkherenigingsprosesse - na die VGK se mening - verteenwoordig.

Volgens die VGK maak die Carmelite-besluite geen melding van verwikkelinge waarop die VGK se deelname aan die kerkherenigingsproses berus nie, bv. die besluite van die NGK Algemene Sinode in 2004 oor die Belydenis van Belhar, en die verbondsverbintenis tussen die NGK en VGK by Esselenpark in 2006 nie. Dit is juis hierdie verbondsverbintenis tot kerkhereniging, word in VGK-kringe gesê, wat gelei het tot ‘n sagter formulering van VGK-kant rondom die posisie van Belhar in die belydenisgrondslag van ‘n herenigde kerk.

‘n Verdere struikelblok vir die VGK is die siening dat die NGK se Carmelite-besluite ‘n terugkeer na ‘n federale model van kerkhereniging verteenwoordig. Dit beteken dat die praktiese realiteit steeds vier rasverdeelde kerke bly, iets wat reeds sedert 1978 op Bybelse en teologiese gronde verwerp word.

In die Wes-Kaap, waar groot samewerking tussen die NGK en VGK op sinodale vlak tot stand gekom het, is gesprekke op die vlak van die moderamen ook in die afgelope week deur die VGK opgeskort.

By die skryf hiervan is geen amptelike reaksie van die NGK se Algemeen-Sinodale Moderamen nog ontvang nie.

Inhoud

 

Kerkhereniging en perspektiewe rondom die dinamika van “onderhandelinge”

Christo van Heerden gee in hierdie bydrae sy interessante perspektiewe op die teenswoordige krisis in die kerkherenigingsproses:

Ek het met groot belangstelling die gesprek tot dusver gevolg. Miskien moet ons ook uit ‘n ander hoek hierna kyk – die van die dinamika van onderhandelinge. Ek het onwillekeurig teruggedink aan my vredeskomitee dae met die volg van die gebeure.

Dit is so dat onderhandelaars mekaar met verloop van tyd op persoonlike vlak vind en makliker tot skikkings kom terwyl die groepe wat hulle verteenwoordig verder van mekaar beweeg. Ons moet eerlik na die situasie in die verskillende kerke kyk. Het mense op grondvlak nader na mekaar beweeg of nie? Ek weet ons verwys graag na projekte, maar aan die ander kant het die NG Kerk lidmate volgens die pers niks nader aan eenheid beweeg nie. Ons sê nog dieselfde goed as in 1991 “Belhar is wel Bybels en kan op ‘n manier geakkommodeer word, maar nie as ‘n belydenisskrif nie.” Ons sê wel kerkhereniging is belangrik, maar begin nou “skielik” na die laaste rondes sinodesittings praat van “Federasies, assosiasies en parallelle strukture” wat ondersoek moet word. Terwyl ons klem lê op die belang van strukturele eenheid, beklemtoon ons dit in ons kommunikasie aan gemeentes dat dit nie regtig ‘n groot verskil aan die situasie in plaaslike gemeentes gaan maak nie. Eenheid sonder eenheid!! Ten spyte van mooi luidende sinode besluite, gaan die lidmate en sê eintlik nee vir kerkhereniging – so het dit in die pers geklink (ook in ons briewe kolomme). Daar is ook groot verdagmakery vanaf sommige van ons lidmate teenoor die VGK se leiers aan die gang.

Intussen is daar ook ander prosesse in die gemeentes van die VGK aan die gang. Veral bruin lidmate beleef ‘n tyd van magteloosheid en ontnugtering in die politieke-, sosiale- en ekonomiese wêreld. Ek dink nie die boodskap wat van grondvlak van die NG Kerk uitgegaan het, het enigsins vir hulle laat voel dat hulle “onvoorwaardelik” deur die wit lidmate van die NG Kerk aanvaar word nie. Vir hulle het daar min aan hulle praktiese situasie verander na 1994, ek glo Belhar is vir hulle vandag nog net so relevant as wat dit in 1986 was. Ons praat steeds vanuit ‘n bevoorregte posisie van ekonomiese en selfs politieke mag. Ons is negatief oor regstellende aksie uit selfbejammering, maar nie medelye met die armes en magteloses nie. Ons het nog nie regtig met hulle geïdentifiseer nie – ons houding teenoor Belhar bewys dit.

Die “onderhandelaars” moet teruggaan na hul eie mense toe en ons moet onsself afvra of hulle regtig “winste” het om te gaan wys. Hulle het ver beweeg na ons kant toe, maar na die laaste ronde gemeentekonsultasie in die NG Kerk, lyk dit of ons eenvoudig ons sin wil hê en basta met die res. Ons onderhandelaars het net so ‘n “vertrouenskrisis” met hulle eie mense as wat die VGK nou begin ontwikkel. Hulle sou kon  sê dat die “sagte” benadering wat hulle gevolg het nie die gewenste resultate aan enige kant gelewer het nie. Dit is dan nie ongewoon dat partye weer terugbeweeg na vorige posisies en “harde” standpunte en houdings inneem nie. Dit is so dat hulle geloofwaardigheid wil terugwen by hul eie mense, maar ons moet nie uit die oog verloor dat dit ook daar is om ons te laat besef hoe belangrik en ononderhandelbaar Belhar eintlik vir hulle is nie.

Die vraag is nou oor die pad vorentoe. Ek dink daar is ‘n tyd van herbesinning aan albei kante nodig. Ons (leiers) het nie gehou van wat ons eie lidmate vir ons gesê het nie, maar in ‘n groot mate ignoreer ons dit en wil hê die gesprekke moet voortgaan asof niks gebeur het nie. Dit is nie eerlik teenoor die VGK of ons eie lidmate nie. Hulle sal dieselfde verwydering ervaar en hulle sal ook weer moet gaan hoor wat wil hul eie mense verder hê. Ek is bang dat om nou die proses te probeer omseil deur op ons eie voort te gaan om afsonderlike gesprekke te hou, tot nog ‘n groter geloofwaardigheidskrisis aanleiding kan gee. Ons mag dalk glad nie hou van wat hul Algemene Sinode sê nie, maar dit sal die volgende vertrekpunt wees waarmee ons almal sal moet werk, ook op plaaslike vlak.

Ons moet iewers baie eerlik na ons eie data kyk en analiseer wat werklik in ons gebied aan die gang is. Ons gaan nie beweeg voordat ons nie weet wat werklik onder die oppervlak aangaan by ons lidmate nie.

Indien ons gesprekke wil voer, moet dit daaroor gaan dat ons werklik wil hoor hoe hulle die situasie tans sien en die verskillende besluite van sinodes en ander nuus ervaar. As daar ‘n perspektief is wat ons daarop wil gee kan ons dit doen. Ek dink hulle wil eintlik vir ons iets sê en ons kan die geleentheid skep dat hulle dit duidelik kan doen. Verdere onderhandelinge sal egter moet wag totdat die “regrouping” plaasgevind het. Dit geld ook vir onsself.

Wees versigtig om die onderhandelaars se integriteit in twyfel te trek – integriteit in onderhandelings strek na twee kante en kan verhoudinge na alle kante onder druk plaas. As brugbouers moet jou voete geanker bly by jou eie mense terwyl jy die ander party moet vertrou dat hy jou nie sal laat val, terwyl julle op mekaar leun nie. Soms moet mense maar eers weer los, veral as hulle te ver oorleun en nie meer kan hoor wat hulle eie mense sê nie. Dit hoef egter nie die einde van die proses te beteken nie. Terwyl ons huiswerk het om te doen, moet ons oop bly vir gesprek en nie ook nou “harde” posisies inneem nie. Verder moet ons maar bid vir eerlikheid en erns onder almal en sagte harte.

Inhoud

 

Iziko - Nuwe e-Nuusbrief van die Communitas Netwerk vir Gemeentebegeleiding

Chris van Wyk en Frederick Marais laat weet:

Welkom by die  Communitas Netwerk vir gemeentebegeleiding, se nuwe e-nuusbrief iZiko. ‘n Iziko is die ruimte in die middel van die tradisionele Xhosa-hut waar die familie en vriende bymekaar kom om kos te maak,  stories te vertel, nuus uit te ruil en sommer net te connect met mekaar. Dit is die bedoeling met hierdie nuusbrief, om vir gemeentes ‘n iZiko te wees waar ons roeping en gawes ontsluit word. Ons beplan om gereeld ‘n nuusbrief te stuur om die netwerk se inligting met jou te deel.

www.communitas.co.za

In die Communitas Netwerk ondersteun gemeentes mekaar om hulle Roeping te ontdek en hulle gawes te ontsluit. Ons is baie opgewonde oor die nuwe webblad www.communitas.co.za wat reeds druk besoek word. In die rubriek Preekstudies word daar weekliks oor die fokusteks van die week tweede gedagtes opgesit van iemand wat besig is om ‘n preek oor die teks te maak en wonder oor hoe ‘n mens hierdie week daaroor sou kon preek. In die rubriek Padlangs met gemeentes deel Frederick Marais verhale oor ervarings wat hy met gemeentes het en kan jy gerus kommentaar lewer en saam gesels.  Die dagboek hou jou op hoogte van die kursusse, konferensies en gesprekke in die Communitas Netwerk. 2009 se datums is reeds op die dagboek,  kyk gerus. Ons boekwinkel gee jou inligting oor die nuutste boeke beskikbaar.  Daar is ook  nog VBO, predikantebegeleiding, Jeug en familie, Gemeenteontwikkeling, resensies, boekopsommings, artikels en meer. Die Leesrooster-argief bied  ses jaar se preke. Kyk maar gerus, volgende keer vertel ons jou meer.  Skryf gerus in op die nuusbrief deur hier te klik.

Inhoud

 

Jeffreysbaai hou Mannekamp : 5-7 September 2008

NGK Jeffreysbaai se manne laat weet:

Daar is iets besig om te gebeur tussen die manne van die Kouga streek. Die ongeveer 700 manne wat die Lofprysing die afgelope naweek in Jeffreysbaai bygewoon het kan getuig daarvan.

Prof Johan Smit het die manne anders laat begin dink oor hul lewe. Die lofprysing het almal hoendervleis gegee. Dit alles tot Eer van die Here.

Enige man in die gemeenskap is welkom om die Manne kamp eerskomende naweek by te woon. Die Brackenduine kampterrein (naby Oestersbaai) is daarvoor bespreek.

Pa`s en seuns ons gaan met tente saamtrek. Buiten die geestelike ontmoeting gaan daar ook visvang ,4x4 roetes wees en nog vele meer. Dis die kans om tyd , kwaliteit tyd, saam met jou seun en medegelowiges en saam met God deur te bring.

As daar enige navrae is kontak gerus vir Hannes by 083 672 3524

(Geluk met jul Lofprysingsnaweek!  Dis lekker om te sien hoe talle mans geestelik geaktiveer word.  Vir lank was dit nie so nie?!)

 

Angus, Thabo en die posisie van vroue

‘n Goeie vriend en klasmaat skryf vandeesweek na aanleiding van gesprek rondom Angus Buchan se oproep aan mans om die hoof van die huis te wees - en waar dit vroue laat:

Na aanleiding van Lina Spies se monduitspoel in die Burger oor Angus, voel ek nogal skuldig omdat ek agterkom dat ek nog maar baie seksisties praat/dink en masochisties (in die kas ter wille van die korrektheid en vertoon) is.

Een van, myns insiens, die min vere wat in onse Thabo se hoed oorgebly het is dat hy die rol van die vrou in die politiek so ge-"boost" het. Hulle waardigheid, intelligensie en bydraes prominensie gegee het. Hulle "empower" het.

Hy het die dames 'n behoorlike "presence" gegee. Trouens die formidabele dames soos me Fraser-Moleketi en Maria Ramos doen dit hulle selwers.

Interessante perspektief. Mens sou die lysie vroue wat ‘n konstruktiewe leiersrol in ons samelewing speel nog langer kon maak. En as gemeentes sulke vroue-staatmaker leierslysies moet beginne maak, sal hulle baie lank wees...

Inhoud

 

WENSA Sendingkonsultasie vir Christenleiers

Jean Greyling laat weet dat hierdie altyd-sinvolle konsultasie vanjaar weer plaasvind, 21-23 Oktober 2008 te Goudini Spa, Worcester, Wes-Kaapland. Die koste beloop R600.00.

Die volgende uittreksel uit die konsultasie-kennisgewing beskryf die fokus van vanjaar se konsultasie:

Our theme for our time together is "Stepping up our efforts in a world that is flat". We will obviously deal with the issue of Globalization and its impact on the Church and its mission. On the agenda will be things like Missions from the Global South, the role of South Africans in mission, the Market Place ministry, Global issues effecting missions. We will also have the Director of Global Focus of the USA with us to share this with an initiative of mobilising Churches through senior leadership. Pieter McCarthy agreed to lead the worship for us. While we will be together for plenary sessions etc we will have a multilayered approach through:
Denominational leaders
Church leaders
leaders in the Market Place
Younger Leaders
Mission Executives

Kyk ook by www.wensa.org.za vir meer inligting. Kontak Jean by Jean.Greyling@nmmu.ac.za indien jy beplan om te gaan - reisreëlings gaan moontlik gekoördineer word om dit vir almal makliker te maak.

Inhoud

 

Kingfisher Mobiliseringsentrum-Toerusting vir Leraars en Gemeenteleiers

Ons nooi graag kerkleiers na ’n toerustingsgeleentheid waartydens ons hulle graag van materiaal en opleiding wil voorsien sodat hulle hul eie gemeentes in hul eie konteks kan begelei tot Koninkryksbewegings wat in gehoorsaamheid aan die Here gefokus wil raak op die nood van die wêreld.

1)  TYD:           15 – 18 September 2008

2)  PLEK:         Burgersdorp

3)  SKAKELPERSOON:            Ds Frikkie Greeff

                                               Tel  051 653 0108

                                               Sel  082 874 4087

                                               E-pos  fjgreeff@vodamail.co.za

4)  INHOUD: 

Die volle pakket van 10 sessies – uitgesonderd enige werkswinkels wat deur Kingfisher ontwikkel is.

(Kingfisher Mobiliseringsentrum het ooreengekom dat die volle pakket vir die toerusting van kerkleiers soos dit tans saamgestel is, vir minstens die volgende drie jaar onveranderd sal bly.  Die materiaal is in kompakte vorm saamgevat in tien sessies wat, net soos dit is, deur die predikant/kerkleier (na sy opleiding) aangebied kan word oor ’n tydperk aan gemeenteleiers ten einde hulle te begelei tot ’n vars verstaan van kerkwees.  Hieruit behoort dan voort te vloei dat die kerngroep gelowiges wat die kursus deurloop het, die ruggraat sal raak van ’n dinamiese koninkryksgerigte beweging in die gemeenskap waarbinne hulle geplaas is.  Die inligting wat tydens hierdie een opleiding deurgegee gaan word, is effens oorweldigend, maar dit is vir ons belangrik dat ons die volledige prentjie in julle hande moet plaas.  By ’n volgende opleidingsgeleentheid sal ons dieselfde materiaal weer behandel, maar dié keer sal dit in werkswinkel-styl gedoen word sodat julle die materiaal volledig onder die knie kan kry.  Sodra julle die materiaal verstaan, is julle welkom om dit in jul geloofsgemeenskappe aan te bied.  Ons het steeds die beleid dat ons in ’n weggee-bediening staan en kerkleiers wil toerus met opleiding sowel as al die materiaal wat hul nodig het om hul eie gemeentes te begelei.)

5)  AANBIEDERS:  Frikkie Greeff, Johan van Niekerk, Chris Miles en/of Theunis Scheepers

6)  KOSTE:  Frikkie is tans besig om die koste van die opleiding te bereken.  Ons is slegs verleë oor die fisiese koste van die kursusmateriaal, etes en verblyf van kursusgangers.  Navrae kan dus gerig word aan Frikkie by bostaande adres. 

7)  INSKRYWINGS:  3 September – ten einde genoeg tyd te hê om die materiaal voor te berei.

8)  KURSUSGANGERS:  Leraars en gemeenteleiers is welkom om die geleentheid by te woon. 

Inhoud

 

Vakante Predikantspos : Noupoort

Die NG Kerk Noupoort adverteer ‘n predikantspos. Klik hier vir die volledige advertensie.

Inhoud

 

Elisma Beets se getuienis

Ds Wicus Wait skryf:

Ek het vrymoedigheid om Elisma Beets aan te beveel om tydens 'n erediens op te tree. Sy het 'n aangrypende getuienis oor 'n siekte toestand wat haar aftakel.

Sy is getroud, het 'n LLB maar kan beswaarlik praktiseer. Dat sy leef is 'n wonderwerk. Sy sing ook uitstekend saam met 'n orrel.

Sy kan gekontak word by 041-379 2466 of 082 467 6934

Inhoud

 

Nuwe publikasie: Christelike Kern-Ensiklopedie

Hans Steyn bring die verskyning van die Christelike Kern-Ensiklopedie, ‘n baie bruikbare publikasie vir Christen-leiers, onder ons aandag. Klik hier vir meer inligting.

Inhoud

 

Gebedsgids vir Ramadan

‘n 30-dae gebedsgids vir gebruik tydens Ramadan (vanaf 1 September) is gratis op die web beskikbaar by http://www.30-days.net/shop/download.htm. Rol af op dié bladsy tot by “Booklets (2008) / English. Daar is ook ‘n uitgawe vir kinders - gesinne en jeugbedieninge kan dit handig gebruik.

Inhoud

 

Lady Slipper Plaasmark

Hierdie plaasmark vind weekliks plaas ten bate van minderbevoorregtes

Venue: Ou Kaapweg, St Albans (Langs St Albans  Gevangenis, Port Elizabeth)

‘n Keur van vrugte, groente, rooivleis, pluimvee, suiwelprodukte, biltong/wors, tuisgebak en smul-lekker eetgoed word aangebied. Vir die tuinier is daar ook plante te koop.

Kom ondersteun die entrepreneurs!  Kom koop jou vars produkte vir die week.  Nog stalletjies welkom! 

Die mark vind ELKE SATERDAG, 08:00 tot 12:00

KONTAK DENISE - 082 727 3 252  0F   NAAS – 082 789 4183

Inhoud

 

Agtste Suid-Afrikaanse Calvyn Navorsingskongres

Universteit van die Vrystaat, 2-4 September 2008

Die Instituut vir Klassieke en Reformatoriese Studies, in samewerking met die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat bied bg kongres aan met die tema Calvyn as Kategeet. Die kongres begin op 2 September 2008 om 13h30 en eindig op 4 September 2008 om 14h00. Belangstellendes kan in verbinding tree met prof Dolf Britz van die Fakulteit Teologie.

Tyd:                 2-4 September 2008

Kongresfooi:    R400.00 (Sluit nie verblyf en ontbyt in nie.)

Plek:                Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat

Navrae: Prof RM Britz                                       E-pos: britzrm.hum@ufs.ac.za

                        Interne Bussie 90                                  Tel: 051 4012670 (Kantoor)

                        Departement Ekklesiologie                   Tel: 051 4440007 (Huis)

                        Universiteit van die Vrystaat                  Faks: 051 4013508

                        Posbus 339                                         Sel: 0834071547

                        BLOEMFONTEIN

                        9300

Twee internasionale sprekers tree by die kongres op: Prof Wilhelm Neuser van die Universiteit van Münster en Prof Udo Kern van die Universiteit Rostock. Drie tale word by die kongres gebruik: Duits, Afrikaans en Engels. Simultaantolking in Engels is beskikbaar, en die referate in Duits word direk in Afrikaans vertaal. Die kongres word in vyf sessies georganiseer:

*  Sessie 1: ‘n Namiddag met jong opkomende navorsers, wat afgesluit word met ‘n seminaar oor die tema: Calvin and slavery: the interaction between Imago Dei, providence and social order in the reformer’s thought.

*  Sessie 2: Calvyn en Heidelberg

*  Sessie 3: Calvyn as kategeet: breër gesien. By hierdie sessie is daar ook ‘n seminaar: Geloof volgens Calvyn en Perkins se kategismusse.

*  Sessie 4: Gefokus op Calvyn se kategismusse.

*  Sessie 5: Calvyn as kategeet en die reg.

Die kongres is van ‘n hoë akademiese gehalte, met verrassings in die program, afgestem om saakmakende waarde toe te voeg aan die bediening. Dit bied die geleentheid om ‘n slag op hoogte te kom met die jongste navorsing oor Calvyn, sowel as om die hart van sy teologie uit die bronne te ontdek.

Klik hier vir volledige program (79kb)

Inhoud

 

Matrieks van Framesby 1983 hou reünie

Die matrieks van Framesby 1983 hou re-unie op 26 & 27 September 2008. Alle ou leerlinge van die jaar kontak asb. Christo van der Merwe  041-4843301 of 072 132 2851  of epos abletrac@iafrica.com   webtuiste: www.comprsa.com/framesby

Inhoud

 

The Practicing Congregation: Imagining a New Old Church

By Diana Butler Bass

Willie de Koker vestig ons aandag op hierdie interessante boek wat in 2004 by die Alban Institute verskyn het. Dit verskaf ‘n hoopvolle perspektief, wat kan help om die nutteloosheid van “cultural and style wars” in gemeentes raak te sien. Het iemand dit gelees? Kommentaar? Die volgende kom uit die boekbekendstelling op Alban se webblad:

The conventional wisdom about mainline Protestantism maintains that it is a dying tradition, irrelevant to a postmodern society, unresponsive to change, and increasingly disconnected from its core faith tenets. In her provocative new book, historian and researcher Diana Butler Bass argues that there are signs that mainline Protestant churches are indeed changing, finding a new vitality intentionally grounded in Christian practices and laying the groundwork for a new type of congregation.

The Practicing Congregation tracks these changes by looking at the overall history of American congregations, noting the cultural trends that have sparked change, and providing evidence of how mainline churches are re-appropriating traditional Christian practices. The signs of life that Butler Bass identifies lead the reader beyond the crumbling “liberal vs. conservative” dualities to a more nuanced and fluid understanding of the shape of contemporary ecclesiology and faithfulness. In so doing, she helps readers understand tradition in new ways and creates an alternative path through the culture wars that today arrest the energies of most denominations.

Invigorated by stories from Bass’s own experience, The Practicing Congregation provides a hopeful and exciting vision of “the once and future church” that Alban founder Loren Mead first named in two decades ago. The imaginative “re-traditioning” the author identifies and celebrates will guide pastors and other leaders on this “pilgrimage of creating church” and convincingly counter the naysayers that long ago gave up on the viability of the mainline church.

Inhoud

 

Onskuldig

In a small mid-western conservative town, there wasn't a place to get a drink for miles around, so a local entrepreneur saw an opportunity: He started to build a tavern.

Liking a "dry" town, the local church started a campaign to block the bar from opening with petitions and prayers. The businessman was polite when congregants came to protest, but work continued on the tavern.

But the night before the grand opening, a lightning strike hit the bar and it burned to the ground.

The church folks were rather smug in their piousness after that -- until the bar owner sued the church on the grounds that the church was ultimately responsible for the destruction of his building, either through direct or indirect actions or means.

The church vehemently denied all responsibility or any connection to the building's demise in its reply to the court.

At the first hearing, the judge held up the paperwork and took in the lawyers and both sides of the lawsuit.

"I don't know how I'm going to decide this," the judge said, "but as it appears from the paperwork, we have a bar owner that believes in the power of prayer, and an entire church congregation that doesn't."

Author Unknown

Inhoud

 

Where I used to go to church

One balmy day in the South Pacific, a navy ship espied smoke coming from one of three huts on an uncharted island. Upon arriving at the shore they were met by a shipwreck survivor. He said, "I'm so glad you're here! I've been alone on this island for more than five years!"

The captain replied, "If you're all alone on the island why do I see THREE huts."

The survivor said, "Oh. We'll, I live in one, and go to church in another."

"What about the THIRD hut?" asked the captain.

"That's where I USED to go to church."

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud